Search result for

zealously

(25 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zealously-, *zealously*, zealous
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zealously มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zealously*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
* this here's a tale for all the fellas * * trying to do what those ladies tell us * * get shot down 'cause you're overzealous?# นี่คืออุทาหรณ์ สอนหนุ่มๆ # # จงทำตามที่สาวๆบอกให้ทำ # # ถูกเมินเพราะ ออกนอกหน้ามากไป # Mash-Up (2009)
You don't wanna seem overzealous with a full-on rager.You don't wanna seem overzealous with a full-on rager. Hot Tub Time Machine (2010)
Sorry about the hand, oh boy. I can be a little over zealous sometimes.ขอโทษด้วยสำหรับมือนะพ่อหนุ่ม บางครั้งฉันก็กระตือรือล้นมากไป The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
I think one member of our study group is an overzealous psych major.ผมว่าหนึ่งในสมาชิกกลุ่มติวของเรา ขยันเรียนจิตวิทยามากไป Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
Yeah, on that occasion you were a tad overzealous, but normally, that's a good thing.ตอนนั้น นายมันบ้าชัดๆ แต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะ Django Unchained (2012)
I explained I had the schematics because I was doing undercover work for Interpol and that you were simply an overzealous officer, but he doesn't share my admiration for the CIA.ผมอธิบายไปแล้วว่าที่ผมไปยุุ่งกับระบบไฟฟ้า เพราะผมปลอมตัวมาสืบราชการลับ ให้ทางตำรวจสากล และนั่นทำให้คุณกลายเป็น เจ้าหน้าที่ที่ตื่นตูมเกินกว่าเหตุ The Three Bears (2012)
Zealously represent your client? Let me make things a little easier for you.ฉันจะช่วยทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะ Introduction to Finality (2012)
Sorry. Overzealous psych major.ขอโทษด้วย อาจจะเพ้อเจ้อเกินไป The Originals (2013)
Fighting the trumped-up charges of an overzealous police officer... was too much for him.ต่อสู้กับข้อหาที่กุเรื่องขึ้น ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่บ้าคลั่งเกินไปสำหรับเขา Lovecraft (2014)
Just how far will your zealousness take you?ความทะเยอทะยานของคุณ จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนกันนะ Emotions (2017)
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน Night and Fog (1956)
You want me to throw her under the bus forbeing a little overzealous?คุณอยากให้ผมโยนเธอออกจากคดี เพราะพูดไม่ดูตาม้าตาเรืองั้นเรอะ? Our Father (2008)
* this here's a tale for all the fellas * * trying to do what those ladies tell us * * get shot down 'cause you're overzealous?* this here's a tale for all the fellas * * trying to do what those ladies tell us * * get shot down 'cause you're overzealousMash-Up (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zealousHe is very zealous in his study of English.
zealousHe was zealous in satisfying his employer.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eifer {m}zealousness [Add to Longdo]
allzu begeistert {adv}overzealously [Add to Longdo]
eifrig; eifernd; pflichteifrig; diensteifrig {adj} | nicht eifrigzealous | unzealous [Add to Longdo]
eifrig {adv}zealously [Add to Longdo]
nicht eifrig {adv}unzealously [Add to Longdo]
strebsam {adj}zealous [Add to Longdo]
übereifrig {adj} | übereifriger | am übereifrigstenoverzealous | more overzealous | most overzealous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zealous \Zeal"ous\ (?; 277), a. [LL. zelosus. See {Zeal}.]
   [1913 Webster]
   1. Filled with, or characterized by, zeal; warmly engaged, or
    ardent, in behalf of an object.
    [1913 Webster]
 
       He may be zealous in the salvation of souls. --Law.
    [1913 Webster]
 
   2. Filled with religious zeal. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster] -- {Zeal"ous*ly}, adv. -- {Zeal"ous*ness},
    n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zealously
   adv 1: in a zealous manner; "she worked zealously to raise funds
       for the literacy project"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top