Search result for

activation

(47 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -activation-, *activation*
English-Thai: Nontri Dictionary
activation(n) การกระตุ้น,การเคลื่อนไหว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
activationการกระตุ้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
activation energyพลังงานก่อกัมมันต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activationการก่อกัมมันตภาพรังสี, กระบวนการทำให้ธาตุเกิดกัมมันตภาพรังสีโดยการระดมยิงธาตุนั้นๆ ด้วยนิวตรอน โปรตอน หรือ อนุภาคอื่นๆ ตัวอย่างการก่อกัมมันตภาพรังสี เช่น การผลิตสารไอโซโทปกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 โดยการระดมยิงธาตุเทลลูเรียมด้วยนิวตรอน [นิวเคลียร์]
Activationการกระตุ้น, การเร่งโดยกระตุ้น [การแพทย์]
Activation (Chemistry)การกระตุ้นทางเคมี [TU Subject Heading]
Activation analysisการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสี, การจำแนกชนิดและตรวจหาปริมาณของธาตุในสารตัวอย่าง โดยการตรวจวัดรังสีแกมมาลักษณะเฉพาะที่ปลดปล่อยจาก นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นจากการนำสารตัวอย่างนั้นไปก่อกัมมันตภาพรังสี (ดู Activation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
activation energyพลังงานก่อกัมมันต์, พลังงานปริมาณน้อยที่สุดที่โมเลกุลของสารตั้งต้นจำเป็นต้องมีหรือได้รับ จึงจะสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Activation Processขบวนการกระตุ้น [การแพทย์]
Activation productsผลผลิตจากการก่อกัมมันตภาพรังสี, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดจากการก่อกัมมันตภาพรังสี (ดู Fission products ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Activation required.ยืนยันการใช้งาน Hard-Hearted Hannah (2009)
There are rumors that the US is forcing Japan to perform the activation experiments.ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน มีข่าวลือออกมาว่ามันถูกส่งมาจากอเมริกาเพื่อให้เริ่มทำการทดสอบอย่างกระทันหัน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Unit 03's activation test date...วันทดสอบเครื่อง 03... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
The director of the EVA Unit 03 manned activation test has arrived.ผู้ควบคุมการทดสอบของยูนิต 03 ได้มาถึงแล้ว Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
It's currently being prepared for activation with the Dummy System.กำลังปรับเข้ากับดัมมี่ซิสเตม Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
I assume the activation failed,ผมเข้าใจว่าการกระตุ้นนั้นล้มเหลว Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
Activation in one minute.ดำเนินการภายใน 1 นาที Course Correction (2010)
Activation commencing in 30 seconds.- เครื่องจะทำงานภายใน 30 วินาที Course Correction (2010)
Activation commencing in 20 seconds.เครื่องทำงาน ภายใน 20 วินาที Course Correction (2010)
Activation commencing in 10 seconds... 9,8,เครื่องทำงาน ภายใน 10 วินาที 9, 8 Course Correction (2010)
They have control. Commencing activation sequence. What have you done, Simon?พวกมันควบคุมเอาไว้ได้แล้ว เริ่มต้นดำเนินการตามคำสั่ง คุณได้ทำอะไรลงไปไซม่อน? Future Shock (2010)
No, the activation's provisional.ไม่ใช่ การอนุมัติเป็นแบบชั่วคราว เธอต้องกลับมาที่นี่ Rough Trade (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTIVATION    AE2 K T AH0 V EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
activation    (n) (a2 k t i v ei1 sh @ n)
activations    (n) (a2 k t i v ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktivierungsbeleg {m}activation voucher [Add to Longdo]
Aktivierungskennzeichen {n}activation marker [Add to Longdo]
Aktivierungsnummer {f}activation number [Add to Longdo]
Aktivierungsschalter {m}activation switch [Add to Longdo]
Kaufentschlussanalyse {f}activation research [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティベーション[, akuteibe-shon] (n) activation [Add to Longdo]
アクティベート[, akuteibe-to] (n) {comp} activation (e.g. of network accounts, etc.) [Add to Longdo]
アクトビット[, akutobitto] (n) activation bit [Add to Longdo]
マイクロソフトプロダクトアクティベーション[, maikurosofutopurodakutoakuteibe-shon] (n) {comp} Microsoft Product Activation [Add to Longdo]
マイクロソフトライセンス認証[マイクロソフトライセンスにんしょう, maikurosofutoraisensu ninshou] (n) {comp} Microsoft Product Activation [Add to Longdo]
活性化[かっせいか, kasseika] (n,vs) activation; stimulation; revitalization; invigoration [Add to Longdo]
活性化エネルギー[かっせいかエネルギー, kasseika enerugi-] (n) activation energy [Add to Longdo]
活発化[かっぱつか, kappatsuka] (n,vs) increase in activity; activation [Add to Longdo]
起動[きどう, kidou] (n,vs,adj-no) startup; activation; starting (e.g. engine, computer); launch [Add to Longdo]
始動[しどう, shidou] (n,vs) starting (in machines); activation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活化[huó huà, ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, ] activation [Add to Longdo]
活化分析[huó huà fēn xī, ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ ㄈㄣ ㄒㄧ, ] activation analysis [Add to Longdo]
激活整合模型[jī huó zhěng hé mó xíng, ㄐㄧ ㄏㄨㄛˊ ㄓㄥˇ ㄏㄜˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] activation-synthesis model [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
活性化[かっせいか, kasseika] activation (vs) [Add to Longdo]
始動[しどう, shidou] activation (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 activation \activation\ n.
   1. the process of making active.
 
   Syn: energizing, activating
     [WordNet 1.5
 
   2. making active and effective (as a bomb).
    [1913 Webster]
 
   Note: certain devices, as bombs or artillery shells, are
      designed to be unable to operate until a specific
      action (activation or arming) is taken to make them
      operable.
      [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 activation
   n 1: stimulation of activity in an organism or chemical [ant:
      {inactivation}]
   2: the activity of causing to have energy and be active [syn:
     {energizing}, {activating}, {activation}]
   3: making active and effective (as a bomb) [ant: {deactivation},
     {defusing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top