Search result for

witnessed

(23 entries)
(1.0766 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -witnessed-, *witnessed*, witness, witnesse
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You may have tried to hide it... but I have witnessed what your new formulas, not Batch Five... have done to your human subject.นายพยายามเหลือเกิน ที่จะไม่ให้ใครรู้ แต่ฉันเห็นกับตาในสิ่งที่โจ๊บทำ ซึ่งไม่ได้เป็น ผลมาจากสารทดลองที่ห้า The Lawnmower Man (1992)
The psychiatrist figured she'd probably witnessed... one of the murders, and she's just in shock... but I've seen people flipped out before... and this girl is flipped out for good.นักจิตวิทยาบอกว่า เธอเจอบางอย่างที่ร้ายแรงมาก จนถึงขั้นที่ว่าช็อคอย่างรุนแรง ผมเคยเห็นคนเพี้ยนแย่ๆมามาก The Lawnmower Man (1992)
What we've just witnessed, what we've read in your field reports, the scientific basis and credibility just seem wholly unsupportable.ไม่ต้องกลัว Billy พวกเราอยู่ที่นี่ เพื่อช่วยคุณ เราเพิ่งเป็นพยานการพบเห็นอะไร อะไร ในรายงานการลงพื้นที่ ที่เราอ่าน Deep Throat (1993)
- About the miracle we witnessed.- เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ที่เราเห็น Pulp Fiction (1994)
- Miracle you witnessed.- มิราเคิลที่คุณเห็น Pulp Fiction (1994)
- I witnessed a freak occurrence.- ผมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นประหลาด Pulp Fiction (1994)
You witnessed the shooting, I believe.คุณยังเป็นพยานในเหตุการณ์นั้นอยู่เลย In the Mouth of Madness (1994)
the horrors he witnessed... the people he knew, helped, saved in some cases.เกี่ยวกับบางคน ที่เขารู้จัก และเคยช่วยเหลือไว้ Pola X (1999)
Look, I wish that you hadn't witnessed that awful scene tonight, but in a way, I'm glad.ฟังนะลูก แม่ขอโทษสำหรับเรื่องเมื่อกี๊ แต่ยังไงซะ แม่ก็ดีใจ American Beauty (1999)
You only talk like that 'cause you haven't witnessed my demonic powers.ซึ่วตามจริงแล้วนักรบที่แข็งแกร่งมาก การจะทำให้เชื่อฟังก็ลำบาก One Piece: Wan pîsu (1999)
- That's not what I witnessed.- นั่นไม่ใช่ที่ผมเห็น - คุณหยุด... Unbreakable (2000)
I know history has witnessed a long line of lunacy from your small island shores, but for a man of your apparent intelligence to relinquish from his emotional grasp that shimmering angel of sensual splendour...ผมรู้ว่าประวัติศาสตร์มีวิถีทางที่สามารถสืบทราบได้ จากเกาะเล็กๆ ที่คุณจากมา แต่สำหรับคนที่ฉลาดหลักแหลมที่สังเกตุได้ชัดเจนนั้น ได้ถูกปลดปล่อยจากเงื้อมมือแห่งอารมณ์ จากนางฟ้าที่ส่งแสงระยิบระยับ จากความงดงามที่รู้สึกได้ Hope Springs (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
witnessedHe witnessed the accident.
witnessedHe witnessed the murder.
witnessedShe witnessed the crime.
witnessedShe witnessed the truth of the statement.
witnessedShe witnessed to having seen the man.
witnessed"Strange isn't it. By the schedule around now we should have all witnessed an UFO, and united in researching." "From 'witnessed' it's never gunna happen."
witnessedThe day before yesterday he witnessed a weird incident in the wilderness.
witnessedThis lady witnessed an accident at three o'clock this afternoon.

CMU English Pronouncing Dictionary
WITNESSED    W IH1 T N AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
witnessed    (v) (w i1 t n @ s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Witness \Wit"ness\, v. t. [imp. & p. p. {Witnessed}; p. pr. &
   vb. n. {Witnessing}.]
   [1913 Webster]
   1. To see or know by personal presence; to have direct
    cognizance of.
    [1913 Webster]
 
       This is but a faint sketch of the incalculable
       calamities and horrors we must expect, should we
       ever witness the triumphs of modern infidelity. --R.
                          Hall.
    [1913 Webster]
 
       General Washington did not live to witness the
       restoration of peace.         --Marshall.
    [1913 Webster]
 
   2. To give testimony to; to testify to; to attest.
    [1913 Webster]
 
       Behold how many things they witness against thee.
                          --Mark xv. 4.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) To see the execution of, as an instrument, and
    subscribe it for the purpose of establishing its
    authenticity; as, to witness a bond or a deed.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top