Search result for

abri

(90 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abri-, *abri*
English-Thai: Longdo Dictionary
fabric softener(n) น้ำยาปรับผ้านุ่ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abridge[VT] ตัดสิทธิ์, See also: ลดทอนสิทธิ์
abridge[VT] ย่อ, See also: ตัดทอน, ทำให้สั้นลง, Syn. shorter
abridgment[N] การย่อ, Syn. reduction, abridgement
abridgment[N] ฉบับย่อ
abridgement[N] การย่อ, See also: ย่อความ, Syn. reduction, abridgment
abridgement[N] ฉบับย่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abri(เอบรี') n. (pl. abris) ที่พักอาศัยของผู้อพยพ (place of refuge)
abridge(อะบริดจฺ') vt. ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ตัดสิทธิ์. -abridgment, abridgement n., Syn. condense, shorten ###A. expand
dolabriformadj. ซึ่งมีรูปคล้ายขวาน
fabric(แฟบ'ริค) n. สิ่งทอ,ผ้า,โครงสร้าง,ตัวอาคาร,วิธีการสร้าง
fabricant(แฟบ' ระคันทฺ) n. ผู้ผลิต,ผู้สร้าง
fabricate(แฟบ'ระเคท) vt. ประดิษฐ์,คิดค้น,ปลอม,ปลอมแปลง,เสกสรร,ทอ., See also: fabricative adj. fabricator n.
fabrication(แฟบระเค'เชิน) n. การประดิษฐ์,การคิดค้น,การปลอมขึ้น,เรื่องที่เสกสรรขึ้นมา, Syn. deceit
prefabricate(พรีแฟบ'บริเคท) vt. สร้างไว้ล่วงหน้า,สร้างชิ้นส่วนไว้ก่อน (เพื่อนำมาประ-กอบกันทีหลัง) ., See also: prefabrication n. prefabricator n.
unabridged(อัน'อะบริดจฺทฺ) adj. ไม่ย่นย่อ,ไม่ได้ย่อ,ไม่ได้ตัดตอน,สมบูรณ์เหมือนเดิม

English-Thai: Nontri Dictionary
abridge(vt) ทำให้สั้น,ย่อ,ทำให้น้อยลง
abridgement(n) การย่อ,การทำให้สั้น
abridgment(n) การย่อ,การทำให้สั้น
fabric(n) องค์ประกอบ,สิ่งทอ,ผ้า,โครงสร้าง,ตัวตึก
fabrication(n) ประดิษฐกรรม,การสร้าง,การประดิษฐ์,การคิดค้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abridged editionฉบับตัดย่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
abridged life tableตารางชีพแบบย่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abridgmentคำอธิบายอย่างย่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abridged dictionaryพจนานุกรมฉบับรวบรัด, พจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No deberían de abrirlo, papá.พวกเขาไม่ควรเปิดประตูนั่น Magus (2012)
Okay, well, here's the abridged version.โอเค นี่คือแบบย่อๆนะ The Fury of Firestorm (2015)
You guys must be studying the abridged book of ninja fighting.พวกคุณจะต้องเรียนหนังสือย่อของการต่อสู้นินจา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Come on, Rhonda's whipping up abrisket.มาสิ รอนด้าทำอาหารไว้แน่ะ Ken Park (2002)
Like a group of people want to build abridge over the Charles River or something like that.เช่น คนกลุ่มหนึ่งต้องการสร้างสะพาน ข้ามแม่น้ำชาร์ลส์ เป็นต้น The Corporation (2003)
- this evening. - And now, returning with a abridged version of last year's tap-dancing epic,- ค่ำคืนนี้ สวยงามมากเลย High School Musical 2 (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abriThis dictionary is an abridged edition.
abriThis book is abridged from the original.
abriWhy is it that only England succeeded in abridging the King's power?
abriWe ran out of time end had to abridge the interview.
abriAbridge the king's power.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่อ[V] shorten, See also: abridge, make a precis of, make an abstract of, condense, summarize, Syn. ย่อเรื่อง, สรุปเรื่อง, ย่อความ, Example: นักเรียนย่อมาพอให้เห็นว่ามีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรก็พอแล้ว, Thai definition: ลดให้สั้นหรือเล็กลง
คำย่อ[N] abbreviation, See also: abridgement, short form, Syn. ตัวย่อ, Example: ลักษณะของข้อความที่ใช้ในเพจเจอร์มักเป็นแบบสั้นๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก, Count unit: คำ, Thai definition: คำสั้นๆ ที่ใช้แทนคำเต็ม
ตัดทอน[V] abridge, See also: reduce, cut off, shorten, cut down, slash, curtail, Syn. ลด, Example: รัฐบาลตัดทอนงบประมาณของแต่ละจังหวัดลงไปเกือบ 10% ของงบประมาณที่เสนอให้สภาฯ พิจารณา, Thai definition: ทำให้น้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบปริคอต[n.] (aeppárikhǿt) EN: abricot   FR: abricot [m]
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บ้านสำเร็จรูป [n. exp.] (bān samretrūp) EN: prefab   FR: maison préfabriquée [f]
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ฉบับพิสดาร[n. exp.] (chabap phitsadān) EN: unabridged édition ; enlarged edition   FR: édition complète [f]
ฉบับย่อ[n. exp.] (chabap yø) EN: abridged edition   FR: édition abrégée [f]
ชิ้นส่วนสำเร็จรูป [n. exp.] (chinsuan samretrūp) EN: precast element   FR: élément préfabriqué [m]
เอื้องแซะหลวง[n. exp.] (eūang sae lūang) EN: Dendrobium scabrilingueLindl   
ให้อาศัยอยู่ [v.] (hai āsai yū) EN: house   FR: abriter ; s'abriter
ให้ที่พักอาศัย[v. exp.] (hai thīphak āsai) EN: house   FR: abriter ; s'abriter

CMU English Pronouncing Dictionary
ABRIL    AH0 B R IH1 L
ABRIDGE    AH0 B R IH1 JH
ABRIDGED    AH0 B R IH1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abridge    (v) (@1 b r i1 jh)
abridged    (v) (@1 b r i1 jh d)
abridges    (v) (@1 b r i1 jh i z)
abridging    (v) (@1 b r i1 jh i ng)
abridgment    (n) (@1 b r i1 jh m @ n t)
abridgement    (n) (@1 b r i1 jh m @ n t)
abridgments    (n) (@1 b r i1 jh m @ n t s)
abridgements    (n) (@1 b r i1 jh m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrichte {f} (Holzbearbeitung)jointer [Add to Longdo]
Abrieb {m}abrasion; wear [Add to Longdo]
Abrieb {m}dust [Add to Longdo]
Abrieb {m}attrition [Add to Longdo]
Abriebfähigkeit {f}abrasiveness [Add to Longdo]
Abriebfestigkeit {f}abrasion resistance; wear resistance; rub resistance [Add to Longdo]
Abriebprüfmaschine {f}abrasion tester [Add to Longdo]
Abriebverhalten {n}abrasion characteristics [Add to Longdo]
Abriss {m}talon [Add to Longdo]
Abriss {m}; Grundriss {m} | Abrisse {pl}; Grundrisse {pl}outline | outlines [Add to Longdo]
Abriss {m}; Abreißzettel {m}; Stichleitung {f}stub [Add to Longdo]
Abrisskante {f}tear-off edge [Add to Longdo]
Abrisskarte {f}scored card [Add to Longdo]
abrichten; gründlich ausbilden; drillen; einexerzierento drill [Add to Longdo]
abrichten; dressieren | abrichtend; dressierend | abrichtend; dressiert | abgerichtetto train | training | training | trained [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric) [Add to Longdo]
アーバンツイル[, a-bantsuiru] (n) urban twill (fabric) [Add to Longdo]
インテリアファブリック[, interiafaburikku] (n) interior fabric [Add to Longdo]
ウッドカーペット[, uddoka-petto] (n) wood carpet; fabric (or linoleum) backed wooden floor covering [Add to Longdo]
エラスチック織物[エラスチックおりもの, erasuchikku orimono] (n) elastic fabric [Add to Longdo]
カブリオレ[, kaburiore] (n) cabriolet (soft-top convertible) (fre [Add to Longdo]
カンムリベラ属[カンムリベラぞく, kanmuribera zoku] (n) Coris (genus of wrasses in the family Labridae) [Add to Longdo]
クギベラ属[クギベラぞく, kugibera zoku] (n) Gomphosus (genus of marine wrasse in the family Labridae) [Add to Longdo]
グログラン[, guroguran] (n) grosgrain (silk or silk-like fabric) (fre [Add to Longdo]
コピー食品[コピーしょくひん, kopi-shokuhin] (n) artificial food (fabricated to resemble rare or expensive foods) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甲替色氨酸[jiǎ tì sè ān suān, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄧˋ ㄙㄜˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] abrin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
簡略版[かんりゃくばん, kanryakuban] abridged version [Add to Longdo]
抄本[しょうほん, shouhon] abridgment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 abri [abri]
   penthouse; shed
   asylum
   bunker; shelter
   penthouse; shed
   place of refuge; shelter
   shelter
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 abri [abri]
   shelter
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top