Search result for

accelerated

(32 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accelerated-, *accelerated*, accelerat, accelerate
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accelerated endowmentการใช้เงินปันผลเร่งให้สัญญาครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accelerated paid-upการใช้เงินปันผลสมทบจนครบจำนวน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, like the accelerated learning.การเรียนรู้แบบฉับพลัน The Lawnmower Man (1992)
Sir, it just changed course and accelerated again.ท่านครับ มันเปลี่ยนทิศทาง และเพิ่มความเร็วขึ้นด้วย Pilot (2004)
Accelerated.เร็วขึ้น Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
- It appears unforeseen circumstances have accelerated my original plan.- แน่นอนฉันอยากช่วย. - ดูเหมือนว่าสถานการณ์ยากจะคาดเดา... ...ทำให้ต้องเร่งทำตามแผนที่วางไว้แต่แรก. V for Vendetta (2005)
It was like an accelerated mutator, a sort of, you know, like an unstoppable force of destructive power that would just lay waste to everything.เหมือนเป็นการเร่งให้เกิดการกลายพันธุ์, อะไรประมาณนั้น พลังทำลายล้าง ที่ไม่มีใครต้านทานได้ จะทำลายทุกอย่างไม่เหลือ Mission: Impossible III (2006)
Whoever we decide on will have to be put in an accelerated learning program.ใครก็ตามที่เราตัดสินใจที่จะต้องมี การวางในโปรแกรมการเรียนรู้ที่เร่งตัวขึ้น Sex Trek: Charly XXX (2007)
Instructions were then accelerated.คำแนะนำที่ถูกเร่งแล้ว Sex Trek: Charly XXX (2007)
But first we remove the damaged portions of the brain... and permit the implanted tissues... which have been chemically revitalized... to produce brain protein... at an accelerated and supernormal rate.แต่ก่อนอื่นเราลบส่วน ความเสียหายของสมอง และอนุญาตให้เนื้อเยื่อที่ฝัง ซึ่งได้รับการฟื้นฟูทางเคมี Sex Trek: Charly XXX (2007)
she became pregnant, um, but the pregnancy became horribly accelerated.โอเค,เข้าใจแล้ว แล้วเธอก็ตั้งครรภ์,เอ่อ, แต่การตั้งครรภ์ก็เป็นการเร่งที่น่ากลัว The Same Old Story (2008)
Red phosphorus in the presence of moisture and accelerated by heat yields phosphorus hydride.ความดันธาตุฟอสฟอรัส ความเปียกชื้นและด้วยความร้อนสูง ผลลัพธ์ฟอสฟอรัสไฮไดรด์ Pilot (2008)
That accelerated medical program... isn't gonna leave time for parties... so I want you to enjoy this summer.ซึ่งมันไม่นานมาก เรียนแพทย์... ไม่ได้มีเวลาให้ลูกมาก สำหรับออกไปปาร์ตี้... พ่อเลยอยากให้เต็มที่กับ ซัมเมอร์นี้ให้สุดๆ I Love You, Beth Cooper (2009)
Well, we have to assume that he contacted the authorities, so we better be on an accelerated timetable.เอาละ เราต้องคาดว่า เขาคงแจ้ง จนท แล้ว งั้นเราต้องเร่งมือกันหน่อย Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acceleratedHe accelerated.
acceleratedHe accelerated his car and overtook me.
acceleratedSuddenly he accelerated the car.
acceleratedThe driver accelerated his car.
acceleratedThe sled accelerated as it went down the icy slope.
acceleratedThe yen's appreciation accelerated the decline of that company.

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCELERATED    AE0 K S EH1 L ER0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accelerated    (v) (@1 k s e1 l @ r ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurzzeitversuch {m}accelerated test [Add to Longdo]
Methoden der fallenden Abschreibung [econ.]accelerated methods of depreciation [Add to Longdo]
progressive Leistungsprämie {f}accelerated premium pay [Add to Longdo]
überfällige Wertpapiereaccelerated paper [Add to Longdo]
vorzeitige Fälligkeitaccelerated maturity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
加速運動[かそくうんどう, kasokuundou] (n) accelerated motion [Add to Longdo]
亢進;昂進;高進[こうしん, koushin] (n,vs) rising; exacerbated; exasperated; accelerated; aggravated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accelerate \Ac*cel"er*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Accelerated};
   p. pr. & vb. n. {Accelerating}.] [L. acceleratus, p. p. of
   accelerare; ad + celerare to hasten; celer quick. See
   {Celerity}.]
   1. To cause to move faster; to quicken the motion of; to add
    to the speed of; -- opposed to {retard}.
    [1913 Webster]
 
   2. To quicken the natural or ordinary progression or process
    of; as, to accelerate the growth of a plant, the increase
    of wealth, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. To hasten, as the occurence of an event; as, to accelerate
    our departure.
    [1913 Webster]
 
   {Accelerated motion} (Mech.), motion with a continually
    increasing velocity.
 
   {Accelerating force}, the force which causes accelerated
    motion.                   --Nichol.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To hasten; expedite; quicken; dispatch; forward;
     advance; further.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 accelerated \accelerated\ adj.
   1. 1 caused to move faster
 
   Syn: speeded up
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. 1 caused to be completed in a shorter than normal time
    period; speeded up, as of an academic course; He took an
    accelerated curriculum, and graduated in three years.
    Opposite of {delayed}.
 
   Syn: expedited
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accelerated
   adj 1: speeded up, as of an academic course; "in an accelerated
       program in school"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top