Search result for

woodlots

(5 entries)
(0.0934 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woodlots-, *woodlots*, woodlot
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา woodlots มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *woodlots*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
woodlot    [N] ป่าที่ปลูกขึ้นเพื่อนำไม้มาใช้ประโยชน์, See also: เช่นใช้ทำเชื้อเพลิง ก่อสร้าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Woodlots แปลงป่า [TU Subject Heading]
Communal Forest or Village Woodlot ป่าชุมชน
พื้นที่ป่าไม้ที่จัดแบ่งหรือกำหนดไว้ให้เป็น ของชุมชน มีการจัดการโดยชุมชนและเพื่อชุมชน จะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และถาวรตามกฎเกณฑ์ที่ชุมชนได้กำหนดไว้ พื้นที่ป่าไม้สำหรับชุมชนนี้อาจเป็นป่าธรรมชาติ หรือป่าปลูกก็ได้ ป่าชุมชนมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 อย่าง คือ ชุมชน (รวมบุคคลที่รวมกันขึ้นเป้นชุมชนด้วย) ป่าไม้และการเกษตร นอกจากนี้ป่าชุมชนยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมตามหมู่บ้านในชนบท โดยแยกเป็นหมู่บ้านไปและพิจารณาถึงความต้องการของราษฎรเป็นส่วนรวมของหมู่ บ้านนั้นๆ เป็นพื้นฐาน [สิ่งแวดล้อม]

CMU English Pronouncing Dictionary
WOODLOT    W UH1 D L AA2 T

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top