Search result for

ablins

(70 entries)
(0.0973 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ablins-, *ablins*, ablin
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ablins มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ablins*)
English-Thai: Longdo Dictionary
cabling(n) การเดินสายเคเบิล, การวางสายไฟหรือสายเคเบิล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
act, enablingกฎหมายมอบอำนาจพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
act, enablingบทกฎหมายที่ให้อำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enabling actกฎหมายมอบอำนาจพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enabling act; enabling statuteบทกฎหมายที่ให้อำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enabling signalสัญญาณเปิดทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
enabling statute; enabling actบทกฎหมายที่ให้อำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bablingส่งเสียงอืออาเล่น [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablins(เอ' บลินซ) adv. บางที., Syn. ablings, aiblins (perhaps)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thanks to his exalted social status, enabling him to pay the price not a single one escaped himขอบคุณให้ Nenabling สถานะเกี่ยวกับสังคมสูงของเขา . ,\ที่เขาที่จะจ่ายราคา... ...ไม่มีเดี่ยวหนึ่งที่การหลบหนีที่เขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
D.E.F. 's staff of highly-skilled and experienced artisans andjourneymen... deliver a product of unparalleled quality, enabling me to proffer, with absolute confidence and pride, a full line of field and kitchenware... unsurpassable in all respects by my competitors.ช่างผู้ชำนาญของดีอีเอฟ ขอเสนอผลงานคุณภาพ ที่ผมมั่นใจเต็มร้อยว่า... Schindler's List (1993)
I wouldn't advise this. Disabling me will result in loss of primary power.ฉันไม่อยากจะแนะนำให้ทำแบบนี้ มันกำลังทำให้ฉันเสียหาย จะก่อให้เกิดการสูญเสียในระบบรักรักษาความปลอดภัย Resident Evil (2002)
I must live my life with total efficiency, to maximize my inventing capacity, thus enabling me to do the most I can for mankind.ฉันจะได้เอาสมอง ไปประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เต็มที่ ทำประโยชน์ต่อมนุษยชาติให้มากที่สุด Around the World in 80 Days (2004)
I'm not interested in arguing because I'm not interested in enabling you.คุณต้องการใครซักคน ช่วยทำให้เกิดไอเดีย คุณต้องมีทีม Alone (2007)
Stop enabling him. It's not the abortion, it's what she did after.เขาบังคับใจตัวเอง Alone (2007)
I mean, you could drop bombs on it every day for a month without ever disabling it.ฉันหมายถึง นายสามารถทิ้งระเบิด ได้ทุกวันเป็นเดือนเลยทีเดียว โดยที่ไม่ต้องมีการพักเครื่องปืนใหญ่ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
disabling, reversing cell cycle inhibitors.ทำให้ไร้ความสามารถ เป็นตัวขัดกระบวนการย้อนกลับของเซลล์. The Same Old Story (2008)
I'm done enabling.ผมจะทำดีๆ Birthmarks (2008)
Keep her alive till you can convince her that rapist marrow and rapist-enabling marrow work just as well as the unleaded stuff.รักษาชีวิตเธอไว้จนกว่าคุณจะกล่อมเธอ ให้เอาไขกระดูกนักข่มขืน แลไขกระดูกนักข่มขืนใช้การได้ดี เหมือนไม่มีตะกั่วอัดอยู่ Emancipation (2008)
You enabling him every step.คุณทำให้เขาได้ ตรวจตามลำดับขั้น Last Resort (2008)
Before the battleship Malevolence could destroy an Outer Rim clone medical base, a Republic strike force, under the command of Jedi Anakin Skywalker, crippled the warship, disabling its dreaded ion cannon.ก่อนที่ยานเมลโวแลนซ์จะสามารถ ทำลายฐานพยาบาลโคลนที่ขอบนอกอวกาศได้ หน่วยจู่โจมของสาธารณรัฐภายใต้การนำของ อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ได้สร้างความเสียหายให้กับยานนี้อย่างหนัก และสามารถทำลายปืนใหญ่ไอออนลงได้ Destroy Malevolence (2008)
enabling the killer to use less of a solution.หรือในปอด ทำให้ฆาตกรไม่ต้องใช้สารละลายมาก Pathology (2008)
EMP disabling devices at every entrance, explosive materials sensors...อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ใช้การไม่ได้ ในทุกประตูทางเข้า อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิด... Fracture (2009)
You are enabling a delusion.พวกคุณกำลังปล่อยตัวเองจมอยู่กับภาพมายา Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
And I am done being taken advantage of and enabling your agendas.และฉันทำถูกนำประโยชน์จาก และทำให้วาระการประชุมของคุณ Rhodes to Perdition (2011)
A member of the seal team said Dolan's an expert in explosives, disabling and building them.หน่วยจู่โจมบอกว่า โดแลนเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องระเบิด ทั้งปลดและสร้างมัน Dorado Falls (2011)
She waits for Falco to finish disabling the system, and then she comes in through the gala.เธอรอให้ฟัลโก้ตัดระบบเตือนภัยให้เสร็จ เธอจึงเข้ามาทางงานกาล่า Eye of the Beholder (2011)
I mean, I can deal with the not getting paid, but I draw the line at you enabling this man.ผมน่ะพอรับเรื่องที่คุณไม่จ่ายเงินให้ได้ แต่มันเกินไปแล้วสำหรับผมที่คุณเห็นด้วยกับชายคนนี้ Competitive Ecology (2011)
And I'll just get this and go. Ablinne du, forlet du! So, Emrys, it seems you will not be my doom after all.ข้าแค่มาเอานี่แล้วก็จะไป เอาล่ะ เอ็มริส A Servant of Two Masters (2011)
- I'm disabling the voice recognition. - He can't hear me!ผมจะปิดระบบสั่งการเสียง - ตอนนี้เขาไม่ได้ยินอยู่แล้ว! Real Steel (2011)
Ultimately they trust one another, but they're still codependent, enabling.ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาไว้ใจกันและกัน แต่พวกเขายังคงพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน A Family Affair (2012)
Maybe we're enabling you.เราอาจจะช่วยพี่ได้บ้าง Gliding Over All (2012)
Look, I've been three-tabling.ดูสิฉันได้รับ สาม tabling. Runner Runner (2013)
She's disabling security protocols and dumping all the secrets onto the Internet.เธอปิดการใช้งานโปรโตคอลรักษาความปลอดภัย และทิ้งความลับทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ต Captain America: The Winter Soldier (2014)
Disabling the encryption is an executive order.ปิดการใช้งานการเข้ารหัสเป็นคำสั่งของผู้บริหาร Captain America: The Winter Soldier (2014)
Disabling the phone.ปิดโทรศัพท์ The Space Between Us (2017)
Yup, they're pretty cheap here. Your best option is disabling all the decoys and piggybacking off the firehouse next door.ที่นี่เน็ตกาก ต้องปิดแอพให้หมด แล้วต่อเน็ตกับสถานีดับเพลิงข้างๆ The Space Between Us (2017)
- Freddy. Freddy Kablinski.- Freddy Kablinski. Beethoven's 5th (2003)
- Freddy Kablinski.- Freddy Kablinski. Beethoven's 5th (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
TABLING    T EY1 B AH0 L IH0 NG
TABLING    T EY1 B L IH0 NG
ENABLING    EH0 N EY1 B AH0 L IH0 NG
ENABLING    AH0 N EY1 B AH0 L IH0 NG
ENABLING    AH0 N EY1 B L IH0 NG
DISABLING    D IH2 S EY1 B AH0 L IH0 NG
DISABLING    D IH2 S EY1 B L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cabling    (v) (k ei1 b l i ng)
tabling    (v) (t ei1 b l i ng)
enabling    (v) (i1 n ei1 b l i ng)
stabling    (v) (s t ei1 b l i ng)
disabling    (v) (d i1 s ei1 b l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freigabe {f}enable; enabling [Add to Longdo]
Freigabesignal {n}enable signal; enabling signal [Add to Longdo]
Stallung {f} | Stallungen {pl}stabling | stables [Add to Longdo]
Verkabelung {f}cabling [Add to Longdo]
Weiterschaltbedingung {f}step enabling condition [Add to Longdo]
es jdm. ermöglichen, etw. zu tun; es jdm. möglich machen, etw. zu tun | ermöglichend | ermöglicht | ermöglicht | ermöglichteto enable sb. to do sth. | enabling | enabled | enables | enabled [Add to Longdo]
unfähig machenddisabling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケーブルの再工事[ケーブルのさいこうじ, ke-buru nosaikouji] (n) {comp} recabling [Add to Longdo]
ケーブルキット[, ke-burukitto] (n) {comp} cable kit; cabling kit [Add to Longdo]
ケーブル配線図[ケーブルはいせんず, ke-buru haisenzu] (n) {comp} cabling diagram [Add to Longdo]
ネットワークケーブル[, nettowa-kuke-buru] (n) {comp} network cabling [Add to Longdo]
許可信号[きょかしんごう, kyokashingou] (n) {comp} enabling signal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ケーブルの再工事[ケーブルのさいこうじ, ke-buru nosaikouji] recabling [Add to Longdo]
ケーブルキット[けーぶるきっと, ke-burukitto] cable kit, cabling kit [Add to Longdo]
ネットワークケーブル[ねっとわーくけーぶる, nettowa-kuke-buru] network cabling [Add to Longdo]
許可信号[きょかしんごう, kyokashingou] enabling signal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Ablins \A"blins\, adv. [See {Able}.]
     Perhaps. [Scot.]
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Aiblins \Ai"blins\, Ablins \A"blins\, adv. [See {Able}.]
     Perhaps; possibly. [Scotch] --Burns.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top