Search result for

wartimes

(48 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wartimes-, *wartimes*, wartime
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wartimes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wartimes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wartime[N] ช่วงเวลาที่มีศึกสงคราม, See also: ยามศึกสงคราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wartime(วอร์'ไทมฺ) n. ยามสงคราม adj. เกี่ยวกับเวลาสงคราม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disasters, Wartimeอุบัติเหตุจากภัยสงคราม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm trying to understand why Georgie wasn't at work that day, why he was on his way to my house to tell me he'd joined the army in wartime.พยายามจะเข้าใจว่า ทำไม จอร์จถึงไม่ไปทำงานวันนั้น ทำไมเขาถึงกำลังกลับมาบ้าน เพื่อจะบอกฉันว่า เขาเข้าร่วมกองทัพ ในเวลาสงคราม Good Mourning (2009)
You shouldn't take this personally. Duty comes first, especially in wartime.เจ้าไม่ควรเก็บมาเป็นเรื่องส่วนตัว หน้าที่ย่อมมาก่อนเสมอ โดยเฉพาะยามศึกสงคราม Senate Spy (2009)
Duty comes first, especially in wartime.หน้าที่ย่อมมาก่อนเสมอ โดยเฉพาะยามศึกสงคราม Senate Spy (2009)
Your first wartime speech.Your first wartime speech. The King's Speech (2010)
Remote village, wartime.หมู่บ้านแสนห่างไกล ช่วงที่เกิดสงคราม Better Angels (2010)
In wartime, it is always better to perish at the hands of your enemy, what if it's His Highness the Crown Prince who consigns him to his demise?ในเวลาของสงคราม มันจะดีกว่าที่ตายโดยมือของศัตรู แล้วถ้าองค์รัชทายาทเป็นผู้ทำ ให้ท่านนายพลต้องตายล่ะ? Episode #1.4 (2010)
The thing about wartime.ช่วงเวลาสงคราม The Dinner Party (2011)
I'm a wartime president now.ในยามสงครามแล้ว Iron Sky (2012)
You don't have to lecture me about wartime expenses.ไม่ต้องมาสอนข้าเรื่องค่าใช้จ่ายในสงครามหรอก Kissed by Fire (2013)
Not easy finding molasses in wartime.ไม่ง่ายเลยที่จะหาเหล้ารัมในช่วงสงคราม And Now His Watch Is Ended (2013)
It can all be the bedrock of the new Panem, but, in wartime I think even the noblest of causes can be bent a little bit.มันสามารถเป็นรากฐานของพาเนมใหม่ แต่ ในสงครามแม้แต่คนตรง ก็ยังบิดได้นิดหน่อย จริงไหม The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
If I had a Sicilian wartime consigliere, I wouldn't be in this shape!ถ้าผมมีคอนซีลสงครามซิซิลีฉันจะไม่อยู่ในสภาพนี้ The Godfather (1972)
You're not a wartime consigliere, Tom.You're not a wartime consigliere, Tom. The Godfather (1972)
Fresh and breezy... unlike the pompous styles of wartime.สดใหม่และไฉไล... ไม่ใช่สไตล์ขึงขัง เหมือนในช่วงสงคราม. Cinema Paradiso (1988)
You've been a wartime reporter at Iraq.คุณมีรายงานสงครามที่อิรัก Confession of Pain (2006)
Wartime circumstances -- heat of the battle. But never cold-blooded, morgan.สถานการณ์สงคราม การสู้รบที่ดุเดือด There's Something About Harry (2007)
- Um, Joe and Lenny. - Yeah? I want you to work on "Life During Wartime."Joe und Lenny, ihr beide arbeitet bitte an "Life During Wartime". Young@Heart (2007)
Yeah, you know what was really interesting? Joe's take on "Life During Wartime."Interessant, wie Joe an "Life During Wartime" herangegangen ist. Young@Heart (2007)
# I wear my wartime coat in the wind and sleetI wear my wartime coat in the wind and sleet Quadrophenia (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wartimHappening in wartime, this would amount to disaster.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมัยสงคราม[n. exp.] (samai songkhrām) EN: wartime   FR: temps de guerre [m]
ยามสงคราม[n. exp.] (yām songkhrām) EN: wartime   FR: temps de guerre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WARTIME    W AO1 R T AY2 M
WARTIMES    W AO1 R T AY2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wartime    (n) (w oo1 t ai m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriegsgräuel {m}; Kriegsgreuel {m} [alt]wartime atrocity [Add to Longdo]
Kriegspropaganda {f}wartime propaganda [Add to Longdo]
Kriegszeit {f}wartime [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
縁故疎開[えんこそかい, enkosokai] (n,vs) evacuating to the homes of one's relatives in the countryside in wartime [Add to Longdo]
勤労動員[きんろうどういん, kinroudouin] (n) mobilization of labor services (e.g. in wartime) [Add to Longdo]
軍国調[ぐんこくちょう, gunkokuchou] (n) wartime atmosphere [Add to Longdo]
戦火[せんか, senka] (n) (1) (See 兵火) wartime fire; (2) (See 戦禍) war; wartime destruction; horrors of war; (P) [Add to Longdo]
戦時経済[せんじけいざい, senjikeizai] (n) wartime economy [Add to Longdo]
戦時産業[せんじさんぎょう, senjisangyou] (n) wartime industry [Add to Longdo]
戦時色[せんじしょく, senjishoku] (n) wartime appearance [Add to Longdo]
戦時体制[せんじたいせい, senjitaisei] (n) wartime regime; war footing [Add to Longdo]
特需景気[とくじゅけいき, tokujukeiki] (n) economic boom due to special procurements, esp. in wartime [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冼星海[Xiǎn Xīng hǎi, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄥ ㄏㄞˇ, ] Xian Xinghai (1905-1945), violinist and composer, known for patriotic wartime pieces, including Yellow River Oratorio 黃河大合唱|黄河大合唱 [Add to Longdo]
大东亚共荣圈[Dà Dōng Yà gòng róng quān, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄥˋ ㄖㄨㄥˊ ㄑㄩㄢ, / ] Great East Asia co-prosperity sphere, Japanese wartime slogan for their short-lived Pacific Empire, first enunciated by Prime Minister Prince KONOE Fumimaro 近衛文麿|近卫文麿 in 1938 [Add to Longdo]
抗日[kàng Rì, ㄎㄤˋ ㄖˋ, ] to resist Japan (esp. during WW2); anti-Japanese (esp. wartime activities) [Add to Longdo]
日本鬼子[Rì běn guǐ zi, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, ] Japanese devil (common term of abuse in wartime China and in subsequent writing) [Add to Longdo]
东洋鬼[Dōng yáng guǐ, ㄉㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄍㄨㄟˇ, / ] foreign devil; wartime term of abuse for Japanese [Add to Longdo]
东洋鬼子[Dōng yáng guǐ zi, ㄉㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, / ] foreign devil; wartime term of abuse for Japanese [Add to Longdo]
鬼子[guǐ zi, ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, ] devils; refers to 日本鬼子, wartime term insult for Japanese [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top