Search result for

able

(154 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -able-, *able*
English-Thai: Longdo Dictionary
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ
scalable(adj) ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้
Table of Contents(n) สารบัญ
predictable(adj) ที่พอจะทำนายได้,พยากรณ์ได้
rechargeable(adj) ชาร์จได้ใหม่หลายครั้ง (แบตเตอรี่)
comfortable(adj) สบาย,นุ่ม,อบอุ่น
sustainable(adj) ยั่งยืน, ถาวร เช่น sustainable agriculture
unrecoverable(adj) ไม่สามารถกู้คืนได้, ไม่สามารถเอากลับคืนได้, ไม่สามารถรักษาได้, S. irrecoverable, R. recover
biodegradable(adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ
vulnerable(adj) เสี่ยง, เป็นภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
able[ADJ] ที่มีความสามารถที่จะทำได้, Syn. capable, Ant. incompetent, inept
able[ADJ] ที่มีทักษะดี, See also: เก่ง, มีฝีมือ, Syn. capable, Ant. incompetent, inept
able[SUF] สามารถ
ableism[N] การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย, Syn. able-bodism
able-bodied[ADJ] แข็งแรง, Syn. healthy, fit
able-bodism[N] การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย, Syn. ableism
able to take a joke[IDM] เล่นตลกด้วยได้ (ใช้ can แทน able to ได้), See also: สนุกไปด้วย
able to breathe again[IDM] ค่อยผ่อนคลาย (ใช้ can แทน able to ได้), See also: ค่อยบรรเทา
able to cut something[SL] ทำได้สำเร็จ, See also: จัดการได้
able to take something[IDM] สามารถอดทนได้, See also: ยอมรับได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
able seamanหทารเรือชั้นสอง, กลาสีเรือชั้นหนึ่ง, จ่า, Syn. able-bodied seaman
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
ablegate(แอบ' ลิเดท) n. ผู้แทนของโป๊ป
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable)
actable(แอค' ทะเบิล) adj. สามารถขึ้นแสดงได้
actionable(แอค' เชินนะเบิล) adj.ซึ่งฟ้องร้องได้

English-Thai: Nontri Dictionary
able(adj) สามารถ,เก่ง,หลักแหลม
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
actionable(adj) ซึ่งฟ้องร้องได้
adaptable(adj) ดัดแปลงได้,ปรับได้,ปรับตัวได้
adjustable(adj) ซึ่งปรับได้,ซึ่งแก้ไขได้
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
adorable(adj) น่าชื่นชม,น่านิยม,น่ารัก
advisable(adj) สมควร,ซึ่งแนะนำได้,เหมาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ablepharia; ablepharonสภาพไร้หนังตาแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ablepharon; ablephariaสภาพไร้หนังตาแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ablepsia; blindness; typhlosisตาบอด [มีความหมายเหมือนกับ amaurosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Next fall? Something you wouldn't be able to dฤดูใบไม้ร่วงต่อไป คุณคงไม่สามารถจะทำได้อีกแล้วล่ะ D New Haven Can Wait (2008)
Has not been able to confirm himself.แต่ว่าคุณไม่ได้รับการยืนยันจากเขานี่? New Haven Can Wait (2008)
Because they shouldn't be able to choose ours.เพราะยังไงแม่ก็เลือกเราอยู่แล้ว Chuck in Real Life (2008)
And you ain't gonna be able to give me one, either,และคุนก็ไม่เคยแม้แต่จะพยายามทำให้ผมเชื่อ Chuck in Real Life (2008)
Why? scared you won't be able to handle it?ทำไม กลัวว่าจะจัดการไม่ได้เหรอ Pret-a-Poor-J (2008)
I haven't been able to stop thinking about you.ฉันหยุดคิดถึงเธอไม่ได้ There Might be Blood (2008)
And not one of our computers has been able to figure out the algorithm.และไม่มีใครในนักคอมพิวเตอร์เราสามารถแก้ชุดคำสั่งได้ Odyssey (2008)
Lex was never able to find us.เล็กซ์ไม่เคยสามารถหาเราเจอ Odyssey (2008)
Most of my team was lost, I haven't been able to raise any other squads.ลูกทีมฉันตายเกือบหมด คนไม่พอที่จะตั้งทีมใหม่ Dead Space: Downfall (2008)
Because they're not able to do their job.เพราะมันไม่สามารถทำงานของมันได้ Not Cancer (2008)
We might be able to stop it from killing him.เราอาจทำได้/\ หยุดมันก่อนที่จะฆ่าเขา Adverse Events (2008)
You'll never be able to feel angina.You'll never be able to feel angina. Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ableWith so many people absent this week, we weren't able to complete the project.
ableBefore the fireman were able to arrive, both buildings burned down.
ableThe baby will be able to walk soon.
ableThe women were so surprised as not to be able to speak.
ableThey still haven't been able to work out quite what her motive was for resorting to crime.
able"Mmmmn ... maybe I'll have a hair of the dog." "Whoa, hold up a mo! Here, I cooked roast fish for this morning. You ought to be able to eat this OK."
ableTom will be able to swim soon.
ableI am well able to manage on my own.
ableThey all account Mr James an able businessman.
ableWe are not able to put a young boy in prison.
ableShe will be able to answer your question.
ableI'll do my best, I'll not be able to finish it before Thursday at best.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำยำล่ำสัน[ADJ] able-bodied, Syn. บึกบึน, แข็งแรง, ล่ำสัน, Ant. ผอมแห้ง, อ่อนแอ, Example: ปฏิบัติการนี้ต้องการผู้มีร่างกายกำยำล่ำสันและดำน้ำได้อึดพอสมควร, Thai definition: ที่มีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรง
อกสามศอก[ADJ] broad-chested, See also: able-bodied, full-grown, masculine, virile, Example: เขาเป็นผู้ชายอกสามศอก แต่หาเลี้ยงตัวเองไม่ได้, Thai definition: ลักษณะผู้ชายที่มีร่างใหญ่โต แข็งแรง
ฝีมือดี[ADJ] skillful, See also: able, expert, proficient, Syn. ชำนาญ, เก่ง, Example: ในประกาศรับสมัครงานเขียนว่าต้องการช่างถักเปียร้อยลูกปัดฝีมือดีเพื่อไปทำงานที่สิงคโปร์, Thai definition: ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานด้วยมือ
ศักย[ADJ] able, See also: capable, possible, Syn. ทำได้, สามารถ, เป็นได้, อาจจะ, อาจ, Notes: (สันสกฤต)
สมรรถ[ADJ] able, See also: capable, efficient, Syn. สามารถ
ฉกรรจ์[ADJ] sturdy, See also: able-bodied, strong, robust, bold, brave, fearless, daring, muscular, Syn. ฉกาจ, แข็งแรง, ห้าวหาญ, แกล้วกล้า, องอาจ, Example: ผิวของเขาหย่อนยานไปตามวัย แต่ก็ยังมีร่องรอยของความเข้มแข็งบึกบึนเมื่อครั้งวัยฉกรรจ์หลงเหลืออยู่ให้เห็น
ชายฉกรรจ์[N] able-bodied man, See also: fully-grown man, man of military age, Syn. ผู้ชาย, ลูกผู้ชาย, Example: พวกเขายังมีพลเมืองที่เป็นชายฉกรรจ์อันกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อ่านได้ง่าย[X] (ān dai ngāi) EN: legible ; readable   FR: lisible
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged   
อันควรจำ[adj.] (an khūan jam) EN: memorable   
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify   FR: accéder ; satisfaire ; adapter
อัปมงคล = อปมงคล[adj.] (appamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious   FR: sinistre ; lugubre
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent

CMU English Pronouncing Dictionary
ABLE    EY1 B AH0 L
ABLED    EY1 B AH0 L D
ABLER    EY1 B AH0 L ER0
ABLER    EY1 B L ER0
ABLES    EY1 B AH0 L Z
ABLEST    EY1 B L AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
able    (j) (ei1 b l)
abler    (j) (ei1 b l @ r)
ablest    (j) (ei1 b l i s t)
able-bodied    (j) - (ei2 b @ l - b o1 d i d)

German-Thai: Longdo Dictionary
ablehnen(vt) |lehnte ab, hat abgelehnt| ปฏิเสธ เช่น Der Direktor hat alle Vorschläge abgelehnt. ผู้อำนวยการปฏิเสธข้อเสนอทุกข้อ, See also: S. verweigern,
Ablehnungsbescheid(n) |der| คำปฏิเสธ เช่น คำปฏิเสธเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เป็นต้น, See also: A. der Zulassungsbescheid,
ablenken(vt) |lenkte ab, hat abgelenkt| เบี่ยงเบนความสนใจ เช่น Er hat mich von der Arbeit abgelenkt. เขาเบี่ยงเบนความสนใจของฉันจากการทำงาน, See also: Related: die Ablenkung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableben {n}decease; demise; death [Add to Longdo]
Ableger {m} | Ableger {pl}scion | scions [Add to Longdo]
Ablehnung {f}disaffirmation [Add to Longdo]
Ablehnung {f}; Absage {f}; Weigerung {f} | Ablehnungen {pl}refusal; declination | refusals [Add to Longdo]
Ablehnung {f}; Zurückweisung {f}; Rückweisung {f} | Ablehnungen {pl} | eine glatte Ablehnung erfahrenrejection | disaffirmations | to meet with a square refusal [Add to Longdo]
Ablehnungshinweis {m}disclaimer [Add to Longdo]
Ableitkondensator {m}bypass capacitor [Add to Longdo]
Ableitstrom {m}leakage current; leakance current [Add to Longdo]
Ableiten {n}; Differenzieren {n} [math.]differentiation [Add to Longdo]
Ableiter {m}; Ablenkspule {f}deflector [Add to Longdo]
Ableiter {m}surge arrester [Add to Longdo]
Ableitung {f}; Herleitung {f} | Ableitungen {pl}derivation | derivations [Add to Longdo]
Ableitung {f} [math.] | Ableitungen {pl} | totale Ableitung {f} | partielle Ableitung {f} | Ableitung der Funktion f; f'; "f Strich" | Zeitableitung einer Funktionderivative | derivatives | total derivative | partial derivative | f'; "f-prime"; derivative of function f | time derivative of a function [Add to Longdo]
Ableitung {f}derive [Add to Longdo]
Ableitung {f}deduction [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
agréable(adj) (มักใช้กับบรรยากาศหรือสถานที่) อบอุ่น, น่ารักดี, ให้ความรู้สึกดี เช่น Ce restaurant est très agréable.

Japanese-English: EDICT Dictionary
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
CNN[シーエヌエヌ, shi-enuenu] (n) CNN; Cable News Network [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation [Add to Longdo]
RS232ケーブル[アールエスにさんにケーブル, a-ruesu nisanni ke-buru] (n) rs232 cable [Add to Longdo]
hoge[ほげ, hoge] (n) {comp} foobar-style name for a dummy variable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对答如流[duì dá rú liú, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˊ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] able to reply quickly and fluently (成语 saw); having a ready answer [Add to Longdo]
得力[dé lì, ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ, ] able; capable; competent; efficient [Add to Longdo]
[ái, ㄞˊ, ] able (in administrating) [Add to Longdo]
有能力[yǒu néng lì, ㄧㄡˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, ] able [Add to Longdo]
经得起[jīng de qǐ, ㄐㄧㄥ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ, / ] able to withstand [Add to Longdo]
耐看[nài kàn, ㄋㄞˋ ㄎㄢˋ, ] able to withstand careful appreciation; well worth a second look [Add to Longdo]
能彀[néng gòu, ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ, ] able to do sth; in a position to do sth; same as 能夠|能够 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] able to support great weight [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] analog variable [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
クロスケーブル[くろすけーぶる, kurosuke-buru] crossing cable [Add to Longdo]
グラフィックスタブレット[ぐらふぃっくすたぶれっと, gurafikkusutaburetto] graphics tablet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
否決[ひけつ, hiketsu] Ablehnung, Verwerfung [Add to Longdo]
拒む[こばむ, kobamu] ablehnen, abschlagen, zurueckweisen [Add to Longdo]
挿し木[さしき, sashiki] Ableger, Setzling [Add to Longdo]
[はい, hai] ABLEHNEN, ABLEITEN, AUSSTOSSEN [Add to Longdo]
排斥[はいせき, haiseki] Ablehnung, Ausschliessung, Boykott [Add to Longdo]
排液[はいえき, haieki] Ableitung, Kanalisation [Add to Longdo]
断る[ことわる, kotowaru] ablehnen, verbieten [Add to Longdo]
[き, ki] ABLEGEN, AUSRANGIEREN, AUFGEBEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Able \A"ble\, v. t. [See {Able}, a.] [Obs.]
   1. To make able; to enable; to strengthen. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To vouch for. "I 'll able them." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -able \-a*ble\ (-[.a]*b'l). [F. -able, L. -abilis.]
   An adjective suffix now usually in a passive sense; able to
   be; fit to be; expressing capacity or worthiness in a passive
   sense; as, movable, able to be moved; amendable, able to be
   amended; blamable, fit to be blamed; salable.
   [1913 Webster]
 
   Note: The form {-ible} is used in the same sense.
      [1913 Webster]
 
   Note: It is difficult to say when we are not to use -able
      instead of -ible. "Yet a rule may be laid down as to
      when we are to use it. To all verbs, then, from the
      Anglo-Saxon, to all based on the uncorrupted
      infinitival stems of Latin verbs of the first
      conjugation, and to all substantives, whencesoever
      sprung, we annex -able only." --Fitzed. Hall.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Able \A"ble\, a. [comp. {Abler}; superl. {Ablest}.] [OF. habile,
   L. habilis that may be easily held or managed, apt, skillful,
   fr. habere to have, hold. Cf. {Habile} and see {Habit}.]
   1. Fit; adapted; suitable. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A many man, to ben an abbot able.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Having sufficient power, strength, force, skill, means, or
    resources of any kind to accomplish the object; possessed
    of qualifications rendering competent for some end;
    competent; qualified; capable; as, an able workman,
    soldier, seaman, a man able to work; a mind able to
    reason; a person able to be generous; able to endure pain;
    able to play on a piano.
    [1913 Webster]
 
   3. Specially: Having intellectual qualifications, or strong
    mental powers; showing ability or skill; talented; clever;
    powerful; as, the ablest man in the senate; an able
    speech.
    [1913 Webster]
 
       No man wrote abler state papers.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Legally qualified; possessed of legal competence;
    as, able to inherit or devise property.
    [1913 Webster]
 
   Note:
 
   {Able for}, is Scotticism.
 
       "Hardly able for such a march." --Robertson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Competent; qualified; fitted; efficient; effective;
     capable; skillful; clever; vigorous; powerful.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 able
   adj 1: (usually followed by `to') having the necessary means or
       skill or know-how or authority to do something; "able to
       swim"; "she was able to program her computer"; "we were
       at last able to buy a car"; "able to get a grant for the
       project" [ant: {unable}]
   2: have the skills and qualifications to do things well; "able
     teachers"; "a capable administrator"; "children as young as
     14 can be extremely capable and dependable" [syn: {able},
     {capable}]
   3: having inherent physical or mental ability or capacity; "able
     to learn"; "human beings are able to walk on two feet";
     "Superman is able to leap tall buildings"
   4: having a strong healthy body; "an able seaman"; "every able-
     bodied young man served in the army" [syn: {able}, {able-
     bodied}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 ‐able
   ‐able; ‐ible
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top