Search result for

acclaim

(48 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acclaim-, *acclaim*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acclaim[VT] สรรเสริญ, Syn. praise, laud, celebrate
acclaim[N] เสียงโห่ร้อง, See also: เสียงแซ่ซ้อง, เสียงตะโกนด้วยความชื่นชม
acclaim[VT] โห่ร้อง, See also: เปล่งเสียงแสดง, ตะโกน, ปรบมือให้, โห่ร้องต้อนรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)

English-Thai: Nontri Dictionary
acclaim(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
acclaim(vi,vt) ร้องไชโย,โห่ร้อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But you couldn't forget your former acclaim.แต่คุณก็ไม่อาจลืมเสียงปรบมือที่ให้แก่คุณได้ Episode #1.5 (2009)
# I've lost all ambition for worldly acclaim ## I've lost all ambition for worldly acclaimLogorama (2009)
# I've lost all ambition, a worldly acclaim ## I've lost all ambition, a worldly acclaimLogorama (2009)
Must feel wonderful winning such acclaim for destroying such an innocent city.ที่ต้องรู้สึกกังขาในชัยชนะ ในการทำร้ายเมืองผู้บริสุทธิ์ Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Built in 1922 by Dr. Charles Montgomery-- acclaimed surgeon to the stars -- for his wife Nora, a prominent East Coast socialite.สร้างขึ้นในปี 1922 ดร.ชาร์ล มอนท์โกโมรี ศัลยแพทย์คนดัง--ส่วนนอร่าภรรยาของเค้า ก็เป็นสาวสังคมที่มีชื่อเสียงทางฝั่งตะวันออก Murder House (2011)
but it couldn't be acclaim she was looking for, 'cause she got that in New York City.ไม่ใช่ชื่อเสียง ที่เธอตามหา เพราะเธอดังอยู่แล้ว ที่นิวยอรก์ Behind the Red Curtain (2013)
Paul Revere was a Renaissance man a silversmith, an early industrialist and even a highly acclaimed dentist.และเคยเป็นทันตแพทย์มือดีด้วย เอาล่ะ เด็กๆ ตามครูมานะ สิ่งที่ชายคนนี้พูดมันไม่มีหลักฐานยืนยัน The Midnight Ride (2013)
A highly acclaimed dentist.ฉันไปคุยกับหนึ่งในผู้ดูแลมาแล้ว The Midnight Ride (2013)
Please welcome distinguished businessman, visionary scientist, acclaimed philanthropist and new chairman of development at the Gotham Chamber of Commerce, Mr. Theo Galavan.ขอต้อนรับ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ, นักวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีวิสัยทัศน์, นักบุญที่ได้รับรางวัล และประธานคนใหม่ Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
To be acknowledged for who and what I am no more, no less not for acclaim, not for approval but the simple truth of that recognition.เพื่อให้ได้การยอมรับ... ว่าผมเป็นใคร.. และเป็นอะไร Bicentennial Man (1999)
And next we have a great beauty, Gigi an internationally acclaimed superstarถัดไปก็คือสุดสวยของเรา จิจิ ซูปเปอร์สตาร์ระดับอินเตอร์ Rice Rhapsody (2004)
In humble pursuits... in domestic bliss... among the rank-and-file... spreading joy... winning popular acclaim without revealing our origins.ในอาชีพต่ำต้อย... ในบ้านที่สุขสบาย... อยู่ระหว่างแถวกับผู้คน... Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acclaimHe was acclaimed as the best writer of the year.
acclaimThe crowd acclaimed the new king.
acclaimThe people acclaimed him King.
acclaimThe player was acclaimed by the fans.
acclaimThey acclaimed her Queen.
acclaimThey acclaimed him (as) their leader.
acclaimThey acclaimed him their leader.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สดุดี[V] praise, See also: acclaim, eulogize, laud, Syn. แซ่ซ้อง, ยกย่อง, เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย
โห่ร้อง[V] acclaim, See also: cheer, hail, clamour, applaud, Example: ประชาชนโห่ร้องแสดงความยินดีกันอย่างระเบ็งเซ็งแซ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โห่[v.] (hō) EN: cheer ; hail ; acclaim   FR: acclamer
โห่ร้อง[v.] (hōrøng) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud   FR: acclamer ; pousser des vivats
โห่ร้องยินดี[v. exp.] (hōrøng yindī) EN: acclaim   
การแสดงความยินดี[n. exp.] (kān sadaēng khwām yindī) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim   FR: félicitations [fpl] ; compliment [m]
การยกย่อง[n.] (kān yokyǿng) EN: acclaim ; tribute   
แสดงความยินดี[v.] (sadaēng khwām yindī) EN: congratulate ; felicitate ; acclaim   FR: congratuler ; féliciter
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem   FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCLAIM    AH0 K L EY1 M
ACCLAIMED    AH0 K L EY1 M D
ACCLAIMING    AH0 K L EY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acclaim    (v) (@1 k l ei1 m)
acclaims    (v) (@1 k l ei1 m z)
acclaimed    (v) (@1 k l ei1 m d)
acclaiming    (v) (@1 k l ei1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクレイム[, akureimu] (n) acclaim [Add to Longdo]
賞嘆;称嘆;賞歎;称歎[しょうたん, shoutan] (n,vs) laudation; acclaim [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喝采[hè cǎi, ㄏㄜˋ ㄘㄞˇ, ] acclaim; cheer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acclaim \Ac*claim"\, v. t. [L. acclamare; ad + clamare to cry
   out. See {Claim}, {Clamor}.] [R.]
   1. To applaud. "A glad acclaiming train." --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. To declare by acclamations.
    [1913 Webster]
 
       While the shouting crowd
       Acclaims thee king of traitors.    --Smollett.
    [1913 Webster]
 
   3. To shout; as, to acclaim my joy.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acclaim \Ac*claim"\, v. i.
   To shout applause.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acclaim \Ac*claim"\, n.
   Acclamation. [Poetic] --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acclaim
   n 1: enthusiastic approval; "the book met with modest acclaim";
      "he acknowledged the plaudits of the crowd"; "they gave him
      more eclat than he really deserved" [syn: {acclaim},
      {acclamation}, {plaudits}, {plaudit}, {eclat}]
   v 1: praise vociferously; "The critics hailed the young pianist
      as a new Rubinstein" [syn: {acclaim}, {hail}, {herald}]
   2: clap one's hands or shout after performances to indicate
     approval [syn: {applaud}, {clap}, {spat}, {acclaim}] [ant:
     {boo}, {hiss}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top