Search result for

ability

(123 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ability-, *ability*
English-Thai: Longdo Dictionary
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, S. capableness, capacity
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว
government accountability office(org ) สำนักงานบัญชีกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ability[N] ความสามารถ, See also: ความมีฝีมือ, ความมีทักษะ, สมรรถภาพ, Syn. capability, expertness, Ant. inability, unfitness
ability[N] พรสวรรค์, See also: ที่คงอยู่ตลอดไป, Syn. talent, Ant. inability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ability(อะบิล' ลิที) n. ความสามารถ -able adj., Syn. talent,competence,aptitude)
capability(เคพะบิล'ลิที) n. ประสิทธิภาพ,สมรรถภาพ,สมรรถนะ,ปริมาณบรรจุ
disability(ดิสซะบิล'ลิที) n. การไร้ความสามารถ,การไร้กำลัง,การถูกตัดสิทธิ์, Syn. infirmity
excitability(เอคไซทะบิล'ลิที) n. การถูกปลุกปั่นได้,
impenetrability(อิมเพนนิทระบิล' ลิที) n. การผ่านเข้าไปไม่ได้, การไม่สามารถผ่านเข้าไปได้
improbability(อิมพรอบอะบิล' ลิที) n. ความเป็นไปไม่ได้, สิ่งที่เป็นไปไม่ได้
inability(อินอะบิล' ลิที) n. การขาดความสามารถ, การไม่มีความสามารถ, การไร้กำลังหรือปัจจัย, Syn. incapability, incapacity
instability(อินสทะบิล'ลิที) n. ความไม่มั่นคง,ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความลังเลใจ
liability(ไลอะบิล'ลิที) n. หนี้,หนี้เงิน,หนี้สิน,ความรับผิดชอบ,ภาระหน้าที่,ด้านลูกหนี้ของบัญชี,ข้อเสียเปรียบ,ความโน้มเอียง, Syn. accountability
limited liability companyn. บริษัทจำกัด

English-Thai: Nontri Dictionary
ability(n) ศักยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว,ความสามารถในการดัดแปลง
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
availability(n) การหาได้ง่าย,การหามาได้
capability(n) ความสามารถ,สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ,ฝีมือ
desirability(n) ความน่ายินดี,ความน่าปรารถนา,ความถูกใจ
disability(n) การไร้ความสามารถ,ความพิการ,การไร้กำลัง
durability(n) ความทนทาน,ความคงทน,ความยั่งยืน
improbability(n) ความเป็นไปไม่ได้
inability(n) การไร้กำลัง,การไร้ความสามารถ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ability to pay theoryทฤษฎีการเก็บภาษีตามความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abilityความสามารถ [TU Subject Heading]
Abilityความสามารถ [การแพทย์]
Ability grouping in educationการจัดกลุ่มตามความสามารถทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Ability in childrenความสามารถในเด็ก [TU Subject Heading]
Ability Levels, Classระดับความสามารถของกลุ่มผู้เรียน [การแพทย์]
Ability testingการทดสอบความสามารถ [TU Subject Heading]
Ability to Initiateความคิดริเริ่มในการเล่น [การแพทย์]
Ability, Influence of age onอิทธิพลของอายุที่มีต่อความสามารถ [TU Subject Heading]
Ability, Numericalความสามารถทางคณิตศาสตร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Will actually appreciate my abilityจะชื่นชมความสามารถของฉัน New Haven Can Wait (2008)
Just like the seasons, people have the ability to change.เหมือนฤดูกาล คนเรามีความสามารถที่จะเปลี่ยนได้ Chuck in Real Life (2008)
You can stay here, and you can use your ability to give back to your country and walk in 12 months, or you can go to court, get convicted, and rot in a federal prison for 20 years.คุณสามารถอยู่ที่นี่ และใช้ความสามารถของคุณ \ เพื่อกลับสู่บ้านคุณใน 12 เดือน หรือไม่ก็ไปศาล ยอมรับการตัดสินความผิด และเน่าตายในคุก 20 ปี Odyssey (2008)
Hiding the ability to stretch or shrink themselves?ปกปิดความสามารถ\ แล้วก็ฉีดยาให้ตัวเอง Adverse Events (2008)
Your recent defeats at their hands have shaken my faith in your ability to lead the droid army.ความพ่ายแพ้ของเจ้า ต่อน้ำมือพวกมัน ได้สั่นคลอนศรัทธาของข้า ถึงความสามารถของเจ้า ที่จะนำกองทัพดรอยด์ Lair of Grievous (2008)
Turns out this brand of unique ability runs in the family.ปรากฏว่านี่คือ สิ่งที่อยู่ในสายเลือดในครอบครัว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And the ability to speak his mind like a poet.และความสามารถในการบรรยายความในใจดังบทกวี Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And when I'm around someone with an ability, I can do what they can do.และเมื่อชั้นอยู่ใกล้ใครที่มีความสามารถ ชั้นก็สามารถทำในสิ่งที่พวกนั้นทำได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
but first, there was Mr.Lindman. He had the ability to heal,แต่ก่อนอื่น เขาคือมิสเตอร์ลินเดอร์แมน เขามีพลังในการรักษา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
The ability to recognize his match in others and not be threatened by it.การรู้จักคู่แข่งที่ทัดเทียม แต่ไม่เคยหวาดหวั่นไปกับมัน The Other Boleyn Girl (2008)
MAN: ...and will, to the best of my ability, preserve, protect defend the Constitution of the United States andwill,to thebest of my ability, preserve, protect...และจะทำอย่างสุดความสามารถ เพื่อพิทักษ์ รักษา และปกป้องรัฐธรรมนูญของสหรัฐ และจะทำอย่างสุดความสามารถ เพื่อพิทักษ์ รักษา 24: Redemption (2008)
- Well, now, what does it say about my ability to carry out my work if I cannot control my own family?- อย่างงั้นเหรอคะ? - แล้วคุณคิดว่า ลูกน้องผมจะคิดยังไง? ขนาดครอบครัว ผมยังคุมไม่ได้ แล้วผมจะคุมงานได้ยังไง? The Boy in the Striped Pajamas (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abilityIt is not her ability, but her character that is at issue.
abilityYou did wrong in trusting too much in your ability.
abilityShe has unusual ability in music.
abilityHe owned his success to both ability and industry.
abilityHe doesn't have the ability to do the work properly.
abilityHe acquired the ability to speak English.
abilityHe was not at all surprised at her ability.
abilityThis job is beyond my ability.
abilityHe is confident of his ability.
abilityThis ability to communicate helps us a lot.
abilityHe has got both authority and ability.
abilityTalking is a human ability.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดิ์[N] ability, See also: skill, capability, potential, Syn. ความสามารถ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศักยภาพ[N] potential, See also: ability, capability, capacity, aptitude, power, potentiality, possibility, Example: ขบวนการขจก. ลดน้อยลงมากจึงไม่มีศักยภาพที่จะสั่นคลอนอำนาจรัฐได้แล้ว, Thai definition: อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้
ขีดความสามารถ[N] capability, See also: ability, capacity, Syn. ความสามารถ, สมรรถภาพ, สมรรถนะ, Example: ทางการแพทย์ยอมรับแล้วว่าผู้หญิงมีขีดความสามารถในการอดทนต่อความเจ็บปวดมากกว่าผู้ชาย, Thai definition: เกณฑ์กำหนดของความสามารถที่จะทำได้ถึง
ความสามารถ[N] capability, See also: ability, talent, competence, Example: หัวหน้าใหญ่มีความสามารถทุกอย่างเก่งกาจกว่าหัวหน้าทุกคน
ฝีมือ[N] skill, See also: ability, craftsmanship, proficiency, Syn. ความสามารถ, ฝีไม้ลายมือ, Example: ฟังนักร้องหนุ่ม ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน ครวญเพลงกันมานานพอสมควรแล้ว ได้เวลาที่จะขอชิมฝีมือทำอาหารของเขาบ้าง, Thai definition: ความสามารถในการทำด้วยมือ
ฝีไม้ลายมือ[N] skill, See also: ability, proficiency, Syn. ความสามารถ, ฝีมือ, Example: เรารู้ชัดมาโดยตลอดว่าฝีไม้ลายมือของอาจารย์ไม่ใช่ประเภทมือสมัครเล่น, Thai definition: ความสามารถอันเกิดจากการฝึกฝน
ฟอร์ม[N] ability, Example: หากเขาสามารถโชว์ฟอร์มแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ เขาก็จะได้นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีอีกครั้ง, Thai definition: ความสามารถ, ความเก่งกล้าสามารถ, Notes: (อังกฤษ)
ศักดิ[N] ability, See also: capability, Syn. ความสามารถ, ศักดิ์
น้ำพักน้ำแรง[N] labor, See also: ability, effort, Syn. หยาดเหงื่อแรงงาน, Example: เขาสามารถมั่งมีขึ้นมาได้ก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเอง, Thai definition: แรงกำลังที่เกิดจากความมานะพยายามของตนเอง
น้ำมือ[N] ability, See also: effort, skill, expertness, Syn. ความชำนาญ, ความสามารถ, Example: สินค้าใหม่ๆ ที่มีขึ้นในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดโดยน้ำมือของคนไทย, Thai definition: ความสามารถในการทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack   FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f]
ฝีไม้ลายมือ[n.] (fīmailāimeū) EN: skill ; ability ; proficiency   
การใช้[n.] (kān chai) EN: usability   FR: utilisation [f] ; emploi [m] ; usage [m] ; maniement [m] ; manipulation [f]
การใช้งาน[n. exp.] (kān chai-ngān) EN: usability   
การขาดความสามารถ[n. exp.] (kān khāt khwāmsāmāt) EN: disability   
การเคลื่อนที่[n.] (kān khleūoenthī) EN: movement ; movability ; travel   
การไม่สามารถแสดงพยานหลักฐาน[n. exp.] (kān mai sāmāt sadaēng phayān lakthān) EN: inability to produce proof   
การโอนเอน[n.] (kān ōn-ēn) EN: unstability   
การประกันภัยบุคคลที่สาม = การประกันภัยบุคคลที่ 3[n. exp.] (kān prakanphai bukkhon thī sām) EN: personal liability insurance   

CMU English Pronouncing Dictionary
ABILITY    AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ability    (n) (@1 b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belastbarkeit {f}ability to cope with pressure (strain) [Add to Longdo]
Denkvermögen {n} | kreatives Denkvermögen | logisches Denkvermögenability to think | ability to think creatively | ability to reason [Add to Longdo]
Durchgängigkeit {f}ability to penetrate [Add to Longdo]
Durchsetzungsvermögen {n}ability to assert oneself [Add to Longdo]
Fähigkeit {f}; Begabung {f}; Befähigung {f}; Vermögen {n} | Fähigkeiten {pl}ability | abilities [Add to Longdo]
Grundsatz der steuerlichen Leistungsfähigkeitability to pay principle [Add to Longdo]
Lieferfähigkeit {f}ability to supply [Add to Longdo]
Zahlungsfähigkeit {f}; Zahlungspotenzial {n}ability to pay [Add to Longdo]
Fähigkeit ist des armen Mannes Reichtum.Ability is the poor man's wealth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
けた区切り機能;桁区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] (n) {comp} punctuation capability [Add to Longdo]
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position) [Add to Longdo]
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance [Add to Longdo]
アカウンタビリティ;アカウンタビリティー[, akauntabiritei ; akauntabiritei-] (n) accountability [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] (n) {comp} addressability [Add to Longdo]
アビリティー[, abiritei-] (n) ability [Add to Longdo]
アビリンピック[, abirinpikku] (n) ability Olympics (wasei [Add to Longdo]
アフォーダンス[, afo-dansu] (n) affordance; affordability [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái, ㄘㄞˊ, ] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just, #148 [Add to Longdo]
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, ] ability; skill; source material; original story, #6,658 [Add to Longdo]
自主权[zì zhǔ quán, ㄗˋ ㄓㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] ability to make one's own decisions, #17,073 [Add to Longdo]
能耐[néng nài, ㄋㄥˊ ㄋㄞˋ, ] ability; capability, #20,806 [Add to Longdo]
才干[cái gàn, ㄘㄞˊ ㄍㄢˋ, ] ability; competence, #23,001 [Add to Longdo]
才智[cái zhì, ㄘㄞˊ ㄓˋ, ] ability and wisdom, #28,994 [Add to Longdo]
判断力[pàn duàn lì, ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] ability to judge; judgment, #29,147 [Add to Longdo]
笔头[bǐ tóu, ㄅㄧˇ ㄊㄡˊ, / ] ability to write; writing skill; written; in written form, #52,932 [Add to Longdo]
才略[cái, ㄘㄞˊlu:e4, ] ability and sagacity, #77,114 [Add to Longdo]
才识[cái shí, ㄘㄞˊ ㄕˊ, / ] ability and insight, #85,291 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability [Add to Longdo]
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability [Add to Longdo]
スケーラビリティ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability [Add to Longdo]
スケーラビリテイ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability [Add to Longdo]
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data [Add to Longdo]
移行性[いこうせい, ikousei] portability, upgradability, upwards compatibility [Add to Longdo]
移植可能性[いしょくかのうせい, ishokukanousei] (code) portability [Add to Longdo]
移植性[いしょくせい, ishokusei] portability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ability \A*bil"i*ty\ ([.a]*b[i^]l"[i^]*t[y^]), n.; pl.
   {Abilities} ([.a]*b[i^]l"[i^]*t[i^]z). [F. habilet['e],
   earlier spelling habilit['e] (with silent h), L. habilitas
   aptitude, ability, fr. habilis apt. See {Able}.]
   The quality or state of being able; power to perform, whether
   physical, moral, intellectual, conventional, or legal;
   capacity; skill or competence in doing; sufficiency of
   strength, skill, resources, etc.; -- in the plural, faculty,
   talent.
   [1913 Webster]
 
      Then the disciples, every man according to his ability,
      determined to send relief unto the brethren. --Acts xi.
                          29.
   [1913 Webster]
 
      Natural abilities are like natural plants, that need
      pruning by study.            --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      The public men of England, with much of a peculiar kind
      of ability.               --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Capacity; talent; cleverness; faculty; capability;
     efficiency; aptitude; aptness; address; dexterity;
     skill.
 
   Usage: {Ability}, {Capacity}. These words come into
      comparison when applied to the higher intellectual
      powers. Ability has reference to the active exercise
      of our faculties. It implies not only native vigor of
      mind, but that ease and promptitude of execution which
      arise from mental training. Thus, we speak of the
      ability with which a book is written, an argument
      maintained, a negotiation carried on, etc. It always
      something to be done, and the power of doing it.
      Capacity has reference to the receptive powers. In its
      higher exercises it supposes great quickness of
      apprehension and breadth of intellect, with an
      uncommon aptitude for acquiring and retaining
      knowledge. Hence it carries with it the idea of
      resources and undeveloped power. Thus we speak of the
      extraordinary capacity of such men as Lord Bacon,
      Blaise Pascal, and Edmund Burke. "Capacity," says H.
      Taylor, "is requisite to devise, and ability to
      execute, a great enterprise." The word abilities, in
      the plural, embraces both these qualities, and denotes
      high mental endowments.
      [1913 Webster] Abime

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ability
   n 1: the quality of being able to perform; a quality that
      permits or facilitates achievement or accomplishment [ant:
      {inability}, {unfitness}]
   2: possession of the qualities (especially mental qualities)
     required to do something or get something done; "danger
     heightened his powers of discrimination" [syn: {ability},
     {power}] [ant: {inability}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top