Search result for

account

(163 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -account-, *account*
English-Thai: Longdo Dictionary
correspondent account(n) บัญชีคู่สัญญา เช่น A significant role in the development of the correspondent account system is played by the current needs of the customers of the Bank.
government accountability office(org ) สำนักงานบัญชีกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account[N] การคำนวณ, Syn. counting, calculation
account[N] การบรรยาย, See also: การอธิบาย, Syn. explanation
account[VI] ทำรายการบัญชี, See also: ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
account[N] บัญชี, See also: บัญชีรายรับ-รายจ่าย, รายการบัญชี
account[N] บัญชีเงินฝาก, See also: บัญชีธนาคาร
account[VT] พิจารณา, See also: ประเมินค่า, Syn. consider, judge, value
account[N] รายงาน, See also: บันทึก, ประวัติ, เรื่องราว, Syn. report, description
account to[PHRV] ตอบคำถาม, See also: ตอบ, Syn. answer to
accountant[N] นักบัญชี, See also: สมุห์บัญชี
accounting[N] หลักการบัญชี, See also: ทฤษฎีการทำบัญชี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable)
accountant(อะเคา' เทินทฺ) n. นักบัญชี,สมุหบัญชี. -accountantship n.
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี,วิชาการทำบัญชี
bank accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
banking account)n. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
chartered accountantn. ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี'
checking accountn. เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เช็คถอนได้
control accountบัญชีควบคุมบัญชีอื่น
controlling account n.บัญชีควบคุมบัญชีอื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
account(n) บัญชี
account(vi) นับว่า,ถือว่า,เห็นว่า
account(vt) กำจัด,ให้เหตุผล,เป็นเหตุให้
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
accountancy(n) การทำบัญชี
accountant(n) นักบัญชี,สมุหบัญชี
accounting(n) การบัญชี
unaccountable(adj) อธิบายไม่ได้,ไม่รับผิดชอบ,แปลก,พิกล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accountบัญชีผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accountบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accountบัญชีผู้ใช้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
account agentตัวแทนเงินเชื่อ มีความหมายเหมือนกับ credit agent [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
account salesใบแจ้งการขาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accountabilityภาระรับผิดชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accountabilityภาระความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accountants clauseข้อกำหนดนักบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accounting machineเครื่องทำบัญชี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accounting yearปีบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Account balanceยอดดุลในบัญชี [การบัญชี]
Account currentบัญชีเดินสะพัด [การบัญชี]
Account dayวันครบกำหนดการชำระค่าหลักทรัพย์ [การบัญชี]
Account payableเจ้าหนี้การค้า [การบัญชี]
Account receivableลูกหนี้การค้า [การบัญชี]
Account receivable discountedลูกหนี้จากการขายลด [การบัญชี]
Account receivable financingการจัดหาเงินโดยบัญชีลูกหนี้การค้า [การบัญชี]
Account receivable turnoverอัตราการการหมุนของลูกหนี้การค้า [การบัญชี]
Account salesบัญชีรายละเอียดการขายสินค้า [การบัญชี]
Account statedนำบัญชีหักกลบลบหนี้กัน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
account receivable (n) ลูกหนี้การค้า
accountability (n) ตรวจสอบได้
accountability (n) ความรับผิดชอบ
accountability (n ) สามัญสำนึกในหน้าที่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cash--direct deposit into one of my offshore accounts.เงิน โอนเข้ามาในบัญชีเรียบร้อย Chuck in Real Life (2008)
I'm calling it on account of boredom.ชั้นว่ามันชักจะเป็นเรื่องน่าเบื่อแล้ว Chuck in Real Life (2008)
You've already made your protests heard, and I have already taken them into account, thank you.คุณประท้วงแล้ว และผมก็ได้รับฟังคำประท้วงของคุณแล้ว ขอบคุณมาก Dead Space: Downfall (2008)
But bank accounts don't lie.แต่บัญชีธนาคารโกหกไม่ได้ Adverse Events (2008)
Your wife has a separate bank account In her name only.เมียนายแยกบัญชีธนาคารเป็นชื่อเธอคนเดียว Adverse Events (2008)
A bank account?บัญชีธนาคาร Adverse Events (2008)
A secret bank account.บํญชีลับ Adverse Events (2008)
You'd call it "the" bank account.คุณก็ต้องเรียกมันอย่างเจาะจง\ ว่าบัญชีธนาคาร Adverse Events (2008)
We set the budget, set up an account.เรากำหนดงบประมาณ\ แล้วก็ทำบัญชี Adverse Events (2008)
My wife has her own bank accountเมียผมมีบัญชีธนาคารของเธอเอง Adverse Events (2008)
You can't-- Steal money and hide it away in a secret account?คุณไม่สามารถขโมยและซ่อนเงินในบัญชีลับได้ Adverse Events (2008)
You are going to forgive her for opening that account,คุณกำลังให้อภัยเธอในการเปิดบัญชีลับ Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accountYou have to account for your absence.
accountIf you are having temporary financial problems and it is the cause of your outstanding account, let us know about it.
accountOur plane couldn't land on account of the dense fog.
accountIn our plans we failed to take the weather into account.
accountThey all account Mr James an able businessman.
accountWe have asked you repeatedly to settle your outstanding account for the invoice No.1111.
accountTake no account of what he said, he was only joking.
accountThe picnic was held in the gym on account of the rain.
accountEvery sane man is accountable to his conscience for his behavior.
accountNot one of the girl's teachers could account for her poor examination results.
accountIn interviewing John for the job, we must take into account that he has very bad eyesight.
accountThey falsified the account balances to evade the tax.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ/ช[N] account, See also: a/c, A/C, acct., Syn. บัญชี
บช.[N] accounting section, Syn. แผนกบัญชี
บช.[N] account, See also: a/c, A/C, acct., Syn. บัญชี
บัญชีกระแสรายวัน[N] account current, See also: A/C
สมุห์บัญชี[N] accountant, Example: บริษัทต้องการรับสมุห์บัญชีที่มีประสบการณ์ประจำที่สาธุประดิษฐ์, Count unit: คน, Thai definition: หัวหน้าพนักงานบัญชี
สมุหบัญชี[N] chief accountant, See also: accountant general, Syn. สมุห์บัญชี, Example: พรรคการเมืองต้องยื่นแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายที่สมุหบัญชี, Count unit: คน, Thai definition: หัวหน้าพนักงานบัญชี
สมุดบัญชี[N] account book, Example: เขาฉีกสมุดบัญชีออกไปหลายใบ, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดที่ลงรายการต่างๆ
บัญชี[N] account, Example: เธอมีหน้าที่ทำบัญชีออกใบสั่งของ และออกใบเสร็จรับเงิน, Thai definition: สมุดหรือกระดาษสำหรับจดรายการต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน
บัญชี[N] account book, Syn. สมุดบัญชี, Example: เขาเหลือเงินในบัญชีเพียงน้อยนิด, Count unit: เล่ม, Thai definition: สุดบัญชีของธนาคารที่มีรายการฝาก-ถอนเงิน
การบัญชี[N] accountancy, Example: เขาทำงานอยู่ฝ่ายการบัญชี, Thai definition: ระบบการจัดการและควบคุมบัญชี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอคเค้าน์ติ้ง[n.] (aēkkhaoting) EN: accounting   
บัญชี[n.] (banchī) EN: account ; account book   FR: compte [m] ; livre de compte [m]
บัญชีเชื่อ [n. exp.] (banchī cheūa) EN: charge account ; accounts payable   
บัญชีเดินสะพัด[n. exp.] (banchī doēnsaphat) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account   FR: compte courant [m]
บัญชีเจ้าหนี้[n. exp.] (banchī jaonī) EN: accounts payable   
บัญชีกำไรขาดทุน[n. exp.] (banchī kamrai-khātthun) EN: profit and loss account   
บัญชีการเงิน[n. exp.] (banchī kānngoen) EN: financial accounting   
บัญชีขาย [n. exp.] (banchī khāi) EN: sales account   
บัญชีกระแสรายวัน[n. exp.] (banchī krasaērāiwan) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account   FR: compte courant [m]
บัญชีลูกค้า[n. exp.] (banchī lūkkhā) EN: customers' accounts   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOUNT    AH0 K AW1 N T
ACCOUNTS    AH0 K AW1 N T S
ACCOUNT'S    AH0 K AW1 N T S
ACCOUNTED    AH0 K AW1 N T AH0 D
ACCOUNTED    AH0 K AW1 N AH0 D
ACCOUNTING    AH0 K AW1 N IH0 NG
ACCOUNTEMP    AH0 K AW1 N T EH2 M P
ACCOUNTANT    AH0 K AW1 N T AH0 N T
ACCOUNTING    AH0 K AW1 N T IH0 NG
ACCOUNTANCY    AH0 K AW1 N T AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
account    (v) (@1 k au1 n t)
accounts    (v) (@1 k au1 n t s)
accounted    (v) (@1 k au1 n t i d)
accountant    (n) (@1 k au1 n t @ n t)
accounting    (v) (@1 k au1 n t i ng)
accountable    (j) (@1 k ou1 n t @ b l)
accountancy    (n) (@1 k au1 n t @ n s ii)
accountants    (n) (@1 k au1 n t @ n t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
記事[きじ, kiji] Thai: รายการบัญชี English: account

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnehmer {m}account debtor [Add to Longdo]
Abrechnungsperiode {f}account period [Add to Longdo]
Buchungsgebühr {f}account management fee [Add to Longdo]
Gebührenaufstellung {f}account of charges [Add to Longdo]
Geschäftsbücher {pl}account books; accounts; accounting records [Add to Longdo]
Kontokarte {f}account card [Add to Longdo]
Kontenabsummierung {f}account totalling [Add to Longdo]
Kontenanalyse {f}account analysis [Add to Longdo]
Kontaktmann {m}account executive [Add to Longdo]
Kontenauswahl {f}account selection [Add to Longdo]
Kontenberechtigung {f}account authorization [Add to Longdo]
Kontenbestandsband {n}account inventory tape [Add to Longdo]
Kontenbezeichnung {f}account name [Add to Longdo]
Kontenbezeichnung {f}account title [Add to Longdo]
Kontenbildung {f}account formation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカウンタビリティ;アカウンタビリティー[, akauntabiritei ; akauntabiritei-] (n) accountability [Add to Longdo]
アカウンティング[, akaunteingu] (n) accounting [Add to Longdo]
アカウンティングファイル[, akaunteingufairu] (n) {comp} accounting file [Add to Longdo]
アカウンティングマシン[, akaunteingumashin] (n) accounting machine [Add to Longdo]
アカウント[, akaunto] (n) account [Add to Longdo]
アカウントエイリアス[, akauntoeiriasu] (n) {comp} account alias [Add to Longdo]
アカウントエグゼクティブ[, akauntoeguzekuteibu] (n) account executive [Add to Longdo]
アカウントドメイン[, akauntodomein] (n) {comp} account domain [Add to Longdo]
アカウントプランナー[, akauntopuranna-] (n) account planner [Add to Longdo]
アカウントポリシー[, akauntoporishi-] (n) {comp} account policy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
册历[cè lì, ㄘㄜˋ ㄌㄧˋ, / ] account book; ledger [Add to Longdo]
[zhàng, ㄓㄤˋ, / ] account; mosquito net; tent; curtain; debt; credit [Add to Longdo]
帐号[zhàng hào, ㄓㄤˋ ㄏㄠˋ, / ] account number [Add to Longdo]
应付帐款[yīng fù zhàng kuǎn, ㄈㄨˋ ㄓㄤˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] accounts payable [Add to Longdo]
应收帐款[yīng shōu zhàng kuǎn, ㄕㄡ ㄓㄤˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] accounts receivable [Add to Longdo]
据闻[jù wén, ㄐㄩˋ ㄨㄣˊ, / ] accounts; one's understanding [Add to Longdo]
会计[kuài jì, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ, / ] accountant; accounting [Add to Longdo]
会计制度[kuài jì zhì dù, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, / ] accounting system [Add to Longdo]
会计学[kuài jì xué, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] accounting; accountancy [Add to Longdo]
会计师[kuài jì shī, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄕ, / ] accountant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ユーザアカウント[ゆーざあかうんと, yu-zaakaunto] user account [Add to Longdo]
課金情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] accounting information [Add to Longdo]
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime [Add to Longdo]
会計処理[かいけいしょり, kaikeishori] account processing [Add to Longdo]
責任追跡[せきにんついせき, sekinintsuiseki] accountability [Add to Longdo]
利用可能時間[りようしゃかのうじかん, riyoushakanoujikan] accountable time [Add to Longdo]
アカウント[あかうんと, akaunto] account [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Account \Ac*count"\, n. [OE. acount, account, accompt, OF.
   acont, fr. aconter. See {Account}, v. t., {Count}, n., 1.]
   1. A reckoning; computation; calculation; enumeration; a
    record of some reckoning; as, the Julian account of time.
    [1913 Webster]
 
       A beggarly account of empty boxes.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A registry of pecuniary transactions; a written or printed
    statement of business dealings or debts and credits, and
    also of other things subjected to a reckoning or review;
    as, to keep one's account at the bank.
    [1913 Webster]
 
   3. A statement in general of reasons, causes, grounds, etc.,
    explanatory of some event; as, no satisfactory account has
    been given of these phenomena. Hence, the word is often
    used simply for reason, ground, consideration, motive,
    etc.; as, on no account, on every account, on all
    accounts.
    [1913 Webster]
 
   4. A statement of facts or occurrences; recital of
    transactions; a relation or narrative; a report; a
    description; as, an account of a battle. "A laudable
    account of the city of London." --Howell.
    [1913 Webster]
 
   5. A statement and explanation or vindication of one's
    conduct with reference to judgment thereon.
    [1913 Webster]
 
       Give an account of thy stewardship.  --Luke xvi. 2.
    [1913 Webster]
 
   6. An estimate or estimation; valuation; judgment. "To stand
    high in your account." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Importance; worth; value; advantage; profit. "Men of
    account." --Pope. "To turn to account." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Account current}, a running or continued account between two
    or more parties, or a statement of the particulars of such
    an account.
 
   {In account with}, in a relation requiring an account to be
    kept.
 
   {On account of}, for the sake of; by reason of; because of.
    
 
   {On one's own account}, for one's own interest or behalf.
 
   {To make account}, to have an opinion or expectation; to
    reckon. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This other part . . . makes account to find no
       slender arguments for this assertion out of those
       very scriptures which are commonly urged against it.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To make account of}, to hold in estimation; to esteem; as,
    he makes small account of beauty.
 
   {To take account of}, or {to take into account}, to take into
    consideration; to notice. "Of their doings, God takes no
    account."                  --Milton
    .
 
   {A writ of account} (Law), a writ which the plaintiff brings
    demanding that the defendant shall render his just
    account, or show good cause to the contrary; -- called
    also an {action of account}. --Cowell.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Narrative; narration; relation; recital; description;
     explanation; rehearsal.
 
   Usage: {Account}, {Narrative}, {Narration}, {Recital}. These
      words are applied to different modes of rehearsing a
      series of events. {Account} turns attention not so
      much to the speaker as to the fact related, and more
      properly applies to the report of some single event,
      or a group of incidents taken as whole; as, an
      {account} of a battle, of a shipwreck, etc. A
      {narrative} is a continuous story of connected
      incidents, such as one friend might tell to another;
      as, a {narrative} of the events of a siege, a
      {narrative} of one's life, etc. {Narration} is usually
      the same as {narrative}, but is sometimes used to
      describe the {mode} of relating events; as, his powers
      of {narration} are uncommonly great. {Recital} denotes
      a series of events drawn out into minute particulars,
      usually expressing something which peculiarly
      interests the feelings of the speaker; as, the
      {recital} of one's wrongs, disappointments,
      sufferings, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Account \Ac*count"\, v. i.
   1. To render or receive an account or relation of
    particulars; as, an officer must account with or to the
    treasurer for money received.
    [1913 Webster]
 
   2. To render an account; to answer in judgment; -- with for;
    as, we must account for the use of our opportunities.
    [1913 Webster]
 
   3. To give a satisfactory reason; to tell the cause of; to
    explain; -- with for; as, idleness accounts for poverty.
    [1913 Webster]
 
   {To account of}, to esteem; to prize; to value. Now used only
    in the passive. "I account of her beauty." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Newer was preaching more accounted of than in the
       sixteenth century.          --Canon
                          Robinson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Account \Ac*count"\, v. t. [imp. & p. p. {Accounted}; p. pr. &
   vb. n. {Accounting}.] [OE. acounten, accompten, OF. aconter,
   [`a] (L. ad) + conter to count. F. conter to tell, compter to
   count, L. computare. See {Count}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. To reckon; to compute; to count. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The motion of . . . the sun whereby years are
       accounted.              --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. To place to one's account; to put to the credit of; to
    assign; -- with to. [R.] --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. To value, estimate, or hold in opinion; to judge or
    consider; to deem.
    [1913 Webster]
 
       Accounting that God was able to raise him up. --Heb.
                          xi. 19.
    [1913 Webster]
 
   4. To recount; to relate. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 account
   n 1: a record or narrative description of past events; "a
      history of France"; "he gave an inaccurate account of the
      plot to kill the president"; "the story of exposure to
      lead" [syn: {history}, {account}, {chronicle}, {story}]
   2: a short account of the news; "the report of his speech"; "the
     story was on the 11 o'clock news"; "the account of his speech
     that was given on the evening news made the governor furious"
     [syn: {report}, {news report}, {story}, {account}, {write
     up}]
   3: a formal contractual relationship established to provide for
     regular banking or brokerage or business services; "he asked
     to see the executive who handled his account" [syn:
     {account}, {business relationship}]
   4: a statement that makes something comprehensible by describing
     the relevant structure or operation or circumstances etc.;
     "the explanation was very simple"; "I expected a brief
     account" [syn: {explanation}, {account}]
   5: grounds; "don't do it on my account"; "the paper was rejected
     on account of its length"; "he tried to blame the victim but
     his success on that score was doubtful" [syn: {score},
     {account}]
   6: importance or value; "a person of considerable account"; "he
     predicted that although it is of small account now it will
     rapidly increase in importance"
   7: a statement of recent transactions and the resulting balance;
     "they send me an accounting every month" [syn: {account},
     {accounting}, {account statement}]
   8: the act of informing by verbal report; "he heard reports that
     they were causing trouble"; "by all accounts they were a
     happy couple" [syn: {report}, {account}]
   9: an itemized statement of money owed for goods shipped or
     services rendered; "he paid his bill and left"; "send me an
     account of what I owe" [syn: {bill}, {account}, {invoice}]
   10: the quality of taking advantage; "she turned her writing
     skills to good account"
   v 1: be the sole or primary factor in the existence,
      acquisition, supply, or disposal of something; "Passing
      grades account for half of the grades given in this exam"
   2: keep an account of [syn: {account}, {calculate}]
   3: to give an account or representation of in words; "Discreet
     Italian police described it in a manner typically
     continental" [syn: {report}, {describe}, {account}]
   4: furnish a justifying analysis or explanation; "I can't
     account for the missing money" [syn: {account}, {answer for}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top