Search result for

worrying

(41 entries)
(0.0404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worrying-, *worrying*, worry
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You need to spend less time worrying about unicorns and more time worrying about rats.เจ้าควรที่จะใช้เวลาอันน้อยนิดที่กังวลเกี่ยวกับยูนิคอน หันมากังวล เกี่ยวกับหนูดีกว่านะ The Labyrinth of Gedref (2008)
You have enough to deal with without worrying about such things.เจ้าไม่ต้องเป็นกังวลอะไรกับเรื่องนี้หรอก To Kill the King (2008)
But I couldn't stop worrying about it.แต่ฉันไม่สามารถหยุดกังวลกับมันได้ Heartbreak Library (2008)
So maybe you should, I don't know, spend a little less time worrying about the dog's method acting, and more time figuring out how to stop 20 year olds in Topeka from changing the channel.พวกคุณน่าจะ.. อืมมม ไม่รู้เหมือนกันสินะ น่าจะใช้เวลากังวลเกี่ยวกับเรื่องหมานี่น้อยลงสักหน่อย Bolt (2008)
Stop worrying cat. I'll get us out of here.อย่ากังวลไปเลย เจ้าแมวน้อย \ ฉันจะพาเราสองคนออกไปจากที่นี่เอง Bolt (2008)
You're worrying me.ช่างคนนึงของคุณ Gomorrah (2008)
Oh, quit wallowing. Stop worrying about all that.โอ ,คุณดูโทรมจัง ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอก I Lied, Too. (2009)
Why don't you tell me what's worrying you?หนูก็เป็นอิสระอยู่แล้ว Agora (2009)
Don't you be worrying about your old man now.ไม่ต้องห่วงตาแก่คนนี้หรอก 2012 (2009)
Quit your worrying, grumpy.เลิกกังวลเถอะ,พ่อจอมบึ้ง Death Takes a Holiday (2009)
I think what you should be worrying about is what happens before you die.ฉันว่าเธอน่าจะกังวลว่า มันจะเกิดอะไรกับเธอก่อนที่เธอจะตายมากกว่านะ Lucifer Rising (2009)
Look, I can't leave my house for more than 20 minutes without my wife worrying.มากกว่า 20 นาที โดยที่เมียฉันไม่ต้องเป็นกังวล ฉันต้องการเวลาแก้ตัวสักหน่อย Down (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worryingDon't you think it of no use worrying about what will happen tomorrow?
worryingHe is always worrying about his daughter.
worryingHer cheerful voice responded just like that. Guess I was worrying over nothing...
worryingHer folks cannot help worrying about her wound.
worryingI do a lot of worrying.
worryingI'd stop worrying about it and take some action. The anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face.
worryingIt is no use worrying about it.
worryingIt's a worrying matter.
worryingIt's hardly worth while worrying about him.
worryingIt's no use worrying about it. There's nothing you can do.
worryingI've been worrying myself into depression.
worryingI was biting my nails, worrying about you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหนักใจ[ADJ] worrying, See also: worrisome, troubling, Example: การใช้ภาษาแอสเซมบลีเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะใกล้เคียงกับภาษามนุษย์, Thai definition: เป็นที่ลำบากใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
WORRYING    W ER1 IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worrying    (v) (w uh1 r i i ng)
worryingly    (a) (w uh1 r i i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうでもいい(P);どうだっていい[, doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P) [Add to Longdo]
介意[かいい, kaii] (n,vs) worrying about; caring about [Add to Longdo]
慨世憂国[がいせいゆうこく, gaiseiyuukoku] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism [Add to Longdo]
主思い[しゅうおもい, shuuomoi] (n) worrying about one's master's affairs; one who so worries [Add to Longdo]
焦心苦慮[しょうしんくりょ, shoushinkuryo] (n,vs) worrying oneself (about); being anxious (about); fidgeting (about) [Add to Longdo]
心配でならない[しんぱいでならない, shinpaidenaranai] (exp) can't help worrying; besides myself with worry [Add to Longdo]
心配性[しんぱいしょう, shinpaishou] (n) prone to worrying [Add to Longdo]
恥も外聞もない[はじもがいぶんもない, hajimogaibunmonai] (exp) not worrying about one's reputation or appearance; not caring what others think [Add to Longdo]
目じゃない[めじゃない, mejanai] (exp) no big deal; no match; not worth worrying about [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忧灼[yōu zhuó, ㄧㄡ ㄓㄨㄛˊ, / ] worrying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worry \Wor"ry\, v. t. [imp. & p. p. {Worried}; p. pr. & vb. n.
   {Worrying}.] [OE. worowen, wirien, to strangle, AS. wyrgan in
   [=a]wyrgan; akin to D. worgen, wurgen, to strangle, OHG.
   wurgen, G. w["u]rgen, Lith. verszti, and perhaps to E.
   wring.]
   [1913 Webster]
   1. To harass by pursuit and barking; to attack repeatedly;
    also, to tear or mangle with the teeth.
    [1913 Webster]
 
       A hellhound that doth hunt us all to death;
       That dog that had his teeth before his eyes,
       To worry lambs and lap their gentle blood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To harass or beset with importunity, or with care an
    anxiety; to vex; to annoy; to torment; to tease; to fret;
    to trouble; to plague. "A church worried with
    reformation." --South.
    [1913 Webster]
 
       Let them rail,
       And worry one another at their pleasure. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       Worry him out till he gives consent. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To harass with labor; to fatigue. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worrying
   adj 1: causing distress or worry or anxiety; "distressing (or
       disturbing) news"; "lived in heroic if something
       distressful isolation"; "a disturbing amount of crime";
       "a revelation that was most perturbing"; "a new and
       troubling thought"; "in a particularly worrisome
       predicament"; "a worrying situation"; "a worrying time"
       [syn: {distressing}, {distressful}, {disturbing},
       {perturbing}, {troubling}, {worrisome}, {worrying}]
   n 1: the act of harassing someone [syn: {badgering}, {worrying},
      {torment}, {bedevilment}]
   2: the act of moving something by repeated tugs or pushes;
     "vigorous worrying finally loosened the saw"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top