Search result for

actual

(139 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actual-, *actual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actual[ADJ] ซึ่งมีอยู่ในเวลานี้, See also: ซึ่งเป็นอยู่ในขณะนี้, Syn. present, concrete
actual[ADJ] แท้จริง, See also: แท้, แท้ๆ, จริง, ที่เป็นตามความจริง, Syn. true, real, exact
actually[ADV] อย่างที่เกิดขึ้นตามจริง, See also: ตามความเป็นจริง, Syn. really, truly
actualise[VT] ทำให้เป็นจริง, Syn. actualize, realize, make real
actualize[VT] ทำให้เป็นจริง, Syn. actualise, realize, make real

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actual(แอค'ชวล) adj. ตามความเป็นจริง, ซึ่งเป็นอยู่ปัจจุบัน, จริง สภาพปัจจุบัน, Syn. positive)
actual sinบาปที่กระทำเอง (ไม่ใช่เนื่องมาจากบาปดั้งเดิมหรือกรรมก่อน)
actualise(แอค' ซวลไลซ) vt. ทำให้เป็นจริง, ดำเนินการ (make actual)
actualism(แอค' ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าความจริงทั้งหมดนั้นเปนสิ่งมีตัวตน. -actualistic adj. -actualist n.
actually(แอค' ชวลลี) adv. ตามความเป็นจริง, Syn. really)
contractualadj. ซึ่งเกี่ยวกับสัญญา,ซึ่งผูกพันโดยสัญญา
factual(แฟค'ชวล) adj. เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, See also: factually adv. factuality n.
tactual(แทค'ชวล) adj. เกี่ยวกับประสาทสัมผัส,เกิดจากประสาทสัมผัส,โดยการสัมผัส.

English-Thai: Nontri Dictionary
actual(adj) ที่จริง,ตามความเป็นจริง
actuality(n) ความจริง,ความเป็นจริง
actualize(vt) ดำเนินการ,ทำให้เป็นจริง
actually(adv) ตามจริง
factual(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง,เป็นความจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
actual codeรหัสจริง [มีความหมายเหมือนกับ absolute code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
actual damagesค่าเสียหายตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual deathsการตายจริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual decimal pointจุดทศนิยมจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
actual displacementปริมาตรกระจัดจริง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual instructionคำสั่งจริง [มีความหมายเหมือนกับ effective instruction] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
actual populationประชากรที่มีอยู่จริง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
actual possessionการครอบครองตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual throat thicknessความหนารอยเชื่อมจริง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
actual total lossความเสียหายสิ้นเชิงแท้จริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actual costต้นทุนจริง [การบัญชี]
Actual density of soilความหนาแน่นของเนื้อ ดิน [อุตุนิยมวิทยา]
actual evapotranspirationactual evapotranspiration, ปริมาณการคายระเหยจริง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Actual Population ประชากรที่เป็นจริง หรือประชากรพฤตินัย
ประชากรที่อยู่ในเขตนั้นในวันสำรวจสำมะโน รวมผู้อาศัยและผู้มาชั่วคราว [สิ่งแวดล้อม]
Actualizationความต้องการการยอมรับจากผู้อื่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. Michima... it seems that you actually have talent as a novelist.คุณมิชิมะ ดูเหมือนว่าจริง ๆ คุณก็มีพรสวรรค์ ที่จะเป็นนักเขียนนิยายนะ Confrontation (2017)
That was the first day in my life I've ever actually wanted to have sex.นั่นเป็นวันแรกในชีวิต ที่ฉันคิดอยากจะมีเซ็กส์จริง ๆ Ready (2017)
I never thought anyone would actually die.พี่ไม่คิดว่าจะมีใครตายขึ้นมาจริง ๆ Emotions (2017)
Actually, I've dropped out of high school.จริง ๆ แล้ว ฉันลาออกจากโรงเรียนแล้วค่ะ Emotions (2017)
Actually, I have a huge favor to ask you.จริง ๆ ฉันมีเรื่องสำคัญ อยากจะขอให้คุณช่วย Affection (2017)
Actually...จริง ๆ แล้ว Affection (2017)
Actually, a major movie company was impressed by the sales of your book, and has offered to make Drifting Emotions into a movie.อันที่จริง มีบริษัทภาพยนตร์รายใหญ่ ประทับใจกับยอดขายนิยายของคุณ และเสนอว่าอยากจะนำ "อารมณ์ที่เลื่อนลอย" ไปทำเป็นหนัง Reason (2017)
Yeah, I actually did. I'm a vegan.ใช่ ที่จริงก็ใช่นะ ผมกินมังสวิรัติ CounterPunch (2017)
Hold on a moment. Actually...อ๊ะ รอเดี๋ยวนะ Values (2017)
A champion is someone who, despite tremendous odds, in a brutal, corrupt pursuit, proves that the impossible, what most of us might never dare, could actually happen.แชมเปี้ยน ไม่ว่าจะมีอุปสรรคแค่ไหน แม้การดิ้นรนจะโหดร้าย สกปรก แต่เขาก็พิสูจน์ว่าเรื่องในฝัน เรื่องที่พวกเราส่วนใหญ่ไม่กล้าทำ CounterPunch (2017)
Actually, technically, you can win everything.ที่จริง ว่าตามตรงเราชนะทุกอย่างได้ CounterPunch (2017)
ACTUALLY, IT IS MAKING A TURN.(ที่จริงมันกำลังเลี้ยวล่ะ)  ()

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actualActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
actualActually, I did not witness the traffic accident.
actualActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
actualActually, I have a favor to ask of you.
actualActually, I haven't gotten any letters yet.
actualActually it might be a good idea to start right now.
actualActually it was only a rumor.
actualActually, it was only a rumor.
actualActually I wrote her a card.
actualActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
actualActually, that's what I thought.
actualActually, the earth is getting warmer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามความเป็นจริง[ADV] actually, See also: indeed, really, truly, Syn. ตามจริง, Ant. โกหก, เท็จ, Example: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง
อย่างแท้จริง[ADV] actually, See also: truly, Example: การทำลายอาวุธนิวเคลียร์มีส่วนช่วยสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงขึ้นบนผืนพิภพนี้
ราคาขาดตัว[N] net price, See also: actual price
อย่างเป็นจริงเป็นจัง[ADV] really, See also: actually, tangibly, substantially, Syn. จริงจัง, เป็นล่ำเป็นสัน, Example: รัฐบาลจะต้องมีมาตรการเสริมในเชิงประหยัดพลังงานต่างๆ อย่างเป็นจริงเป็นจังอีกครั้ง
แท้[ADV] really, See also: actually, in fact, truly, surely, genuinely, certainly, Syn. จริงๆ, Example: เสื้อกระโปรงชุดนี้สมกับเธอแท้ๆ, Thai definition: โดยความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง
สารประโยชน์[N] actual benefit, Syn. สารัตถประโยชน์, Example: งานเขียนของเขานับว่ามีสารประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง, Thai definition: ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร
สารัตถะประโยชน์[N] actual effect, Syn. สารประโยชน์, Example: การซื้อของใช้ราคาแพงควรจะคำนึงถึงสารัตถะประโยชน์ของมันด้วย, Thai definition: ประโยชน์ที่เป็นแก่นสารหรือที่เป็นส่วนสำคัญ
โดยแท้จริง[ADV] truly, See also: actually, really, indeed, genuinely, virtually, Syn. จริงๆ, โดยแท้, Example: คำว่าเศรษฐกิจฟองสบู่นั้นถูกบัญญัติขึ้นเพื่ออธิบายเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยแท้จริง
ที่จริง[ADV] actually, See also: in fact, as a matter of fact, Syn. ที่แท้, แท้จริง, แท้, แน่นอน, Example: ที่จริงสมชายเป็นคนดีกว่าที่เราคิดเอาไว้
ที่แท้[CONJ] in fact, See also: actually, Syn. ที่จริง, Example: เราได้ทำการวิจัยเรื่องนี้แทบเป็นแทบตาย ที่แท้มีคนอื่นเขาทำมาก่อนแล้ว และดีกว่าเสียด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]
โดยข้อเท็จจริง[adv.] (dōi khøthetjing) EN: actually   
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite   
จริง[adj.] (jing ) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic   FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
จริง ๆ[adv.] (jing-jing) EN: really ; truly ; actually   FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
จุดไต้ตำตอ[v. exp.] (jut tai tam tø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks   
การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตนเอง[n. exp.] (kān banlu paomāi sūngsut khøng ton-ēng) EN: self-actualization   
ข่าว[n.] (khāo) EN: news ; report ; information   FR: actualité [f] ; nouvelle [fpl] ; information [f] ; info [f] (fam.) ; journal télévisé [m] ; journal radiodiffusé [m]
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo duan) EN: hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch   FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]
ข่าวกีฬา[n. exp.] (khāo kīlā) EN: sports news ; sports news item   FR: informations sportives [fpl] ; nouvelles sportives [fpl] ; actualité sportive [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTUAL    AE1 K CH AH0 W AH0 L
ACTUAL    AE1 K SH AH0 L
ACTUALLY    AE1 K CH AH0 W AH0 L IY0
ACTUALLY    AE1 K SH L IY0
ACTUALLY    AE1 K CH L IY0
ACTUALLY    AE1 K SH AH0 L IY0
ACTUALITY    AE2 K CH AH0 W AE1 L AH0 T IY0
ACTUALIZE    AE1 K CH AH0 W AH0 L AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
actual    (j) (a1 k ch u@ l)
actually    (a) (a1 k ch u l ii)
actuality    (n) (a2 k ch u a1 l i t ii)
actualities    (n) (a2 k ch u a1 l i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Direktwert {m}; Istwert {m}; Ist-Wert {m}actual value [Add to Longdo]
Druckdezimalpunkt {m}actual decimal point [Add to Longdo]
Effektivlohn {m}actual earnings [Add to Longdo]
Istausgaben {pl}actual outlay [Add to Longdo]
Istbestand {m}actual result; actual amount; actual stock [Add to Longdo]
Istbetrag {m}actual amount [Add to Longdo]
Istdaten {pl}actual data [Add to Longdo]
Isteinnahmen {pl}actual receipts [Add to Longdo]
Istkapazität {f}actual capacity [Add to Longdo]
Istkosten {pl}actual cost [Add to Longdo]
Istkostenrechnung {f}actual cost system [Add to Longdo]
Istleistung {f}actual attainment [Add to Longdo]
Istleistung {f}actual output [Add to Longdo]
Istmaß {n}; Maßstab 1:1actual size [Add to Longdo]
Istmenge {f}actual quantity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
アクチュアリ;アクチャリ[, akuchuari ; akuchari] (adv) actually [Add to Longdo]
アクチュアリティー[, akuchuaritei-] (n) actuality [Add to Longdo]
アクチュアル;アクチャル[, akuchuaru ; akucharu] (adj-na,n) actual [Add to Longdo]
アクチュアルタイム[, akuchuarutaimu] (n) actual time [Add to Longdo]
アクチュアルポジション[, akuchuarupojishon] (n) actual position [Add to Longdo]
ガビーン[, gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud) [Add to Longdo]
ティッシュペーパー[, teisshupe-pa-] (n) (not actual "tissue paper" in English) (See 塵紙) (a) tissue; facial tissue; facial tissues; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, / ] actually; that is not the case; in fact; really [Add to Longdo]
实则[shí zé, ㄕˊ ㄗㄜˊ, / ] actually; in fact [Add to Longdo]
实证[shí zhèng, ㄕˊ ㄓㄥˋ, / ] actual proof; concrete evidence; empirical [Add to Longdo]
实践是检验真理的唯一标准[shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˊ ㄧ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, / ] Actual practice is the sole criterion for judging truth (item from Deng Xiaoping theory, from 1978) [Add to Longdo]
实际[shí jì, ㄕˊ ㄐㄧˋ, / ] actual; reality; practice [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive [Add to Longdo]
本罪[běn zuì, ㄅㄣˇ ㄗㄨㄟˋ, ] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪) [Add to Longdo]
现货[xiàn huò, ㄒㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] actuals; actual commodities [Add to Longdo]
真人[zhēn rén, ㄓㄣ ㄖㄣˊ, ] actual person; in the flesh [Add to Longdo]
自罪[zì zuì, ㄗˋ ㄗㄨㄟˋ, ] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪); conscious sin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually [Add to Longdo]
実10進小数点[じつ10しんしょうしゅうてん, jitsu 10 shinshoushuuten] actual decimal point [Add to Longdo]
実アドレス[じつアドレス, jitsu adoresu] real address, actual address [Add to Longdo]
実パラメータ[じつパラメータ, jitsu parame-ta] actual parameter [Add to Longdo]
実パラメタ[じつパラメタ, jitsu parameta] actual parameter, (actual) argument [Add to Longdo]
実引き数[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual argument [Add to Longdo]
実引数[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual argument [Add to Longdo]
実引数[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual parameter, (actual) argument [Add to Longdo]
実効命令[じっこうめいれい, jikkoumeirei] actual instruction [Add to Longdo]
実際の小数点[じっさいのしょうすうてん, jissainoshousuuten] actual decimal point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actual \Ac"tu*al\, n. (Finance)
   Something actually received; real, as distinct from
   estimated, receipts. [Cant]
   [1913 Webster]
 
      The accounts of revenues supplied . . . were not real
      receipts: not, in financial language, "actuals," but
      only Egyptian budget estimates.     --Fortnightly
                          Review.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actual \Ac"tu*al\ (#; 135), a. [OE. actuel, F. actuel, L.
   actualis, fr. agere to do, act.]
   1. Involving or comprising action; active. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Her walking and other actual performances. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Let your holy and pious intention be actual; that is
       . . . by a special prayer or action, . . . given to
       God.                 --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Existing in act or reality; really acted or acting; in
    fact; real; -- opposed to {potential}, {possible},
    {virtual}, {speculative}, {conceivable}, {theoretical}, or
    {nominal}; as, the actual cost of goods; the actual case
    under discussion.
    [1913 Webster]
 
   3. In action at the time being; now exiting; present; as the
    actual situation of the country.
    [1913 Webster]
 
   {Actual cautery}. See under {Cautery}.
 
   {Actual sin} (Theol.), that kind of sin which is done by
    ourselves in contradistinction to "original sin."
    [1913 Webster]
 
   Syn: Real; genuine; positive; certain. See {Real}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 actual
   adj 1: presently existing in fact and not merely potential or
       possible; "the predicted temperature and the actual
       temperature were markedly different"; "actual and
       imagined conditions" [syn: {actual}, {existent}] [ant:
       {possible}, {potential}]
   2: taking place in reality; not pretended or imitated; "we saw
     the actual wedding on television"; "filmed the actual
     beating"
   3: being or reflecting the essential or genuine character of
     something; "her actual motive"; "a literal solitude like a
     desert"- G.K.Chesterton; "a genuine dilemma" [syn: {actual},
     {genuine}, {literal}, {real}]
   4: existing in act or fact; "rocks and trees...the actual
     world"; "actual heroism"; "the actual things that produced
     the emotion you experienced" [syn: {actual}, {factual}]
   5: being or existing at the present moment; "the ship's actual
     position is 22 miles due south of Key West"

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 actual
   current; present; present‐day; topical; up‐to‐date
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 actual
   current; present; present‐day; topical; up‐to‐date
   current; present
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top