Search result for

zeal

(75 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zeal-, *zeal*
English-Thai: Longdo Dictionary
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, S. too zealous

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zeal[N] ความกระตือรือร้นจนเกินไป, See also: ความปรารถนาอย่างมาก, ความขยันขันแข็ง, การมีใจจดใจจ่อ, ความเร่าร้อน
zealot[N] ผู้กระตือรือร้นเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zeal(ซีล) n. ความกระตือรือร้นเกินไป,ความปรารถนาอย่างมาก,ความขยันขันแข็ง,การมีใจจดใจจ่อ,ความเร่าร้อน., See also: zealous adj., Syn. ardour,spirit,passion,drive
zealot(เซล'เลิท) n. ผู้มีความกระตือรือร้นเกินไป,ผู้มีความปรารถนาสูง,แฟน,ผู้คลั่ง,, See also: Zealot n. สมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงใน Judea สมัยโบราณที่ต้องการโค่นโรมัน (ประวัติศาสตร์), Syn. bigot,partisan
zealotry(เซล'ละทรี) n. ความกระตือรือร้นเกินไป,ความเร่าร้อน,ความขยันมาก, See also: zealous adj. zealously adv. zealousness n., Syn. excessive zeal
new zealand(-ซี'เลินดฺ) n. นิวซีแลนด์, See also: New Zealander n.

English-Thai: Nontri Dictionary
zeal(n) ความกระตือรือร้น,ความขยันขันแข็ง,ความมีใจจดจ่อ
zealot(n) คนกระตือรือร้น,คนที่คลั่งศาสนา
zealous(adj) กระตือรือร้น,ขยันขันแข็ง,ปรารถนาสูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zealous witnessพยานที่เอาใจช่วยคู่ความฝ่ายที่อ้างตน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I don't know, Dad. - New Zealand.ไม่รู้ซิพ่อ นิวซีแลนด์ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
That's the slight catch. The job's in New Zealand.มันมีอยู่ว่า งานที่ได้อยู่ที่นิวซีแลนด์ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
If Dad goes to New Zealand I can easily get around Mum and have my dream party.ถ้าพ่อไปนิวซีแลนด์ ฉันก็จัดการกับแม่ได้ แล้วฉันก็จะจัดปาร์ตี้ในฝัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Connie, Georgia, I really want you to join me in New Zealand.คอนนี่ จอร์เจีย พ่ออยากให้ทุกคน มาอยู่ด้วยกันที่นิวซีแลนด์ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Then out of the blue, they decide they want to move to New Zealand.เลิกเศร้าได้แล้ว พวกเขาตัดสินใจจะไปนิวซีแลนด์ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
He wants to take the job in New Zealand.พ่ออยากทำงานในนิวซีแลนด์ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
He just doesn't understand how moving to New Zealand might upset all of us.เขาไม่เข้าใจเลยว่าการย้าย ไปนิวซีแลนด์ทำให้พวกเราโมโหแค่ไหน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
You see, we really don't want to move out to New Zealand.รู้มั้ยคะ เราไม่อยากย้าย ไปนิวซีแลนด์เลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I want to go to New Zealand.หนูอยากไปนิวซีแลนด์ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
There are five things I will do now to be more mature and prepare for my new life in New Zealand.มีอยู่ห้าอย่าง ที่เราควรทำเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ และเตรียมตัวสำหรับ ชีวิตใหม่ในนิวซีแลนด์ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- I'm moving to New Zealand.- ฉันจะย้ายไปนิวนีแลนด์ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
But what about New Zealand? We're supposed to be coming out there.แล้วเรื่องนิวซีแลนด์ล่ะคะ เราวางแผนจะไปที่นั่น Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zealShe will be relocated to New Zealand.
zealThe population of Japan is larger than that of New Zealand.
zealThe whole population of New Zealand is 3,410,000, and one seventh of it are the Maori people.
zealHe is very zealous in his study of English.
zealI carelessly deleted your e-mail address and had to ask Russell in New Zealand for it.
zealGuess what! I'm going to New Zealand to study.
zealThe climate of New Zealand is similar to that of Japan.
zealThey speaks English in New Zealand.
zealI hear they have a lot of problems with the tunnels in New Zealand.
zealGenerally speaking, New Zealanders are taller than Japanese.
zealI'm from Wellington, the capital of New Zealand.
zealI have not been to New Zealand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความชื่นชอบ[N] zeal for something, See also: interest, keenness, fondness, liking, affection, Syn. ความชื่นชม, ความชอบ, Ant. ความเกลียด, Example: ผู้คนที่มาดูการแข่งขันฟุตบอลนี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในทีมฟุตบอลเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิวซีแลนด์[n. prop.] (Niū Sīlaēn) EN: New Zealand   FR: Nouvelle-Zélande [f]
พร่ำสอน[v.] (phramsøn) EN: be tireless in teaching ; teach with tireless zeal   
ประเทศนิวซีแลนด์[n. prop.] (Prathēt Niū Sīlaēn) EN: New Zealand   FR: Nouvelle-Zélande [f]
สายการบิน แอร์ นิวซีแลนด์[TM] (Sāikānbin Aē Niū Sīlaēnt) EN: Air New Zealand   FR: Air New Zealand

CMU English Pronouncing Dictionary
ZEAL    Z IY1 L
ZEALOT    Z EH1 L AH0 T
ZEALAND    Z IY1 L AH0 N D
ZEALOTS    Z EH1 L AH0 T S
ZEALOUS    Z EH1 L AH0 S
ZEALOTRY    Z EH1 L AH0 T R IY0
ZEALAND'S    Z IY1 L AH0 N D Z
ZEALANDER    Z IY1 L AH0 N D ER0
ZEALOUSLY    Z IY1 L AH0 S L IY0
ZEALOUSLY    Z EH1 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zeal    (n) (z ii1 l)
zealot    (n) (z e1 l @ t)
Zealand    (n) (z i1 l @ n d)
zealots    (n) (z e1 l @ t s)
zealous    (j) (z e1 l @ s)
zealotry    (n) (z e1 l @ t r ii)
Zealander    (n) (z i1 l @ n d @ r)
zealously    (a) (z e1 l @ s l ii)
Zealanders    (n) (z i1 l @ n d @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
熱意[ねつい, netsui] Thai: ความตั้งใจจริง English: zeal

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンザス[, anzasu] (n) (See アンザス条約) Australia, New Zealand and the United States; ANZUS [Add to Longdo]
アンザス条約[アンザスじょうやく, anzasu jouyaku] (n) ANZUS Treaty (Australia, New Zealand and the United States) [Add to Longdo]
アンザック[, anzakku] (n) Anzac (from Australian and New Zealand Army Corps during WWI) [Add to Longdo]
ジール;ズィール[, ji-ru ; zui-ru] (n) zeal [Add to Longdo]
ダーク・ゴースト・フィッシュ;ダークゴーストフィッシュ[, da-ku . go-suto . fisshu ; da-kugo-sutofisshu] (n) dark ghost shark (Hydrolagus novaezealandiae, a shortnose chimaera endemic to New Zealand) [Add to Longdo]
ニュージーランドナヌカザメ[, nyu-ji-randonanukazame] (n) draughtsboard shark (species of catshark endemic to New Zealand, Cephaloscyllium isabellum) [Add to Longdo]
ニュージーランドホシザメ[, nyu-ji-randohoshizame] (n) spotted estuary smooth-hound (Mustelus lenticulatus, species of houndshark found around southern Australia and New Zealand) [Add to Longdo]
ニュージーランドミナミアユ[, nyu-ji-randominamiayu] (n) New Zealand grayling (Prototroctes oxyrhynchus) [Add to Longdo]
パウア貝[パウアかい, paua kai] (n) paua (edible New Zealand abalone; species Haliotis iris, H. australis, H. virginea) [Add to Longdo]
ポートジャクソンネコザメ[, po-tojakusonnekozame] (n) Port Jackson shark (Heterodontus portusjacksoni, found in southern Australia and New Zealand) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuāng, ㄎㄨㄤ, ] zealous [Add to Longdo]
积极性[jī jí xìng, ㄐㄧ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] zeal; initiative; enthusiasm; activity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zeal \Zeal\, v. i.
   To be zealous. [Obs. & R.] --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zeal \Zeal\ (z[=e]l), n. [F. z[`e]le; cf. Pg. & It. zelo, Sp.
   zelo, celo; from L. zelus, Gr. ?, probably akin to ? to boil.
   Cf. {Yeast}, {Jealous}.]
   [1913 Webster]
   1. Passionate ardor in the pursuit of anything; eagerness in
    favor of a person or cause; ardent and active interest;
    engagedness; enthusiasm; fervor. "Ambition varnished o'er
    with zeal." --Milton. "Zeal, the blind conductor of the
    will." --Dryden. "Zeal's never-dying fire." --Keble.
    [1913 Webster]
 
       I bear them record that they have a zeal of God, but
       not according to knowledge.      --Rom. x. 2.
    [1913 Webster]
 
       A zeal for liberty is sometimes an eagerness to
       subvert with little care what shall be established.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. A zealot. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zeal
   n 1: a feeling of strong eagerness (usually in favor of a person
      or cause); "they were imbued with a revolutionary ardor";
      "he felt a kind of religious zeal" [syn: {ardor}, {ardour},
      {elan}, {zeal}]
   2: excessive fervor to do something or accomplish some end; "he
     had an absolute zeal for litigation"
   3: prompt willingness; "readiness to continue discussions";
     "they showed no eagerness to spread the gospel"; "they
     disliked his zeal in demonstrating his superiority"; "he
     tried to explain his forwardness in battle" [syn:
     {readiness}, {eagerness}, {zeal}, {forwardness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top