Search result for

a.m

(42 entries)
(27.9678 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a.m-, *a.m*
Possible hiragana form: あ.ん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
A.M.    [ABBR] เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem), Syn. am, a.m., AM
a.m. [ABBR] เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem), Syn. am, AM, A.M.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
A.M. (arithmetic mean)เอเอ็ม (มัชฌิมเลขคณิต) [มีความหมายเหมือนกับ arithmetic average] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.m.abbr. Master of Arts อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. a. m.
a.m.a.abbr. American Medial Association สมาคมแพทย์แห่งอเมริกา
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
a.m.e.abbr. African Methodist Episcopal นิกายคริสเตียน (โดยเฉพาะ Anglican Church) ของอาฟริกา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
5:00 a.m. - Endless assembly on the inspection ground.5 นาฬิกาเช้า เวลาของการตรวจนับ Night and Fog (1956)
"Room 2700. Tomorrow at 11:00 a.m."แอลเอ ห้อง 2700 11 โมง พรุ่งนี้ Oh, God! (1977)
You know, you could be a little quieter when you come in at 4:00 a.m.รู้ไม๊ ดูเหมือนนายกลับมาตอนตี 4 The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Open with it at 6, 1 1 and 7 a.m. Bet she pushed him just for the great shot.ถ้าเค้าออกมานะ ชั้นจะ ... Hero (1992)
[ Winston Churchill On Radio ] Yesterday morning, at 2:4 1 a.m., at General Eisenhower's headquarters,ที่กองบัญชาการนายพลไอเซนฮาวร์ นายพลโจดัลด์ลงนามยอมแพ้ไม่มีเงื่อนไข Schindler's List (1993)
2:45 a.m. Subject takes 15 cc's Expectane... supplemented with 100 milligrams of progesterone... two milligrams of estrogen.เวลา 2: 45 ตัวอย่างทานเอ็กซ์เพกเทน 15 ซีซ๊ เสริมกับโพรเจสเตอโรน 100 มิลลิกรัม Junior (1994)
We're gonna do the tests at 8:00 a.m. and again at 10:00 p.m.เราจะทดสอบตอนเวลา 8: 00 และอีกครั้งตอนสี่ทุ่ม Junior (1994)
7:22 in the a.m.07: 22 ในน Pulp Fiction (1994)
- Your wife Bonnie comes home at 9:30 in the a.m., correct?- ภรรยาของคุณบอนนี่มาบ้านในเวลา 9.30 นถูกต้องหรือไม่ Pulp Fiction (1994)
9:00 a.m. Tomorrow.- 9 โมงเช้าพรุ่งนี้ Heat (1995)
I implored him because I knew you was coming this a.m.ผมอ้อนวอนเขาแล้วให้มาเช้านี้ Heat (1995)
At 2:00 a.m.ตี 2 Heat (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a.mBreakfast is served from 7:30 a.m. to 11:00 a.m.
a.mI'm on duty from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
a.mPlease return it by 10 a.m. Monday.
a.mThe murder happened between 3 a.m. and 5 a.m.
a.mWe will start at 6 a.m. on August 20.
a.mShe is at her wit's end with her son. He sometimes does not come home until 3 or 4 a.m.
a.mI was expecting you at 11:00 a.m.
a.mThe meeting is scheduled for 10 a.m.
a.mThe library is open from 9 a.m. to 8 p.m.
a.mThe bank opens at 9 a.m. and close at 3 p.m.
a.mIn summer the sun rises about 4 a.m. in England.
a.mI jog through Central Park every morning at 6 a.m.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต    [N] master of arts, See also: A.M.
เอเอ็ม [N] ante meridiem, See also: a.m.
ก่อนเที่ยง    [N] ante meridian, See also: a.m., forenoon, Example: เลขานุการติดต่อนัดหมายให้พนักงานแสดงสินค้ามาสาธิตการทำงานของสินค้าในเวลาก่อนเที่ยง, Thai definition: ช่วงเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่อนเที่ยง [X] (køn thīeng) EN: ante meridian ; a.m. ; forenoon   FR: avant-midi
เที่ยง [n.] (thīeng) EN: midday ; noonday ; at noon ; 12.00 a.m.   FR: midi [m] ; milieu de la journée/du jour [m] ; 12 heures[fpl]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
a.M. : am Mainon the Main [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
午前[ごぜん, gozen] (n-adv,n-t) morning; a.m.; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Am \Am\ [AS. am, eom, akin to Gothic im, Icel. em, Olr. am,
   Lith. esmi, L. sum., Gr. ?, Zend ahmi, Skr. asmi, fr. a root
   as to be. ?. See {Are}, and cf. {Be}, {Was}.]
   The first person singular of the verb be, in the indicative
   mode, present tense. See {Be}.
   [1913 Webster]
 
      God said unto Moses, I am that am.    --Exod. iii.
                          14.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AM
     Active Matrix (LCD)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AM
     Amplitude Modulation
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AM
     Asynchronous Mode
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top