Search result for

acquainted

(51 entries)
(1.1584 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acquainted-, *acquainted*, acquaint, acquainte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquainted    [ADJ] คุ้นเคย
acquainted    [ADJ] เป็นที่รู้จัก, See also: ที่คุ้นเคย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquainted(อะเควน' ทิด) adj. คุ้นเคย, รู้จัดก่อน -acquaintedness n.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, pardon me, pearl, are you acquainted with Monstro the whale?เอ่อประทานโทษมุก คุณจะคุ้นเคยกับ โมนสทโร ปลาวาฬ? Pinocchio (1940)
Getting acquainted with your new home?ปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่ได้รึยัง Rebecca (1940)
Professor Plum and Miss Scarlet. I didn't realize you were acquainted.ศาสตราจารย์พลัมกับคุณสการ์เล็ต ผมไม่ทราบว่าคุณรู้จักกัน Clue (1985)
And It's always difficult when a group of new friends meet together for the first time to get acquainted.และมันก็ยากเสมอ เวลามีกลุ่มเพื่อนใหม่ ที่จะได้ทำความรู้จักกันตอนได้พบกันครั้งแรก Clue (1985)
I mean, how are we to get acquainted if we don't say anything about ourselves?ฉันหมายถึง พวกเราจะรู้จักกันได้ยังไง ถ้าเราไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับตัวเองเลย? Clue (1985)
Perhaps he doesn't want to get acquainted with you.บางทีเขาอาจจะไม่ต้องการที่ อยากจะรู้จักกับคุณก็ได้ Clue (1985)
Sir. Excuse me, sir, but I think we are acquainted.เซอร์ ขอโทษนะครับ แต่ผมคิดว่าเรากำลังทำความคุ้นเคย The Russia House (1990)
Although we have become better acquainted with your customs, we have certainly not forgotten our own.ถึงแม้ว่า เราจะมีความเชี่ยวชาญในด้าน ธรรมเนียมของท่านมากเช่นไร เราก็จะไม่ลืมความเป็นตัวของเราอย่างแน่นอน Anna and the King (1999)
We're not acquainted!เรายังไม่สนิทกันเท่าไหร่ ! Visitor Q (2001)
Forgive me, but are you acquainted with him, with Mr Darcy?ขอโทษนะคะ คุณรู้จักคุณดาร์ซี่งั้นหรือ Pride & Prejudice (2005)
Were you acquainted with either of the victims?ทราบมาว่าคุณรู้จักกับเหยื่อในคดีนี้ Match Point (2005)
I assure you, once Bob and I are done getting acquainted everyone else will get their turn.รับปากเลยว่าพอฉันกับบ็อบเล่นกันเสร็จแล้ว ทุกคนจะได้เล่นด้วยแน่นอน Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acquaintedAre you acquainted with the man?
acquaintedHave you acquainted your parents with your plans?
acquaintedHave you gotten yourselves acquainted (with each other)?
acquaintedHe acquainted her with his plan.
acquaintedHe acquainted himself with everybody in town.
acquaintedHe acquainted himself with his job.
acquaintedHe acquainted me with the change of the plan.
acquaintedHe acquainted me with the news.
acquaintedHe became acquainted with the actor.
acquaintedHe got acquainted with some villagers.
acquaintedHe got well acquainted with the history of Japan.
acquaintedHe is acquainted with many people here.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุ้นเคย[v.] (khunkhoēi) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom   
แปลกหน้า[adj.] (plaēknā) EN: strange ; foreign ; unacquainted ; unknown ; unfamiliar   FR: inconnu ; étranger
รู้จัก[v.] (rūjak) EN: know ; be acquainted with ; recognize ; come across ; be aware of ; be informed of   FR: connaître ; savoir ; être au courant
รู้จักมักคุ้น[v.] (rūjakmakkhun) EN: be acquainted with ; know someone well ; be familiar with   FR: être un proche de ; être comme cul et chemise (fam.)
รู้จักมักจี่[v.] (rūjakmakjī) EN: be familiar with ; have acquainted with ; know somebody well   
สนิทสนม[v.] (sanitsanom) EN: be closely ; be intimate ; get along well ; be acquainted ; be very familiar   FR: être proche ; être intime ; s'entendre bien
วิสาสะ[v.] (wisāsa) EN: be acquainted ; associate ; get together   
วิสาสะ[adj.] (wisāsa) EN: familiar ; intimate ; informal ; acquainted   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACQUAINTED    AH0 K W EY1 N T AH0 D
ACQUAINTED    AH0 K W EY1 N AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acquainted    (v) (@1 k w ei1 n t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bekannt {adj} (mit)acquainted (with) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
顔繋ぎ;顔つなぎ[かおつなぎ, kaotsunagi] (n,vs) getting or keeping acquainted with; keeping or establishing useful contacts [Add to Longdo]
近づく(P);近付く(P)[ちかづく(P);ちかずく(近付く)(ik), chikaduku (P); chikazuku ( chikaduku )(ik)] (v5k,vi) (1) to approach; to draw near; to get close; (2) to get acquainted with; to get closer to; to get to know; (P) [Add to Longdo]
見知らぬ(P);見しらぬ[みしらぬ, mishiranu] (adj-pn) unknown; unacquainted; strange; (P) [Add to Longdo]
見知る[みしる, mishiru] (v5r,vt) to recognise; to know by sight; to become acquainted with [Add to Longdo]
懇ろになる[ねんごろになる, nengoroninaru] (exp,v5r) to become intimate with (e.g. a woman); to become acquainted [Add to Longdo]
懇意になる[こんいになる, kon'ininaru] (exp,v5r) to get (become) acquainted; to get to know; to get (become) intimate with; to become friendly with; to become friends [Add to Longdo]
知る(P);識る[しる, shiru] (v5r,vt) to know; to understand; to be acquainted with; to feel; (P) [Add to Longdo]
馴染み深い;なじみ深い[なじみぶかい, najimibukai] (adj-i) extremely intimate; very well-acquainted [Add to Longdo]
未見[みけん, miken] (n,adj-no) unacquainted; unknown [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquaint \Ac*quaint"\, v. t. [imp. & p. p. {Acquainted}; p. pr.
   & vb. n. {Acquainting}.] [OE. aqueinten, acointen, OF.
   acointier, LL. adcognitare, fr. L. ad + cognitus, p. p. of
   cognoscere to know; con- + noscere to know. See {Quaint},
   {Know}.]
   1. To furnish or give experimental knowledge of; to make
    (one) to know; to make familiar; -- followed by with.
    [1913 Webster]
 
       Before a man can speak on any subject, it is
       necessary to be acquainted with it.  --Locke.
    [1913 Webster]
 
       A man of sorrows and acquainted with grief. --Isa.
                          liii. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. To communicate notice to; to inform; to make cognizant; --
    followed by with (formerly, also, by of), or by that,
    introducing the intelligence; as, to acquaint a friend
    with the particulars of an act.
    [1913 Webster]
 
       Acquaint her here of my son Paris' love. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I must acquaint you that I have received
       New dated letters from Northumberland. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To familiarize; to accustom. [Obs.] --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   {To be acquainted with}, to be possessed of personal
    knowledge of; to be cognizant of; to be more or less
    familiar with; to be on terms of social intercourse with.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To inform; apprise; communicate; advise.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquainted \Ac*quaint"ed\, a.
   Personally known; familiar. See {To be acquainted with},
   under {Acquaint}, v. t.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acquainted
   adj 1: having fair knowledge of; "they were acquainted"; "fully
       acquainted with the facts"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top