Search result for

abundant

(64 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abundant-, *abundant*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abundant    [ADJ] มากมาย, See also: ท่วมท้น, เหลือล้น, ล้นเหลือ, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์, Syn. ample, plentiful
abundantly    [ADV] อย่างมาก, See also: อย่างมากมาย, อย่างท่วมท้น, Syn. plentifully, lavishly

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abundantจำนวนมาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abundant number; redundant numberจำนวนเกิน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abundantAustralia is abundant in minerals.
abundantMilitary toys are abundant in the shops.
abundantThe vitamin pill contains abundant nutrition.
abundantSpain is abundant in oranges.
abundantAlpine flowers are abundant there.
abundantFossil fuels are abundant in that vast continent.
abundantThe vast continent is abundant in fossil fuels.
abundantOil is abundant in that country.
abundantThe country is abundant in natural resources.
abundantThe continent is abundant in fossil fuels.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superabundant(ซูเพออะบัน'เดินทฺ) adj. มีมากมายเกินไป, Syn. excessive

English-Thai: Nontri Dictionary
abundant(adj) ดกดื่น,มากมาย,อุดมสมบูรณ์
superabundant(adj) ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์,มากมาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรึม    [ADV] abundantly, See also: plentifully, Syn. ตึม, เยอะแยะ, มากมาย, Ant. น้อย, Example: นางเอกน้องใหม่เนื้อหอมมากเพราะมีทั้งงานพิธีกรและงานละครรุมตอมกันตรึม, Notes: (สแลง)
อื้อซ่า    [ADJ] abundant, See also: plentiful, numerous, Syn. มาก, มากมาย, กระบุงโกย, โข, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, บานเบอะ, บานเบิก, มากมายก่ายกอง, เยอะ, แยะ, เยอะแยะ, อักโข, อื้อ, Ant. น้อย, เบาบาง, Notes: (สแลง)
แยะ [ADV] abundantly, See also: plentifully, numerously, amply, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, มาก, หลาย, มหาศาล, Ant. น้อย, Example: ระยะนี้ประชาชนเสื่อมศรัทธารัฐบาลไปแยะ
มากมาย    [ADV] plentifully, See also: abundantly, Syn. มาก, มากมายก่ายกอง, ล้นหลาม, Ant. เล็กน้อย, Example: ในยุคปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้อย่างมากมาย
อุดมสมบูรณ์    [ADV] plentifully, See also: abundantly, Syn. มาก, มากมาย, ดก, บริบูรณ์, Ant. ขาดแคลน, Example: ช่างไทยปรารถนาที่จะมีวัสดุใช้ในการสร้างงานศิลปกรรมอย่างอุดมสมบูรณ์
ปี๋    [ADV] fully, See also: abundantly, Syn. มาก, Example: ยาขมปี๋แบบนี้ คงไม่มีใครกล้ากินหรอก, Thai definition: มักใช้ประกอบคำอื่น หมายความว่า ยิ่งกว่าปกติ
พราก    [ADV] profusely, See also: abundantly, Syn. พรู, พรั่งพรู, Example: บางคนส่งเสียงหัวเราะทั้งๆ ที่น้ำตาของเขาไหลพราก, Thai definition: อาการที่น้ำตาไหลออกมากๆ
พลั่ง    [ADV] abundantly, See also: copiously, Example: ดินแดนแถบนั้นเขียวชอุ่ม มีลำธารน้ำใสไหลพลั่ง เย็นร่มรื่น, Thai definition: หลั่งไหลออกมาไม่ขาดสายด้วยกำลังดัน
อื้อ    [ADV] abundant, See also: plentiful, Example: สวนดุสิตโพลล์ชี้ปริญญาตรี-โทตกงานอื้อ
อุ่นหนาฝาคั่ง    [ADV] abundantly, See also: grandly, Syn. มากมาย, คับคั่ง, Ant. เบาบาง, เล็กน้อย, Example: รัฐบาลยังคงได้รับแรงศรัทธาจากประชาชนอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง แม้ว่าจะยังไม่มีผลงานอะไรออกมาชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุก[adj.] (chuk) EN: abundant ; plentiful ; ample   FR: abondant ; copieux
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample   FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
ดาษดื่น[adj.] (dātdeūn) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; répandu
ดาษดา[adj.] (dātsadā) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; luxuriant
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many   FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ดก[adv.] (dok) EN: plentifully ; abundantly   FR: abondamment
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive   FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
ก่ายกอง[adj.] (kāikøng) EN: many ; lots of ; plenty ; abundant   
ล้นเหลือ[adj.] (lonleūa) EN: surplus ; excess ; superabundant   FR: surabondant ; de trop ; en excès
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely   FR: beaucoup ; nombreux ; très ; abondamment ; à profusion

CMU English Pronouncing Dictionary
ABUNDANT    AH0 B AH1 N D AH0 N T
ABUNDANTLY    AH0 B AH1 N D AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abundant    (j) (@1 b uh1 n d @ n t)
abundantly    (a) (@1 b uh1 n d @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふんだん[, fundan] (adj-na,n) plentiful; abundant; lavish [Add to Longdo]
五穀豊穣[ごこくほうじょう, gokokuhoujou] (n) bumper (abundant) crop; huge harvest (of cereals) [Add to Longdo]
厚い(P);篤い[あつい, atsui] (adj-i) (1) (厚い only) thick; deep; heavy; (2) kind; cordial; hospitable; warm; faithful; (3) (篤い only) serious (of an illness); (4) (厚い only) abundant; (P) [Add to Longdo]
樹海[じゅかい, jukai] (n) sea of trees; broad expanse of dense woodland; abundant leafage [Add to Longdo]
松蝉[まつぜみ, matsuzemi] (n) cicada abundant in late spring [Add to Longdo]
瑞穂の国[みずほのくに, mizuhonokuni] (n) Japan, the Land of Abundant Rice [Add to Longdo]
多く[おおく, ooku] (adv) many; much; largely; abundantly; mostly [Add to Longdo]
大漁貧乏[たいりょうびんぼう, tairyoubinbou] (n) impoverishment of fishermen because of a bumper catch; decline in fishermen' s income caused by the sharply lower fish prices as a result of an overabundant catch [Add to Longdo]
大髭;大鬚[おおひげ, oohige] (n) long and abundant moustache [Add to Longdo]
湯水[ゆみず, yumizu] (n) (1) hot and cold water; (2) (See 湯水のように使う) abundant item; plentiful item [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充畅[chōng chàng, ㄔㄨㄥ ㄔㄤˋ, / ] abundant and fluent; affluent and smooth [Add to Longdo]
充沛[chōng pèi, ㄔㄨㄥ ㄆㄟˋ, ] abundant; plentiful; vigorous [Add to Longdo]
充盈[chōng yíng, ㄔㄨㄥ ˊ, ] abundant; plentiful [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] abundant; graceful [Add to Longdo]
昭然若揭[zhāo rán ruò jiē, ㄓㄠ ㄖㄢˊ ㄖㄨㄛˋ ㄐㄧㄝ, ] abundantly clear [Add to Longdo]
[xǔ, ㄒㄩˇ, ] abundant; bright; strain spirits [Add to Longdo]
[àng, ㄤˋ, ] abundant; bowl; dish; pot [Add to Longdo]
盎然[àng rán, ㄤˋ ㄖㄢˊ, ] abundant; full; overflowing; exuberant [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] abundant, luxuriant vegetation [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] abundant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abundant \A*bun"dant\, a. [OE. (h)abundant, aboundant, F.
   abondant, fr. L. abudans, p. pr. of abundare. See {Abound}.]
   Fully sufficient; plentiful; in copious supply; -- followed
   by in, rarely by with. "Abundant in goodness and truth."
   --Exod. xxxiv. 6.
   [1913 Webster]
 
   {Abundant number} (Math.), a number, the sum of whose aliquot
    parts exceeds the number itself. Thus, 1, 2, 3, 4, 6, the
    aliquot parts of 12, make the number 16. This is opposed
    to a {deficient} number, as 14, whose aliquot parts are 1,
    2, 7, the sum of which is 10; and to a {perfect} number,
    which is equal to the sum of its aliquot parts, as 6,
    whose aliquot parts are 1, 2., 3.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ample; plentiful; copious; plenteous; exuberant;
     overflowing; rich; teeming; profuse; bountiful; liberal.
     See {Ample}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abundant
   adj 1: present in great quantity; "an abundant supply of water"
       [ant: {scarce}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 abundant [abɵndɑnt]
   abundant; copious; plentiful; profuse
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top