Search result for

willes

(630 entries)
(0.0297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -willes-, *willes*, wille
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา willes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *willes*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
of one's own free will (n vt phrase ) เดือด

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
will (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) The best way to do this is to have an announcer at hand. But this can cause complications. The problems that come with having an announcer

English-Thai: Longdo Dictionary
willful(adj) มุ่งมั่น, อย่างตั้งใจ เช่น For example, if your neighbor builds an ugly new fence and you intentionally run it down with your truck, that's a willful tort., I want you to understand that what I hate is willful ignorance.
goodwill(n) ค่าความนิยม เช่น Everything's that little bit nicer and you get the feeling that in some small way you're contributing to the ongoing goodwill of the workplace.; Just four days later, they ruined whatever goodwill the bishop established with sex-abuse victims.
last will(n ) ความประสงค์ครั้งสุดท้ายของชีวิต, บันทึกการยกมรดก (Last Will and Testament) เช่น Do make, publish and declare this to be my last will and testament. I give, devise and bequeath to my beloved wife all of my property, real, personal and mixed, of which I shall be possessed, and to which I shall be entitled, at the time of my death., R. testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
will[AUX] จะ, See also: จัก
will[N] ความตั้งใจ, See also: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน, Syn. determination, resolution
will[VT] ตั้งใจที่จะทำให้เกิด, See also: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ
will[N] ความต้องการ, See also: จุดประสงค์, ความปรารถนา
will[VI] ต้องการ, See also: ประสงค์, ปรารถนา, Syn. desire, want, wish
will[VT] ต้องการ, See also: ประสงค์, ปรารถนา, Syn. desire, want, wish
will[N] พินัยกรรม, See also: คำสั่งเสีย
swill[VT] ใช้น้ำล้าง, See also: เทน้ำเพื่อล้าง, ล้างด้วยน้ำ, Syn. wash, rinse
swill[VI] ดื่มอย่างตะกละ, See also: ดื่มอั้กๆ, Syn. gulp, guzzle
swill[VT] ดื่มอย่างตะกละ, See also: ดื่มอั้กๆ, Syn. gulp, guzzle
swill[VT] ให้เศษอาหารเพื่อเลี้ยงสัตว์, See also: ให้เศษอาหารเลี้ยงหมู, Syn. slop
swill[N] เศษอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์, See also: เศษอาหารเลี้ยงหมู, Syn. slops, hogwash, pig-swill
swill[N] เศษอาหารในครัว, See also: เศษอาหาร, ขยะ, Syn. garbage, waste, trash, slop
swill[N] การดื่มอึกใหญ่, See also: การดื่มคำใหญ่, Syn. gulp, large drink
twill[N] ผ้าทอลายแบบทแยง, Syn. serge
willed[ADJ] ซึ่งมีความตั้งใจ, See also: ซึ่งมีเจตนา
willow[N] ต้นวิลโลว์, See also: ไม้ที่มาจากต้นวิลโลว์
at will[IDM] ตามใจ, See also: ตามสบาย
will to[PHRV] ยกมรดกให้, See also: ทำพินัยกรรมให้
willies[SL] ความกลัว, See also: ความวิตก
willies[N] ความรู้สึกไม่สบายใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ความรู้สึกวิตกกังวล, Syn. agitation, anxiety, uneasiness
willing[ADJ] ซึ่งมีความตั้งใจ, See also: ซึ่งสมัครใจ, ซึ่งเต็มอกเต็มใจ, ซึ่งยินดี, Syn. ungrudging, voluntary, Ant. grudging, reluctant, involuntary
willowy[ADJ] ระหง, See also: อรชร, เพรียวลม, Syn. graceful, lissome, slender, Ant. awkward, ungainly, ungraceful
freewill[ADJ] ด้วยความเต็มใจ, See also: ด้วยความสมัครใจ, Syn. voluntary, Ant. involuntary
goodwill[N] ความเป็นมิตร, See also: ความหวังดี, มิตรไมตรี
ill will[N] ความรู้สึกไม่เป็นมิตร, See also: ทัศนคติที่ไม่ดี, ความมุ่งร้าย, ความเป็นปรปักษ์, Syn. hostility, unfriendliness, Ant. friendliness
self-will[N] การดื้อดึง, See also: การถือทิฐิ, ความดื้อด้าน, ความดื้อรั้น, Syn. obstinacy, stubbornness
swill out[PHRV] ล้างออก
unwilling[ADJ] ไม่เต็มใจ, See also: ไม่สมัครใจ, Syn. hesitating, reluctant, Ant. ready, willing
unwilling[ADJ] ฝืนใจ, See also: ซึ่งถูกบังคับ, จำยอม, จำทน, Syn. against, disinclined, Ant. willing, eager
willingly[ADV] อย่างเต็มใจ, See also: อย่างสมัครใจ, อย่างเต็มอกเต็มใจ, Syn. ungrudgingly, voluntarily, Ant. grudgingly, reluctantly, involuntarily
willowish[ADJ] เกี่ยวกับต้นวิลโลว์
willpower[N] ความตั้งใจจริงและความมีวินัยในตัวเองที่นำไปสู่ความสำเร็จ, Syn. determination, resolution
swill down[PHRV] ดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มจำนวนมาก
will power[N] กำลังใจ
self-willed[ADJ] ดื้อดึง, See also: ดื้อรั้น, เอาแต่ใจตัวเอง, ถือทิฐิ, Syn. disobedient, difficult, obstinate, willful
unwillingly[ADV] อย่างไม่เต็มใจ
willfulness[N] ความจงใจ, See also: ความตั้งใจ, Syn. deliberateness, intention, voluntariness, Ant. involuntariness
willingness[N] ความเต็มใจ, See also: ความสมัครใจ, ความเต็มอกเต็มใจ, Syn. voluntariness, Ant. reluctance, involuntariness
willy-nilly[ADJ] ด้วยความเต็มใจหรือไม่ก็ตาม, See also: ด้วยความสมัครใจหรือไม่ก็ตาม
willy-nilly[ADV] อย่างเต็มใจหรือไม่ก็ตาม, See also: อย่างสมัครใจหรือไม่ก็ตาม, Syn. nolens volens
with a will[IDM] ด้วยความตั้งใจ, See also: อย่างไม่ย่อท้อ, อย่างมุ่งมั่น
pussy willow[N] ต้นงิ้ว
whippoorwill[N] นกกลางคืนกินแมลงแถบอเมริกาเหนือมีขนสีน้ำตาล, See also: ชื่อละตินคือ Caprimulgus vociferus
That will do.[IDM] มันเพียงพอแล้ว, See also: มันดีพอแล้ว
unwillingness[N] ความไม่เต็มใจ, Syn. reluctance
will not wash[SL] ไม่น่าเชื่อ, See also: ไม่น่าเป็นไปได้
Time will tell[IDM] ต้องรอเวลา
get the willies[IDM] หวาดกลัว, See also: ขยาด, ใจคอไม่ดี
heads will roll[IDM] บางคนต้องยุ่งยากหรือพบปัญหา (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
free-willadj. เต็มใจ,ด้วยใจสมัคร
good willไมตรีจิต,ความนิยม
goodwillไมตรีจิต,ความนิยม
ill willความมุ่งร้าย,เจตนาร้าย,ความเป็นปฏิปักษ์, Syn. animosity
self-will(เซลฟวิล',เซลฟ'วิล) n. ความดื้อรั้น,ความเอาแต่ใจตัว,การถือทิฐิมานะ., See also: self-willed adj. self-willedly adv. self-willedness n., Syn. stubborn willfulness
swill(สวีล) n. อาหารเหลว,อาหารกึ่งเหลว,ขยะ,เศษอาหาร,เศษอาหารในครัว,เศษอาหารติดจานหรือก้นหม้อ,เหล้าเลว,การดื่มอึกใหญ่,การกลั้วคอ,การล้าง,น้ำล้างชาม. vi. ดื่มเต็มที่,ดื่มอย่างตะกละ,ดื่มมากเกินไป. vt. ล้าง,ดื่มอึกใหญ่., See also: swiller n.
twill(ทวิล) n. ผ้าลายทแยง,สิ่งทอลายทแยง vt. ทอเป็นลายทแยง
unwilled(อันวีลดฺ') adj. ไม่สมัครใจ,ไม่ตั้งใจ
unwilling(อันวีล'ลิง) adj. ไม่เต็มใจ,ลังเลใจ,ต่อต้าน,ดื้อรั้น,หัวรั้น,แข็งข้อ., See also: unwillingly adv. unwillingness n. -S .loath
will(วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ
will powern. อำนาจ,กำลังใจ
will-call(วิล'คอล) adj. เกี่ยวกับร้านค้าที่ผู้ซื้อต้องคอยจนกว่าจะถูกเรียกให้ไปรับของได้
will-o'-the ###SW. wisp (วิล'ละเธอะวิสพฺ') n. ผีกระสือ,ไฟฟอสฟอรัส,สิ่งลวงตา,สิ่งที่ทำให้ฉงนสนเทห์. will-o'-the wispish,will-o'-the wispy adj., Syn. ignis fatuus
willable(วิล'ละเบิล) adj. ทำให้ตัดสินใจได้,ทำให้ตกลงใจได้
willed(วิลดฺ) adj. มีความตั้งใจ,มีเจตนา
willful(วิล'ฟูล) adj. สมัครใจ,มีเจตนา,ตั้งใจ,ดื้อรั้น,หัวแข็ง, Syn. willful., See also: willfulness n.
willing(วิล'ลิง) adj. เต็มใจ,ตั้งใจ,มีเจตนา,สมัครใจ,ยินดี, See also: willingly adv. willingness n., Syn. obliging,agreeable
willless(วิล'ลิส) adj. ไม่มีตั้งใจ,ไม่เจตนา,ไม่ตกลงใจ., See also: willlessness n.
willow(วิล'โล) n. ต้นหลิว,ไม้ของต้นไม้ดังกล่าว,สิ่งที่ทำด้วยไม้ดังกล่าว
willowy(วิล'โลอี) adj. อ่อนโยน,ว่าง่าย,สอนง่าย,เต็มไปด้วยต้นหลิว,อรชร,เพรียวลม,ระหง
willy-nilly(วิล'ลีนิล'ลี) adj.,adv. เต็มใจหรือไม่ก็ตาม, Syn. unavoidably

English-Thai: Nontri Dictionary
freewill(adj) เต็มใจ,สมัครใจ,ตามอำเภอใจ
goodwill(n) ไมตรีจิต,น้ำใจ,ความปรารถดี,ความนิยม
ILL ill will(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่จริงใจ,ความมุ่งร้าย
SELF-self-will(n) ความเอาแต่ใจ,การถือทิฐิมานะ
swill(n) น้ำล้างชาม,กองขยะ,เศษอาหาร,ขยะ,อาหารเหลว
swill(vi) ดื่มเต็มที่,ดื่มมาก
swill(vt) ล้าง,กลั้ว,ซัก
unwilling(adj) ไม่เต็มใจ,ดื้อรั้น,แข็งข้อ,ต่อต้าน
will(n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ
will(vi) จะ,ประสงค์,ชอบ,ตั้งใจ,พอใจ,อยากจะ
WILL-O'-THE-will-o'-the-wisp(n) ผีโขมด,ผีกระสือ
willing(adj) เต็มใจ,สมัครใจ,ใจมุ่ง,ตั้งใจ
willow(n) ต้นไม้จำพวกสนุ่น,ต้นหลิว
willpower(n) จิตตานุภาพ,อำนาจจิต,กำลังใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
privileged willพินัยกรรมในพฤติการณ์พิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proving a will; probateการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probate; proving a willการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal willfulnessการจงใจละเลยหน้าที่ตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
last willพินัยกรรมฉบับหลังสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lost willพินัยกรรมหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revival of willการรื้อฟื้นพินัยกรรมเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revocation of willการเพิกถอนพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
soldier's willพินัยกรรมทหาร [ดู privileged will ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral willพินัยกรรมด้วยวาจา [ดู nuncupative will] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestation of willการรับรองการทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint willพินัยกรรมร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Bonwill's triangleสามเหลี่ยมบอนวิลล์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditional willพินัยกรรมมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general willเจตจำนงร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
goodwillค่าความนิยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
free willเจตจำนงเสรี [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
validity of willความสมบูรณ์แห่งพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tenancy at willการเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
holographic willพินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-intervention willพินัยกรรมที่ผู้จัดการมรดกไม่ต้องขออำนาจศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nuncupative willพินัยกรรมด้วยวาจา [ดู oral will] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wilful; willfulโดยตั้งใจ, โดยจงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
will, generalเจตจำนงร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
willful; wilfulโดยตั้งใจ, โดยจงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
willinglyโดยสมัครใจ, โดยจงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
willเจตจำนง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
willพินัยกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
will๑. พินัยกรรม๒. เจตจำนง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
will of the stateเจตจำนงแห่งรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
will substitutesเอกสารแทนพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
will to powerเจตจำนงมุ่งอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
will, conditionalพินัยกรรมมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
will, freeเจตจำนงเสรี [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Williams syndromeกลุ่มอาการวิลเลียมส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Shakespeare, William, 1564-1616เชกสเปียร์, วิลเลี่ยม, ค.ศ. 1564-1616 [TU Subject Heading]
von Willebrand factorวอน วิลลีแบรนด์ แฟคเตอร์ [TU Subject Heading]
Willกำลังใจ [TU Subject Heading]
Willingness to payความเต็มใจที่จะจ่าย [TU Subject Heading]
Willsพินัยกรรม [TU Subject Heading]
Swill ข้าวหมู
ของเสียซึ่งประกอบด้วยเศษอาหารและน้ำ สารมารถใช้เป็นอาหารหมูได้, ดู Kitchen Waste (Kitchen Waste หมายถึง ของเสียจากห้องครัว โดยมากจะเป็นเศษอาหาร ถุงพลาสติก เป็นต้น ) [สิ่งแวดล้อม]
Willemite วิลเลไมต์
แหล่ง - ในประเทศไทยยังไม่เคยตรวจพบกัน แต่ก็น่าจะพบในแหล่งแร่สังกะสีทั่วไป ประโยชน์ - เป็นสินแร่ที่มีค่าของสังกะสี [สิ่งแวดล้อม]
Goodwill Representativeผู้แทนสันถวไมตรี " หมายถึง การแต่งตั้งบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความประพฤติ และ บุคลิกที่เหมาะสมในการเป็นผู้แทนของประเทศ ให้ไปเยือนต่างประเทศ เพื่ออัธยาศัยไมตรี หรือผูกมิตรกับอีกประเทศหนึ่ง โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ " [การทูต]
Goodwillค่าความนิยม [การบัญชี]
Circle of Willisเซอร์เคิลออฟวิลลิส,หลอดเลือดแดง;เซอร์เคิลออฟวิลลิส;วงหลอดเลือดแดงในสมอง;เซอร์เคิลของวิลลิส [การแพทย์]
Exercise, William's Flexionการบริหารแบบวิลเลี่ยมส์ [การแพทย์]
Fractures, Willowกระดูกเดาะในเด็ก [การแพทย์]
Goodwillความนิยม, [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deferred goodwill (n) ค่าความนิยมรอตัดบัญชี
goodwillค่าความนิยม
goodwill[กู้ดวิล] (n ) กระชับมิตร
See also: S. amity, benevolence, brotherhood, charity, cordiality, cordialness, fellowship, fr
I will go get the original together with take the copy pay in slip for the propertyThank you. I will go get the original together with take the copy pay in slip for the property tax to you tomorrow.
sich freiwillig auferlegt (n) การทำร้ายร่างกายตัวเอง
willy (slang ) อวัยวะเพศชาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How is Italy, sir?Ach, wie Italien ist, willst du wissen? The Skin (1981)
Sir, what are you trying to say?Was willst du mir sagen? The Skin (1981)
For the love of God, we're at war... there's no time for...Ike, um Himmels willen, hier ist doch Krieg! Ich hab doch keine Zeit! The Skin (1981)
A dirty trick, that's what it is... to rob Mark Cork and his Fifth Battalion of their glory...Das ist ein verdammter Trick, sonst nichts! Man will Mark Cork und seine 5. Armee um den wohlverdienten Triumph bringen! The Skin (1981)
They made her a colonel in the Air Force... who came up with this crazy idea of supplying the population by plane... and it seems that the President is interested as well... - Wow!Und sie kommt mit ihrem verlogenen Projekt daher, dass sie mit ihrem schönen Flugzeug Lebensmittel an die hungernde Bevölkerung verteilen will, und der Präsident hat anscheinend Interesse. The Skin (1981)
If you don't want to then don't!Sei doch still. Wenn du nicht willst, dann nicht! The Skin (1981)
- I want one.Ach, ich will eine haben! The Skin (1981)
You want to see this guy's imitation of Mussolini?Willst du sehen, wie der Gauner Mussolini nachmacht? The Skin (1981)
A fish! It don't care what they say. My god!Es ist mir egal, was sie sagen, Pater, so tun Sie doch um Himmels willen etwas! The Skin (1981)
- that idiot refuses to eat. - He's skin and bones. I lost money on this one.Das ist ein Arschloch, der will nicht essen, mager ist er geworden, und ich zahl drauf. The Skin (1981)
There's a shortage.Er will sie zu Seife verarbeiten? The Skin (1981)
Jimmy, come here. Come here.Jimmy, wo willst du hin, komm her, komm. The Skin (1981)
- What is it you want?Was will er? The Skin (1981)
It's too hot.Er schwitzt! Er braucht Eis! Was will er? The Skin (1981)
- Not coffee.Er will einen Kaffee. The Skin (1981)
He wants ice.Was denn, Kaffee! Er will keinen Kaffee. The Skin (1981)
- Ice, I want ice.Er will Eis. Haben wir nicht! The Skin (1981)
You don't want to pay?Will er nicht zahlen? The Skin (1981)
- Yes. - You want to sleep with her?Willst du sie ficken? The Skin (1981)
- What are you going to do?Was machst du heute Abend? - Ich will auch telefonieren! The Skin (1981)
I want all men of the 5th... shaved and in full uniform helping the civilians.Jeden Mann der 5. Armee von Mark Cork will ich rasiert und in tadelloser Uniform auf der Straße sehen. The Skin (1981)
A blonde!Willkommen, Signorina! The Skin (1981)
Lets have a look!Na, Süße, willst du mit uns mit? Steig ein! He, eine schöne, langbeinige Italienerin! The Skin (1981)
How about 8 inches of sugar cane?Überhaupt nicht schlecht! Willst du eine Zigarette? The Skin (1981)
- I wanna go home... - I know. - I want out of here.Ich will nicht mehr hier bleiben. The Skin (1981)
But maybe he plays baseball.Aber vielleicht will er ja jetzt Baseball spielen! The Skin (1981)
Bob, that Rome sign... I'd like to keep it for my collection.Bob, das Ortsschild von Rom, das will ich für mein Arbeitszimmer, verstanden? The Skin (1981)
I want to know who did it.Ich will die Namen der Täter. Pixote (1981)
You want to touch it?Willst du mal anfassen? Pixote (1981)
I'll blow you away, motherfucker!Ich will doch heiraten! - Eine blaue Bohne wirst du heiraten! Pixote (1981)
-I don't want any trouble.Ich will keinen Ärger, Lilica. Pixote (1981)
What more could you want?Was willst du mehr? Pixote (1981)
There's just one more thing...Aber ich will noch etwas anderes. Pixote (1981)
-I want cash. -Bag off, fairy!Ich will Kohle. Pixote (1981)
Lilica, I just told you I don't want no trouble.Ich hab' dir gesagt, dass ich keinen Ärger will. Verstanden? Pixote (1981)
-I sure hope he doesn't!Du machst wohl Witze! Ich will nicht mit ihm reden. Pixote (1981)
Tell that cow I won't see her.Sag dem alten Biest, dass ich sie nicht sehen willPixote (1981)
Since you won't get me the stuff, how about getting my mother?Wenn du mir nicht helfen willst, werde ich meine Mutter suchen gehen. Pixote (1981)
Look, I'm only trying to help you.Hör mal, ich stelle dir diese Fragen nur, weil ich dir helfen willPixote (1981)
Almir, I don't want any trouble.Almir, ich will keinen Ärger! Pixote (1981)
-I gotta get out of here.Ich will hier abhauen, schnell! Pixote (1981)
-As you want.Wie du willst. Possession (1981)
The press'll come down on us like a ton of bricks!Ich will eure Fressen nicht mehr sehen! Die Presse wird wie die Aasgeier über uns herfallen. Pixote (1981)
Any others like that?Ich will eine klare Antwort! Pixote (1981)
Sapato, you swine, get your ass here!Sapatos, du Hurensohn! Ich will dich sprechen, zeig dich! Pixote (1981)
You want my skin!Du willst mich anscheißen! Pixote (1981)
Don't do grass?Wie, du willst nicht? Pixote (1981)
Piss off! Do you think I'm your pussy?Scheiße, Süßer, fummel an dir selbst rum, wenn du dich aufgeilen willst. Pixote (1981)
I won't make no deal.Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Pixote (1981)
No, I won't...Nein, ich will nicht. Pixote (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
will$100 will cover all your expenses for the trip.
will600 problems will be tough going.
willA 10% tax will be withheld from the payment to you.
willA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
willA bear will not touch a dead body.
willA bicycle will rust if you leave it in the rain.
willAbout how long will it take?
willAbout how many days will it take to get there?
willAbout how much will I have to pay for all the treatments?
willAbout how much will it cost?
willA breakdown in the negotiations will mean war.
willA budget deficit will occur because of a revenue shortfall.
willA careful observation will show you the difference.
willA car is convenient, to be sure, but, after all, it will prove expensive.
willAccidents will happen in the best-regulated families.
willAccidents will happen. [Proverb]
willAccidents will happen when they are least expected.
willAccidents will happen when we are off guard.
willAccording the radio, it will snow tomorrow.
willAccording the TV, it will rain tomorrow.
willAccording to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.
willAccording to the newspaper, he will be here today.
willAccording to the newspapers, he will be here today.
willAccording to the paper, it will snow tomorrow.
willAccording to the TV, it will be fine today.
willAccording to the weather forecast, it will clear up tomorrow.
willAccording to the weather forecast, it will rain tomorrow.
willAccording to the weather forecast, it will snow tomorrow.
willAccording to the weather forecast, the rainy season will set in before long.
willAccording to the weather forecast, the rainy season will set in next week.
willAccording to the weather report, it will snow tonight.
willAccording to the weather reports, it will snow tomorrow.
willAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
willAccrued interest will be paid into your account.
willA change of air will do you a lot of good.
willA change of air will do you good.
willA child who has first learned to talk will badger his parents with "whys" and "whats".
willA child will depend on the television.
willA cornered rat will bite a cat. [Proverb]
willActually this will be my fourth question.
willA dance will be given on Friday.
willA detailed report will be sent you by next mail.
willA diligent man will succeed in the long run.
willA dinner will be given next Saturday.
willAdmission will be allotted in order of application.
willAdmittedly your plan makes sense, but I still think it will be very hard to carry out.
willA dog will bark at strangers.
willA favorable review of your play will appear in the next issue.
willA few days' rest will do you good.
willA few hours nap will do you good.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราชประสงค์[N] intention, See also: wish, will, whim, Syn. พระราชประสงค์, Thai definition: ความต้องการของพระมหากษัตริย์
วัดใจ[V] test one's willingness, Syn. ทดสอบ, Example: การทดสอบครั้งนี้มีเพื่อวัดใจผู้สมัครทุกคน, Thai definition: ทดสอบความกล้า
เอาแต่ใจตัวเอง[ADJ] self-willed, Syn. เอาแต่ใจ, Example: ลูกเขาเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง เพราะพ่อแม่เลี้ยงแบบตามใจมากเกินไป, Thai definition: ที่มีนิสัยถือเอาความต้องการของตนเป็นใหญ่โดยไม่ยินยอมผู้อื่น
ไมตรี[N] friendship, See also: friendliness, goodwill, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, Ant. อริ, ความเป็นศัตรู
สมัครใจ[V] be willing to, See also: volunteer, like volunteer, Syn. เต็มใจ
จำใจต้อง[V] be forced, See also: be bound, be compelled, be obliged, do unwillingly, do against one's will, Syn. จำใจ, ฝืนใจ, Ant. เต็มใจ, Example: รัฐบาลบังคลาเทศจำใจต้องเปิดค่ายผู้ลี้ภัยหลายแห่งบริเวณชายแดนโดยได้รับความช่วยเหลือจากสหประชาชาติ, Thai definition: ทำอย่างนั้นเสียไม่ได้หรือไม่เต็มใจ
ถนอมน้ำใจ[V] keep the goodwill of, See also: refrain from hurting, be considerate, Syn. รักษาน้ำใจ, Example: ป้ามักพูดอะไรตรงโดยไม่คิดถนอมน้ำใจใครเพราะรู้ดีว่าทุกคนเกรงกลัวและยอมลงให้
ทูตสันถวไมตรี[N] goodwill ambassador, Example: เรากำลังจะส่งทูตสันถวไมตรีไปยังเวียดนามใต้, Count unit: คน, Thai definition: ทูตที่ทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธไมตรี
มีกะใจ[V] be kindhearted, See also: be thoughtful, be considerate, be benevolent, have the will, Syn. มีแก่ใจ, มีน้ำใจ, Example: แม้แม่จะต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตนเองทั้งจากภายนอกและภายในอย่างนี้ แม่ก็ยังมีกะใจมาห่วงความรู้สึกฉัน, Thai definition: เอาใจเผื่อแผ่
ไมตรี[N] friendship, See also: amicability, goodwill, good terms, friendly relation, friendliness, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, ไมตรีจิต, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความเอื้ออารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน
รับสมอ้าง[V] be referred, See also: be a willing witness, Example: เขารับสมอ้างจำเลยว่า เขาอยู่กับจำเลยขณะที่เกิดฆาตกรรม
เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน[ADV] as a team, See also: with one heart and one mind, with one idea and will, Syn. เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Example: พวกเขาทำงานเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน, Thai definition: สมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
โดยสมัครใจ[ADV] voluntarily, See also: willingly, freely, by choice, Syn. ด้วยความเต็มใจ, Example: ปัจจุบันหนุ่มสาวจะเลือกคู่กันเองโดยสมัครใจ ไม่มีการคลุมถุงชนอีกต่อไป, Thai definition: อย่างเต็มใจเข้าร่วมด้วยโดยไม่มีใครบังคับ
ความปรารถนาดี[N] goodwill, See also: good intention, Syn. ความหวังดี, Example: ถึงแม้ครูจะรักลูกศิษย์แต่บางทีก็ต้องดุต้องตักเตือนต้องว่าด้วยความปรารถนาดีเพื่อให้ศิษย์ได้ดี
ไม่ยอม[V] refuse, See also: deny, be not willing to, not allow, say no, Syn. ไม่ยินยอม, ไม่สมยอม, Example: เจ้าของบ้านไม่ยอมให้ตำรวจขึ้นไปตรวจค้นชั้นบน, Thai definition: อาการที่แสดงออกบอกให้รู้ว่าไม่เห็นด้วย ไม่ผ่อนผันให้
กุศลเจตนา[N] virtuous intention, See also: good intention, goodwill, Example: ราษฎรผู้มีกุศลเจตนา ได้พร้อมใจกันจัดงานเลี้ยงฉลอง 100 ปี พระยาอนุมานราชธน, Thai definition: ความหวังดี
เกี่ยงงอน[V] be unwilling, See also: contend, dispute, bargain, counterpurpose, haggle, argue, Syn. เกี่ยง, ตั้งแง่, เล่นแง่, Example: ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนให้มีการเจรจารอบทวิภาคีนี้ต่อไปในอนาคตอันใกล้โดยไม่เกี่ยงงอนว่าจะต้องเป็นที่ไหน, Thai definition: เกี่ยงอย่างมีเงื่อนไข, เกี่ยงเอาเชิง
แข็งใจ[V] brace oneself, See also: force oneself to do something against one's will, Syn. อดใจ, Example: ี่ฉันอุตส่าห์แข็งใจไม่ยอมซื้อเสื้อผ้าใหม่ เพราะจะเก็บเงินไว้ไปเที่ยว, Thai definition: พยายามฝืนใจเอาไว้หรือทำไปโดยไม่สมัครใจ
โขมด[N] ghost, See also: jack-o'-lantern, will-o'-the-wisp, phantom, Syn. ผีโขมด, Example: เวลาเดินอยู่กลางทุ่งนาห้ามพูดถึงผีโขมดเชียวนะ, Thai definition: ชื่อผีชนิดหนึ่งเป็นผีป่า จะเห็นเป็นแสงเรืองวาวในเวลากลางคืน
ความหวัง[N] hope, See also: wish, expectation, will, desire, Syn. ความปรารถนา, Example: แม่ทุกคนตั้งความหวังเอาไว้ว่า ลูกที่เกิดมาจะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้, Thai definition: การคาดว่าจะได้
ความหวังดี[N] goodwill, See also: good wishes, concernedness, Syn. ความปรารถนาดี, Example: สำหรับผู้ที่ไม่ชอบหมา ข้าพเจ้าขอแนะนำด้วยความหวังดีว่าอย่าอ่านเรื่องนิกกับพิมของว. ณ ประมวญมารค เป็นอันขาด, Thai definition: การคิดอย่างเป็นมิตร
ความสมัครใจ[N] willingness, See also: voluntary, Syn. ความพร้อมใจ, ความเต็มใจ, Ant. การบังคับ, Example: อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นผู้กระทำและผู้รับผลการกระทำมีความสมัครใจที่จะร่วมกันประกอบอาชญากรรมขึ้น
มีน้ำใจ[V] have the will, See also: be considerate, be thoughtful, be willing to, be benevolent, be kind-hearted, Syn. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Ant. แล้งน้ำใจ, Example: เขามีน้ำใจช่วยเหลือฉันมาตลอด จนฉันรู้สึกเกรงใจ
สมส่วน[ADJ] slender, See also: willowy, slim, lean, Syn. ได้ส่วน, ได้ส่วนสัด, Example: จุลลายังมีหุ่นสมส่วนสวยงามเหมือนเดิม, Thai definition: ส่วนต่างๆ มีขนาดเหมาะสม
ฝืนใจ[V] act against one's will, See also: control the desire, force oneself against one's will, Syn. ฝืน, Ant. เต็มใจ, Example: เลขาธิการพรรคถึงกับบ่นอุบว่าต้องฝืนใจตัวเองให้ทำได้ทุกอย่างเพื่อให้พรรคได้เข้าร่วมรัฐบาล, Thai definition: บังคับให้ตนเองหรือผู้อื่นทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ
พินัยกรรม[N] will, See also: testament, Example: พ่อบุญธรรมได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เขาทั้งหมด, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เอกสารซึ่งบุคคลแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน หรือในการต่างๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายแล้ว, Notes: (อังกฤษ)
มุ่งร้ายหมายขวัญ[V] bear ill will, See also: bear malice toward somebody, wish to do evil or cause suffering to someone, Syn. มุ่งร้าย, ปองร้าย, ประสงค์ร้าย, Ant. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี, Example: นางอิจฉามักจะมุ่งร้ายหมายขวัญนางเอกผู้ไร้เดียงสา, Thai definition: มุ่งจะทำร้าย
มุ่งร้าย[V] bear ill will, See also: intend to do harm, have bad intention, bear malice toward somebody, Syn. ปองร้าย, ประสงค์ร้าย, คิดร้าย, มุ่งร้ายหมายขวัญ, Ant. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี, Example: มีคนมุ่งร้ายคอยใส่ความเขาอยู่เสมอ, Thai definition: มุ่งจะทำร้าย
มีแก่ใจ[V] have the will, See also: be considerate, be thoughtful, be willing to, be benevolent, be kind-hearted, Syn. มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจดี, Ant. แล้งน้ำใจ, Example: โรงเรียนนั้นมีแก่ใจออกปากให้ยืมเต็นท์, Thai definition: มีใจชอบช่วยผู้อื่น
มิจฉาสมาธิ[N] wrong concentration, See also: wrong will/determination, Syn. ความตั้งใจผิด, Ant. สัมมาสมาธิ
เปรียว[V] slender, See also: slim, willowy, Syn. อ้อนแอ้น, อรชร, เพรียว, ระหง, เรียว, Ant. อ้วน, Example: นางแบบใหม่คนนี้รูปร่างเปรียวดีจริงๆ, Thai definition: ลักษณะที่ใหญ่ตอนต้นแล้วเล็กไปตามลำดับ
มิจฉาสมาธิ[N] wrong concentration, See also: wrong will/determination, Syn. ความตั้งใจผิด, Ant. สัมมาสมาธิ
มีแก่ใจ[V] have the will, See also: be considerate, be thoughtful, be willing to, be benevolent, be kind-hearted, Syn. มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจดี, Ant. แล้งน้ำใจ, Example: โรงเรียนนั้นมีแก่ใจออกปากให้ยืมเต็นท์, Thai definition: มีใจชอบช่วยผู้อื่น
สะโอดสะอง[ADJ] slender, See also: slim, willowy, Syn. โปร่ง, เพรียว, สูงโปร่ง, Example: มีการศึกษาพบว่าคนฝรั่งเศส ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมีรูปร่างสะโอดสะองกว่าคนอเมริกัน กินอาหารกลางวันเป็นมื้อหนัก, Thai definition: งามอย่างมีรูปร่างระหง
อำนาจจิต[N] will power, See also: mental power, Example: กล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่มีลายแต่ทำงานอยู่นอกอำนาจจิต
อำเภอใจ[ADV] at will, Example: ถ้าปล่อยให้คนทำอะไรโดยอำเภอใจโดยไม่มีใครขัดขวาง บ้านเมืองก็คงจะเกิดความพินาศล่มจม, Thai definition: การกระทำโดยเอาแต่ใจตัว ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
สันถวไมตรี[N] friendship, See also: good will, Syn. ไมตรีจิตร, มิตรภาพ, Example: ประเทศไทยกับจีนมีสันถวไมตรีต่อกันมาช้านาน ยากที่จะตัดขาดจากกัน, Thai definition: ความเป็นมิตรสนิทสนมกัน
โดยความสมัครใจ[ADV] voluntarily, See also: willingly, Syn. ด้วยความเต็มใจ, Example: อาสาสมัครทำงานด้วยความสมัครใจ
โดยดี[ADV] willingly, See also: quietly, obediently, amicably, Syn. โดยจำนน, Example: นักเรียนเดินตามครูไปแต่โดยดี
ตามอำเภอใจ[ADV] arbitrarily, See also: at will, wilfully, as desire, as one wish, without restraint, Syn. ตามใจชอบ, Example: ลูกๆ ของเธอชอบทำอะไรตามอำเภอใจตนเองเสมอ ไม่ค่อยฟังคำตักเตือนของผู้ใหญ่, Thai definition: อย่างเอาแต่ใจตัวไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
เต็มใจ[V] be willing to, See also: like, Syn. เต็มอกเต็มใจ, Ant. ฝืนใจ, Example: ทุกคนเต็มใจที่จะแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ในการทำงานหลักอันนี้, Thai definition: มีน้ำใจ, มีใจสมัครด้วยยินดี, ไม่มีข้ออิดเอื้อนหรือขัดแย้ง
เต็มใจ[ADV] with one's will, See also: willingly, Syn. เต็มอกเต็มใจ, Ant. ฝืนใจ, Example: เจ๊กน้อยยินดีให้บริการแก่เพื่อนฝูงอย่างเต็มใจ, Thai definition: มีน้ำใจไม่บกพร่อง, มีใจสมัครด้วยยินดี, ไม่มีข้ออิดเอื้อนหรือขัดแย้ง
เต็มอกเต็มใจ[V] be willing to, Syn. เต็มใจ, Ant. ฝืนใจ, บังคับใจ, Example: พ่อแม่เต็มอกเต็มใจที่จะทำพิธีนี้ให้แก่ลูกๆ
เต็มอกเต็มใจ[ADV] willingly, Syn. เต็มใจ, Ant. ฝืนใจ, บังคับใจ, Example: ท่านเป็นอาจารย์ใจดี ใครจะถามอะไรท่านตอบให้อย่างเต็มอกเต็มใจ
บานบุรี[N] Allamanda cathartica, See also: cathartica, a flowering plant, Allamanda catharteca, willow-leaved climber, Syn. บานบุรีเหลือง, ต้นบานบุรี, Example: ที่รั้วข้างมหาวิทยาลัยมีต้นบานบุรีออกดอกสีเหลืองเป็นแถวไปตลอด, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Allamanda cathartica Linn. ในวงศ์ Apocynaceae ลำต้นแข็ง ปลายกิ่งอ่อนโค้ง ดอกสีเหลืองสด
บุพเพสันนิวาส[N] state of being husband and wife in the past life, See also: husband and wife in previous existence, become a married couple by will of heaven, Example: เธอจะปล่อยให้แล้วแต่บุพเพสันนิวาสก็ตามใจ แต่ถ้าเป็นฉันจะจัดการเอง, Thai definition: การเคยเป็นเนื้อคู่กัน, การเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อน
ไมตรีจิต[N] goodwill, See also: sympathy, unity, harmony, concord, alliance, accord, agreement, Syn. ความหวังดี, ความปราถนาดี, Example: เขามีไมตรีจิตกับคนทุกคน
ประสงค์ดี[V] good will, See also: good intention, Syn. หวังดี, เจตนาดี, Ant. ประสงค์ร้าย, Example: พ่อแม่ประสงค์ดีต่อลูกๆ ทุกคน
ซังตาย[ADV] unwillingly, See also: grudgingly, Syn. ซังกะตาย, แค่น, ฝืนใจ, Ant. เต็มใจ, Example: เขาถูกอ้อนวอนให้พูด เขาก็พูดซังตายไปอย่างนั้นเอง
ซังกะตาย[ADV] unwillingly, See also: grudgingly, Syn. ไม่เต็มใจ, ฝืนใจ, Example: เขาทำงานอย่างซังกะตาย เพื่อให้พ้นหน้าที่ไปวันๆ, Thai definition: อย่างเสียไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจจิต[n. exp.] (amnāt jit) EN: will power ; mental power   
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อะไรจะเกิดก็จะเกิด[X] (arai ja koēt kø ja koēt) EN: what will be, will be   FR: advienne que pourra
บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟ [xp] (bānmeūang ja luk pen fai) EN: the country will be in flames   FR: le pays va s'enflammer
บิล คลินตัน[n. prop.] (Bil Khlintan = Bin Khlintan) EN: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)   FR: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney   FR: procuration [f] ; mandat [m]
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
โดยดี[adv.] (dōi dī) EN: willingly   
โดยจำนน[adv.] (dōi jamnon) EN: willingly   
ฝืนใจ[v.] (feūnjai) EN: act against one's will ; control the desire ; force oneself against one's will   FR: se forcer ; s'obliger ; s'astreindre
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly   FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
ฟ้องพินัยกรรม[v. exp.] (føng phinaikam) EN: challenge a will   
ให้หน่อย[X] (hai nøi) EN: please ; will you ?   FR: s'il vous plait
จะ[X] (ja ) EN: will ; shall [future mark (action to be completed)]   FR: [auxiliaire du futur]
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed   FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
จัก[v.] (jak) EN: must ; shall ; will   
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant   FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; faire qqch. contre sa volonté/contre son gré/malgré soi
เจตจำนง[n.] (jētjamnong) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration   FR: détermination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]
เจตจำนงเสรี[n. exp.] (jētjamnong sērī) EN: free will   FR: libre arbitre [m]
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective   FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
เจตนาดี[n. exp.] (jēttanā dī) EN: good intentions ; goodwill ; honest intention   FR: bonnes intentions [fpl]
เจตนาร้าย[n. exp.] (jēttanā rāi) EN: evil intentions ; ill-will   FR: mauvaises intentions [fpl] ; intention malveillante [f]
แกน[adv.] (kaēn) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly   FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
กำลังใจ[n.] (kamlangjai) EN: spirit ; moral support ; will ; willpower ; courage ; morale   FR: volonté [f] ; détermination [f]
การเพิกถอนพินัยกรรม[n. exp.] (kān phoēkthøn phinaikam) EN: revocation of a will   FR: révocation de testament [f]
แค่น[adv.] (khaen) EN: unwillingly ; without relish ; reluctantly   FR: à contrecoeur
ค่าความนิยม[n. exp.] (khā khwām niyom) EN: goodwill   
ความดีใจ[n.] (khwām dījai) EN: gladness ; pleasure ; delight ; joy ; happiness ; willingness   FR: joie [f] ; bonheur [m]
ความพอใจ [n.] (khwām phøjai) EN: contentment ; satisfaction ; willingness   FR: satisfaction [f] ; contentement [m]
ความปรารถนาดี[n. exp.] (khwām prātthanā dī) EN: goodwill ; good intention   
ความตั้งใจ[n.] (khwām tangjai) EN: intention ; will ; determination ; volition   FR: intention [f] ; application [f]
ความหวัง[n.] (khwāmwang) EN: hope ; wish ; expectation ; will ; desire   FR: espoir [m] ; espérance [f] ; désir [m] ; attente [f]
ความหวังดี[n. exp.] (khwāmwang dī) EN: goodwill ; good wishes ; concernedness   
เกี่ยงงอน[v.] (kīeng-ngøn) EN: be unwilling ; contend ; dispute ; bargain ; counterpurpose ; haggle ; argue   FR: rechigner ; renâcler
กินเส้น[v. exp.] (kin sen) EN: talk about everything on a friendly, goodwill basis   
ก้นหนัก[adj.] (konnak) EN: unwilling to get up from seat ; lazy   
กระดูกเหล็ก[adj.] (kradūk lek) EN: tough ; steel-willed ; hard-boned ; dauntless   
กู๊ดวิลล์[n.] (kūtwin) EN: goodwill   
ไมตรี[n.] (maitrī) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness   FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality   
ไม่ยอม[v. exp.] (mai yøm) EN: refuse ; deny ; be not willing to ; not allow ; say no   FR: refuser ; repousser ; ne pas accepter
มีกะใจ[X] (mī ka jai) EN: willing ; considerate ; generous   FR: prévenant ; attentionné ; généreux ; bienveillant
มิจฉาสมาธิ[n.] (mitchāsamāthi) EN: wrong concentration ; wrong will/determination   
หนังสือพินัยกรรม[n. exp.] (nangseū phinaikam) EN: testament ; will   FR: testament [m]
นั่นก็ดี[n. exp.] (nan kø dī) EN: that will do   FR: cela fera l'affaire ; cela convient
นี่ก็ดี[n. exp.] (nī kø dī) EN: this will do   FR: ceci fera l'affaire ; ceci convient
นกจับแมลงสีน้ำตาลท้องลาย[n. exp.] (nok jap malaēng sī nāmtān thøng lāi) EN: Brown-streaked Flycatcher   FR: Gobemouche de Williamson [m] ; Gobemouche strié [m]
เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน[adv.] (pen nāmneung an dīokan) EN: as a team ; with one heart and one mind ; with one idea and will   
พินัยกรรม[n.] (phinaikam) EN: will ; testament   FR: testament [m] ; volonté [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WILL    W IH1 L
WILL    W AH0 L
TWILL    T W IH1 L
WILLA    W IH1 L AH0
WILLS    W IH1 L Z
WILLE    W IH1 L
SWILL    S W IH1 L
WILLY    W IH1 L IY0
WILLI    W IH1 L IY0
WILLEN    W IH1 L AH0 N
WILLIS    W IH1 L IH2 S
WILLOW    W IH1 L OW2
WILL'S    W IH1 L Z
WILLED    W IH1 L D
WILLSE    W IH1 L S IY0
WILLET    W IH1 L EH0 T
WILLAM    W IH1 L AH0 M
WILLES    W AY1 L Z
WILLIG    W IH1 L IH0 G
WILLEY    W IH1 L IY0
WILLER    W IH1 L ER0
WILLEM    W IH1 L AH0 M
WILLKE    W IH1 L K IY0
WILLIE    W IH1 L IY0
NEWILL    N IY0 W IH1 L
WILLMS    W IH1 L M Z
WILLAPA    W AH0 L AA1 P AH0
WILLIAM    W IH1 L Y AH0 M
WILLCOX    W IH1 L K AA2 K S
WILLNER    W IH1 L N ER0
WILLDEN    W IH1 L D AH0 N
WILLARD    W IH1 L ER0 D
WILLOWY    W IH1 L AH0 W IY0
WILLEMS    W IH1 L AH0 M Z
WILLING    W IH1 L IH0 NG
WILLKIE    W IH1 L K IY0
WILLENS    W IH1 L AH0 N Z
WILLOWS    W IH1 L OW2 Z
WILLOCK    W IH1 L AH0 K
WILLETS    W IH1 L EH0 T S
WILLMON    W IH1 L M AH0 N
WILLETT    W IH1 L EH0 T
PUDWILL    P AH0 D W IH1 L
SWILLEY    S W IH1 L IY0
WILLFUL    W IH1 L F AH0 L
TWILLEY    T W IH1 L IY0
WILLMAN    W IH1 L M AH0 N
WILLERS    W IH1 L ER0 Z
WILLITS    W IH1 L IH2 T S
WILLERT    W IH1 L ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Will    (n) (w i1 l)
will    (v) (w i l)
Willy    (n) (w i1 l ii)
swill    (v) (s w i1 l)
twill    (n) (t w i1 l)
wills    (v) (w i1 l z)
Willem    (n) (w i1 l e m)
'twill    (v) (t w i l)
Willie    (n) (w i1 l ii)
swills    (v) (s w i1 l z)
willed    (v) (w i1 l d)
willow    (n) (w i1 l ou)
William    (n) (w i1 l i@ m)
swilled    (v) (s w i1 l d)
twilled    (j) (t w i1 l d)
willful    (j) (w i1 l f @ l)
willies    (n) (w i1 l i z)
willing    (v) (w i1 l i ng)
willows    (n) (w i1 l ou z)
willowy    (j) (w i1 l ou ii)
freewill    (j) (f r ii1 w i l)
goodwill    (n) (g u2 d w i1 l)
pigswill    (n) (p i1 g s w i l)
swilling    (v) (s w i1 l i ng)
self-will    (n) - (s e1 l f - w i1 l)
unwilling    (j) (uh1 n w i1 l i ng)
willingly    (a) (w i1 l i ng l ii)
willpower    (n) (w i1 l p au @ r)
Willington    (n) (w i1 l i ng t @ n)
self-willed    (j) - (s e1 l f - w i1 l d)
unwillingly    (a) (uh1 n w i1 l i ng l ii)
willingness    (n) (w i1 l i ng n i s)
willow-tree    (n) - (w i1 l ou - t r ii)
willy-nilly    (a) - (w i2 l i - n i1 l ii)
Fort William    (n) - (f oo2 t - w i1 l i@ m)
whippoorwill    (n) (w i1 p @ w i l)
willow-trees    (n) - (w i1 l ou - t r ii z)
unwillingness    (n) (uh1 n w i1 l i ng n i s)
whippoorwills    (n) (w i1 p @ w i l z)
willow-pattern    (n) - (w i1 l ou - p a t @ n)
Newton-le-Willow    (n) -- (n y uu2 t n - l i - w i1 l ou z)
will-o'-the-wisp    (n) --- (w ii2 l - @ - dh @ - w i1 s p)
will-o'-the-wisp    (n) --- (w ii2 l - @ - dh @ - w i1 s p s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悪気[わるぎ, warugi] Thai: เจตนาร้าย English: ill-will

German-Thai: Longdo Dictionary
willตั้งใจจะ, See also: wollen
Willkommen(n) |das| ยินดีต้อนรับ เช่น Willkommen in Deutschland! ยินดีต้อนรับสู่เยอรมนี
willkommen(adj) เป็นที่เชื้อเชิญ, ยินดีต้อนรับ เช่น Du bist jederzeit willkommen. เธอสามารถมาได้ตลอดเวลาด้วยความยินดี
willkürlich(adj) ตามอำเภอใจ, ซึ่งไม่มีแบบแผน,โดยการสุ่ม เช่น willkürlich anordnen จัดการหรือจัดวางอย่างไม่มีแบบแผน, See also: A. unwillkürlich,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*estatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulas* (vi) อนุญาต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abneigung {f}; Widerwillen {m}reluctance [Add to Longdo]
Absicht {f} | in guter Absicht | ohne böse Absicht | in böser Absicht | mit böser Absicht; aus böser Absicht | in böswilliger Absichtintent | with good intent | with no ill intent | in bad faith | with evil intent | with malicious intent [Add to Longdo]
Absicht {f}; Intention {f}; Zweck {m}; Wille {m} | Absichten {pl}purpose; intention | purposes; intentions; intents [Add to Longdo]
Annahme {f}; Vermutung {f}; Voraussetzung {f} | Annahmen {pl} | willkürliche Annahmeassumption | assumptions | arbitrary assumption [Add to Longdo]
bis zum Anschlag aufdrehento turn sth. as far as it will go [Add to Longdo]
Aufenthaltsbewilligung {f}; Aufenthaltserlaubnis {f}residence permit; permission to reside [Add to Longdo]
nach Beliebenat will [Add to Longdo]
Bereitwilligkeit {f}; Willigkeit {f}; Bereitschaft {f}; Einsatzbereitschaft {f}willingness [Add to Longdo]
Bereitwilligkeit {f}alacrity [Add to Longdo]
Bereitwilligkeit {f}promptness [Add to Longdo]
Betrachter {m}; Betrachterin {f}; Beschauer {m}; Beschauerin {f} | der aufmerksame Betrachter wird feststellenviewer | to the alert eye it will become apparent [Add to Longdo]
Bewilligung {f} | Bewilligungen {pl}grant | grants [Add to Longdo]
Bewilligung {f}allocation [Add to Longdo]
Bewilligungsrecht {n}appropriation power [Add to Longdo]
Bewilligungsbescheid {m}notice of granting [Add to Longdo]
Bewilligungsvorlage {f}appropriations bill [Add to Longdo]
Bewilligungszeitraum {m}appropriation period [Add to Longdo]
Böswilligkeit {f} | Böswilligkeiten {pl}malevolence | malevolences [Add to Longdo]
Bösartigkeit {f}; Böswilligkeit {f}malice [Add to Longdo]
Bosheit {f}; Böswilligkeit {f}maliciousness [Add to Longdo]
Eigenwille {m}self will [Add to Longdo]
Eigenwilligkeit {f}; Eigensinn {m}self-will [Add to Longdo]
Einsatzbereitschaft {f}; Opferwille {m}devotedness [Add to Longdo]
Einwilligung {f}adhesion [Add to Longdo]
Erlaubnis {f}; Bewilligung {f}allowance [Add to Longdo]
Freiwilligkeit {f}voluntariness [Add to Longdo]
Freiwillige {m,f}; Freiwilliger | Freiwilligen {pl}; Freiwilligevolunteer | volunteers [Add to Longdo]
Freiwilligkeit {f}gratuitousness [Add to Longdo]
Freiwilligkeit {f}spontaneousness [Add to Longdo]
Gefälligkeit {f}; Wohlwollen {n}goodwill [Add to Longdo]
Gesöff {n} | Gesöffe {pl}swill | swills [Add to Longdo]
Gewalt {f}; Stärke {f}; Macht {f}; Willkür {f} | mit roher Gewalt | der Gewalt weichen | sich Gewalt antun | Gewalt anwendenforce | with brute force | to yield to force | to force oneself | to use force [Add to Longdo]
Groll {m}ill will [Add to Longdo]
Haushaltsausschuss {m}; Bewilligungsausschuss {m}appropriations committee [Add to Longdo]
Kaufbereitschaft {f}disposition to buy; willingness to buy [Add to Longdo]
Kompromissbereitschaft {f}willingness to compromise [Add to Longdo]
Kulanz {f} | aus Kulanz; aus Kulanzgründen | ... geht auf Kulanzgoodwill; fairness; obligingness | as a gesture of goodwill | ... will be carried out at the firm's expense [Add to Longdo]
Lebenswille {f} | zäher Lebenswillewill to live | tenacity of life [Add to Longdo]
Mutwille {m}; Mutwilligkeit {f}; Übermut {m}wantonness [Add to Longdo]
Pimmel {m}willy [slang] [Add to Longdo]
Sachbeschädigung {f}willful damage to property [Add to Longdo]
Schweinefutter {n}pigswill; swill [Add to Longdo]
Schweine fütternto swill; to slop [Add to Longdo]
Sozialleistung {f} | freiwillige Sozialleistungensocial contribution | perks [Add to Longdo]
gibt vorwill default [Add to Longdo]
aus freien Stückenof one's own free will [Add to Longdo]
Testament {n} | sein Testament machenlast will; last will and testament | to make a will [Add to Longdo]
Testamentseröffnung {f}opening of will; reading of the will [Add to Longdo]
Tyrannei {f}; Gewaltherrschaft {f}; Zwangsherrschaft {f}; Willkürherrschaft {f} | Tyranneien {pl}; Gewaltherrschaften {pl}; Zwangsherrschaften {pl}; Willkürherrschaften {pl}tyranny | tyrannies [Add to Longdo]
Trauerweide {f} [bot.] | Trauerweiden {pl}weeping willow | weeping willows [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
お世辞にもうまいとは言えない;お世辞にもうまいとはいえない[おせじにもうまいとはいえない, osejinimoumaitohaienai] (exp,adj-i) With the best will in the world, you can't say that it's good [Add to Longdo]
お先棒を担ぐ[おさきぼうをかつぐ, osakibouwokatsugu] (exp,v5g) to be a willing cats-paw or tool for a person [Add to Longdo]
ただでは[, tadadeha] (exp) This isn't over; I will get my revenge [Add to Longdo]
であろう[, dearou] (aux) will; probably; may; I think; surely; I hope; I fear; it seems [Add to Longdo]
になる[, ninaru] (suf) (1) becomes; will become; turns out; (2) (with "o" and masu-stem of verb) grammatical form creating an honorific verbal expression; (P) [Add to Longdo]
ぬりこ星;柳宿[ぬりこぼし, nurikoboshi] (n) (See 柳・りゅう) Chinese "Willow" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
まじ;マジ[, maji ; maji] (adj-na,n) (1) (col) (abbr) (See 真面目・まじめ) serious (not capricious or flirtatious); (aux-v) (2) (まじ only) (See まい) cannot; should not; will not; must not [Add to Longdo]
[, mu] (int) (1) (arch) unh (sound of physical exertion); oof; (2) wow; whoa; (3) (See うむ) yes; yeah; uh-huh; (aux-v) (4) (after a -nai stem) probably; (5) will; intend to; (6) would like to have done (for me) [Add to Longdo]
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
やむを得ず;止むを得ず;已むを得ず[やむをえず, yamuwoezu] (adv) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will [Add to Longdo]
やむ得ず;止む得ず;已む得ず[やむえず, yamuezu] (adv) (uk) (See 止むを得ず) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will [Add to Longdo]
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations [Add to Longdo]
やる気満々[やるきまんまん, yarukimanman] (adj-no) totally willing; fully motivated [Add to Longdo]
よう[, you] (aux-v) (1) (non-五段 verbs, e.g. 食べよう) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
んず;むず;うず[, nzu ; muzu ; uzu] (aux-v) (1) (arch) (See んとする) will probably be; (2) intending to; will; (3) should [Add to Longdo]
アーバンツイル[, a-bantsuiru] (n) urban twill (fabric) [Add to Longdo]
ウィラメット[, uirametto] (n) {comp} Willamette [Add to Longdo]
ウィローグリーン[, uiro-guri-n] (n) willow green [Add to Longdo]
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei [Add to Longdo]
グッドウィル[, guddouiru] (n) good will [Add to Longdo]
ケセラセラ[, keserasera] (exp) What will be, will be (spa [Add to Longdo]
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors) [Add to Longdo]
ツイル[, tsuiru] (n) (See 綾織り) twill (fabric) [Add to Longdo]
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
ビルゲイツ[, birugeitsu] (n) {comp} William H. Gates [Add to Longdo]
フラグが立つ[フラグがたつ, furagu gatatsu] (exp,v5t) (sl) {comp} to have a flag set (indicates the setting of a variable that determines, for example, how a game will end) [Add to Longdo]
ホイップアーウイル夜鷹;ホイッパーウィル夜鷹[ホイップアーウイルよたか(ホイップアーウイル夜鷹);ホイッパーウィルよたか(ホイッパーウィル夜鷹);ホイップアーウイルヨタカ;ホイッパーウィルヨタカ, hoippua-uiru yotaka ( hoippua-uiru yotaka ); hoippa-uiru yotaka ( hoippa-uiru yotak] (n) (uk) whip-poor-will (Caprimulgus vociferus); whippoorwill [Add to Longdo]
マージンドコーラルフィッシュ[, ma-jindoko-rarufisshu] (n) margined coralfish (Chelmon marginalis); Western beaked butterflyfish; Willemawillum [Add to Longdo]
マーフィーの法則[マーフィーのほうそく, ma-fi-nohousoku] (n) Murphy's Law ("Whatever can go wrong, will go wrong") [Add to Longdo]
ヤナギ科;柳科[ヤナギか(ヤナギ科);やなぎか(柳科), yanagi ka ( yanagi ka ); yanagika ( yanagi ka )] (n) (See 柳・やなぎ・1) Salicaceae (plant family containing willows, poplars, aspens, etc.) [Add to Longdo]
リビングウィル;リビングウイル[, ribinguuiru ; ribinguuiru] (n) living will [Add to Longdo]
ワンコール[, wanko-ru] (n) (See ワン切り) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call) (wasei [Add to Longdo]
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself) [Add to Longdo]
悪い事は出来ぬもの[わるいことはできぬもの, waruikotohadekinumono] (exp) (id) (arch) Murder will out [Add to Longdo]
悪意[あくい, akui] (n,adj-no) (1) ill will; spite; evil intention; (2) bad meaning; (n) (3) (criminal) malice; (4) mala fides (criminal intent to deceive); (P) [Add to Longdo]
悪感[あっかん;あくかん, akkan ; akukan] (n,adj-no) (See 悪感情) ill feeling; ill will; antipathy; animosity [Add to Longdo]
悪感情[あくかんじょう;あっかんじょう, akukanjou ; akkanjou] (n) ill feeling; ill will; animosity; bad impression [Add to Longdo]
悪気[わるぎ, warugi] (n) ill will; malice; evil intent; ill feeling; distrust; (P) [Add to Longdo]
綾錦[あやにしき, ayanishiki] (n) twill damask and brocade [Add to Longdo]
綾絹[あやぎぬ, ayaginu] (n) twilled silk fabric [Add to Longdo]
綾織り;綾織;あや織り[あやおり, ayaori] (n) twill (fabric) [Add to Longdo]
綾織物[あやおりもの, ayaorimono] (n) figured cloth; twill fabric [Add to Longdo]
綾布[あやぬの, ayanuno] (n) twill damask and brocade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, ] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic [Add to Longdo]
丁韪良[Dīng Wěi liáng, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] William A.P. Martin (1827-1916), American missionary who lived 62 years in China between 1850 and 1916, and helped found many Chinese colleges; the first president of Beijing university [Add to Longdo]
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, ] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable. [Add to Longdo]
不干[bù gàn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˋ, ] unwilling to do sth; incapable of sth; to quit [Add to Longdo]
不平则鸣[bù píng zé míng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] where there is injustice; there will be an outcry; man will cry out against injustice [Add to Longdo]
不得已[bù dé yǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, ] act against one's will; have no alternative but to; have to; to have no choice; must [Add to Longdo]
不情愿[bù qíng yuàn, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] unwilling [Add to Longdo]
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to [Add to Longdo]
不死心[bù sǐ xīn, ㄅㄨˋ ㄙˇ ㄒㄧㄣ, ] unwilling to give up; unresigned [Add to Longdo]
不甘[bù gān, ㄅㄨˋ ㄍㄢ, ] unreconciled to; not resigned to; unwilling [Add to Longdo]
不肯[bù kěn, ㄅㄨˋ ㄎㄣˇ, ] not willing [Add to Longdo]
不愿[bù yuàn, ㄅㄨˋ ㄩㄢˋ, / ] unwilling; unwillingness [Add to Longdo]
人不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, / ] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost. [Add to Longdo]
人去楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, / ] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends [Add to Longdo]
人心[rén xīn, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ, ] popular feeling; the will of the people [Add to Longdo]
以利亚敬[Yǐ lì yà jìng, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] Eliakim (name, Hebrew: God will raise up); Eliakim, servant of the Lord in Isaiah 22:20; Eliakim, son of Abiud and father of Azor in Matthew 1:13 [Add to Longdo]
任劳任怨[rèn láo rèn yuàn, ㄖㄣˋ ㄌㄠˊ ㄖㄣˋ ㄩㄢˋ, / ] to undertake a task despite criticism (成语 saw); to bear the burden of office willingly [Add to Longdo]
任性[rèn xìng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄥˋ, ] willful; headstrong; uninhibited [Add to Longdo]
任意[rèn yì, ㄖㄣˋ ㄧˋ, ] arbitrarily; at will; random [Add to Longdo]
伊於胡底[yī yú hú dǐ, ㄧ ㄩˊ ㄏㄨˊ ㄉㄧˇ, / ] when will it stop [Add to Longdo]
来日方长[lái rì fāng cháng, ㄌㄞˊ ㄖˋ ㄈㄤ ㄔㄤˊ, / ] the future is long (成语 saw); there will be ample time for that later [Add to Longdo]
两厢情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] both sides are willing; by mutual consent [Add to Longdo]
两相情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] both sides are willing; by mutual consent [Add to Longdo]
八月之光[bā yuè zhī guāng, ㄅㄚ ㄩㄝˋ ㄓ ㄍㄨㄤ, ] Light in August (novel by William Faulkner 威廉·福克納|威廉·福克纳) [Add to Longdo]
出生入死[chū shēng rù sǐ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄖㄨˋ ㄙˇ, ] from the cradle to the grave (成语 saw); to go through fire and water; brave; willing to risk life and limb [Add to Longdo]
力不从心[lì bù cóng xīn, ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, / ] less capable than desirable (成语 saw); not as strong as one would wish; the spirit is willing but the flesh is weak [Add to Longdo]
功到自然成[gōng dào zì rán chéng, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄔㄥˊ, ] effort will undoubtedly lead to success (成语 saw) [Add to Longdo]
半推半就[bàn tuī bàn jiù, ㄅㄢˋ ㄊㄨㄟ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄡˋ, ] half willing and half unwilling (成语 saw); to yield after making a show of resistance [Add to Longdo]
即可[jí kě, ㄐㄧˊ ㄎㄜˇ, ] that will do [Add to Longdo]
同文馆[Tóng wén guǎn, ㄊㄨㄥˊ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] the first modern Chinese library established in 1898 by William A.P. Martin 丁韙良|丁韪良, becoming the foundation for Beijing University library [Add to Longdo]
名垂青史[míng chuí qīng shǐ, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨㄟˊ ㄑㄧㄥ ㄕˇ, ] lit. reputation will go down in history (成语 saw); fig. achievements will earn eternal glory [Add to Longdo]
善意[shàn yì, ㄕㄢˋ ㄧˋ, ] goodwill; good-will [Add to Longdo]
喧哗与骚动[xuān huá yǔ sāo dòng, ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˊ ㄩˇ ㄙㄠ ㄉㄨㄥˋ, / ] The Sound and the Fury (novel by William Faulkner 威廉·福克納 威廉·福克纳) [Add to Longdo]
多行不义必自毙[duō xíng bù yì bì zì bì, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄅㄧˋ, / ] persist in evil and you will bring about your own destruction [Add to Longdo]
大器晚成[dà qì wǎn chéng, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄨㄢˇ ㄔㄥˊ, ] lit. it takes a long time to make a big pot (成语 saw); fig. a great talent matures slowly; in the fullness of time a major figure will develop into a pillar of the state; Rome wasn't built in a day [Add to Longdo]
大坂[Dà bǎn, ㄉㄚˋ ㄅㄢˇ, ] old name for Osaka 大阪 (city in Japan), changed in the beginning of the Meiji 明治 Era because 坂 could, if the radicals were read separately, be interpreted as "(will) return to soil" [Add to Longdo]
大祸临头[dà huò lín tóu, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧㄣˊ ㄊㄡˊ, / ] facing imminent catastrophe; calamity looms; all hell will break loose [Add to Longdo]
天意[tiān yì, ㄊㄧㄢ ㄧˋ, ] providence; the Will of Heaven [Add to Longdo]
天无绝人之路[tiān wú jué rén zhī lù, ㄊㄧㄢ ˊ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄌㄨˋ, / ] Heaven never bars one's way (成语 saw); don't despair and you will find a way through.; Never give up hope.; Never say die. [Add to Longdo]
奋勇[fèn yǒng, ㄈㄣˋ ㄩㄥˇ, / ] dauntless; to summon up courage and determination; using extreme force of will [Add to Longdo]
威利斯[Wēi lì sī, ㄨㄟ ㄌㄧˋ ㄙ, ] Willis (name) [Add to Longdo]
威尼斯商人[Wēi ní sī shāng rén, ㄨㄟ ㄋㄧˊ ㄙ ㄕㄤ ㄖㄣˊ, ] the Merchant of Venice by William Shakespeare [Add to Longdo]
威廉[Wēi lián, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ, ] William or Wilhelm (name) [Add to Longdo]
威廉・福克纳[Wēi lián, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ· Fu2 ke4 na4, / ] William Faulkner (1897-1962), American novelist and poet [Add to Longdo]
威廉・莎士比亚[Wēi lián, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ· Sha1 shi4 bi3 ya4, / ] William Shakespeare (1564-1616), poet and playwright [Add to Longdo]
威廉斯堡[wēi lián sī bǎo, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ ㄙ ㄅㄠˇ, ] Williamsburg (Virginia) [Add to Longdo]
[ē, , ] graceful; willowy; unstable [Add to Longdo]
安土重迁[ān tǔ zhòng qiān, ㄢ ㄊㄨˇ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄢ, / ] hate to leave a place where one has lived long; be attached to one's native land and unwilling to leave it [Add to Longdo]
[jiāng, ㄐㄧㄤ, / ] (will, shall, "future tense"); ready; prepared; to get; to use [Add to Longdo]
将会[jiāng huì, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ, / ] auxiliary verb introducing future action: may (be able to); will (cause); should (enable); going to [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィラメット[ういらめっと, uirametto] Willamette [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
任意[にんい, nin'i] freiwillig, beliebig [Add to Longdo]
勇退[ゆうたい, yuutai] freiwillig_zuruecktreten [Add to Longdo]
協賛[きょうさん, kyousan] Genehmigung, Bewilligung, Zustimmung [Add to Longdo]
双子[ふたご, futago] Zwillinge [Add to Longdo]
双生児[そうせいじ, souseiji] Zwillinge [Add to Longdo]
可決[かけつ, kaketsu] bewilligen, annehmen [Add to Longdo]
同意[どうい, doui] Einwilligung, Zustimmung [Add to Longdo]
善意[ぜんい, zen'i] gute_Absicht, guter_Sinn, guter_Wille, guter_Glaube [Add to Longdo]
大嫌い[だいきらい, daikirai] starke_Abneigung, grosser_Widerwille, grosser_Hass [Add to Longdo]
好意[こうい, koui] Wohlwollen, guter_Wille [Add to Longdo]
[もう, mou] SINNLOS, WILLKUERLICH [Add to Longdo]
嫌悪[けんお, ken'o] Abneigung, Widerwille, -Ekel [Add to Longdo]
専横[せんおう, sen'ou] Willkuer, Tyrannei [Add to Longdo]
[こころざし, kokorozashi] Wille, Absicht, Zweck [Add to Longdo]
志願兵[しがんへい, shiganhei] Freiwilliger [Add to Longdo]
[い, i] WILLE, HERZ, GEDANKE;, SINN, BEDEUTUNG [Add to Longdo]
[い, i] Wille, Herz, Gedanke, Sinn, Bedeutung [Add to Longdo]
意志[いし, ishi] Wille [Add to Longdo]
慈雨[じう, jiu] wohltuender_Regen, willkommener_Regen [Add to Longdo]
承知[しょうち, shouchi] Einwilligung, Zustimmung [Add to Longdo]
承諾[しょうだく, shoudaku] Einwilligung, Zustimmung [Add to Longdo]
有志[ゆうし, yuushi] freiwillig, interessiert [Add to Longdo]
[かん, kan] ARTIKEL, ABSCHNITT, GUTER WILLE, FREUNDSCHAFT [Add to Longdo]
歓迎[かんげい, kangei] Willkommen, Begruessung [Add to Longdo]
[まん, man] ZIELLOS, UNFREIWILLIG [Add to Longdo]
珍客[ちんきゃく, chinkyaku] langerwarteter_Gast, willkommener_Gast [Add to Longdo]
篤志家[とくしか, tokushika] wohltaetiger_Mensch, Freiwilliger [Add to Longdo]
聞き入れる[ききいれる, kikiireru] erhoeren, einwilligen [Add to Longdo]
自発的[じはつてき, jihatsuteki] freiwillig, spontan [Add to Longdo]
許諾[きょだく, kyodaku] Einwilligung, Genehmigung [Add to Longdo]
[だく, daku] ZUSTIMMEN, EINWILLIGEN [Add to Longdo]
負け惜しみ[まけおしみ, makeoshimi] widerwilliges_Eingestaendnis, der_eigenen_Niederlage [Add to Longdo]
貫き通す[つらぬきとおす, tsuranukitoosu] (seinen_Willen) durchsetzen [Add to Longdo]
随意[ずいい, zuii] freiwillig, fakultativ, nach_Belieben [Add to Longdo]
首肯[しゅこう, shukou] Zustimmung, Einwilligung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top