Search result for

aar

(63 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aar-, *aar*
English-Thai: Longdo Dictionary
aardwolf(n ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aardvark[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินเวลากลางคืน กินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าแข็งแรงและหูยาว
aardwolf[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแอฟริกาคล้ายหมาป่า กินแมลงเป็นอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aar(อาร์) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนด์มันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน์
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
aarhus(ออร์' ฮูส) n. ชื่อเมืองท่าในเดนมาร์ค
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
aaronic(แอร็อน' นิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับ Aaron
aaronical(รอน' นิคัล) adj. Aaronic, pontifical
bazaar(บะซาร์') n. ตลาด,สถานที่ขายสรรพสินค้า -Conf. bizaare

English-Thai: Nontri Dictionary
bazaar(n) ตลาด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Aaron!แอรอน! Brothers Hotchner (2013)
Aaron.แอรอน Maze Runner: The Scorch Trials (2015)
Tomorrow night's the aaron rose opening at the gallery.คืนพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัว แอรอน โรส ที่แกลอรี่ Pret-a-Poor-J (2008)
Aaron rose is that artistแอรอน โรสคือศิลปินคนนั้นหรือ Pret-a-Poor-J (2008)
Uh, aaron.เอ่อ ผมชื่อแอรอน Pret-a-Poor-J (2008)
Oh! aaron. then--then-- then you're the artist.โอ้ แอรอน งั้น งั้นคุณก็เป็นศิลปินน่ะสิ Pret-a-Poor-J (2008)
See you later, aaron. yeah, you, uh, you two have fun on your date.ไว้เจอกันนะ แอรอน - โอเค เธอ . . Pret-a-Poor-J (2008)
Aaron must be so thrilled.ฮารูนดังนั้นจะต้องตื่นตาตื่นใจ Pret-a-Poor-J (2008)
-Hey. I'm gonna go say hey to aaron, okay?เฮ้ ฉันจะไปทักทาย แอรอนหน่อยนะ โอเคไหม ? Pret-a-Poor-J (2008)
Yeah, max knows aaron from r.i.s.d.,ใช่ แม็กรู้จักแอรอน จาก r.i.s.d Pret-a-Poor-J (2008)
And he went to r.i.s.d. with aaron,แล้วเขาก็เคยไป r.i.s.d. กับแอรอน Pret-a-Poor-J (2008)
Nate. aaron.เนท - เอรอน Pret-a-Poor-J (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาโร[TM] (Ārō) EN: Aarau   FR: Aarau
เอแซด อัล์คมาร์[TM] (Ē.Saēt. Alkmā) EN: AZ Alkmaar   FR: AZ Alkmaar
สวนลุมไนท์บาซาร์[n. prop.] (Sūan Lum Nai Bāsā) EN: Suan Lum Night Bazar ; Lumpini Night Bazaar   
ตลาด[n.] (talāt) EN: market ; market ; bazaar ; marketplace ; mart   FR: marché [m] ; bazar [m] ; halle [f] ; souk [m] ; bourse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AARTI    AA1 R T IY2
AARON    EH1 R AH0 N
AARONS    EH1 R AH0 N Z
AARDEMA    AA0 R D EH1 M AH0
AARON'S    EH1 R AH0 N Z
AARDVARK    AA1 R D V AA2 R K
AARONSON    AA1 R AH0 N S AH0 N
AARONSON    EH1 R AH0 N S AH0 N
AARONSON'S    EH1 R AH0 N S AH0 N Z
AARONSON'S    AA1 R AH0 N S AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Aaron    (n) (ei1 r @ n)
Aarhus    (n) (aa1 h uu s)

German-Thai: Longdo Dictionary
paarคู่ (สองสิ่ง)
Haarwurzel(n) |die, pl. Haarwurzeln| รากผม
Haarausfall(n) |der, pl. Haarausfälle| อาการผมร่วง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aar {m} (poetisch für Adler)eagle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うわ;うわー;うわあ[, uwa ; uwa-; uwaa] (int) Wow!; Holy smokes!; Aaargh!; O my God! [Add to Longdo]
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp,v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value [Add to Longdo]
ったらありゃしない;ったらない;といったらない[, ttaraaryashinai ; ttaranai ; toittaranai] (exp) (col) (See ありはしない) (used after adj.) nothing more ... than this; as .... as it could possibly be [Add to Longdo]
ではありますまいか[, dehaarimasumaika] (exp) I wonder if it is not (something, a thing) [Add to Longdo]
ではある[, dehaaru] (exp,v5r-i) (である with は) (See である) to be (in contrast to something that is not the case) [Add to Longdo]
アードバーク[, a-doba-ku] (n) aardvark [Add to Longdo]
アーネット[, a-netto] (n) {comp} AARnet [Add to Longdo]
バザー(P);バザール(P)[, baza-(P); baza-ru (P)] (n) bazaar; bazar; (P) [Add to Longdo]
パラアルデヒド[, paraarudehido] (n) paraldehyde (ger [Add to Longdo]
ファイアアラーム[, faiaara-mu] (n) fire alarm [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚伦[Yà lún, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] Aaron (name) [Add to Longdo]
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, ] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena [Add to Longdo]
土豚[tǔ tún, ㄊㄨˇ ㄊㄨㄣˊ, ] aardvark [Add to Longdo]
土猪[tǔ zhū, ㄊㄨˇ ㄓㄨ, / ] aardvark [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アーネット[あーねっと, a-netto] AARnet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Aar
   n 1: a river in north central Switzerland that runs northeast
      into the Rhine [syn: {Aare}, {Aar}, {Aare River}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ‐aar
   ‐er; ‐ist; ‐or
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Aar [ar]
   Aar
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 aar [ar]
   ear
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top