Search result for

accomplish

(83 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accomplish-, *accomplish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accomplish[VT] ทำสำเร็จ, See also: ทำเสร็จ, แล้วเสร็จ, บรรลุผล, Syn. complete, perform, reach
accomplishment[N] การบรรลุเป้าหมาย, See also: ความสำเร็จ, ผลสัมฤทธิ์, ผลสำเร็จ, Syn. completion
accomplishment[N] งานที่ทำสำเร็จ, Syn. achievement
accomplishment[N] ทักษะ (ส่วนใหญ่ใช้ในรูปพหูพจน์), See also: ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accomplish(อะคอม' พลิช) vt. ทำสำเร็จ, บรรลุผล. -accomplishment n.
accomplished(อะคอม' พลิชดฺ) adj. สมบูรณ์, ซึ่งบรรลุผล, Syn. proficient, skilled, gifted ###A. amateurish, unskilled)

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplish(vt) บรรลุผล,ทำให้สำเร็จ
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
accomplishment(n) ความสำเร็จ,การบรรลุผล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accomplishmentการทำงานให้สำเร็จ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It will stop at nothing until it has accomplished what it came for.มันจะหยุดก็ต่อเมื่อมันได้บรรลุจุดประสงค์มันแล้ว Excalibur (2008)
This is truly an accomplishment worthy of recognition.นี่เป็นความสำเร็จ ที่ควรค่าแก่การจดจำจริงๆ Lair of Grievous (2008)
So, how we accomplished this particular shotแล้ว เราจะทำซีนนี้ให้สำเร็จได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
All he will accomplish is the unveiling of all the bribery connected with the examinations.เขาจะเปิดโปงการติดสินบนได้สำเร็จที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบก็ตาม Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Please bring the girl to the limousine... and your mission is accomplished.นำเด็กผู้หญิงส่งขึ้นรถลีมูซีน จากนั้น คุณเป็นอิสระ Babylon A.D. (2008)
Mission accomplished!ภารกิจเสร็จสิ้น Bolt (2008)
Kung Fu. Hard work over time to accomplish skill.กังฟู มันไม่ง่าย ที่จะฝึกถึงขั้นสุดยอด The Forbidden Kingdom (2008)
David, just putting it all together it's the most extraordinary accomplishment.เดวิท เอามาประกบด้วยกัน มันเป็นความพิเศษสุด Frost/Nixon (2008)
When our missions are accomplished we shall meet againเมื่อภาระกิจลุล่วง... เราต้องได้พบกันแน่ Three Kingdoms (2008)
I've accomplished nothing all these yearsข้าไม่เคยทำอะไรสำเร็จ Three Kingdoms (2008)
When our missions are accomplishedเมื่อภาระกิจของเราลุล่วง Three Kingdoms (2008)
This mission is accomplished.ภารกิจ เสร็จสิ้นแล้ว Death Note: L Change the World (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accomplishAccomplishments are a friend in need.
accomplishAccomplish one's mission.
accomplishAn accomplishment cannot be looked upon as yours unless you paddle your own canoe.
accomplishAnne will not accomplish anything.
accomplishCome what may, I am determined to accomplish it.
accomplishDid you accomplish the task?
accomplishDid you accomplish your purpose?
accomplishEven if it takes me ten years, I am determined to accomplish the job.
accomplishEven if it takes you three years, you must accomplish your goal.
accomplishFew, if any, Americans grasped the significance of what had been accomplished.
accomplishFred told his wife about the goals that who wanted to accomplish.
accomplishHe accomplished his mission.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำเร็จ[V] finish, See also: accomplish, achieve, fulfil, Syn. เสร็จ
ลุล่วง[V] accomplish, See also: finish, achieve, attain, Syn. สำเร็จ, เสร็จ, สำเร็จลุล่วง, Ant. ค้าง, ค้างคา, คั่งค้าง, Example: เราควรตั้งใจปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปโดยพลัน โดยเต็มความสามารถ, Thai definition: เสร็จสิ้นตามที่ต้องการ
สัมฤทธิ์ผล[V] achieve, See also: accomplish, bear fruit, complete, fulfil, Syn. สำเร็จผล, Ant. ล้มเหลว, Example: บริษัทจะดำเนินการสานต่อนโยบายดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว
สำเร็จ[V] succeed, See also: accomplish, complete, Syn. ได้ผล, ประสบความสำเร็จ, เสร็จ, Example: งานครั้งนี้สำเร็จได้ก็เพราะความสามารถของฝ่ายประชาสัมพันธ์, Thai definition: ที่ทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว, ลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์
เสร็จ[V] succeed, See also: accomplish, complete, Syn. สำเร็จ, Ant. ไม่ได้ผล, ไม่สำเร็จ, Example: เขาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสร็จเมื่อคืนนี้ หลังจากที่คร่ำเคร่งมากว่า 6 เดือน, Thai definition: อย่างทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว, อย่างลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์
เป็นการ[V] succeed, See also: accomplish, complete, Syn. ได้ผล, สำเร็จ, ประสบความสำเร็จ, เสร็จ, Ant. ไม่ได้ผล, ไม่สำเร็จ
ผลงาน[N] success, See also: accomplishment, achievement, Syn. งาน, Example: ผลงานในรอบ 3 เดือนของรัฐบาลเป็นที่น่าพอใจ, Count unit: ชิ้น, เรื่อง, Thai definition: สิ่งที่เป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลสัมฤทธิ์[N] achievement, See also: accomplishment, success, Syn. ผลสำเร็จ, ความสำเร็จ, Example: การจัดงานแสดงสินค้าได้รับผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังเอาไว้, Thai definition: สิ่งที่ทำได้สำเร็จ
ผลสำเร็จ[N] success, See also: accomplishment, achievement, attainment, Syn. ผลสัมฤทธิ์, การบรรลุผล, ความสำเร็จ, Example: เธอสามารถคว้ารางวัลดารานำฝ่ายหญิงมาครองได้เป็นผลสำเร็จ, Thai definition: ผลที่ได้ดังประสงค์
สัมฤทธิ์[V] achieve, See also: accomplish, Syn. สำเร็จ, บรรลุผล, สัมฤทธิ์ผล, Example: งานต่างๆ สัมฤทธิ์ได้ตามที่มุ่งหวังไว้เพราะลูกน้องที่ร่วมมือร่วมใจกันทุกคน, Thai definition: สำเร็จลุล่วงไปได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out   FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill   FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomāi) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill   FR: réussir ; atteindre un objectif
บรรลุผล[v. exp.] (banluphon) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; be successful   FR: réussir
อิทธิบาท[n.] (itthibāt) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success   FR: base d'accomplissement [f] ; chemin vers le pouvoir [m]
ความสำเร็จ[n.] (khwām samret) EN: success ; accomplishment ; achievement   FR: succès [m] ; achèvement [m]
กินดิบ[v.] (kindip) EN: win easily ; easy to gain a victory ; easy to do ; easy to accomplish   FR: vaincre sans difficulté
เป็นการ[v.] (penkān) EN: succeed ; accomplish ; complete   FR: réaliser ; réussir ; accomplir
ผลสำเร็จ[n.] (phonsamret) EN: success ; accomplishment ; achievement ; attainment   FR: succès [m] ; réussite [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOMPLISH    AH0 K AA1 M P L IH0 SH
ACCOMPLISHED    AH0 K AA1 M P L IH0 SH T
ACCOMPLISHES    AH0 K AA1 M P L IH0 SH AH0 Z
ACCOMPLISHING    AH0 K AA1 M P L IH0 SH IH0 NG
ACCOMPLISHMENT    AH0 K AA1 M P L IH0 SH M AH0 N T
ACCOMPLISHMENTS    AH0 K AA1 M P L IH0 SH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accomplish    (v) (@1 k uh1 m p l i sh)
accomplished    (v) (@1 k uh1 m p l i sh t)
accomplishes    (v) (@1 k uh1 m p l i sh i z)
accomplishing    (v) (@1 k uh1 m p l i sh i ng)
accomplishment    (n) (@1 k uh1 m p l i sh m @ n t)
accomplishments    (n) (@1 k uh1 m p l i sh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
けい秀画家;閨秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (n) (accomplished) woman painter [Add to Longdo]
ちょこちょこ[, chokochoko] (adv,n,vs) toddling; hobbling; restless; easily accomplished [Add to Longdo]
アカムプリッシュ;アカンプリッシュ[, akamupurisshu ; akanpurisshu] (vs) accomplish [Add to Longdo]
アコンプリッシ;アコンプリッシュ[, akonpurisshi ; akonpurisshu] (vs) accomplish [Add to Longdo]
リアライズ[, riaraizu] (vs) (1) to realize; to materialize; to accomplish; (2) to realize; to understand; to recognize [Add to Longdo]
虻蜂取らず[あぶはちとらず, abuhachitorazu] (n) attempting two tasks simultaneously, accomplishing neither [Add to Longdo]
以て瞑すべし;もって瞑すべし;以って瞑すべし(io)[もってめいすべし, mottemeisubeshi] (exp) one can now rest in peace; one ought to be contented with what has been accomplished [Add to Longdo]
意気に燃える[いきにもえる, ikinimoeru] (exp,v1) to be fired up with enthusiasm for accomplishing something [Add to Longdo]
為し終える;為しおえる[なしおえる, nashioeru] (v1,vt) to accomplish; to finish [Add to Longdo]
為す(P);成す(P);生す[なす, nasu] (v5s,vt) (1) (esp. 成す) to build up; to establish; (2) (esp. 成す) to form; to become (a state); (3) to accomplish; to achieve; to succeed in; (4) to change into; (5) (esp. 為す) to do; to perform; (aux-v) (6) (arch) to intend to; to attempt; to try; (7) (arch) (esp. 生す) to have a child; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成就[chéng jiù, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, ] accomplishment; success; attain a result; achievement, #2,754 [Add to Longdo]
修养[xiū yǎng, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ, / ] accomplishment; training; self-cultivation, #8,507 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] accomplished; elegant, #13,284 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] accomplished; elegant, #42,906 [Add to Longdo]
毕其功于一役[bì qí gōng yú yī yì, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄩˊ ㄧ ㄧˋ, / ] accomplish the whole task at one stroke, #76,289 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accomplish \Ac*com"plish\, v. t. [imp. & p. p. {Accomplished},
   p. pr. & vb. n. {Accomplishing}.] [OE. acomplissen, OF.
   accomplir, F. accomplir; L. ad + complere to fill up,
   complete. See {Complete}, {Finish}.]
   1. To complete, as time or distance.
    [1913 Webster]
 
       That He would accomplish seventy years in the
       desolations of Jerusalem.       --Dan. ix. 2.
    [1913 Webster]
 
       He had accomplished half a league or more.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to an issue of full success; to effect; to
    perform; to execute fully; to fulfill; as, to accomplish a
    design, an object, a promise.
    [1913 Webster]
 
       This that is written must yet be accomplished in me.
                          --Luke xxii.
                          37.
    [1913 Webster]
 
   3. To equip or furnish thoroughly; hence, to complete in
    acquirements; to render accomplished; to polish.
    [1913 Webster]
 
       The armorers accomplishing the knights. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It [the moon] is fully accomplished for all those
       ends to which Providence did appoint it. --Wilkins.
    [1913 Webster]
 
       These qualities . . . go to accomplish a perfect
       woman.                --Cowden
                          Clarke.
    [1913 Webster]
 
   4. To gain; to obtain. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To do; perform; fulfill; realize; effect; effectuate;
     complete; consummate; execute; achieve; perfect; equip;
     furnish.
 
   Usage: To {Accomplish}, {Effect}, {Execute}, {Achieve},
      {Perform}. These words agree in the general idea of
      carrying out to some end proposed. To accomplish (to
      fill up to the measure of the intention) generally
      implies perseverance and skill; as, to accomplish a
      plan proposed by one's self, an object, a design, an
      undertaking. "Thou shalt accomplish my desire." --1
      Kings v. 9.
      [1913 Webster]
 
         He . . . expressed his desire to see a union
         accomplished between England and Scotland.
                          --Macaulay.
      [1913 Webster] To effect (to work out) is much like
      accomplish. It usually implies some degree of
      difficulty contended with; as, he effected or
      accomplished what he intended, his purpose, but
      little. "What he decreed, he effected." --Milton.
      [1913 Webster]
 
         To work in close design by fraud or guile
         What force effected not.     --Milton.
      [1913 Webster] To execute (to follow out to the end,
      to carry out, or into effect) implies a set mode of
      operation; as, to execute the laws or the orders of
      another; to execute a work, a purpose, design, plan,
      project. To perform is much like to do, though less
      generally applied. It conveys a notion of protracted
      and methodical effort; as, to perform a mission, a
      part, a task, a work. "Thou canst best perform that
      office." --Milton.
      [1913 Webster]
 
         The Saints, like stars, around his seat
         Perform their courses still.   --Keble.
      [1913 Webster] To achieve (to come to the end or
      arrive at one's purpose) usually implies some
      enterprise or undertaking of importance, difficulty,
      and excellence.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accomplish
   v 1: put in effect; "carry out a task"; "execute the decision of
      the people"; "He actioned the operation" [syn: {carry
      through}, {accomplish}, {execute}, {carry out}, {action},
      {fulfill}, {fulfil}]
   2: to gain with effort; "she achieved her goal despite setbacks"
     [syn: {achieve}, {accomplish}, {attain}, {reach}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top