Search result for

aci

(148 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aci-, *aci*
English-Thai: Longdo Dictionary
aci(abbrev) ACI(Airports Council International) สภาการท่าอากาศยานนานาชาติ
glacier(n) ธารน้ำแข็ง
Image:
capacity(n) ความสามารถที่จะรับได้
Greyhound racing(n) การแข่งวิ่งสุนัขพันธ์เกรย์ฮาวนด์ เป็นที่นิยมในอังกฤษ(คล้ายแข่งม้าแต่ไม่มี jockey)
facility(n ) โรงงาน, สิ่งก่อสร้าง (อเมริกัน), S. factory, installation, premise

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acid[ADJ] (คำพูด) ที่แหลมคม, See also: (คำพูด) ที่เสียดสี, ที่ทำให้รู้สึกแสบร้อน, Syn. sharp, biting
acid[N] กรด, See also: ของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรด, ของเหลวที่มีสภาพเป็นกรด
acid[N] คำพูดที่แหลมคม, See also: คำพูดที่เสียดสี, คำพูดที่ทำให้รู้สึกแสบร้อน
acid[ADJ] ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรด, Syn. biting, corrosive, erosive, acidic
acid[N] ยาเสพติดแอลเอสดี (คำสแลง), See also: ยาเสพติดชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์หลอนประสาทรุนแรง, Syn. LSD, hallucinogen
acid[SL] ยาแอลเอสดี, See also: ยาหลอนประสาทแอลเอสดี
acity[SUF] คุณสมบัติ, See also: ลักษณะ
acidic[ADJ] ซึ่งเป็นกรด, See also: ที่มีคุณสมบัติเป็นกรด, Syn. acid, biting, corrosive, erosive;
acious[SUF] ใช้บอกลักษณะ
acidify[VT] ทำให้เป็นกรด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acicula(อะซิค' คิวละ) n. (pl. -lae) ส่วนที่คล้ายเข็ม, หนาม. (needlelike part)
acicular(อะซิค' คิวลาร์) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
aciculate(อะซิค' คิวเลท) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
acid(แอส' ซิด) adj.,n. กรด, เปรี้ยว, รุนแรง, ฉุนเฉียว, สิ่งที่เปรี้ยว, LSD. -acidly adv.
acid headผู้ติดยาเสพติดชนิด ISD
acid-fast(แอส' ซิดฟาส) adj., n. สีไม่ตกเมื่อล้างด้วยแอลกอฮอล์ที่ใส่กรด
acid-forming(แอส' ซิดฟอร์มมิง) adj. ให้กรด (ในปฏิกริยาเคมี) (yielding acid)
acidic(อะซิด' ดิค) adj. เปรี้ยว, เกี่ยวกับกรด, ซึ่งสามารถสร้างกรด, Syn. forming acid)
acidify(อะซิด' ดิไฟ) vt.,vi. ทำให้หรือเปลี่ยนเป็นกรด. -acidification n. -acidifier n.
acidimeter(แอสซิดิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณกรดในสารละลาย. -acidimetric, acidimetrical adj. -acidimetry n.

English-Thai: Nontri Dictionary
acid(adj) เปรี้ยว,ฉุนเฉียว,สาหัส,รุนแรง
acid(n) กรด
acidity(n) ความเป็นกรด
ACETIC acetic acid(n) กรดน้ำส้ม,กรดอะซิติค
audacious(adj) กล้า,ก๋ากั่น,ไม่กลัว
audaciously(adv) อย่างไม่เกรงกลัว,อย่างไม่ครั่นคร้าม,อย่างก๋ากั่น,อย่างอาจหาญ
audacity(n) ความกล้า,ความมุทะลุ,ความไร้มารยาท
bracing(adj) ค้ำจุน,ซึ่งทำให้มั่นคง
capacious(adj) กว้างขวาง,จุ,ใหญ่,มีเนื้อที่มาก
capacity(n) ปริมาตร,ฐานะ,ความจุ,ความสามารถ,สมรรถภาพ,อัตรา,หน้าที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acicular-รูปเข็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acicular๑. -รูปเข็ม๒. -รูปเรียว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aciculate-รอยขีด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acid bathอ่างแช่กรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acid core solderลวดบัดกรีไส้กรด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acid fast stain๑. สีย้อมทนกรด๒. การย้อมสีทนกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acid gland; gland, oxynticต่อมหลั่งกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acid lavaลาวาชนิดกรด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acid mine drainageน้ำทิ้งฤทธิ์กรด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acid resistสารกันกรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acid กรด
สารที่ละลายน้ำแล้วให้ไฮโดรเจนไอออน (หรือ H3O+) กรดมี pH ต่ำกว่า 7 [สิ่งแวดล้อม]
acidกรด, 1. สารที่แตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออน(H+)ในสารละลาย 2. โมเลกุลหรือไอออนที่สามารถให้โปรตอนได้ 3. สารที่ละลายน้ำแล้วได้สารละลายที่มีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน(H3O+) มากกว่าไฮดรอกไซด์ไอออน(OH-) สารที่มีสมบัติเป็นกรดนั้นจำเป็นต้องสามารถทดสอบสมบัติต่าง ๆ ได้เช่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Acid Base Balanceภาวะสมดุลย์ของการเป็นกรดและด่าง, ดุลย์กรด-ด่าง [การแพทย์]
Acid Buttกรดส่วนก้นหลอด [การแพทย์]
Acid Curdกรดเป็นฝ้าที่ผิว [การแพทย์]
acid dissociation constantค่าคงที่การแตกตัวของกรด, ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาที่โมเลกุลหรือไออนที่เป็นกรดทำปฏิกิริยากับน้ำให้ไฮโดรเนียมไอออน นิยมใช้อักษรย่อ Ka เป็นค่าที่บอกให้ทราบว่ากรดใดจะแตกตัวให้ H+ หรือ  H3O+ ได้มากน้อยเพียงใด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Acid etching, Dentalการกัดด้วยกรดทางทันตกรรม [TU Subject Heading]
Acid Excessการคั่งของกรด [การแพทย์]
Acid Fastแอซิดฟาสท์ [การแพทย์]
Acid Hydrolasesแอซิดไฮโดรเลส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acid-ash diet (n ) A diet consisting largely of meat or fish, eggs, and cereals (with a minimal quantity of milk, fruit, and vegetables,) that when catabolized leaves an acid residue to be excreted in the urine.
See also: A. alkaline-ash diet,
acidly[yaang dag-dun] (adv ) อย่างแดกดัน
acidosis (n ) ภาวะเลือดเป็นกรด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And hydrous perchloric acidเชื่อรา และhydrous perchloric acid เพราะว่า Not Cancer (2008)
You can get it if your stomach acid's low,คุณเกิดมันได้เพราะภาวะเป็นกรดในท้องของคุณต่ำ Adverse Events (2008)
Renal tubular acidosis?Renal tubular acidosis. Lucky Thirteen (2008)
Her kidneys don't filter acid out of the blood, excess acid drives down potassium, causes kidney calcifications.ไตเธอไม่กรองกรดออกจากเลือด กรดทำให้โปแตสเซี่ยมต่ำ เพราะไตบกพร่อง Lucky Thirteen (2008)
If it's RTA, all she needs is sodium bicarbonate for the acid and surgery to remove the calcifications.ถ้าเป็น RTA เธอต้องการ โซเดียมไบคาบอเนท สำหรับกรด และผ่าตัดเอาความผิดปกติออก Lucky Thirteen (2008)
Yeah, but I... Or you have acid reflux? They're different things.มีอาการกรดไหลย้อนมันไม่เหมือนกันนะ Burn After Reading (2008)
Acid drips on bare skin.กรดที่หยดลงบนผิวหนังที่กร่อนไม่เหลือเนื้อ Taken (2008)
It was nitric acid.มันเป็นกรดไนตริคต่างหาก Pathology (2008)
You mixed athenol and nitric acid with the alcohol.คุณผสมแอลกอฮอลล์กับกรดไนตริคที่อยู่ในรูปแอลกอฮอลล์ หรือมีรสแอลกอฮอลล์อยู่ Pathology (2008)
It's the only known organism that lives in sulfuric acid.เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่มีชีวิตอยู่ได้ในกรดซัลฟูริค The Day the Earth Stood Still (2008)
Led Zeppelin? ACIDC? The Rolling Stones?เลด เซฟฟาลิน เอซีดีซี เดอะโรลลิ่งสโตน Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Recovering from a chemical fruit acid peel.พักฟื้นจาก/N อาหารเป็นพิษ Confessions of a Shopaholic (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aciLemons and limes are acidic fruits.
aciAcid soil is neutralised by ash.
aciAlkalis neutralize acids.
aciThe decay of the shrine is due, in part, to acid rain.
aciAcid acts on metals.
aciShe has an acid tongue.
aciSince primary school we've been checking for the qualities known as acidity and alkalinity with litmus paper.
aciAcids act on metals.
aciAcid acts on things which contain metal.
aciThere is too much acid in this orange.
aciAcid rain in drinking water affects human health.
aciAcid reacts with metals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรี้ยว[ADJ] sour, See also: acid, Example: อาหารรสเปรี้ยวช่วยขับเสมหะและกระตุ้นระบบขับถ่ายของร่างกายให้ทำงานได้ดี, Thai definition: รสอย่างหนึ่งอย่างรสมะนาว
ส้ม[ADJ] sour, See also: acidic, tart, Syn. เปรี้ยว, Example: กับข้าวมื้อนี้มีแกงปลาดุกใส่หน่อไม้ซึ่งจะออกรสส้มเพราะเป็นหน่อไม้ดอง
เกลือกรด[N] acid salt, Example: ก้อนเนื้อจากโรคเก้าทเป็นการรวมตัวกันของเกลือกรดซึ่งมักจะพบได้หลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการข้ออักเสบครั้งแรกมาแล้วเป็นเวลานาน, Thai definition: เกลือที่เกิดขึ้นโดยธาตุไฮโดรเจนชนิดที่แปรสภาพเป็นไอออนได้ ซึ่งมีอยู่ในโมเลกุลของกรด ถูกโลหะหรือหมู่ธาตุที่เทียบเท่าโลหะเข้ามาแทนที่ไม่หมด, Notes: (วิทยาศาสตร์)
ฝนกรด[N] acid rain, Example: สาธารณสุขต้องให้ความรู้แก่ชาวบ้านถึงพิษภัยของการบริโภคฝนกรด, Thai definition: น้ำในอากาศที่กลั่นตัวลงสู่พื้นดิน ปนเปื้อนสารเคมีซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรดที่มีความเข้มข้นสูงที่กระจายอยู่ในบรรยากาศ ทำให้น้ำมีคุณสมบัติเป็นกรด ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้
น้ำกรด[N] acid, Ant. น้ำด่าง, Example: ฝาควรปิดสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำกรด, Thai definition: สารละลายของกรดซึ่งใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย
กรด[N] acid, Ant. ด่าง, Example: กรดเป็นสารอันตรายที่กัดกร่อนโลหะได้, Thai definition: สารอย่างหนึ่ง มีรสเปรี้ยว โดยปกติกัดหรือทำให้สิ่งอื่นแปรไป
ดินเปรี้ยว[N] acid soil, See also: sour soil, Syn. ดินกรด, Example: ที่ดินกลับกลายเป็นดินที่ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะดินเค็มและดินเปรี้ยว, Thai definition: ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด
รสเปรี้ยว[N] sour, See also: acid taste, Example: ยำแบบไทยแยกได้เป็น 2 รสคือ รสหวานและรสเปรี้ยว
อนุมูลกรด[N] acid radical, Thai definition: ส่วนหนึ่งของโมเลกุลของกรดที่ปรากฏอยู่ หลังจากที่ไฮโดรเจนไอออนแยกตัวออกไปแล้ว
ดินกรด[N] acid soil, See also: sour soil, Syn. ดินเปรี้ยว, Ant. ดินเค็ม, Example: ดินกรดมีรสเปรี้ยว, Thai definition: ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
แอนตาซิล[TM] (Aēntāsin) EN: Antacil   FR: Antacil [m]
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
อำนวยความสะดวกทางการค้า[v. exp.] (amnūay khwām sadūak thāng kānkhā) EN: facilitate trade   
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
บั้น[n.] (ban) EN: ban (1,000 liter capacity unit)   FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]   FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บ้านใหญ่[n. exp.] (bān yai) EN: big house   FR: grande maison [f] ; maison spacieuse [f]
เบื้องต้น[adj.] (beūangton) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie   FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ACID    AE1 S AH0 D
ACIDS    AE1 S AH0 D Z
ACIDIC    AH0 S IH1 D IH0 K
ACIDLY    AE1 S AH0 D L IY0
ACIDITY    AH0 S IH1 D AH0 T IY0
ACIDIFY    AH0 S IH1 D AH0 F AY2
ACIERNO    AA0 S IH1 R N OW0
ACIDOSIS    AE2 S AH0 D OW1 S AH0 S
ACIDURIA    AE2 S AH0 D UH1 R IY0 AH0
ACIDIFIES    AH0 S IH1 D AH0 F AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acid    (n) (a1 s i d)
acids    (n) (a1 s i d z)
acidic    (j) (@1 s i1 d i k)
acidify    (v) (@1 s i1 d i f ai)
acidity    (n) (@1 s i1 d i t ii)
acidified    (v) (@1 s i1 d i f ai d)
acidifies    (v) (@1 s i1 d i f ai z)
acidulous    (j) (@1 s i1 d y u l @ s)
acidifying    (v) (@1 s i1 d i f ai i ng)
acidulated    (j) (@1 s i1 d y u l ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
EDTA[イーディーティーエー, i-dei-tei-e-] (n) (See エチレンジアミン四酢酸) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
GABA[ギャバ, gyaba] (n) (See γアミノ酪酸) gamma-aminobutyric acid (GABA) [Add to Longdo]
Hな映画;エッチな映画[エッチなえいが, ecchi naeiga] (n) pornographic film; salacious film [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
INAH[アイナ, aina] (n) (See イソニコチン酸ヒドラジド) isonicotinic acid hydrazide; INAH [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[èr, ㄦˋ, ] acid variety of jujube plum [Add to Longdo]
耐酸[nài suān, ㄋㄞˋ ㄙㄨㄢ, ] acid-resistant [Add to Longdo]
酸式盐[suān shì yán, ㄙㄨㄢ ㄕˋ ㄧㄢˊ, / ] acid salt [Add to Longdo]
酸性[suān xìng, ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄥˋ, ] acidity [Add to Longdo]
酸雨[suān yǔ, ㄙㄨㄢ ㄩˇ, ] acid rain [Add to Longdo]
[zhān, ㄓㄢ, ] Acipenser micadoi; sturgeon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャパシタ[きゃぱした, kyapashita] capacitor [Add to Longdo]
キャパシタンス[きゃぱしたんす, kyapashitansu] capacitance [Add to Longdo]
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] connection capacity [Add to Longdo]
コンデンサ[こんでんさ, kondensa] capacitor, condenser [Add to Longdo]
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] switching capacity [Add to Longdo]
スイッチ容量[スイッチようりょう, suicchi youryou] switch(ing) capacity [Add to Longdo]
セルスイッチング容量[セルスイッチングようりょう, serusuicchingu youryou] cell switching capacity [Add to Longdo]
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] direct call facility [Add to Longdo]
ディスク容量[ディスクようりょう, deisuku youryou] disk capacity [Add to Longdo]
パシフィックテレシス[ぱしふぃっくてれしす, pashifikkutereshisu] Pacific Telesys [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top