Search result for

acquit

(66 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acquit-, *acquit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquit[VT] จ่ายคืน
acquit[VT] ทำให้ปราศจากข้อผูกพัน, See also: ทำให้ปราศจากภาระ
acquit[VT] ประกาศว่าไม่มีความผิด, See also: ประกาศว่าพ้นผิด, Syn. exonerate, clear, absolve
acquit[VT] ประพฤติตัว, Syn. behave, conduct
acquit of[PHRV] ประกาศว่าไม่มีความผิด (ทางกฎหมาย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
acquittance(อะควิท' เทินซฺ) n. การชำระหนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
acquittal(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การพ้นผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acquit๑. ปล่อยตัว (จำเลย)๒. ปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquittalการตัดสินปล่อยตัวจำเลย (ให้พ้นจากข้อกล่าวหา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquittance๑. ใบเสร็จรับเงิน๒. หนังสือปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, the vote's nine to three in favour of acquittal.Well, the vote's nine to three in favour of acquittal. 12 Angry Men (1957)
Frankly, I don't see how you can vote for acquittal.Frankly, I don't see how you can vote for acquittal. 12 Angry Men (1957)
But then the Army decides of course it ought to hold a hearing and Jackson's acquitted.แต่แน่นอน กองทัพ ตัดสินใจไต่สวน... ...ปรากฏว่าแจ็คสันไม่มีความผิด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
How you acquit yourselves over the next 48 hours will determine how you are judged for the rest of your lives.ท่าทีปฎิบัติในต่อไปข้างหน้าอีก 48 ชั่วโมงนี้.. จะเป็นสิ่งที่จะตัดสินคุณไปตลอดชีวิต.. The Great Raid (2005)
Acquitted of rape three times.ทำการข่มขืนมาแล้วสามครั้ง Saw IV (2007)
I've acquitted myself the best that I can.ผมก็ตอบตามที่ผมรู้ Photo Finish (2007)
That puts you somewhere below couples acquitted in daycare scandals.คู่สมรสนั่นเลิกกัน ในที่เลี้ยงทารกตอนกลางวัน Joy (2008)
It's all there--the accident, Mike's acquittal, and even a little mention of how...ทั้งหมดมันคือ-อุบัติเหตุ ไมค์พ้นผิด และนั่นมันเป็นข้อสงสัยอย่างนึงของการที่.. A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Listen, listen. I got acquitted, all right?ฟังนะ ๆ, ฉันพ้นข้อกล่าวหาแล้ว ถูกไหม? Bulletproof (2009)
Alex was acquitted by the Supreme Court and released in September 1998.อเล็กซ์ถูกตัดสินให้พ้นโทษในชั้นฏีกา และถูกปล่อยตัวในเดือนกันยายน ปี 1998 The Case of Itaewon Homicide (2009)
Said that they'd acquit him of murder if they were on a juryบอกว่าพวกเค้าจะตัดสินว่าหมอไม่ผิด ถ้าได้เป็นลูกขุน You Don't Know Jack (2010)
If Taffet is acquitted on this count, she can never be tried again.ถ้าหากทาฟเฟต ถูกพิพากษารับโทษ เธอคงไม่มีโอกาส ได้กระทำผิดอีกครั้ง The Boy with the Answer (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acquitHe acquitted himself admirably at the track meet.
acquitHe acquitted himself well.
acquitHe was acquitted.
acquitIn the absence of definite evidence he was acquitted.
acquitThe accused was acquitted on two of the charges.
acquitThe court acquitted him of the charge of murder.
acquitThe jury acquitted him of the crime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกฟ้อง[V] dismiss, See also: acquit, Example: ศาลยกฟ้องเธอเพราะหลักฐานไม่เพียงพอ, Thai definition: พิพากษาให้คดีตกไป โดยไม่บังคับให้เป็นไปตามคำฟ้องของโจทก์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบรับเงิน[n. prop.] (bairap ngoen) EN: receipt   FR: reçu [m] ; quittance [f] ; acquit [m]
ใบเสร็จรับเงิน[n.] (baiset rap ngoen) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]
ชำระ[v.] (chamra) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle   FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay   FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ชดใช้[v.] (chotchai) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   FR: s'acquitter ; rembourser
การตัดสินปล่อยตัวจำเลย[n. exp.] (kān tatsin plǿi tūa jamloēi) EN: acquittal   
การยกฟ้อง[n.] (kān yokføng) EN: acquittal ; dismissal of action   
ปฏิบัติหน้าที่[v. exp.] (patibat nāthī) EN: perform one's duty ; perform one's mission ; do one's task ; carry out one's duty ; discharge one's duty   FR: faire son devoir ; accomplir son devoir ; exercer ses fonctions ; remplir ses fonctions ; s'acquitter de ses fonctions
พิพากษาให้ปล่อย[v. exp.] (phiphāksā hai plǿi) EN: acquit   
พ้นข้อหา[v. exp.] (phon khøhā) EN: be relieved from being an offender   FR: être acquit

CMU English Pronouncing Dictionary
ACQUIT    AH0 K W IH1 T
ACQUITS    AH0 K W IH1 T S
ACQUITTAL    AH0 K W IH1 T AH0 L
ACQUITTED    AH0 K W IH1 T AH0 D
ACQUITAINE    AE1 K W AH0 T EY2 N
ACQUITTALS    AH0 K W IH1 T AH0 L Z
ACQUITTING    AH0 K W IH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acquit    (v) (@1 k w i1 t)
acquits    (v) (@1 k w i1 t s)
acquittal    (n) (@1 k w i1 t l)
acquitted    (v) (@1 k w i1 t i d)
acquittals    (n) (@1 k w i1 t l z)
acquitting    (v) (@1 k w i1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクイット;アクウィット[, akuitto ; akuuitto] (n) acquit [Add to Longdo]
釈放[しゃくほう, shakuhou] (n,vs) release; liberation; acquittal; (P) [Add to Longdo]
放免[ほうめん;ほうべん, houmen ; houben] (n,vs) release (from custody); discharge; liberation; setting free; letting go; letting off; acquittal [Add to Longdo]
無罪放免[むざいほうめん, muzaihoumen] (n) acquittal [Add to Longdo]
免罪[めんざい, menzai] (n) acquittal; pardon; papal indulgence [Add to Longdo]
免訴[めんそ, menso] (n,vs) acquittal; dismissal (of a case) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquit \Ac*quit"\, p. p.
   Acquitted; set free; rid of. [Archaic] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquit \Ac*quit"\, v. t. [imp. & p. p. {Acquitted}; p. pr. & vb.
   n. {Acquitting}.] [OE. aquiten, OF. aquiter, F. acquitter; ?
   (L. ad) + OF. quiter, F. quitter, to quit. See {Quit}, and
   cf. {Acquiet}.]
   1. To discharge, as a claim or debt; to clear off; to pay
    off; to requite.
    [1913 Webster]
 
       A responsibility that can never be absolutely
       acquitted.              --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To pay for; to atone for. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To set free, release or discharge from an obligation,
    duty, liability, burden, or from an accusation or charge;
    -- now followed by of before the charge, formerly by from;
    as, the jury acquitted the prisoner; we acquit a man of
    evil intentions.
    [1913 Webster]
 
   4. Reflexively:
    (a) To clear one's self. --Shak.
    (b) To bear or conduct one's self; to perform one's part;
      as, the soldier acquitted himself well in battle; the
      orator acquitted himself very poorly.
      [1913 Webster]
 
   Syn: To absolve; clear; exonerate; exonerate; exculpate;
     release; discharge. See {Absolve}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acquit
   v 1: pronounce not guilty of criminal charges; "The suspect was
      cleared of the murder charges" [syn: {acquit}, {assoil},
      {clear}, {discharge}, {exonerate}, {exculpate}] [ant:
      {convict}]
   2: behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he
     bore himself with dignity"; "They conducted themselves well
     during these difficult times" [syn: {behave}, {acquit},
     {bear}, {deport}, {conduct}, {comport}, {carry}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 acquit [aki]
   acknowledgement; receipt
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top