หรือคุณหมายถึง abyß?
Search result for

abyss

(61 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abyss-, *abyss*, abys
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abyss[N] นรก, See also: ขุมนรก
abyss[N] สถานการณ์ที่เลวร้าย
abyss[N] สิ่งที่ลึกมาก
abyss[N] หุบเหวลึก, See also: เหวลึก, Syn. chasm, depths

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abyss(อะบิส') n.,adj. ห้วงเหว, ปลัก, นรก, อเวจี, ความสุดซึ้ง, ทะเลลึก -abyssal adj.
abyssal(อะบิส' ซัล) adj. ลึกซึ้ง, สุดหยั่ง, วัดไม่ได้
abyssinia(แอบบิซิน' เนีย) ชื่อเดิมของ Ethiopia -abyssinian adj., n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abyss(n) เหว,อเวจี,นรก,ห้วง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abyssal๑. -ก้นสมุทร๒. -ระดับลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abyssal deposit; pelagic depositสิ่งทับถมก้นสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abyssal hillเขาก้นสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abyssal plainที่ราบก้นสนมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abyssal rock; plutonic rockหินอัคนีระดับลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abyssal zoneเขตความลึกก้นสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abyssopelagic-ท้องทะเลก้นสมุทร, -ก้นสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abyssal Zone เขตน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่องไม่ถึง
เป็นส่วนที่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่อง ไม่ถึง ถือว่าเป็นระบบนิเวศ ที่ไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีการผลิต ต้องใช้ผลผลิตจากส่วนของ Euphotic zone ดู Euphotic zone เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We know that the enemy leader, classified NBE-1, AKA Megatron, is resting in peace at the bottom of the Laurentian Abyss, surrounded by societs detection nets and a full-time submarine surveillance.รู้ว่าหัวหน้าใหญ่ข้าศึก ที่เราให้ชื่อว่า เอ็น บี อี-วัน หรือชื่อ เมกาทรอน นอนแน่นิ่ง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
How many more times will they be able to look into the abyss?อีกสักกี่ครั้งที่พวกเขาต้องมองลงไปในขุมนรก To Hell... And Back (2009)
An abyss.ความว่างเปล่า New World in My View (2009)
"If you gaze into the abyss, the abyss also gazes into you.""ถ้าคุณชำเลืองมองขุมนรก ขุมนรกก็ชำเลืองมองคุณ" The Gift (2009)
I wanna be, like... the abyss deep.ฉันอยากเป็นแบบ... ลึกซึ้งเช่นหุบเหว 162 Candles (2009)
Who will stand between us, the jackboots and the proletarian abyss?วันใดที่พ่อตายไป เจ้านั่นคงทำตัวเอง ครอบครัว และประเทศนี้พินาศ ภายในปีหนึ่งเป็นแน่ แล้วใครจะมาช่วยเรา The King's Speech (2010)
I have found it impossible to believe that there is any man in the world so lacking in moral feeling as Hitler, that the world may be hurled for a second time into the abyss of destructive war.- ดูที่ย่อหน้าสุดท้ายสิ - เบอร์ตี้ ได้เวลาแล้วค่ะ ฝ่าบาทเสด็จแล้ว The King's Speech (2010)
"Do not fear the Abyss, for I am the abyss and thou shalt weep with the fervour and bliss of my love. "อย่ากลัวนรกอเวจี สำหรับผมนรกอเวจีและร่ำไห้พันครั้ง พร้อมศรัทธาแรงกล้าและความสุขอันล้นพ้นของสุดที่รักของผม Episode #1.3 (2010)
You're teetering on the abyss between life and death which is why I am still able to reach you.เจ้ากำลังอยู่ระหว่าง ความเป็นกับความตาย ขัาถึงยังอยู่เพื่อช่วยเหลือเจ้า Lazarus (2010)
Like the creatures in the abyssเหมือนสิ่งมีชีวิตในหนัง The Abyss The Psychology of Letting Go (2010)
You either take a step down the correct career path or you fall into a life-sucking abyss.เธอจะได้ก้าวเดินไปยังสายอาชีพที่ถูกต้อง หรือจะตกไปยังขุมนรกที่ดึงเธอลงไปทั้งชีวิต Transformers: Dark of the Moon (2011)
Abyss, I suddenly knew.จุดจบ.. ผมก็รู้ทันที The End of the World as We Knew It (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abyssOne step further, and you will fall into an abyss.
abyssShe was in an abyss of despair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหว[N] abyss, See also: chasm, gorge, Example: ค้างคาวเล็กที่หากินลูกไม้บางชนิดชอบอยู่ในถ้ำหรือในเหว, Count unit: เหว, Thai definition: ช่องลึกลงไปในภูเขา, ช่องลึกหว่างเขา
ขุมนรก[N] abyss of hell, Syn. นรก, อเวจี, Ant. สวรรค์, Example: คนไทยส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาพุทธเชื่อว่าขุมนรกมีจริง, Count unit: ขุม, Thai definition: แดนหรือภูมิที่เชื่อกันว่าผู้ทำบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษซึ่งมีอยู่หลายขุมด้วยกัน
โลกันตร์[N] lowest hell, See also: abyss of hell, Example: คนขายชาติบ้านเมืองจะต้องตกนรกโลกันตร์ตลอดกาล, Thai definition: ชื่อนรกขุมหนึ่งเป็นที่ลงโทษที่หนักที่สุดไม่ได้ผุดไมได้เกิด
ก้นบึ้ง[N] abyss, See also: one's innermost feelings, Syn. ส่วนลึก, Example: สิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมาทางตัวเขียนนั้นออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจเขา, Thai definition: ส่วนลึกที่สุด
อเวจี[N] abyss of hell, See also: name of one of the eight hells, Syn. อวิจี, อวีจิ, นรกอเวจี, Example: เธอทำแบบนี้ไม่กลัวตกนรกอเวจีหรือ, Count unit: ขุม, Thai definition: ชื่อนรกขุม 1 ในนรก 8 ขุม และกล่าวว่าเป็นขุมลึกที่สุด สำหรับลงอาชญาแก่สัตว์ที่มีบาปหนักที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิราช[n.] (athirāt) EN: emperor of Abyssinia   FR: empereur [m]
อเวจี[n.] (awējī) EN: abyss of hell ; name of one of the eight hells   FR: enfer [m]
บาดาล[n.] (bādān) EN: abyss of hell ; bowels of the earth ; nether world   
เหว[n.] (hēo) EN: abyss ; chasm ; gorge   FR: gouffre [m] ; abîme [m] ; abysse [m]
ทะเลลึก[n. exp.] (thalē leuk) EN: abyss   FR: abysse [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABYSS    AH0 B IH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abyss    (n) (@1 b i1 s)
abysses    (n) (@1 b i1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abyssinische Ohreule {f} [ornith.]Abyssinian Long-eared Owl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アビシニアジャッカル;シミエンジャッカル;シメニアジャッカル[, abishiniajakkaru ; shimienjakkaru ; shimeniajakkaru] (n) Abyssinia jackal (carnivore, Canis simensis); simian jackal; simenian jackal; simenian wolf; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
アビシニアン[, abishinian] (n) Abyssinian (breed of cat) [Add to Longdo]
エチオピア狼[エチオピアおおかみ, echiopia ookami] (n) Ethiopian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; simenian wolf [Add to Longdo]
シメニア狼[シメニアおおかみ, shimenia ookami] (n) simenian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
ディープシークロミス[, dei-pushi-kuromisu] (n) deepsea chromis (Chromis abyssicola) [Add to Longdo]
亜皮西尼[あびしにあ;アビシニア, abishinia ; abishinia] (n) (uk) Abyssinia (Empire of Ethiopia, 980 B.C. to 1974) [Add to Longdo]
苦蘇[くっそ;こそ;クッソ;コソ, kusso ; koso ; kusso ; koso] (n) (uk) kousso (African flowering plant, Hagenia abyssinica); kosso; cusso; koso; brayera [Add to Longdo]
深淵[しんえん, shin'en] (n,adj-no) abyss; ravine [Add to Longdo]
深淵に臨むが如し[しんえんにのぞむがごとし, shin'enninozomugagotoshi] (exp) like looking out on an abyss; like standing on the edge of an abyss [Add to Longdo]
深潭[しんたん, shintan] (n) abyss [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深处[shēn chù, ㄕㄣ ㄔㄨˋ, / ] abyss; depths; deepest or most distant part, #6,145 [Add to Longdo]
深渊[shēn yuān, ㄕㄣ ㄩㄢ, / ] abyss, #17,931 [Add to Longdo]
[yuān, ㄩㄢ, / ] abyss, #21,297 [Add to Longdo]
阿比西尼亚[Ā bǐ xī ní yà, ㄚ ㄅㄧˇ ㄒㄧ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Abyssinia, historical name of Ethiopia, #119,475 [Add to Longdo]
阿比西尼亚人[Ā bǐ xī ní yà rén, ㄚ ㄅㄧˇ ㄒㄧ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄖㄣˊ, 西 / 西] Abyssinian (person) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abyss \A*byss"\, n. [L. abyssus a bottomless gulf, fr. Gr. ?
   bottomless; 'a priv. + ? depth, bottom.]
   1. A bottomless or unfathomed depth, gulf, or chasm; hence,
    any deep, immeasurable, and, specifically, hell, or the
    bottomless pit.
    [1913 Webster]
 
       Ye powers and spirits of this nethermost abyss.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The throne is darkness, in the abyss of light.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Infinite time; a vast intellectual or moral depth.
    [1913 Webster]
 
       The abysses of metaphysical theology. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       In unfathomable abysses of disgrace. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) The center of an escutcheon.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word, in its leading uses, is associated with the
      cosmological notions of the Hebrews, having reference
      to a supposed illimitable mass of waters from which our
      earth sprung, and beneath whose profound depths the
      wicked were punished. --Encyc. Brit.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abyss
   n 1: a bottomless gulf or pit; any unfathomable (or apparently
      unfathomable) cavity or chasm or void extending below
      (often used figuratively) [syn: {abyss}, {abysm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top