หรือคุณหมายถึง absolute valü?
Search result for

absolute value

(11 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absolute value-, *absolute value*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute value(คณิต) n. ปริมาณที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมาย, ระยะทางจากศูนย์ (molulus)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
absolute valueค่าสัมบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
absolute valueค่าสัมบูรณ์,  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง a  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ หมายถึงระยะจากจุดแทน 0 ถึงจุดแทน a บนเส้นจำนวน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute value functionฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์, ฟังก์ชันที่อยู่ในรูปค่าสัมบูรณ์ เช่น f(x) = |x - c| เมื่อ c เป็นค่าคงตัวใด ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute value of a complex number [modulus of a complex number]ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน, ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนของ a + bi  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ | a + bi | หมายถึงระยะจากจุดกำเนิด (0, 0) ถึงจุด (a, b) มีค่าเท่ากับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าสัมบูรณ์[N] absolute value, Example: ค่าสัมบูรณ์ของ -3 หรือ +3 คือ 3, Thai definition: ค่าของจำนวนจริงที่ไม่คำนึงถึงเครื่องหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าสมบูรณ์[n. exp.] (khā sombūn) EN: absolute value   

Japanese-English: EDICT Dictionary
絶対値[ぜったいち, zettaichi] (n) absolute value [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝对值[jué duì zhí, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄓˊ, / ] absolute value, #33,220 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
絶対値[ぜったいち, zettaichi] absolute value [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  absolute value
      n 1: a real number regardless of its sign [syn: {absolute
           value}, {numerical value}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top