Search result for

abc

(48 entries)
(0.0406 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abc-, *abc*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ABC of something    [IDM] หลักเบื้องต้นของบางสิ่ง, See also: ข้อมูลพื้นฐานของบางสิ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ABC artศิลปะเบื้องต้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This reporter would like to hedge his bets on the outside chance that God did make this appearance and that he just might be tuned to ABC.และนักข่าวคนนี้อยากจะบอกว่า สำหรับข้างนอกนั้น ที่พระเจ้าปรากฏกายขึ้น ท่านอาจจะดูช่องเอบีซีก็ได้ Oh, God! (1977)
They want this animal trained in virtual reality... to use the infrared battle helmet, not recite the ABCs.พวกเขาต้องการให้เราฝึกมัน ในโลกเสมือน เพื่อทดสอบกล้องอินฟราเรด ที่คิดค้นสำหรับใช้ในสงคราม The Lawnmower Man (1992)
He started walking him through his ABCs.เขาเริ่มต้นการเดินเขาผ่านเบื้องต้นของเขา The Shawshank Redemption (1994)
Next Wednesday 8/7c only on ABC.Next Wednesday 8/7c only on ABCPilot: Part 1 (2004)
I called ABC, CBS, The Post, The Times... the local news channel, and the FBI.ผมโทรไปทั้ง ABC CBS โพสต์ ไทม์ ทีวีท้องถิ่น แล้วก็ FBI Shoot 'Em Up (2007)
Ηis brain was crammed, his starter jammed with ABC disco!สมองเขาไม่แล่น การริเริ่มหยุดชะงักเพราะ ABC ดิสโก้ Like Stars on Earth (2007)
Moving to ABC in the new year.แล้วย้ายมาทำให้เครือข่าย ABC. ตอนต้นปี Frost/Nixon (2008)
Captioning provided by abc studios and abc, inc....... Crime Doesn't Pay (2009)
You know your ABC?คุณรู้ เอ บี ซี ไหม? Living the Dream (2009)
She just an ABC teacher. She ain't no social worker.เธอแค่ครูสอน เอบีซี ไม่ใช่นักสังคมสงเคราะห์ Precious (2009)
Ms. Rain is the one who put the chalk in my hand, made me queen of the ABC's.ครูเรนคือคนที่ยื่นชอล์คให้ฉัน ทำให้ฉันเป็นควีนของ ABC Precious (2009)
A contact of mine just told me Joe Tobin reached out to ABC.สายของผมเพิ่งติดต่อมา ว่าโจ โทบินจะไปออก ABC Your Secrets Are Safe (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abcIn this case, promptly return the unopened media package to ABC for a full refund.
abcAny industrial property rights relating to the Product Specification shall belong to ABC Inc.
abcMr Gardner of ABC Corporation is staying at the Marriott Hotel during Feb 20-27, and would like very much to meet with you.
abcThis is the ABC.
abcI don't know the ABC of business.
abcI'm a holder of ABC Travel Insurance.
abcThe ABC company is in the red again.
abcWelcome to the management team at ABC Japan.
abcAccording to the ABC news, another jet-liner was hi-jacked in the Middle East.
abcToday's performance of the ABC Symphony Orchestra fell short of my expectations.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝี[n.] (fī) EN: abscess ; boil ; pock ; pustule ; furuncle   FR: abcès [m] ; pustule [f] ; furoncle [m] ; anthrax [m]
เป็นฝี[n.] (pen fī) EN: abscess   FR: abcès [m]
ตุ่ม[n.] (tum) EN: small boil ; pimple ; sore ; small skin protuberance   FR: pustule [f] ; abcès [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABCO    AE1 B K OW0
ABCOTEK    AE1 B K OW0 T EH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ABC    (n) (ei2 b ii2 s ii1)
ABCs    (n) (ei2 b ii2 s ii1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Essstäbchen(n) |das, pl. Essstäbchen| ตะเกียบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement [Add to Longdo]
Abc-Schütze {m}abecedarian [Add to Longdo]
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons [Add to Longdo]
Lagerhaltung nach ABC-KlassifikationABC inventory control system [Add to Longdo]
Amerikanische RundfunkgesellschaftABC : American Broadcast Company [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
伊呂波[いろは(P);イロハ, iroha (P); iroha] (n) (1) (uk) traditional ordering of the Japanese syllabary; (2) fundamentals; the ABCs of ...; (P) [Add to Longdo]
甲乙丙[こうおつへい, kouotsuhei] (n) ABC; 1, 2 and 3 [Add to Longdo]
初歩[しょほ, shoho] (n,adj-no) basics; rudiments; elements; ABCs of ...; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美国广播公司[Měi guó guǎng bō gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] ABC (American Broadcasting Corporation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ABC
   n 1: the elementary stages of any subject (usually plural); "he
      mastered only the rudiments of geometry" [syn: {rudiment},
      {first rudiment}, {first principle}, {alphabet}, {ABC},
      {ABC's}, {ABCs}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ABC
     Atanasoff-Berry-Computer
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ABC [ɑpk]
   ABC; alphabet
   elements; rudiments
   alphabet
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 abc
   alphabet
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 abc [abk]
   ABC
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top