Search result for

accessory

(80 entries)
(0.045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accessory-, *accessory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accessory[N] เครื่องประดับตามสมัยนิยม, See also:
accessory[ADJ] ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติม, See also: , Syn. additional, extra
accessory[ADJ] ซึ่งสมรู้ร่วมคิด, See also:
accessory[N] ผู้สมรู้ร่วมคิด, See also:
accessory[N] ส่วนประกอบเพิ่มเติม, See also: ์อุปกรณ์เพิ่มเติม, Syn. accomplice, assistant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accessory chromosomeโครโมโซม x ที่ไม่ได้รวมคู่ในเพศหนึ่ง
accessory nerveเส้นประสาท cranial nerve เส้นที่ 11
desk accessoryเครื่องใช้อำนวยความสะดวกใช้ตัวย่อว่า DA (อ่านว่า ดีเอ) หมายถึง โปรแกรมพิเศษประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ ที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา แม้ในขณะที่ใช้โปรแกรมอื่นอยู่ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกา ฯ (ดู DA)
spinal accessory nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 11 ที่หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อ ที่ทำให้ศรีษะและไลห่เคลื่อนไหว

English-Thai: Nontri Dictionary
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accessoryเสริม, ช่วย, สำรอง, เกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accessory๑. ผู้สนับสนุนการกระทำผิด (ก. อาญา)๒. อุปกรณ์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accessory breastเต้านมเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accessory budตาเสริม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
accessory canal; branching canal; secondary canalคลองรากฟันเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
accessory contractสัญญาอุปกรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accessory expensesค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accessory foramen; lateral foramenรูปลายรากฟันเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
accessory fruitผลวิสามัญ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
accessory mineralแร่รอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accessoryชิ้นส่วนประกอบ [การบัญชี]
Accessory Glandsต่อมขนาดเล็ก, ต่อมแอ็คเซสซอรี่, ต่อมแอคเซสสอรี [การแพทย์]
Accessory Musclesกล้ามเนื้อช่วยหายใจ [การแพทย์]
Accessory Muscles of Respirationกล้ามเนื้อของระบบหายใจส่วนอื่นๆ, กล้ามเนื้อช่วยการหายใจอื่นๆ [การแพทย์]
Accessory Nerveประสาทสมองเส้นที่ 11, ประสาทสมองคู่ที่ 11, ประสาทแอกเซสซอรี, ประสาทแอกเซสซอรีย์, เส้นประสาทช่วย, ประสาทสมองที่สิบเอ็ด, ประสาทที่ 11 [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accessory (n) เครื่องประดับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
'Cause he'll be an orphan when you go to prison as an accessory... 'cause you got no parents to take him.แกจะเป็นกำพร้าตอนคุณเดินเข้าคุก ในเมื่อคุณไม่มีพ่อแม่รับเลี้ยงแก Heat (1995)
- It's not an accessory.- มันไม่ใช่เครื่องประดับนะ Love So Divine (2004)
An accessory is merely a piece of iconography used to express individual identity.เครื่องประดับเป็นสิ่งของที่... บ่งบอกถึงตัวตนแต่ละคน The Devil Wears Prada (2006)
FOLEY: You're being considered an accessory to this;คุณจะถูกพิจารณา Manhunt (2006)
But my boy sucre would not be calling me on the telephone, thereby making me an accessory to his dumb-ass escape,man.แต่ซูเครที่ฉันรู้จักมันไม่โทรหาฉันหรอก มันเคยทำงานให้ฉัน แต่ดันโง่มาแหกคุกเนี่ยนะ Scan (2006)
You can't leave me in here like this. You'll be an accessory.คุณทิ้งผมไว้อย่างนี้ไม่ได้ คุณจะกลายเป็นผู้สมคบคิดนะ The British Invasion (2007)
I swear to God McClane I had no idea I was gonna be an accessory to Armageddonผมสาบานกับพระเจ้าได้เลย แม็กเคลน / ผมไม่รู้จริงๆว่าผมจะมี ส่วนร่วมกับกับพวกผู้ร้ายพวกนี้ Live Free or Die Hard (2007)
For all I know, you snatched the kid. I don't want to be an accessory for kidnapping.ชั้นเห็นแค่ว่าคุณลักพาตัวเด็กมา ชั้นไม่อยากเข้าคุกไปด้วย Shoot 'Em Up (2007)
Grayer is not an accessory.เกรเยอร์ไม่ใช่สิ่งของ The Nanny Diaries (2007)
I told them I'd lock 'em up for accessory if they didn't hightail it.ฉันบอกพวกเขาว่าจะขังไว้ ถ้าพวกเขาไม่วิ่งออกไป Fire/Water (2007)
So, I'm gonna charge Sanders with accessory to murder.ตกลงเราจะตั้งข้อหาแซนเดอร์ ฐานสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรม Resurrection (2008)
Interesting new accessory.รอยสักใหม่น่าสนใจนิ Fun Town (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accessoryHe was arrested as an accessory to the robbery.
accessoryThat glittering accessory doesn't go with your sweatshirt. Try this on!
accessoryThe police hunted for an accessory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เกี่ยวข้อง[N] accessory, See also: accomplice, confederate, Ant. บุคคลภายนอก, Example: สื่อมวลชนยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะมัดผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ ทึ้ง งบประมาณของชาติจำนวนหมื่นล้านบาท, Thai definition: ผู้ที่มีส่วนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ผู้สมคบ[N] accomplice, See also: accessory, Syn. ผู้สมรู้ร่วมคิด, Example: เขาเป็นผู้สบคบกับขบวนการวางแผนลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศมานานแล้ว, Thai definition: ผู้ที่ร่วมคบคิดกันทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ผู้สมรู้ร่วมคิด[N] accessory, See also: accomplice, Example: การโจรกรรมครั้งนี้มีผู้สมรู้ร่วมคิดกันประมาณ 20 คน, Thai definition: ผู้ที่รู้เห็นเป็นใจกัน
เครื่องประกอบ[N] accessory, See also: addition, element, composition, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ส่วนเพิ่มเติม, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: อุปกรณ์ย่อยของสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก หรือความปลอดภัย
เครื่องเครา[N] accessory, See also: parts, things, Syn. เครื่อง, สิ่ง, สิ่งของ, Example: เขาเอาเครื่องเคราสำหรับหากินไปหมด, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของประกอบ[n.] (khøng prakøp) EN: accessory ; supplementary item   FR: accessoire [m]
เครื่องประดับ[n.] (khreūang pradap) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory   FR: décoration [f] ; ornement [m]
ผู้สมคบ[n.] (phūsomkhop) EN: accomplice ; accessory   FR: complice [m]
ผู้สมรู้ร่วมคิด[n.] (phū som rū ruam khit) EN: accomplice ; accessory ; conspirator   FR: complice [m]
รู้กัน[v.] (rū kan) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory   
สมคบคิด[v.] (somkhopkhit) EN: conspire with ; be an accessory to ; be in cahoots with ; work hand in glove with   
ส่วนประกอบ[n.] (suanprakøp) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; composition ; factor ; accessory ; component part ; constituent part   FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; ingrédient [m] ; facteur [m] ; accessoire [m] ; partie [f] ; composante [f]
ตัวประกอบ[n.] (tūaprakøp) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; factor ; accessory   FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; facteur [m] ; ingrédient [m] ; accessoire [m]
อุปกรณ์[n.] (uppakøn) EN: equipement ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; implement ; adjunct   FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCESSORY    AE0 K S EH1 S ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accessory    (n) (@1 k s e1 s @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Accessoire {n} | Accessoires {pl}accessory | accessories [Add to Longdo]
Anbaugerät {n}accessory equipment [Add to Longdo]
Nebenanspruch {m}accessory claim [Add to Longdo]
Randwerbung {f}; unterstützende Werbung {f}accessory advertising [Add to Longdo]
Zubehörteil {m}accessory part [Add to Longdo]
Zusatzgerät {n}accessory unit [Add to Longdo]
Zusatzvertrag {m}accessory contract [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセ[, akuse] (n) (abbr) (See アクセサリー) accessory [Add to Longdo]
アクセサリー(P);アクセサリ[, akusesari-(P); akusesari] (n) accessory; (P) [Add to Longdo]
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
デスクアクセサリ[, desukuakusesari] (n) {comp} desk accessory; DA [Add to Longdo]
ポケット・チーフ;ポケットチーフ[, poketto . chi-fu ; pokettochi-fu] (n) pocket square (decorative handkerchief used as an accessory to a suit) [Add to Longdo]
雲気[うんき, unki] (n) (1) cloud; look of the sky; movement of clouds; (2) kabuki accessory representing a cloud; (3) type of strange mist appearing in the sky, used for divination [Add to Longdo]
事後従犯[じごじゅうはん, jigojuuhan] (n) accessory after the fact [Add to Longdo]
事後従犯人[じごじゅうはんにん, jigojuuhannin] (n) (See 事後従犯) accessory after the fact [Add to Longdo]
事前従犯[じぜんじゅうはん, jizenjuuhan] (n) accessory before the fact [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
配件挂勾[pèi jiàn guà gōu, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄚˋ ㄍㄡ, / ] accessory hook [Add to Longdo]
附属品[fù shǔ pǐn, ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] accessory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accessory \Ac*ces"so*ry\ (#; 277), a. [L. accessorius. See
   {Access}, and cf. {Accessary}.]
   Accompanying as a subordinate; aiding in a secondary way;
   additional; connected as an incident or subordinate to a
   principal; contributing or contributory; said of persons and
   things, and, when of persons, usually in a bad sense; as, he
   was accessory to the riot; accessory sounds in music.
   [1913 Webster]
 
   Note: Ash accents the antepenult; and this is not only more
      regular, but preferable, on account of easiness of
      pronunciation. Most orho["e]pists place the accent on
      the first syllable.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Accompanying; contributory; auxiliary; subsidiary;
     subservient; additional; acceding.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accessory \Ac*ces"so*ry\, n.; pl. {Accessories}.
   1. That which belongs to something else deemed the principal;
    something additional and subordinate. "The aspect and
    accessories of a den of banditti." --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Same as {Accessary}, n.
    [1913 Webster]
 
   3. (Fine Arts) Anything that enters into a work of art
    without being indispensably necessary, as mere ornamental
    parts. --Elmes.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Abettor; accomplice; ally; coadjutor. See {Abettor}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accessory
   adj 1: aiding and abetting in a crime; "he was charged with
       being accessory to the crime" [syn: {accessary},
       {accessory}]
   2: furnishing added support; "an ancillary pump"; "an adjuvant
     discipline to forms of mysticism"; "The mind and emotions are
     auxiliary to each other" [syn: {accessory}, {adjunct},
     {ancillary}, {adjuvant}, {appurtenant}, {auxiliary}]
   n 1: clothing that is worn or carried, but not part of your main
      clothing [syn: {accessory}, {accoutrement}, {accouterment}]
   2: a supplementary component that improves capability [syn:
     {accessory}, {appurtenance}, {supplement}, {add-on}]
   3: someone who helps another person commit a crime [syn:
     {accessory}, {accessary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top