Search result for

abilities

(49 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abilities-, *abilities*, abilitie , ability
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abilities, Innateความสามารถพื้นฐาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I did... without my abilities.ผมจะทำอะไรได้ โดยปราศจากความสามารถพิเศษ Odyssey (2008)
Unique ways to film everyone's extraordinary abilities.เป็นความสามารถพิเศษ ของแต่ละคนในทางที่ต่างกันไป Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Many of us have extraordinary abilities.เราต่างคนก็ต่างมีความสามารถพิเศษ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
For motivated people with abilities that fit our needs.สำหรับคนที่กระตือรือร้น ที่มีความสามารถพิเศษที่เราต้องการ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Basically, he absorbs other people's abilities,ง่ายๆก็คือ เขาซึมซับพลังพิเศษจากคนอื่นๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
After all, these are people with extraordinary abilities.กับเหล่าผู้มีพลังพิเศษทั้งหลาย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Who discover they have some extraordinary abilities.ที่พบว่าพวกเขามีพลังที่ไม่ธรรมดา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
With these abilities.ด้วยความสามารถนี้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
We are pitiful people with no money, time and abilities.เราเป็นพวกที่น่าเวทนา ไร้ซึ่งเงินทอง เวลา และความสามารถ Beethoven Virus (2008)
Let me take a look at their foundation. Shall I take a look at their abilities?ขอฉันดูหน่อยดิ ขอดูความสามรถของพวกเขาหน่อย ได้มั๊ย Beethoven Virus (2008)
It was a city of supreme beings with technologies and paranormal abilities.เมืองของสิ่งเหนือธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยี และ ความสามารถเหนือธรรมชาติ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
We don't know how plants attain these abilities.เราไม่รู้ว่าพืชมีความสามารถนี้ได้ยังไง The Happening (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abilitiesAll of these abilities are passed on to us by genetic transmission; we receive them by way of the genes that we inherit from our parents.
abilitiesAt first their abilities are more limited than those of animals.
abilitiesBut in many ways, Alex is a rare bird, for he has shown the kind of mental abilities that scientists once thought only humans had.
abilitiesDoes the applicant have suitable abilities to carry out the job?
abilitiesEducation aims to develop potential abilities.
abilitiesFourth, my homeroom class in Japan included students of a wide range of abilities.
abilitiesHe always shows off his abilities.
abilitiesHe had not been employed by the company two years before his linguistic abilities were recognized.
abilitiesHe is a man of great abilities.
abilitiesHe isn't the sort of man that boasts of his abilities.
abilitiesHer abilities are not appreciated in school.
abilitiesHe was promoted by virtue of his abilities.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขี้ยวเล็บ[N] abilities, See also: power, Syn. กำลัง, อำนาจ, ความเก่ง, Example: เขาซ่อนเขี้ยวเล็บไว้ภายใน ยากที่จะเดาได้, Thai definition: ความสามารถหรือความเก่งกาจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย[n. exp.] (khāchaijāi khāng jāi) EN: accrued liabilities   
ลองภูมิ[v.] (løngphūm) EN: measure capabilities ; test the knowledge ; test out   FR: mesurer la connaissance de
หนี้[n.] (nī) EN: debt ; liabilities ; obligation   FR: dette [f]
หนี้สินไม่หมุนเวียน[n. exp.] (nīsin mai munwīen) EN: non-current liabilities   
หนี้สินหมุนเวียน[n. exp.] (nīsin munwīen) EN: current liabilities   
หนี้สินระยะสั้น [n. exp.] (nīsin raya san) EN: short-term liabilities   
หนี้สินระยะยาว[n. exp.] (nīsin raya yāo) EN: long-term liabilities ; long-term debt   FR: dette à long terme [f]
สิ่งที่ไม่เอื้อประโยชน์[n.] (sing thī mai eūa prayōt) EN: liabilities   

CMU English Pronouncing Dictionary
ABILITIES    AH0 B IH1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abilities    (n) (@1 b i1 l i t i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration [Add to Longdo]
へたる[, hetaru] (v5r) (See へたばる,尻餅) to fall on one's backside; to be exhausted; to lose strength; to lose one's abilities [Add to Longdo]
安全保護能力[あんぜんほごのうりょく, anzenhogonouryoku] (n) {comp} security capabilities [Add to Longdo]
応身[おうじん, oujin] (n) {Buddh} (See 三身) nirmanakaya (response body, form taken by a buddha according to the capabilities of those who are to be saved) [Add to Longdo]
応分[おうぶん, oubun] (adj-na,n,adj-no) according to one's abilities; appropriate; reasonable; (P) [Add to Longdo]
家賃が高い[やちんがたかい, yachingatakai] (exp) (1) expensive to rent; (2) sumo wrestler ranked too high for his abilities [Add to Longdo]
技癢;伎癢[ぎよう, giyou] (n) itching to show off one's abilities [Add to Longdo]
金銭債務[きんせんさいむ, kinsensaimu] (n) monetary liabilities; pecuniary obligation [Add to Longdo]
固定負債[こていふさい, koteifusai] (n) fixed liabilities [Add to Longdo]
枯れる[かれる, kareru] (v1,vi) (1) to wither (of a plant); to be blasted; to die; (2) to mature (of one's personality, abilities, etc.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
安全保護能力[あんぜんほごのうりょく, anzenhogonouryoku] security capabilities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ability \A*bil"i*ty\ ([.a]*b[i^]l"[i^]*t[y^]), n.; pl.
   {Abilities} ([.a]*b[i^]l"[i^]*t[i^]z). [F. habilet['e],
   earlier spelling habilit['e] (with silent h), L. habilitas
   aptitude, ability, fr. habilis apt. See {Able}.]
   The quality or state of being able; power to perform, whether
   physical, moral, intellectual, conventional, or legal;
   capacity; skill or competence in doing; sufficiency of
   strength, skill, resources, etc.; -- in the plural, faculty,
   talent.
   [1913 Webster]
 
      Then the disciples, every man according to his ability,
      determined to send relief unto the brethren. --Acts xi.
                          29.
   [1913 Webster]
 
      Natural abilities are like natural plants, that need
      pruning by study.            --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      The public men of England, with much of a peculiar kind
      of ability.               --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Capacity; talent; cleverness; faculty; capability;
     efficiency; aptitude; aptness; address; dexterity;
     skill.
 
   Usage: {Ability}, {Capacity}. These words come into
      comparison when applied to the higher intellectual
      powers. Ability has reference to the active exercise
      of our faculties. It implies not only native vigor of
      mind, but that ease and promptitude of execution which
      arise from mental training. Thus, we speak of the
      ability with which a book is written, an argument
      maintained, a negotiation carried on, etc. It always
      something to be done, and the power of doing it.
      Capacity has reference to the receptive powers. In its
      higher exercises it supposes great quickness of
      apprehension and breadth of intellect, with an
      uncommon aptitude for acquiring and retaining
      knowledge. Hence it carries with it the idea of
      resources and undeveloped power. Thus we speak of the
      extraordinary capacity of such men as Lord Bacon,
      Blaise Pascal, and Edmund Burke. "Capacity," says H.
      Taylor, "is requisite to devise, and ability to
      execute, a great enterprise." The word abilities, in
      the plural, embraces both these qualities, and denotes
      high mental endowments.
      [1913 Webster] Abime

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top