Search result for

abbesses

(67 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abbesses-, *abbesses*, abbesse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา abbesses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *abbesses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbess[N] บาทหลวงหญิง, See also: หัวหน้าสำนักแม่ชี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี

English-Thai: Nontri Dictionary
abbess(n) หัวหน้านางชี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I ain't yay-soed this, Rose. - Abbess say-so a gift of great honor.Ηоw dіd yоu fееl whеn yоu wаtсhеd оnе оf yоur ѕіѕtеrѕ аѕсеnd? Cloud Atlas (2012)
Now kin n' Rose n' half-strangers, yay, even the Abbess, all come knockin' to gape in wonderment like Sonmi herself was sittin' in our kitchen.Dіd yоur ѕіѕtеr ѕеrvеrѕ fееl аѕ yоu dіd? Μоѕt оf thеm. Cloud Atlas (2012)
- Sorrysome for waking' you, Abbess.whаt іt muѕt bе lіkе, uр thеrе wіth thе соnѕumеrѕ? Cloud Atlas (2012)
Thank you. Thank you, Abbess.Yоu соuld hаvе bееn ехсіѕеd. Cloud Atlas (2012)
The augurin' come true, Abbess. Broke bridge, just like you say.Ιf Ι dоn't gеt my hаndѕ оn £ 60,000, Ι gоt tо gеt аn аwful bеаtіng. Cloud Atlas (2012)
Abbess, come quick, it's the Bailey girl.іΤhе ѕubјесt wаѕ а рrісkly оnе. /і Cloud Atlas (2012)
I cogg Valleysmen's beliefs. I know Abbess teached ya Sonmi was a miracle, birthed o' Darwin, God o' Smart.Ιf Ι hеlр yоu, Ι сlоѕе my јоb... Cloud Atlas (2012)
Shabbes goys.goys Shabbes Fading Gigolo (2013)
Cancel the car.Wagen abbestellen. What Time Does the Balloon Go Up? (1968)
It's Shabbas.Es ist SchabbesThe Long Goodbye (1973)
Get a backup unit here.Die sollen jemand hierher abbestellen. Shield of Honor (1973)
I don't know when we can get them out of it.Ich weiß nicht, wann wir jemanden abbestellen können. Black Christmas (1974)
There was no walk in the park.Jetzt müssen wir sie leider abbestellen! The Last Exploits of the Olsen Gang (1974)
"Excuse me, sir, but madame cancelled the order"."Entschuldigung, die Frau hat abbestellt." Hotel Pacific (1975)
In lodgings, Rue des Abbesses.In der Rue des Abbesses, so viel ich wei? Mr. Klein (1976)
Then God only knows why this letter was sent to him in Pigalle.Und warum hat er dann den Brief in die Rue des Abbesses bekommen? Mr. Klein (1976)
Where did he live before Pigalle?Wo hat er vor der Rue des Abbesses gewohnt? Mr. Klein (1976)
When did you learn about Pigalle?Seit wann wissen Sie von der Rue des Abbesses? Mr. Klein (1976)
You know Robert? Robert Klein, 3 2 Rue des Abbesses, second floor.Robert Klein, Rue des Abbesses 32, erster Stock links. Mr. Klein (1976)
Then go to Abbesses.Dann fahren wir bis Abbesses. Le coup de sirocco (1979)
Do you think we could cancel our fruit salads?Könnten wir unsere Fruchtsalate bitte abbestellen? Waldorf Salad (1979)
No changes.Die Warschauer wurden abbestellt. The Conductor (1980)
The local station is open all night.Haltestelle Abbesses. Sie bleibt deswegen die ganze Nacht geöffnet. The Last Metro (1980)
THEY HAVE PROBLEMS WITH THE ARABS.- Gib mir Kurtz, gleich. - Heute ist SchabbesThe Little Drummer Girl (1984)
And the one that stayed was made the village idiot.Wer net gegange is, den han se im Dorf zum Flabbes gemacht. Die Mitte der Welt - 1929-1933 (1984)
Quiet, you idiot.Ach, sei ruhig, dau FlabbesDie Mitte der Welt - 1929-1933 (1984)
Has she bewitched you, too, old fool?(Marie-Goot) Biste auch schon verhext, alter Flabbes? ! Fernweh - 1919-28 (1984)
- But you just canceled food. Yeah, finger food.- Sie haben das Essen abbestellt. Steele Trying (1985)
I cancelled the tickets for Fabian.Ich habe die Karten für Fabian abbestellt. Peggy Sue Got Married (1986)
They want someone with experience. You know, I have a friend that runs a pit-bull-training school.Wir haben die Post benachrichtigt... die Zeitung abbestellt und die Pflanzen in die Badewanne gestellt. The Harder They Fall (1989)
No, cancel the pizza.Nein, die Pizza ist abbestellt! Don't Be Afraid of the Dark (1989)
He ends up on the Place des Abbesses, which is crowded.Er landet an der Place des Abbesses, die voller Leute ist. My New Partner at the Races (1990)
I told you I canceled the Times, right?- Ich hab die "Times" abbestellt, ja? Short Cuts (1993)
I got a list here. Um, I canceled the Times. I stopped the mail.Die "Times" ist abbestellt und die Post wird nachgeschickt. Short Cuts (1993)
- Stop the mail?- Die Post abbestellt? No Ma'am (1993)
You've got to call off the Bureau.Du mußt das Büro abbestellen. Chain Reaction (1996)
Ah, they got me running this inquiry... ..on this girl pilot.Ich wurde für diese Untersuchung über diese Pilotin abbestellt. Courage Under Fire (1996)
We have to decide. Do I cancel?Soll ich den Tisch abbestellen? Un air de famille (1996)
Mom's starving, we're already late, but we can easily cancel.Mama hat Hunger, wir sind spät dran und können abbestellen. Un air de famille (1996)
I'm shomer shabbos. What's that, Walter?- Ich bin Schomer SchabbesThe Big Lebowski (1998)
Here we are, it's shabbos, the Sabbath, which I'm allowed to break only if it's a matter of life or death.Meine Frage ist nur... Es ist Schabbes. Der Sabbat, den ich nur brechen darf... bei einer Frage auf Leben und Tod. The Big Lebowski (1998)
Gotta cancel the suite in Yerevan? Think you can get your deposit back?Müssen Sie irgendwo eine Suite abbestellen? Sense and Sensitivity (1999)
Oh, we so have to cancel your Martha Stewart subscription.Oh, wir müssen deine Dekorzeitschriften abbestellen. Animal Pragmatism (2000)
Good Shabbes.Gut SchabbesInvincible (2001)
Good Shabbes.Gut SchabbesInvincible (2001)
Good Shabbes. Good Shabbes.Gut SchabbesInvincible (2001)
Good Shabbes.Gut SchabbesInvincible (2001)
- Good Shabbes.Gut SchabbesInvincible (2001)
Have a seat.- Gut SchabbesInvincible (2001)
Good Shabbes.Gut SchabbesInvincible (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมภารหญิง[n. exp.] (somphān ying) FR: abbesse [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abbess    (n) (a1 b e s)
abbesses    (n) (a1 b e s i z)
drabbest    (j) (d r a1 b i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical) [Add to Longdo]
Abbestellung {f}; Widerruf {m} | Abbestellungen {pl}countermand | countermands [Add to Longdo]
Äbtissin {f} [relig.]abbess [Add to Longdo]
abbestellen; widerrufen; zurückrufen | abbestellend; widerrufend; zurückrufend | abbestellt; widerrief; zurückgerufento countermand | countermanding | countermanded [Add to Longdo]
aufheben; annullieren; abbrechen; abbestellen | annulliertto cancel | cancels [Add to Longdo]
düster {adj} | düsterer | am düsterstendrab | drabber | drabbest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
庵主[あんしゅ, anshu] (n) owner of a hermitage; abbess; prioress; nun in charge of a Buddhist convent [Add to Longdo]
修道院長[しゅうどういんちょう, shuudouinchou] (n) head of a monastic institution; abbot; prior; abbess; prioress; mother superior [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
女修道张[nǚ xiū dào zhāng, ㄋㄩˇ ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄓㄤ, / ] abbess [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top