Search result for

accusation

(64 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accusation-, *accusation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accusation[N] การกล่าวหา, See also: การประณาม, การหาเหตุ, Syn. indictment, accusal, arraignment
accusation[N] ข้อกล่าวหา, See also: ข้อหา, คำกล่าวหา, Syn. charge, indictment, allegation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation

English-Thai: Nontri Dictionary
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accusationการกล่าวหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accusationข้อกล่าวหาทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Does your son have any evidence to support this outrageous accusation?ไม่ทราบว่าองค์ชายมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ในการกล่าวหานี้ไหม? Valiant (2008)
You make these outrageous accusations against a knight on the word of your servant?ลูกทำการกล่าวหาอัศวิน -ฝ่าบาท -ช้าก่อน Valiant (2008)
My lord, if your son made these accusations because he's afraid to fight me, then I will graciously accept his withdrawal.ฝ่าบาท ถ้าองค์ชายตั้งข้อกล่าวหานี้มา เนื่องจากไม่ต้องการสู้กับกระหม่อม ถ้างั้นกระหม่อมก็พร้อมยอมรับการถอนตัวขององค์ชาย Valiant (2008)
Are you certain about your accusations?เจ้ามั่นใจไหมว่า ข้อกล่าวหาของเจ้าเป็นความจริง Portrait of a Beauty (2008)
CIA and White House officials have declined to respond to these accusations.เจ้าหน้าที่ซีไอเอและไวท์เฮ้าส์ ปฏิเสธที่จะให้คำตอบ กับการกล่าวหานี้ The Happening (2008)
He made a lot of wild accusations,เขาตั้งข้อสงสัยหลายอย่าง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I've got a government that I served faithfully for 30 years dreaming up BS accusations so politicians too cowardly to show their faces can dismantle my company.ผมถูกกระทำจากรัฐบาลที่ ผมรับใช้อย่างซื่อสัตย์มา30ปี กุเรื่องขึ้นมากล่าวหา ดูเหมือนว่าพวกนักการเมืองจะไม่กล้าที่จะเสนอหน้าของพวกเขา Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
So let's push aside all these baseless accusationsดังนั้นอย่ามากล่าวหาผมแบบนั้น Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
You come into a house of worship with information you should not have, an outrageous accusation, no legal warrant and threaten me.คุณได้เข้ามาในวิหารของพระเจ้า กับข้อมูล ที่คุณไม่ควร ระรานกล่าวหา Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
You realize that that is an outrageous accusation?คุณเข้าใจไหมว่านั่นเป็น ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
That's quite an accusation.นั่นมันเป็นแค่ข้อกล่าวหา Hey! Mr. Pibb! (2009)
Regardless, we can't let Patty's accusations hang out there.แต่เราจะไม่ใส่ใจข้อกล่าวหาของแพตตี้ไม่ได้ A Pretty Girl in a Leotard (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accusationA baseless accusation.
accusationAs for the accusations of heresy, here the evidence is much weaker.
accusationHe denied the accusation.
accusationHe is under a false accusation.
accusationJapan disproved phony accusations of computer chip dumping.
accusationWhat's the accusation against him?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การปรักปรำ[N] accusation, See also: blame, charge, Syn. การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวหา, Example: เขากลายเป็นผู้ต้องหาเพราะการปรักปรำจากพยาน
ข้อหา[N] allegation, See also: accusation, charge, Syn. ข้อกล่าวหา, คำกล่าวโทษ, Example: เด็กวัยรุ่นที่ถูกจับด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายได้รับการประกันตัวออกไปแล้ว, Count unit: กระทง, Thai definition: คำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา
คำกล่าวหา[N] charge, See also: accusation, complaint, Example: เขายืนคอแข็งเพราะคำกล่าวหาของเธอเป็นความจริง
คำฟ้อง[N] accusation, See also: charge, indictment, plaint, Example: เขาขอให้ทางราชการรับผู้ยื่นคำฟ้องกลับเข้ารับราชการตามเดิม, Thai definition: ข้อกล่าวหาที่โจทก์เสนอต่อศาล กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา, Notes: (กฎหมาย)
ฟ้อง[N] accusation, See also: charge, Syn. คำฟ้อง, Example: นายทหารใหญ่ยึดอำนาจจากเขาโดยอาศัยรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือ หนำซ้ำยังยื่นฟ้องพวกเขาต่อศาลพิเศษด้วย, Thai definition: ข้อกล่าวหาที่โจทก์เสนอต่อศาล กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
การฟ้องร้อง[N] accusation, See also: prosecution, charge, informing against, suing, bringing a suit against, filing a suit agai, Syn. การร้องทุกข์, Example: กฎหมายของฟิลิปปินส์ได้ระบุชัดไว้ว่าการฟ้องร้องจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนำตัวจำเลยมาขึ้นศาลด้วยเท่านั้น
การกล่าวหา[N] accusation, See also: charging, Example: รัฐบาลนี้จะเจรจาโดยไม่ติดใจหรือมีการกล่าวหาในใจว่าที่ผ่านมามีการตุกติกอะไรบ้าง, Thai definition: การแจ้งต่อผู้มีอำนาจหน้าที่หรือสาธารณชนว่าผู้อื่นได้กระทำความผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรสนเท่ห์[n. exp.] (bat sonthē) EN: anonymous letter ; poison pen letter ; anonymous accusation   FR: lettre anonyme [f]
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge   FR: accuser ; porter plainte
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute   FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
ฟ้องเท็จ[X] (føng thet) EN: false accusation of crime   
การฟ้อง[n.] (kān føng) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against   FR: accusation [f] ; charge [f]
การฟ้องร้อง[n.] (kān føngrøng) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against   
การกล่าวหา[v.] (kān klāohā) EN: allegation ; accusation   FR: accusation [f] ; allégation [f]
คำฟ้อง[n.] (khamføng) EN: accusation ; charge ; statement of claim ; indictment   
คำฟ้องตกไป[n. exp.] (khamføng tokpai) EN: charge ejected   FR: accusation rejetée [f]
คำกล่าวหา[n.] (kham klāohā) EN: charge ; accusation ; complaint   FR: charge [f] ; accusation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCUSATION    AE2 K Y AH0 Z EY1 SH AH0 N
ACCUSATION    AE2 K Y UW0 Z EY1 SH AH0 N
ACCUSATIONS    AE2 K Y AH0 Z EY1 SH AH0 N Z
ACCUSATIONS    AE2 K Y UW0 Z EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accusation    (n) (a2 k y uu z ei1 sh @ n)
accusations    (n) (a2 k y uu z ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anklage {f} | Anklagen {pl}accusation | accusations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキュゼイション;アキュセイション[, akyuzeishon ; akyuseishon] (n) accusation [Add to Longdo]
血の中傷[ちのちゅうしょう, chinochuushou] (exp) blood libel; false accusation that Jews (or other minorities) murder children to obtain their blood [Add to Longdo]
言いがかり;言い掛かり;言掛かり[いいがかり, iigakari] (n) false accusation; pretext; commitment [Add to Longdo]
公訴[こうそ, kouso] (n,vs) accusation; prosecution; (P) [Add to Longdo]
告訴[こくそ, kokuso] (n,vs,adj-no) accusation; complaint; charge; legal action; (P) [Add to Longdo]
弾劾[だんがい, dangai] (n,vs,adj-no) impeachment; accusation; censure; denunciation; (P) [Add to Longdo]
濡れ衣[ぬれぎぬ, nureginu] (n) (1) wet clothes; (2) false accusations [Add to Longdo]
文を付ける[あやをつける, ayawotsukeru] (exp,v1) (obsc) (See 言いがかり) to make a false accusation [Add to Longdo]
問罪[もんざい, monzai] (n,vs) accusation; indictment [Add to Longdo]
冤罪;えん罪;寃罪(iK)[えんざい, enzai] (n) false charge; false accusation; misrepresentation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuàng, ㄓㄨㄤˋ, / ] accusation; suit; state; condition; strong; great; -shaped, #1,962 [Add to Longdo]
指控[zhǐ kòng, ㄓˇ ㄎㄨㄥˋ, ] accusation; a (criminal) charge; to accuse, #6,480 [Add to Longdo]
罪状[zuì zhuàng, ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] accusation, #34,976 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accusation \Ac`cu*sa"tion\, n. [OF. acusation, F. accusation, L.
   accusatio, fr. accusare. See {Accuse}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of accusing or charging with a crime or with a
    lighter offense.
    [1913 Webster]
 
       We come not by the way of accusation
       To taint that honor every good tongue blesses.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That of which one is accused; the charge of an offense or
    crime, or the declaration containing the charge.
    [1913 Webster]
 
       [They] set up over his head his accusation. --Matt.
                          xxvii. 37.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Impeachment; crimination; censure; charge.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accusation
   n 1: a formal charge of wrongdoing brought against a person; the
      act of imputing blame or guilt [syn: {accusation},
      {accusal}]
   2: an assertion that someone is guilty of a fault or offence;
     "the newspaper published charges that Jones was guilty of
     drunken driving" [syn: {accusation}, {charge}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 accusation [akyzasjõ]
   accusal; accusation
   accusation
   accusal; accusation; charge; complaint; indictment
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top