Search result for

wiegel

(56 entries)
(0.0361 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wiegel-, *wiegel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wiegel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wiegel*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The problem in the past has been the man turning us against one another.Das Problem war bisher der Mann, der uns gegeneinander aufwiegelt. The Warriors (1979)
You have envied me my peaceful happiness and hastened to disturb it.Sie ärgerte mein stilles Glück, und Sie haben es aufgewiegelt. Oblomov (1980)
Sedition.Wegen Aufwiegelung. Gandhi (1982)
[IN NORMAL VOICE] Every year a couple hundred of new organizations crawl onto the shore seeking their place in the sun, struggling to find a voice rouse some rabble.(MIT NORMALER STIMME) Jedes Jahr kriechen ein paar Hundert neue Organisationen an Land, suchen ihren Platz an der Sonne, kämpfen um Gehör, wiegeln die Leute auf. Over the Limit (1985)
Any white otticer taken in command ot Negro troops... shall be deemed as inciting servile insurrection... and shall likewise be put to death."Jeder weiße Offizier, der als Kommandant von Negertruppen gefasst wird wird als Meuterer angesehen, der die Sklaven aufgewiegelt hat und ebenfalls hingerichtet." Glory (1989)
Talking insurrection. Change, he's talking about.Wiegelt auf, predigt Veränderung. Havana (1990)
Barry Allen having considered the evidence carefully we find you guilty of conspiracy and sedition.Barry Allen, nach gründlicher Untersuchung des Tatbestandes befinden wir Sie der Verschwörung und Aufwiegelung schuldig. Fast Forward (1991)
-That's sedition!Das ist Aufwiegelung! The Last of the Mohicans (1992)
-Sir! -He's guilty of sedition.Er ist der Aufwiegelung schuldig! The Last of the Mohicans (1992)
And if it's sedition, then I am guilty of sedition, too.Ist es Aufwiegelung, bin ich dessen auch schuldig! The Last of the Mohicans (1992)
Mary Clarence, it is one thing to rabble-rouse, to sweep into town and declare a holiday.Es ist eine Sache, alle aufzuwiegeln... einfach aufzutauchen und Feiertage zu erklären. Sister Act (1992)
Sedition?Aufwiegelung? Thunderheart (1992)
It's that Yasmina, she fires them up.Dieser Yasmina kann man nicht trauen. Sie wiegelt die anderen auf. Happiness Is in the Field (1995)
I have nothing to hide.- Aufwiegelung? Rules of Engagement (1996)
And I froze.... ichwarwiegelähmt. Sphere (1998)
You just keep turnin' people against me.Sie wiegeln die Leute nur gegen mich auf. Nostalgia (1999)
He's the one who was gonna set nation against nation and do all the heavy work.Er wollte die Nationen aufwiegeln und die Hauptarbeit machen. Apocalypse, Not (2000)
It was the Huns that drove the Goths against us in the first place.Die Hunnen wiegelten die Goten ja erst gegen uns auf. Attila (2001)
You could poison his mind against me.Du könntest ihn gegen mich aufwiegeln. Triangle (2001)
Getting him worked up with theories.Versuchen ihn mit wilden Theorien aufzuwiegeln. Mr. Ruggerio's Neighborhood (2001)
After all what a relief, rolling noise and emptiness.Trotzdem, was für eine Erleichterung. Das wiegelnde Rauschen und die Leere. Day of the Wacko (2002)
He's plotting against you.Er wiegelt gegen dich auf. Borderland (2004)
- This is incitement, you son of a bitch.- Das ist Aufwiegelung. Mr. Monk and the Captain's Wife (2004)
Old Mother Hubbard went to her cupboard to fetch her poor dog a boneEia, beia, Wiegelein Auf dem Dach sind Ziegelein Manifest Destiny (2005)
Old Mother Hubbard went to her cupboard to fetch her poor dog a boneEia, beia, Wiegelein Auf dem Dach sind Ziegelein Manifest Destiny (2005)
The fanatics who act like they're guardians of the Terrans... The butchers who long for our eradication...Fanatische Terran werden es leicht haben, die Massen gegen uns aufzuwiegeln... Sword Dancer (2005)
I thought the Ori weren't allowed to take action in this galaxy without in sighting the Ancients.Ich dachte, die Ori könnten in dieser Galaxie nichts unternehmen... - ohne die Antiker aufzuwiegeln. The Fourth Horseman: Part 2 (2006)
Or what? You gonna turn the rest of my pilots against each other?Dann wiegeln Sie alle meine Piloten gegeneinander auf? Torn (2006)
The way in which you destroy an opponent is get him to destroy himself, by dividing his ranks against one another.Der Weg einen Opponenten zu zerstören, ist ihn dazu zu bewegen, sich selbst zu zerstören, indem man seine Ränge gegeneinander aufwiegelt. Zeitgeist (2007)
Dawlish, Shacklebolt, you will escort Dumbledore to Azkaban to await trial for conspiracy and sedition.Dawlish, Shacklebolt, Sie beide eskortieren Dumbledore nach Askaban, seinem Aufenthaltsort bis zu seinem Prozess wegen Verschwörung und Aufwiegelung. Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Turk and Virgil got them holding out for $3.50 a week?Und Turk und Virgil haben die aufgewiegelt für $3,50 die Woche? Ocean's Thirteen (2007)
You're a liar and a breaker of oaths, and you've roused your rabble, nothing more.Du bist ein Lügner und ein Eidbrecher, und du hast deinen Pöbel aufgewiegelt, mehr nicht. Passover (2007)
Turning you people against each other was my best chance of creating chaos.Ihre Leute gegeneinander aufzuwiegeln, war eine Möglichkeit, Chaos zu kreieren. Stranger in a Strange Land (2007)
- Don't "whatever" me.- Wiegel nicht ab. Gotcha! (2007)
The more "out" you make us, the more you incite them.- Dadurch wiegelst du auf. Milk (2008)
So someone else can turn him against me?Damit jemand anders ihn gegen mich aufwiegeln kann? Cyclops (2008)
I do not have the luxury of your birth or your purse, Sam, to spend my days fomenting dissension.Ich verfüge nicht über den Luxus deiner Abstammung oder deines Geldbeutels, Sam,... um meine Tage mit der Aufwiegelung zur Zwietracht zu verbringen. Join or Die (2008)
Mr. Caxton's put him up to it.Mister Caxton hat ihn aufgewiegelt. From Time to Time (2009)
"Instigation is Gath's game.""Aufwiegelung ist das Spiel von Gath." Goliath: Part One (2009)
- Turning us on each other.Und wiegelt uns gegeneinander auf. Good God, Y'All (2009)
He tries to stir up everybody, good comrades.Versucht, die Leute aufzuwiegeln. Alles gute Genossen. Beloved Berlin Wall (2009)
-This could stir up the others.- Das wiegelt die anderen auf. Underworld: Rise of the Lycans (2009)
Zarek's got the quorum in an uproar.Zarek hat die Ratsmitglieder aufgewiegelt. A Disquiet Follows My Soul (2009)
I know, sweetie, but don't try to derail this argumentIch weiß, Schatz, aber versuch nicht, diesen Streit abzuwiegeln, - so dass es um dich geht. Counting on You (2010)
- Engage the suspect verbally, attenuate, and mitigate.- Mit dem Verdächtigen reden, ihn abwiegeln, Schaden mindern. Harmony (2010)
They have infiltrators in our graduated.Ihre Spitzel haben die Menge aufgewiegelt. Red Eagle (2010)
What about the infiltrators that the demonstration had to abandon?Ich möchte wissen, wer die Männer gewesen sind, die diesen Mob aufgewiegelt haben. Red Eagle (2010)
Citizens who under false pretenses ... have joined this gang ...Bitte schließen Sie sich nicht diesem Mob an, der von einigen wenigen Ruhestörern aufgewiegelt wurde. Red Eagle (2010)
And in a way, it's a lullaby, to tell soldiers that... All was well and that it was safe to rest.Und in gewisser Weise ist es ein Wiegelied, um Soldaten zu sagen, dass... alles in Ordnung ist und es sicher war, sich zu erholen. Sanctuary: Part 2 (2011)
Taken by the French. And they have moved into Ferrara, greeted as heroes.Der Mönch Savonarola hat das Volk gegen uns aufgewiegelt. Prelude to an Apocalypse (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
WIEGEL    W IY1 G AH0 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufwiegelung {f}; Verhetzung {f}; Aufruhr {m} [pol.]sedition [Add to Longdo]
abwiegelnto appease [Add to Longdo]
aufwiegelnd; aufhetzend {adj}incendiary [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
唆す[そそのかす, sosonokasu] verfuehren, verleiten, ueberreden, aufwiegeln, aufhetzen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top