Search result for

acrid

(33 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acrid-, *acrid*, acri
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acrid[ADJ] ดุเดือด (คำพูด, กิริยาวาจา), See also: รุนแรง, เผ็ดร้อน, Syn. sarcastic, caustic
acrid[ADJ] รุนแรง (กลิ่นหรือรส), See also: ฉุน, แสบจมูก, Syn. bitter, sharp, stinging

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrid(แอค' ริด) adj. (กลิ่นหรือรส) รุนแรง, ฉุน, เผ็ด, ซึ่งกัดกร่อน, เหี้ยม, แสบตาหรือจมูก.
acridine(แอค' ริดีน) สารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์สีย้อมและยา

English-Thai: Nontri Dictionary
acrid(adj) แหลม,ขม,เผ็ดร้อน,ฉุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acridineอะคริดีน [TU Subject Heading]
Acridine Orangeสีเอคริดีนออเรนส์ [การแพทย์]
Acridinesอะคริดีน, สาร; อะคริดีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
However, very acrid, the master of Chinese martial arts is too weakแต่น่าเสียดายที่มวยจีนมันอ่อนเกินไป Ip Man 2 (2010)
The acrid taste is well familiar, but we must learn swallow it, along with our pride until we have secured her husband's patronage.การลิ้มรสความเดือดดาลก็เหมือนกัน เราต้องรู้จักกลืนมันเข้าไปเพื่อความภูมิใจของเรา จนกว่าเราจะปลอดภัย Whore (2010)
My nose is still filled with the acrid stench of teen vomit.จมูกของฉันยังได้กลิ่น เหม็นเน่ารุนแรง จากการอาเจียนของวัยรุ่น Blame It on the Alcohol (2011)
And because deception has a particularly acrid scent, Stiles.และเพราะการตบตา โดยเฉพาะกลิ่นน้ำหอมฉุนๆ สไตลล์ Formality (2011)
I knew I recognized that faint acrid smell from boarding school.ฉันว่า ฉันได้กลิ่นคนไม่มีแรง จากโรงเรียนประจำ Beauty and the Feast (2011)
Mm... that cat has about three weeks to live and this fondue smells like hot acrid barf.อืม... . ขอสองอย่างนะจ๊ะ แมวนั่นอยู่ได้สามอาทิตย์ Guilty Pleasures (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acridThis stew tastes acrid.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฝื่อน[ADJ] bitter and harsh to the taste, See also: acrid, Syn. ฝาด, ขื่น, เฝื่อนฝาด, Example: เพราะรสที่เฝื่อนของเหล้าทำให้เขารู้สึกบอกไม่ถูกเมื่อกลืนลงไป, Thai definition: รสที่เจือฝาดและขื่นอย่างรสดีเกลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุน[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant   FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide

CMU English Pronouncing Dictionary
ACRID    AE1 K R AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acrid    (j) (a1 k r i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
え辛っぽい;い辛っぽい[えがらっぽい(え辛っぽい);いがらっぽい(い辛っぽい), egarappoi ( e tsurappo i ); igarappoi ( i tsurappo i )] (adj-i) (uk) acrid; pungent; irritating [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.) [Add to Longdo]
アクリジン[, akurijin] (n) acridine [Add to Longdo]
アクリッド[, akuriddo] (adj-na) acrid [Add to Longdo]
インド八哥[インドはっか;インドハッカ, indo hakka ; indohakka] (n) (uk) common myna; Indian myna (species of mynah bird, Acridotheres tristis) [Add to Longdo]
精霊飛蝗[しょうりょうばった;ショウリョウバッタ, shouryoubatta ; shouryoubatta] (n) (uk) Oriental longheaded locust (Acrida cinerea) [Add to Longdo]
八哥鳥[はっかちょう;ハッカチョウ, hakkachou ; hakkachou] (n) (uk) crested myna (species of mynah bird, Acridotheres cristatellus) [Add to Longdo]
飛蝗;蝗虫;蝗[ばった, batta] (n) (uk) grasshopper; locust (of superfamily Acridoidea) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吖啶[ā dìng, ㄚ ㄉㄧㄥˋ, ] acridine (antiseptic and disinfectant) [Add to Longdo]
蝗科[huáng kē, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜ, ] Acridoidea (family containing grasshoppers, crickets and locusts) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acrid \Ac"rid\, a. [L. acer sharp; prob. assimilated in form to
   acid. See {Eager}.]
   1. Sharp and harsh, or bitter and not, to the taste; pungent;
    as, acrid salts.
    [1913 Webster]
 
   2. Causing heat and irritation; corrosive; as, acrid
    secretions.
    [1913 Webster]
 
   3. Caustic; bitter; bitterly irritating; as, acrid temper,
    mind, writing.
    [1913 Webster]
 
   {Acrid poison}, a poison which irritates, corrodes, or burns
    the parts to which it is applied.
    [1913 Webster] Acridity

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acrid
   adj 1: strong and sharp;"the pungent taste of radishes"; "the
       acrid smell of burning rubber" [syn: {pungent}, {acrid}]
   2: harsh or corrosive in tone; "an acerbic tone piercing
     otherwise flowery prose"; "a barrage of acid comments"; "her
     acrid remarks make her many enemies"; "bitter words";
     "blistering criticism"; "caustic jokes about political
     assassination, talk-show hosts and medical ethics"; "a
     sulfurous denunciation"; "a vitriolic critique" [syn:
     {acerb}, {acerbic}, {acid}, {acrid}, {bitter}, {blistering},
     {caustic}, {sulfurous}, {sulphurous}, {virulent},
     {vitriolic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top