Search result for

acted

(54 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acted-, *acted*, act, acte
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstracted(แอ็บสแทรค' เทด) adj. ใจลอย
coact {coactedvt.,vi. กระทำร่วมกัน,ทำร่วมกัน, See also: coactive adj. ดูcoact coactivity n. ดูcoact
distractedadj. มีจิตว้าวุ่น,เขว,ใจวอกแวก
impactedadj. อัด,ยัดเยียด,ซึ่งถูกกระทบกระเทือน,อุดตัน

English-Thai: Nontri Dictionary
abstracted(adj) ที่แยกออกไป,ใจลอย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ever since you walked in, you've acted like a self-appointed public avenger.นับตั้งแต่ที่คุณเดินเข้ามาในที่คุณได้ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้กระทำการแก้แค้นของประชาชนตัวเองได้รับการแต่งตั้ง 12 Angry Men (1957)
Never have I had such a strong fish or one that acted so strangely.ไม่เคยมีฉันมีเช่นปลาที่ แข็งแกร่ง หรือคนที่ทำหน้าที่เพื่อให้ แปลก The Old Man and the Sea (1958)
- If it had time to finish, it would have looked and sounded and acted just like Bennings !We've gotta burn the rest of'em. The Thing (1982)
Yeah, he acted like he'd found us under a rock.เขาต้องการพบเราภายใต้หิน 2010: The Year We Make Contact (1984)
The kid really acted well.เด็กน่ะแสดงดี๊ดี. Cinema Paradiso (1988)
He acted like a man who's going his own way. Wouldn't you say?เขาทำท่าเหมือนคนที่ไปตามทางของตนเอง คุณจะไม่พูด? The Russia House (1990)
An inquiry is held where Detective Roy Washburn testifies that you acted professionally at all times.การไต่สวนยังคงค้างไว้... ...ขณะที่นักสืบ รอย วอชเบิร์น... ...ตรวจสอบว่าคุณแสดง ความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา Basic Instinct (1992)
It's you who have acted inappropriately.เป็นคุณ ที่ทำอะไรที่ไม่สมควร Squeeze (1993)
I'm so ashamed of how I acted. But how could I know?ผมละอายใจของวิธีการที่ฉันทำ แต่วิธีการที่ผมจะรู้ได้ไง? The Birdcage (1996)
If Dr. Arroway hadn't acted quickly, we'd have lost key elements.หากดร. เอโรเว ไม่ได้ทำหน้าที่ ได้อย่างรวดเร็วเราจะ มีการสูญเสียองค์ประกอบสำคัญ Contact (1997)
No, our friend acted alone. This mission meant everything to him. Didn't it?ไม่นะ , เพื่อนเราคนนี้ยังคงอยู่ที่นี้ และคดีนี้ก็หมายถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเขาด้วยไม่ใช่หรอ Gattaca (1997)
Junuh kept asking question after question about the field, while Bagger just acted like nothin' much had happened... and kept makin' remarks about how much Hagen's socks must have cost... and how long to dry tobacco leaves before they make a good smoke.จูเนอเฝ้าแต่ตั้งคำถามเรื่องสนาม แต่แบ็กเกอร์ทำไม่รู้ไม่ชี้เสียดื้อ ๆ... ...แต่ชวนคุยว่าถุงเท้าเฮเก้น คงแพงระยับ... The Legend of Bagger Vance (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actedAfter seeing how bravely he acted, his friends thought better of him.
actedA true friend would have acted differently.
actedBen acted out the scene of the waitress spilling soup in his lap.
actedDr. White acted as our interpreter.
actedHe acted as a guide while I was staying in Kyoto.
actedHe acted as chairman.
actedHe acted as if he were ill.
actedHe acted as My guide.
actedHe acted as our guide.
actedHe acted as though we had insulted him.
actedHe acted behind the manager's back.
actedHe acted fairly toward me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish   
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted   FR: étroit ; exigu
กิ่ว[adj.] (kiu) EN: constricted ; contracted ; drawn in ; deflated ; narrow   
เหม่อ[v.] (møe) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful   
เหม่อลอย[v.] (møe løi) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive   FR: être distrait ; être inattentif
เหม่อลอย[adj.] (møe løi) EN: absent-minded ; inattentive ; vacant ; abstracted   FR: distrait ; inattentif
เหม่อมอง[v. exp.] (møe møng) EN: be inattentive ; be vacant ; be abstracted   FR: être inattentif
ติดเนื้อต้องใจ[v. exp.] (tit neūa tǿngjai) EN: be attracted (by) ; take a fancy (to s.o.) ; have the affection for ; be fond of ; be fascinated with/by   
ติดพัน[v.] (titphan) EN: be unable to stop ; be attracted to   
เยื้อ[X] (yeūa) EN: enduring ; lasting ; protracted   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTED    AE1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acted    (v) (a1 k t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eingewirktacted on [Add to Longdo]
zuwidergehandeltacted contrary to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
がりせん;ガリセン[, garisen ; garisen] (n) person physically attracted to thin people [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
オリザニン[, orizanin] (n) Oryzanin (brand-name vitamin B1; extracted from rice) [Add to Longdo]
トランザクションパイプライン[, toranzakushonpaipurain] (n) {comp} transacted pipeline [Add to Longdo]
ポッと;ぽっと[, potsu to ; potto] (adv,vs) (1) (on-mim) slightly (blushing); (2) (on-mim) suddenly (getting bright, flaring up, flashing on, etc.); (3) (on-mim) distractedly [Add to Longdo]
圧雪[あっせつ, assetsu] (n) compacted snow [Add to Longdo]
萎縮腎[いしゅくじん, ishukujin] (n) contracted kidney [Add to Longdo]
引かれる;惹かれる;魅かれる(iK)[ひかれる, hikareru] (v1) to be charmed by; to be attracted (to) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Act \Act\, v. t. [imp. & p. p. {Acted}; p. pr. & vb. n.
   {Acting}.] [L. actus, p. p. of agere to drive, lead, do; but
   influenced by E. act, n.]
   1. To move to action; to actuate; to animate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Self-love, the spring of motion, acts the soul.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To perform; to execute; to do. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       That we act our temporal affairs with a desire no
       greater than our necessity.      --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       Industry doth beget by producing good habits, and
       facility of acting things expedient for us to do.
                          --Barrow.
    [1913 Webster]
 
       Uplifted hands that at convenient times
       Could act extortion and the worst of crimes.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. To perform, as an actor; to represent dramatically on the
    stage.
    [1913 Webster]
 
   4. To assume the office or character of; to play; to
    personate; as, to act the hero.
    [1913 Webster]
 
   5. To feign or counterfeit; to simulate.
    [1913 Webster]
 
       With acted fear the villain thus pursued. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To act a part}, to sustain the part of one of the characters
    in a play; hence, to simulate; to dissemble.
 
   {To act the part of}, to take the character of; to fulfill
    the duties of.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top