Search result for

actively

(34 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actively-, *actively*, active
English-Thai: Longdo Dictionary
proactively(adv) อย่างมั่นใจ เช่น California law continues to refine its requirements for employers to proactively address sexual harassment.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actively[ADV] อย่างกระฉับกระเฉง, See also: อย่างแข็งขัน, อย่างขยันขันแข็ง, อย่างคล่องตัว, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างกระตือรือร้น

English-Thai: Nontri Dictionary
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activelyทางตรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was actively facilitating it.ผมนี่แหล่ะ อำนวยความสะดวกให้อย่างมาก Frost/Nixon (2008)
Others pay the price without having been actively involved.คนอื่นต้องจ่ายใน สิ่งที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้อง Home (2009)
We are actively providing protection to 29 princesses, all of whom have been threatened in one way or another.เรามีเจ้าหน้าที่ปกป้องเจ้าหญิง ถึง 29 คน ของผู้ถูกคุกคาม ในทางเดียว หรือทางอื่น Princess Protection Program (2009)
There's no environmental movement working actively on this issue that has any kind of power at all in that country.ร่างนี้ควรจะต้องพิจารณาข้อเสนอ ประเทศโดมินิกา ขอชมเชยตัวแทนของญี่ปุ่น The Cove (2009)
FULCRUM is still actively searching for the two of you.ฟัลครั่มยังตามล่าตัวพวกคุณอยู่ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
And in each of these cases, the hippocampus, that's the memory center of the brain, was actively engaged for the entire 2 minutes and 17 seconds.แต่ขึ้นกับสาเหตุ, ไฮโปแคมปัส, ส่วนกลางความทรงจำของสมอง No More Good Days (2009)
But there is a minority who actively oppose Surrogatesแต่มีคนกลุ่มน้อย ที่ต่อต้านเซอร์โรเกท Surrogates (2009)
What other creature actively destroys its own habitat?สัตว์ประเภทไหนกัน ที่ทำลายที่อยู่ของตัวเอง? I Got a Right to Sing the Blues (2010)
He and Wray are actively trying to seize control of the ship.เขาและ วเร์ มีพฤติกรรม ที่จะควบคุมยาน Pain (2010)
Who among you is here hoping they can actively improve who they are?ใครในหมู่พวกเราที่ตั้งใจ พวกเขาสามารถปรับปรุงตัวเอง ว่าพวกเขาเป็นใคร No Más (2010)
HE IS ACTIVELY ENGAGEDเขาเชื่อมต่อกับมันได้แล้ว The Box (2010)
If I wasn't actively repressing my bi-curiosity,นี่ถ้าฉันเป็นเสือไบอย่างเปิดเผยล่ะก็ Accounting for Lawyers (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
activelyMrs. Smith is actively engaged in volunteer work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างแข็งขัน[ADV] actively, See also: vigorously, Syn. อย่างขมีขมัน, Example: อเมริกาเริ่มปฏิบัติการอย่างแข็งขันในตะวันออกกลาง
ขะมักเขม้น[ADV] energetically, See also: actively, enthusiastically, vigorously, Syn. ขมีขมัน, กระตือรือร้น, เอาจริงเอาจัง, เขม้นขะมัก, Example: น้องชายดูหนังสือสอบอย่างขะมักเขม้นทุกวัน หวังจะสอบให้ติดให้ได้, Thai definition: ตั้งใจทำหรือก้มหน้าก้มตาทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จ
เป็นเกลียว[ADV] busily, See also: actively, energetically, Syn. ยุ่ง, วุ่น, Ant. ว่าง, Example: ถึงแม้จะทำงานหนักตลอดเวลาเป็นเกลียวอยู่แล้ว เขาก็ยังไม่สามารถหารายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
กะล่อยกะหลิบ[ADV] actively, See also: expeditiously, quickly, dexterously, deftly, Example: งานนี้ทำได้กะล่อยกะหลิบดีทีเดียว, Thai definition: คล่องแคล่วว่องไวในการใช้มืออย่างแนบเนียนน่าดู
กะหล่อยกะหลิบ[ADV] actively, See also: expeditiously, quickly, dexterously, deftly, Syn. กะล่อยกะหลิบ, Example: เขาทำงานได้กะหล่อยกะหลิบดี, Count unit: ช้า, Thai definition: คล่องแคล่วในการใช้มืออย่างว่องไวน่าดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly   
คล่องแคล่ว[adv.] (khlǿngkhlaēo) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely   FR: activement ; lestement
อย่างเอาเป็นเอาตาย[adv.] (yāng aopen-aotāi) EN: seriously ; earnestly ; actively ; intensely ; severely ; desperately   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTIVELY    AE1 K T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
actively    (a) (a1 k t i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばりばり(P);バリバリ[, baribari (P); baribari] (adj-na,adv,n) (on-mim) tearing; crunching (sound); work hard; actively; (P) [Add to Longdo]
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P) [Add to Longdo]
只管打坐;祗管打坐[しかんたざ, shikantaza] (n) shikantaza (zazen meditation in which one focuses on sitting without actively seeking enlightenment) [Add to Longdo]
美本[びほん, bihon] (n) attractively bound book [Add to Longdo]
壁の花[かべのはな, kabenohana] (n) one too shy to actively join in the party; wallflower [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actively \Ac"tive*ly\, adv.
   1. In an active manner; nimbly; briskly; energetically; also,
    by one's own action; voluntarily, not passively.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) In an active signification; as, a word used
    actively.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 actively
   adv 1: in an active manner; "he participated actively in the
       war" [ant: {passively}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top