หรือคุณหมายถึง absceß?
Search result for

abscess

(46 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abscess-, *abscess*, absces
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abscess[VI] เป็นฝี
abscess[N] ฝี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abscess(แอบ' เซส) n. ฝีหนอง

English-Thai: Nontri Dictionary
abscess(n) หนอง,ฝี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abscessฝี, โพรงหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess cavityโพรงฝี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, acuteฝีเฉียบพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, alveolarฝีเบ้าฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, amebic; abscess, amoebicฝีอะมีบิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, amoebic; abscess, amebicฝีอะมีบิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, appendicealฝีไส้ติ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, arthrifluentฝีลามจากข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, breast; abscess, mammaryฝีเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, chronicฝีเรื้อรัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abscessฝี, ฝีหนอง, ฝีธรรมดา, ตุ่มฝี, โพรงหนอง [การแพทย์]
Abscess Formationฝี [การแพทย์]
Abscess of Kidneyหนองในไต [การแพทย์]
Abscess, Acuteฝีเฉียบพลัน [การแพทย์]
Abscess, Amoebicฝีอะมีบิค [การแพทย์]
Abscess, Appendicealฝีไส้ติ่ง [การแพทย์]
Abscess, Bacterialฝีจากแบคทีเรีย [การแพทย์]
Abscess, Bartholinฝี [การแพทย์]
Abscess, Bartholin-Glandฝีต่อมบาร์โธลิน [การแพทย์]
Abscess, Bone, Chronicหนองฝีที่กระดูกชนิดเรื้อรัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Crohn's causing an abscess.ฝีหนองที่มีสาเหตุมากจากโรค โครน The Itch (2008)
But it seems to have formed an abscess, Which means you need surgery right away.แต่มันดูเหมือนจะ เริ่มเป็นฝีหนอง ซึ่งหมายความว่า คุณต้องเข้าผ่าตัดทันที Good Mourning (2009)
Oh, he's talking about an abscess.โอ เขาพูดถึงฝี Bombshells (2011)
For the cheap seats, an abscess is a gooey little cream puff of infection that probably burst when your little pride and homicidal joy took a hard foul.สำหรับที่นั่งราคาถูก, ฝีเป็นพัฟครีมที่เหนอะหนะเล็กน้อยของการติดเชื้อ นั่นอาจจะระเบิดออกมาเมื่อความภาคภูมิใจเล็กๆน้อยๆ ของคุณ Bombshells (2011)
Once we drain the abscess, and remove the shrapnel, the antibiotics can do their job.เมื่อเราย้อมสีมัน และเอาเศษระเบิดออก ยาปฏิชีวนะสามารถทำงานของมันได้ Bombshells (2011)
Fungal infection can cause ulceration between the toes and bleeding could be from recurring abscesses that appear to be recurring masses.การติดเชื้อรา ทำให้มีแผลตรงร่องนิ้วเท้าได้ และเลือดที่ออกก็มาจาก ฝีหนอง ที่ทำให้เราเห็นเป็นก้อน Out of the Chute (2011)
See, the epidermis is thickened and has signs of abscess formations.เห็นไหม หนังกำพร้าเธอหนาขึ้น และมีร่องรอยการเกิดหนอง Heathridge Manor (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝี[N] abscess, See also: boil, pock, pustule, Example: การผ่าฝีไม่ต้องใช้ยาสลบ, Count unit: หัว, Thai definition: โรคจำพวกหนึ่ง เป็นต่อมบวมขึ้นกลัดหนองข้างใน เรียกชื่อต่างๆ กันหลายชนิด
ประคำร้อย[N] abscesses around the neck, Syn. ฝีประคำร้อย, Example: เขาเป็นฝีประคำร้อยที่คอน่าเกลียดมาก, Count unit: เม็ด, Thai definition: ชื่อฝีชนิดหนึ่งเกิดขึ้นบริเวณลำคอ เป็นเม็ดเรียงกันรอบคอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝี[n.] (fī) EN: abscess ; boil ; pock ; pustule ; furuncle   FR: abcès [m] ; pustule [f] ; furoncle [m] ; anthrax [m]
เป็นฝี[n.] (pen fī) EN: abscess   FR: abcès [m]
ประคำร้อย[n.] (prakhamrøi) EN: abscesses around the neck   

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSCESS    AE1 B S EH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abscess    (n) (a1 b s e s)
abscesses    (n) (a1 b s e s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
出来物[できもの;でけもの, dekimono ; dekemono] (n) tumour; tumor; growth; boil; ulcer; abscess; rash; pimple [Add to Longdo]
膿瘍[のうよう, nouyou] (n) boil; abscess [Add to Longdo]
腹壁膿瘍[ふくへきのうよう, fukuhekinouyou] (n) abdominal wall abscess [Add to Longdo]
扁桃周囲膿瘍[へんとうしゅういのうよう, hentoushuuinouyou] (n) peritonsillar abscess; quinsy [Add to Longdo]
扁桃膿瘍[へんとうのうよう, hentounouyou] (n) peritonsillar abscess; quinsy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abscess \Ab"scess\ ([a^]b"s[e^]s), n.; pl. {Abscesses}
   ([a^]b"s[e^]s*[e^]z). [L. abscessus a going away, gathering
   of humors, abscess, fr. abscessus, p. p. of absedere to go
   away; ab, abs + cedere to go off, retire. See {Cede}.] (Med.)
   A collection of pus or purulent matter in any tissue or organ
   of the body caused by infection.
   [1913 Webster + AS]
 
   {Cold abscess},
   (a) an abscess of slow formation, unattended with the pain
     and heat characteristic of ordinary abscesses, and
     lasting for years without exhibiting any tendency towards
     healing; a chronic abscess. AS
   (b) an abscess produced by tubercle bacilli, called also
     {tuberculous abscess}. --AS
     [1913 Webster + AS]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abscess
   n 1: symptom consisting of a localized collection of pus
      surrounded by inflamed tissue

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top