Search result for

wives

(38 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wives-, *wives*, wive
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wives[N] คำนามพหูพจน์ของ wife, See also: ภรรยา, เมีย, Syn. married women, Ant. husbands

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wives(ไวฟซ) n. พหูพจน์ของ wife

English-Thai: Nontri Dictionary
wives(n) pl ของ wife

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wivesภรรยา [TU Subject Heading]
Wives of Diplomatsภรรยาของนักการทูต ในประเทศที่มีกษัตริย์ และเอกอัครราชทูตจัดถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อกษัตริย์หรือราชินีในฐานะ ประมุขของรัฐนั้น มักจะให้ภรรยาเข้าเฝ้าด้วยต่างหาก แต่การเข้าเฝ้านั้นจะมีพิธีรีตองน้อยกว่าของเอกอัครราชทูตในอดีตกาล ภรรยาของเอกอัครราชทูตมักจะไม่ได้รับการพิจารณารับรองและยกย่องเหมือนกับที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน อาทิเช่น ที่กรุงเวนิส ตามกฎหมายปี ค.ศ. 1268 ไม่อนุญาตให้ภรรยาของเอกอัครราชทูตติดตามไปด้วย ไม่ว่าจะไปประจำแห่งไหน เพราะเกรงว่าภรรยาอาจจะปากโป้งเกี่ยวกับการงานของสามี แต่กฎหมายได้กำหนดให้เอกอัครราชทูตนำพ่อครัวของตนเองติดตามไปด้วย เพื่อกันมิให้เอกอัครราชทูตต้องถูกวางยาพิษในอาหารที่รับประทานกล่าวโดยทั่ว ไปแล้ว ทุกวันนี้ภรรยาของเอกอัครราชทูตได้อุปโภคเอกสิทธิ เกียรติ ลำดับอาวุโส และความคุ้มกันต่าง ๆ เหมือนกับสามี ถึงแม้ในบางกรณีเอกอัครราชทูตกับภรรยาอาจแยกกันอยู่ก็ตาม ภรรยาของเอกอัครราชทูตที่เพิ่งยื่นสารตราตั้ง มักจะหาโอกาสไปเยี่ยมคารวะภรรยาของเอกอัครราชทูตอื่น ๆ ด้วย แม้ว่าในทุกวันนี้ธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวอาจจะไม่เคร่งครัดเหมือนกับสมัย ก่อน อนึ่ง ในบางประเทศได้มีระเบียบข้อบังคับ ห้ามมิให้ผู้แทนทางการทูตและทางการกงสุลที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ แต่งงานกับคนต่างชาติโดยมิได้รับอนุมัติจากรัฐบาลของตนก่อน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Yes, so do our wives.- ใช่เพื่อทำภรรยาของเรา The Ugly American (1963)
I'll stick my bayonet up the jacksy of the first who talks loud of love and wives and childrenดาบปลายปืนเลือดของตัวเอง ขึ้น มากแรกว่า พูดเสียงดังของความรักและ ภรรยา How I Won the War (1967)
At least some of the Hindus brought their wives.อย่างน้อยคนฮินดูก็พาเมียมา Gandhi (1982)
Under this act our wives and mothers are whores.ภายใต้กฎหมายนี้ ภรรยาและแม่ของเราคือโสเภนี Gandhi (1982)
Nehru, Patel most congress officials are in jail. And their wives and children.และ จนท.พรรคอยู่ในคุกหมด รวมทั้งภรรยาและลูกๆ Gandhi (1982)
Some wives, like Mickey Conway... used to curse at them and spit on the floor.สบถด่าพวกเขา และถุยน้ำลายลงพื้น Goodfellas (1990)
Saturday night was for wives... but Friday night at the Copa was for the girlfriends.วันเสาร์สำหรับภรรยา แต่คืนวันศุกร์ที่โคปา สำหรับกิ๊ก Goodfellas (1990)
Our wives, mothers, kids, everybody rode along.เมียเรา แม่ ลูกๆ ทุกคนๆอยู่กันสบาย Goodfellas (1990)
Publishers, authors, critics and their wives.ทั้งสำนักพิมพ์ นักเขียน นักวิจารณ์กับพวกภรรยาของเขา The Joy Luck Club (1993)
Wu Tsing, his other wives and children.วูชิง เมียคนอื่นของเขากับพวกลูกๆ The Joy Luck Club (1993)
The calendar on my desk has the birthdays of our SS friends' wives and children.จดไว้... ในสมุดผมมีวันเกิดเอสเอส Schindler's List (1993)
I was purchased... by one of four wives of a sultan and led off by her eunuch.ผมถูกขายให้กับเมียคนหนึ่งของสุลต่าน และถูกขันทีของเธอพาไป Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wives"Gang Wives" is a Yakuza movie released in 1986 by Toei Distribution Network.
wivesHowever, like America, Japan is predominantly a middle-class, middle-income country, and so wives do not employ maids, but attend to everything themselves.
wivesHusbands and wives should stand by each other throughout their life.
wivesIn all times and places many examples of good relations between wives and mothers-in-law can be seen.
wivesIt is their husbands' faults if wives do fall.
wivesMany families now have two breadwinners with both husbands and wives working.
wivesMany wives complain about high prices.
wivesSome Japanese wives are content to leave their husbands alone.
wivesThese days more young husbands help their wives with housework.
wivesWhen we think of the traditional roles of men and women in society, we think of husbands supporting the family, and wives taking care of the house and children.
wivesWives usually outlive husbands.

CMU English Pronouncing Dictionary
WIVES    W AY1 V Z
WIVES'    W AY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wives    (v) (w ai1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おみ[, omi] (n) (1) (abbr) (col) (See 味噌) miso (usu. said by housewives); (2) miso soup [Add to Longdo]
ママチャリ[, mamachari] (n) (See チャリ) ladies' bicycle (of a kind often used by housewives, usu. with a basket in front); granny bike [Add to Longdo]
女房と畳は新しい方がいい;女房と畳は新しい方が良い;女房と畳は新しいほうがいい;女房と畳は新しい方がよい[にょうぼうとたたみはあたらしいほうがいい(女房と畳は新しい方がいい;女房と畳は新しい方が良い;女房と畳は新しいほうがいい);にょうぼうとたたみはあたらしいほうがよい(女房, nyouboutotatamihaatarashiihougaii ( nyoubou to tatami ha atarashi i houga ii ; nyou] (exp) wives and tatami are best when they're new [Add to Longdo]
良人[りょうじん;りょうにん, ryoujin ; ryounin] (n) (1) (phrase used by wives to their husbands as a form of address) (See 夫・おっと,亭主・1,ハズバンド,旦那・1) husband; (2) good person [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhóu, ㄓㄡˊ, ] wives of brothers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wife \Wife\, n.; pl. {Wives}. [OE. wif, AS. wif; akin to OFries.
   & OS. wif, D. wijf, G. weib, OHG. w[imac]b, Icel. v[imac]f,
   Dan. viv; and perhaps to Skr. vip excited, agitated,
   inspired, vip to tremble, L. vibrare to vibrate, E. vibrate.
   Cf. Tacitus, [" Germania" 8]: Inesse quin etiam sanctum
   aliquid et providum putant, nec aut consilia earum
   aspernantur aut responsa neglegunt. Cf. {Hussy} a jade,
   {Woman}.]
   [1913 Webster]
   1. A woman; an adult female; -- now used in literature only
    in certain compounds and phrases, as alewife, fishwife,
    goodwife, and the like. " Both men and wives." --Piers
    Plowman.
    [1913 Webster]
 
       On the green he saw sitting a wife.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. The lawful consort of a man; a woman who is united to a
    man in wedlock; a woman who has a husband; a married
    woman; -- correlative of husband. " The husband of one
    wife." --1 Tin. iii. 2.
    [1913 Webster]
 
       Let every one you . . . so love his wife even as
       himself, and the wife see that she reverence her
       husband.               --Eph. v. 33.
    [1913 Webster]
 
   {To give to wife}, {To take to wife}, to give or take (a
    woman) in marriage.
 
   {Wife's equity} (Law), the equitable right or claim of a
    married woman to a reasonable and adequate provision, by
    way of settlement or otherwise, out of her choses in
    action, or out of any property of hers which is under the
    jurisdiction of the Court of Chancery, for the support of
    herself and her children. --Burrill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wives \Wives\, n.,
   pl. of {Wife}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top