Search result for

add up

(39 entries)
(0.7614 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -add up-, *add up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
add up[PHRV] ทำให้รวมกัน
add up[PHRV] น่าเชื่อถือ (คำไม่เป็นทางการ), See also: น่าจะเป็นจริง, สมเหตุสมผล
add up to[PHRV] รวมกันเป็น, See also: รวมแล้วคือ, Syn. amount to, come to
add up to[PHRV] เทียบเท่า, See also: เท่ากับ, หมายถึง, Syn. amount to

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
add up toรวมทั้งสิ้น, รวมเป็น, ก่อให้เกิด
add up to (PHRV ) รวมทั้งสิ้น, รวมเป็น, ก่อให้เกิด
See also: S. amount to,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now I shall have to start all over again. Here, add up these figures.ทีนี้ฉันต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง นี่ บวกตัวเลขพวกนี้ The Little Prince (1974)
And if every one of those pikers comes through, it could add up to a lot of money.ถ้าพวกเพื่อนๆ ไต้เห็นล่ะก็ ..ฉันจะไต้เงินอีกเยอะเลย The Bodyguard (1992)
But then something didn't add upแต่แล้วก็ไม่เห็นเข้าเค้า เลยเหมาว่า The Legend of 1900 (1998)
Find an odd three-digit number whose digits add up to 1 2.เลขโดด 3 ตัว ที่บวกกันได้ 12 Mean Girls (2004)
There are a few things that don't add up.มีบางอย่างที่ผมไม่เห็นด้วย Mr. Monk and the Panic Room (2004)
All these add up to about 1 hundred million yen. This can't be.นี่นายวางแผนจะซื้อฉันด้วยของพวกนี้สินะ? The Worst First Kiss! (2005)
I've been going over the figures again and again and they all add up.ฉันวิเคราะห์มันครั้งแล้วครั้งเล่า แล้วผลมันก็น่าจะถูกต้อง. Fantastic Four (2005)
This doesn't add up.ไม่มีเหตุผลเลย Four Brothers (2005)
Plus the tangerine juice add up to 70 thousand won.ถ้าเป็นน้ำส้มคั้นจะเพิ่มขึ้นอีกเท่ากับ 70 ล้านวอน My Girl (2005)
And all these begin to add up.และทั้งหมดนี้เริ่มรวมเข้าด้วยกัน การขนส่งอื่นๆที่มีประสิทธิภาพ An Inconvenient Truth (2006)
They all add up, and pretty soon we are below our 1970 emissions.ทั้งหมดรวมกัน ในไม่ช้าเราจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ต่ำกว่าที่เราเคยทำเมื่อปี 1970 An Inconvenient Truth (2006)
# # what does it all add up to?แล้วมันจะยังไงต่อไป The Ten (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
add upAdd up these figures.
add upAdd up this column of figures.
add upHer statements add up to an admission of guilt.
add upPlease add up the bill.
add upPlease add up the numbers.
add upThe figures add up to 230.
add upThere were points in her testimony that didn't add up.
add upThese Figures don't Add Up.
add upThese figures don't add up.
add upWhat does all this add up to?
add upWhat do your words add up to?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวมยอด[V] add up, See also: sum up, Example: รายการรับบริจาคเมื่อคืนรวมยอดได้เกือบ 5 ล้านบาท, Thai definition: บวกจำนวนทั้งหมดเข้าด้วยกันให้ได้ผลเป็นจำนวนเดียว
รวบยอด[V] add up, See also: sum up, Example: พวกเราตั้งใจจะออกเที่ยวแต่เช้า ทำเวลาสำหรับเที่ยวรวบยอดสามรายการ
รวมทั้งหมด[V] total, See also: add up, amount, come altogether to, Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด, Example: ภาพประกอบซึ่งบรรจงสร้างขึ้นโดยเทคนิคตัดกระดาษ มีภาพรวมทั้งหมด 13 ภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: total ; add up ; add together ; sum up   FR: ajouter ; totaliser ; globaliser
รวมทั้งหมด[v.] (rūam thangmot) EN: total ; add up ; amount ; come altogether to   
รวมยอด[v. exp.] (rūam yøt) EN: add up ; sum up   

Japanese-English: EDICT Dictionary
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P) [Add to Longdo]
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P) [Add to Longdo]
上る(P);登る(P);昇る(P);陞る(oK)[のぼる, noboru] (v5r,vi) (1) to ascend; to go up; to climb; (2) (usu. 昇る) to ascend (as a natural process, e.g. the sun); to rise; (3) to go to (the capital); (4) to be promoted; (5) to add up to; (6) to advance (in price); (7) to swim up (a river); to sail up; (8) to come up (on the agenda); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 add up
   v 1: develop into; "This idea will never amount to anything";
      "nothing came of his grandiose plans" [syn: {come}, {add
      up}, {amount}]
   2: determine the sum of; "Add all the people in this town to
     those of the neighboring town" [syn: {total}, {tot}, {tot
     up}, {sum}, {sum up}, {summate}, {tote up}, {add}, {add
     together}, {tally}, {add up}]
   3: add up in number or quantity; "The bills amounted to $2,000";
     "The bill came to $2,000" [syn: {total}, {number}, {add up},
     {come}, {amount}]
   4: be reasonable or logical or comprehensible [syn: {make
     sense}, {add up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top