Search result for

accused

(53 entries)
(0.7705 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accused-, *accused*, accus, accuse
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accused[ADJ] ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง, Syn. arraigned, indicted, blamed
accused[N] ผู้ต้องหา, See also: จำเลย, ผู้ถูกกล่าวหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accused(อะคิวซดฺ') adj.,n. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง,ผู้ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
accused(n) จำเลย,ผู้ถูกกล่าวหา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accused, the๑. ผู้ต้องหาในคดีอาญา๒. จำเลยในคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Schultz is accused of treason, and you know why.ชูลท์ซ โดนข้อหา กฏบ และรู้ไหมว่าทำไม The Great Dictator (1940)
It appears that Mrs. Danvers has accused Robert of stealing a valuable ornament from the morning room.คุณนายแดนเวอร์สกล่าวหาว่าโรเบิร์ต ขโมยของประดับมีค่าในห้องนั่งเล่นเช้า Rebecca (1940)
If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused - a reasonable doubt-then you must bring me a verdict of not guilty.ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยในใจของคุณเป็นความผิดของผู้ถูกกล่าวหา - สงสัย-แล้วที่เหมาะสมที่คุณจะต้องนำคำตัดสินของฉันไม่ผิด 12 Angry Men (1957)
If there's no reasonable doubt, then you must, in good conscience, find the accused guilty.หากมีข้อสงสัยใด ๆ ที่เหมาะสมแล้วคุณจะต้องอยู่ในจิตสำนึกที่ดี พบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด 12 Angry Men (1957)
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา 12 Angry Men (1957)
OK. Then I think that you know that we have a first-degree murder charge here, and if we vote the accused guilty, we've got to send him to the chair.ตกลง แล้วผมคิดว่าคุณรู้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายฆาตกรรมครั้งแรกองศาที่นี่ 12 Angry Men (1957)
Therefore according to the powers vested in us we sentence the accused here before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez known as the 'Rat' and any other aliases he might have to hang by the neck until dead.ดังนั้น ด้วยอำนาจที่ได้รับมอบหมาย... ...เราจึงขอตัดสินให้ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอยู่ต่อหน้าเรานี่ ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Of all these crimes the accused has made a full spontaneous confession.ความผิดทั้งหลายนี้ จำเลยยอมรับสารภาพหมดแต่โดยดี The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I seem to remember that in Honduras you were accused of being a grave robber rather than an archaeologist.ฉันดูเหมือนจะจำได้ว่าในฮอนดูรัส คุณถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรปล้นหลุมฝังศพ มากกว่าที่นักโบราณคดี Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Died a little when they lost the 1919 World Series, died a lot when eight White Sox were accused of throwing that Series.ผิดหวังนิดหน่อยตอนทีมแพ้ ในเวิร์ลด์ ซีรี่ส์ ปี 1919 ผิดหวังมากในฤดูร้อนปีต่อมา... เมื่อผู้เล่น 8 คนของไวท์ ซ็อกส์ ถูกกล่าวหาว่าล้มบอล Field of Dreams (1989)
Maybe the guy's been accused of child molesting.แต่ที่จิงก้อค่อนข้างมีอายุแระ Hero (1992)
They accused her of breaking her vow as a widow and running away to marry a rich man, who already had a wife, two concubines and other children.พวกเขากล่าวหาแม่ที่แหกกฎความเป็นแม่ม่าย... แล้วหนีไปแต่งงานกับเศรษฐี ผู้มีภรรยาอยู่แล้ว รวมทั้งภรรยาน้อยสองคน กับลูกๆอีกหลายคน The Joy Luck Club (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accusedAs communism has collapsed, capitalism is now accused of trying to "dominate the world."
accusedBeth accused her sister, Sally, of tearing her scarf.
accusedDo you think the accused is really guilty of the crime?
accusedHe accused her of having lied to him.
accusedHe accused me of being a liar.
accusedHe accused me of having broken our promise.
accusedHe accused me of having stolen his watch.
accusedHe accused me of his defeat.
accusedHe accused me of my mistake.
accusedHe accused the man of stealing.
accusedHe accused us of wronging him.
accusedHe is accused of kidnapping.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้องสงสัย[ADJ] accused, See also: impeachable, charged, incriminatory, Syn. ถูกสงสัย, Example: เขาเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับแรกในคดีนี้, Thai definition: ผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำเลย[n.] (jamloēi) EN: defendant ; plaintiff ; accused   FR: accusé [m] ; prévenu [m]
จำเลยให้การปฏิเสธ[n. exp.] (jamloēi hai kān patisēt) EN: the accused denied everything   
แก้คดีให้แก่จำเลย[v. exp.] (kaē khadī hai kaē jamloēi) EN: defend an accused   
แก้ต่างให้แก่จำเลย[v. exp.] (kaētāng hai kaē jamloēi) EN: defend an accused   
ผู้ถูกกล่าวหา[n. exp.] (phū thūk klāohā) EN: accused   
ผู้ต้องหา[n.] (phūtǿnghā) EN: suspect ; accused ; defendant ; person charged with an offense   FR: accusé [m]
ผู้ต้องคดี[n. exp.] (phū tǿngkhadī) EN: accused   
ซักจำเลย[v. exp.] (sak jamloēi) EN: question an accused   
ถูกฟ้อง[v. exp.] (thūk føng) EN: be accused ; be sued   FR: être accusé ; être traduit en justice
ถูกใส่ความ[v. exp.] (thūk saikhwām) EN: be wrongly accused ; be slandered ; be libelled   FR: être dénigré

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCUSED    AH0 K Y UW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accused    (v) (@1 k y uu1 z d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angeklagt wegen Beihilfeaccused of aiding and abetting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
刑事被告[けいじひこく, keijihikoku] (n) the accused [Add to Longdo]
刑事被告人[けいじひこくにん, keijihikokunin] (n) (See 被告人) accused; defendant; prisoner at the bar [Add to Longdo]
公訴時効[こうそじこう, kousojikou] (n) (legal) limitation; prescription of the right to prosecute an accused; statute of limitation [Add to Longdo]
罪を着る[つみをきる, tsumiwokiru] (exp,v1) to take (another's guilt) on oneself; to be accused of [Add to Longdo]
送検[そうけん, souken] (n,vs) sending the person accused to the prosecutor; (P) [Add to Longdo]
被告[ひこく, hikoku] (n) defendant; the accused; (P) [Add to Longdo]
被告人[ひこくにん, hikokunin] (n) accused; defendant; prisoner at the bar; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accuse \Ac*cuse"\, v. t. [imp. & p. p. {Accused}; p. pr. & vb.
   n. {Accusing}.] [OF. acuser, F. accuser, L. accusare, to call
   to account, accuse; ad + causa cause, lawsuit. Cf. {Cause}.]
   1. To charge with, or declare to have committed, a crime or
    offense; (Law) to charge with an offense, judicially or by
    a public process; -- with of; as, to accuse one of a high
    crime or misdemeanor.
    [1913 Webster]
 
       Neither can they prove the things whereof they now
       accuse me.              --Acts xxiv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       We are accused of having persuaded Austria and
       Sardinia to lay down their arms.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To charge with a fault; to blame; to censure.
    [1913 Webster]
 
       Their thoughts the meanwhile accusing or else
       excusing one another.         --Rom. ii. 15.
    [1913 Webster]
 
   3. To betray; to show. [R.]          --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To charge; blame; censure; reproach; criminate; indict;
     impeach; arraign.
 
   Usage: To {Accuse}, {Charge}, {Impeach}, {Arraign}. These
      words agree in bringing home to a person the
      imputation of wrongdoing. To accuse is a somewhat
      formal act, and is applied usually (though not
      exclusively) to crimes; as, to accuse of treason.
      Charge is the most generic. It may refer to a crime, a
      dereliction of duty, a fault, etc.; more commonly it
      refers to moral delinquencies; as, to charge with
      dishonesty or falsehood. To arraign is to bring (a
      person) before a tribunal for trial; as, to arraign
      one before a court or at the bar public opinion. To
      impeach is officially to charge with misbehavior in
      office; as, to impeach a minister of high crimes. Both
      impeach and arraign convey the idea of peculiar
      dignity or impressiveness.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accused \Ac*cused"\, a.
   Charged with offense; as, an accused person.
   [1913 Webster]
 
   Note: Commonly used substantively; as, the accused, one
      charged with an offense; the defendant in a criminal
      case.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accused
   n 1: a defendant in a criminal proceeding

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top