Search result for

accelerate

(55 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accelerate-, *accelerate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accelerate[VT] เร่งความเร็ว, See also: เพิ่มความเร็ว, Syn. expedite, speed up, quicken, Ant. slow, decelerate
accelerate[VI] เร่งความเร็ว, See also: เพิ่มความเร็ว
accelerate[VT] เร่งให้เกิดขึ้น
accelerate[VI] เร่งให้เกิดขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accelerate(แอคเซล' เลอเรท) vt. เร่ง, ก่อให้เกิด, เร่งให้เกิดขึ้น, เพิ่มขึ้น. -acceleration n. -accelerator n., Syn. hasten, spur)

English-Thai: Nontri Dictionary
accelerate(vi,vt) เร่งความเร็ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accelerated endowmentการใช้เงินปันผลเร่งให้สัญญาครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accelerated paid-upการใช้เงินปันผลสมทบจนครบจำนวน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accelerate Testsการทดสอบแบบเร่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The only way that can happen is if you accelerate the military assistance your congress has pledged to us.และทางเดียวที่ทําได้คือคุณต้องเร่งรัด ความช่วยเหลือทางทหารให้ผ่านสภา ซึ่งคุณสัญญากับเราไว้แล้ว 24: Redemption (2008)
Do you remove the handbrake before you accelerate your little white van?คุณได้โยกเบรคมือ ก่อนที่คุณจะเหยียบคันเร่ง กับรถคันเล็กของคุณไหม The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Red phosphorus in the presence of moisture and accelerated by heat yields phosphorus hydride.ความดันธาตุฟอสฟอรัส ความเปียกชื้นและด้วยความร้อนสูง ผลลัพธ์ฟอสฟอรัสไฮไดรด์ Pilot (2008)
That accelerated medical program... isn't gonna leave time for parties... so I want you to enjoy this summer.ซึ่งมันไม่นานมาก เรียนแพทย์... ไม่ได้มีเวลาให้ลูกมาก สำหรับออกไปปาร์ตี้... พ่อเลยอยากให้เต็มที่กับ ซัมเมอร์นี้ให้สุดๆ I Love You, Beth Cooper (2009)
- What does it accelerate?-มันเร่งความเร็วอะไร G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Well, we have to assume that he contacted the authorities, so we better be on an accelerated timetable.เอาละ เราต้องคาดว่า เขาคงแจ้ง จนท แล้ว งั้นเราต้องเร่งมือกันหน่อย Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
We have to assume that he contacted the authorities, so we'd better be on an accelerated timetable.เราต้องคาดเดาว่าเขาบอกทางการไปแล้ว เราควรเร่งกำหนดการให้เร็วขึ้น Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Heartbeat has accelerated.หัวใจก็เต้นรัว Air: Part 1 (2009)
All right, that's slightly more accelerated than anticipated, but you're fine.คุณจะไม่เป็นอะไร Daybreakers (2009)
An accelerated pulse, the heightened awareness...คลื่นเร่ง ระวังขั้นสูง Surrogates (2009)
Accelerated healing... Well, you can kiss all those goodbye.ความสามารถในการรักษาตัวเอง บอกลาพวกมันไปได้เลย Resident Evil: Afterlife (2010)
The accelerated velocity of terminological inexactitude.การเร่งความเร็ว โดยความไม่แน่ชัดในการใช้ศัพท์ Easy A (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accelerateHe accelerated.
accelerateHe accelerated his car and overtook me.
accelerateIt is of great significance in this experiment to accelerate the particle M in the horizontal direction.
accelerateSuddenly he accelerated the car.
accelerateThe driver accelerated his car.
accelerateThe policy will only accelerate inflation.
accelerateThe sled accelerated as it went down the icy slope.
accelerateThe yen's appreciation accelerated the decline of that company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบ่ง[V] speed, See also: accelerate, expedite, Syn. เร่ง, Example: เขาเบ่งฝีเท้าของเขาขึ้นถึงชั่วโมงละร้อยไมล์
เหยียบคันเร่ง[V] accelerate, See also: speed, step on the accelerator, Ant. ผ่อนคันเร่ง, Example: พนักงานเก็บสตางค์เร่งเร้าให้ลูกพี่เหยียบคันเร่งพารถพุ่งตัวไปข้างหน้า, Thai definition: เร่งความเร็วของรถยนต์โดยเหยียบที่คันเร่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คันเร่ง[n. exp.] (khanreng) EN: accelerator ; gas pedal (Am.)   FR: pédale d'accélérateur [f] ; accélérateur [m] ; champignon [m] (fam.)
คันเร่งน้ำมัน[n.] (khanreng nāmman) EN: accelerator (of a vehicle)   FR: accélérateur [m]
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
เพิ่มขึ้น[v.] (phoēmkheun) EN: increase ; accelerate   FR: accroître ; augmenter ; élever
เร่ง[v.] (reng) EN: rush ; hurry ; hasten ; speed up ; accelerate ; step up ; expedite   FR: accélérer ; hâter ; presser ; activer ; expédier
เร่งรัด[v.] (reng rat) EN: accelerate   FR: accélérer
ที่เร่ง[n.] (thī rēng) EN: accelerator   FR: accélérateur [m]
ที่เร่ง[n.] (thī rēng) EN: accelerator (of a vehicle)   FR: accélérateur [m]
ที่เร่งน้ำมัน[n.] (thī rēng nām man) EN: accelerator (of a vehicle)   FR: accélérateur [m]
เหยียบคันเร่ง[v. exp.] (yīep khanreng) EN: step on the gas ; step on the accelerator ; press the accelerator   FR: appuyer sur l'accélérateur

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCELERATE    AE0 K S EH1 L ER0 EY2 T
ACCELERATED    AE0 K S EH1 L ER0 EY2 T AH0 D
ACCELERATES    AE0 K S EH1 L ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accelerate    (v) (@1 k s e1 l @ r ei t)
accelerated    (v) (@1 k s e1 l @ r ei t i d)
accelerates    (v) (@1 k s e1 l @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
加速運動[かそくうんどう, kasokuundou] (n) accelerated motion [Add to Longdo]
吹かす[ふかす, fukasu] (v5s,vt) (1) to smoke (a cigarette); (2) (See 先輩風を吹かす) to behave as ...; (3) (See エンジンを吹かす) to accelerate; to rev up [Add to Longdo]
早める(P);速める(P)[はやめる, hayameru] (v1,vt) to hasten; to quicken; to expedite; to precipitate; to accelerate; (P) [Add to Longdo]
発達を促す[はったつをうながす, hattatsuwounagasu] (exp,v5s) to accelerate development [Add to Longdo]
亢進;昂進;高進[こうしん, koushin] (n,vs) rising; exacerbated; exasperated; accelerated; aggravated [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加速[jiā sù, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ, ] accelerate; expedite, #3,056 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accelerate \Ac*cel"er*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Accelerated};
   p. pr. & vb. n. {Accelerating}.] [L. acceleratus, p. p. of
   accelerare; ad + celerare to hasten; celer quick. See
   {Celerity}.]
   1. To cause to move faster; to quicken the motion of; to add
    to the speed of; -- opposed to {retard}.
    [1913 Webster]
 
   2. To quicken the natural or ordinary progression or process
    of; as, to accelerate the growth of a plant, the increase
    of wealth, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. To hasten, as the occurence of an event; as, to accelerate
    our departure.
    [1913 Webster]
 
   {Accelerated motion} (Mech.), motion with a continually
    increasing velocity.
 
   {Accelerating force}, the force which causes accelerated
    motion.                   --Nichol.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To hasten; expedite; quicken; dispatch; forward;
     advance; further.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accelerate
   v 1: move faster; "The car accelerated" [syn: {accelerate},
      {speed up}, {speed}, {quicken}] [ant: {decelerate},
      {retard}, {slow}, {slow down}, {slow up}]
   2: cause to move faster; "He accelerated the car" [syn:
     {accelerate}, {speed}, {speed up}] [ant: {decelerate}, {slow
     down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top