Search result for

verteidigungsministerium

(55 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verteidigungsministerium-, *verteidigungsministerium*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา verteidigungsministerium มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *verteidigungsministerium*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Very simply, I look at the way you people do things and if I can think of any alternatives I write it up and submit a report to the Department of Defense.Ich beobachte die Arbeit, notiere mir mögliche Alternativen und übergebe später einen Bericht an das VerteidigungsministeriumThe Final Countdown (1980)
The Department of Defense sent him out here. Maybe they wanted to give him something to watch.Das Verteidigungsministerium wollte ihm eventuell was zu beobachten geben. The Final Countdown (1980)
The Defense Department has strictly forbidden it.Das Verteidigungsministerium hat das so entschieden. Nightmare City (1980)
The State Department can open any door.Das Verteidigungsministerium wird dafür sorgen. Contamination (1980)
- As you may recall, there have been rumours of a Cabinet reshuffle, and your name was linked with the Ministry of Defence.Wie Sie zweifellos noch wissen werden, Minister, hat es vage Gerüchte über eine Kabinettsumbildung gegeben, und Ihr Name wurde ein paar Mal im Zusammenhang mit dem Verteidigungsministerium erwähnt. The Death List (1981)
30 years ago, the Defence had a lease on a Scottish Island.Da pachtete das Verteidigungsministerium eine Insel vor der schottischen Küste. The Skeleton in the Cupboard (1982)
"Records lost in the move to London, or when the War Office joined the Ministry of Defence, and the withdrawal of papers that could give grounds for an action for libel or breach of confidence or cause embarrassment to friendly governments. "...oder abhanden gekommen sind, als das Kriegsministerium in das Verteidigungsministerium integriert wurde. Und entnommen wurden auch Papiere, die publiziert Klagen zur Folge haben könnten, wegen Verleumdung oder Parteiverrat oder befreundete Nationen kompromittieren. The Skeleton in the Cupboard (1982)
You're violating government airspace. Turn back.Sie verletzen Luftraum des Verteidigungsministeriums. Hanky Panky (1982)
This is my project. And I don't want to see it end up on some defense scrap heap before we know what it's really about.Das ist mein Projekt, und ich will nicht, dass es... im Verteidigungsministerium verschwindet, bevor wir wissen, was es damit auf sich hat. Brainstorm (1983)
That's why the Firm would like to turn this prototype over to the Department of Defense and let them take credit for it.Deshalb würde die Firma... dem Verteidigungsministerium gerne den Prototyp übergeben. Shadow of the Hawke (1984)
Yes, it's a private company with a number of Defense Department contracts.Diese Privatfirma arbeitet für das VerteidigungsministeriumKnight of the Drones (1984)
Everything in the Defense department.Alles im VerteidigungsministeriumWeekend (1984)
The president has decided that the NCA should be put under the Defense Department's authority.Der Präsident will den RaumfahrtausschuB... dem Verteidigungsministerium unterstellen. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Conceived by the Defense Department, manufactured and maintained by RTX, and used primarily by a company you may have heard ofDas Verteidigungsministerium erfand sie, RTX stellt sie her und wartet sie, und Hauptnutzer ist eine Firma in Langley, Virginia, The Falcon and the Snowman (1985)
That's all right for America, but hardly what we need at the Department of Defense.Gut und schön für Amerika, aber unnütz für das VerteidigungsministeriumD.A.R.Y.L. (1985)
Contact the DOD surplus sales office. Start running down the buyer.Verteidigungsministerium kontaktieren und Käufer aufspüren. Invasion U.S.A. (1985)
Well, yeah, but I don't remember ever breaking in to the Defense Department's computer.Ich zapfte nicht den Computer des Verteidigungsministeriums an. Ugly Duckling (1986)
In order for you to help solve the problem with the guidance system, you had to break into a top secret computer net just chock full of classified information.Du hast einen Rechner des Verteidigungsministeriums angezapft, der voll militärischer Geheimnisse ist. Ugly Duckling (1986)
And the Defense Department's gonna be clamoring for your services right around graduation time.Und noch was. Das Verteidigungsministerium bietet dir einen Vertrag an. Ugly Duckling (1986)
Not with State Department. Tapes are from Defense.Sie sind nicht vom Außen-, sondern vom VerteidigungsministeriumAll the World's a Stage (1986)
Hamilton, McCurry you're on the secretary's tea at DOD, day after tomorrow.Hamilton, McCurry, Sie sind beim Ministerempfang im VerteidigungsministeriumDead Men Leave No Trails (1986)
If he worked for the Defense Department instead of State, it'd make more sense.Wäre er beim Verteidigungsministerium, würde es mehr Sinn ergeben. One Bear Dances, One Bear Doesn't (1986)
The government's chief scientific adviser sees the problem differently from the MoD.Aber so weit ich weiß, neigt der wissenschaftliche Chefberater der Regierung zu einer anderen Beurteilung des Problems als das VerteidigungsministeriumThe Grand Design (1986)
So we just commission our own survey for the Ministry of Defence.Und unsere Umfrage gibt das Verteidigungsministerium in Auftrag. Sorgen Sie dafür. The Ministerial Broadcast (1986)
Five years ago, attempting to stage an insurrection in the Department Kita and his men were foiled in their plot, and we surrounded them.Vor fünf Jahren schlug Kitas Aufstand im Verteidigungsministerium fehl. Als er umzingelt war, sprengte er sich in die Luft. Sukeban deka (1987)
MAYFIELD: Names of others who share our views and those in the Department of Defense who have been providing us with research.Namen von Mitstreitern und Kontakten im Verteidigungsministerium, die uns mit Daten beliefert haben. One Flew East (1987)
Uh, Department of Defense, Smithsonian Institute Patent Office, Department of the Interior.Verteidigungsministerium, Smithsonian Institute, Patentamt, Inneres. The Khrushchev List (1987)
But as far as the U.S. Defense Department is concerned, it simply does not exist, only the name of your mission...Was das Verteidigungsministerium betrifft, hat diese Mappe nie existiert. Eastern Condors (1987)
Gentlemen, this may only be an exercise so far as the Ministry of Defence is concerned, but for me it is a matter of pride that the 00-Section has been chosen for this test.Gentlemen, für das Verteidigungsministerium ist dies zwar nur eine Übung, aber ich bin stolz, dass die 00-Abteilung für diesen Test ausgewählt wurde. The Living Daylights (1987)
Sir, you may disparage your predecessors all you like, but I don't recall in the past any secret investigation that required the entire Department of Defense, circumvented CIA and the FBISir, Sie können Ihre Vorgänger ja in Verruf bringen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass eine geheime Ermittlung jemals das Verteidigungsministerium, die CIA, das FBI und die Washingtoner No Way Out (1987)
The Department of Defense announced today that a fact-finding delegation led by New Mexico Senator Albert Zuniga had concluded his trip to North Vietnam and had brought back the remains of five American service men who had been identified by the forensics lab in Hawaii.Das Verteidigungsministerium verkündete heute, dass der von New Mexicos Senator Albert Zuniga geleitete Untersuchungsausschuss aus Nordvietnam zurückgekehrt sei. Er veranlasste die Überführung der sterblichen Überreste von fünf Soldaten, die jetzt erst identifiziert werden konnten. Hello and Farewell: Part 2 (1988)
See Department of Defence.Sehen Sie. VerteidigungsministeriumMy Stepmother Is an Alien (1988)
The Ministry of Defence has released a new list of Italian dead until now considered missing.Das Verteidigungsministerium gab die Namen Verstorbener bekannt, die bisher als vermisst galten. Cinema Paradiso (1988)
According to the Department of Defense, he's been dead for two years.Laut Verteidigungsministerium ist er seit zwei Jahren tot. Die Hard 2 (1990)
"The Defence Department has just given them the goahead" "to massproduce the new MARK-13 Cyborg."Das Verteidigungsministerium hat ihnen grünes Licht für die Massenproduktion des M.A.R.K. 13-Cyborgs gebeben. Hardware (1990)
Not only did Harding build the prototype contracted to the Defense Department, he built a copy to sell under the table to arms dealers.Harding hat nicht nur den Prototyp im Auftrag des Verteidigungsministeriums gebaut, sondern auch eine Kopie, die er unter der Hand an Waffenhändler verkauft. Honest Abe (1991)
The older one, he's working in the Defense Ministry. Frédéric.Und der Älteste, Frédéric, arbeitet im VerteidigungsministeriumBetty (1992)
- We deal with the Defense Department.- Quelle: VerteidigungsministeriumWhite Sands (1992)
The Defense Department is about to test some new weapon system... and Rourke wants to know about it.Das Verteidigungsministerium will ein Waffensystem testen. - Roarke will was darüber wissen. Honeymoon in Metropolis (1993)
Why do the Defence Department want him?Was will das VerteidigungsministeriumGhost in the Machine (1993)
And it's, uh, become something of a holy grail... for some of our more inquisitive colleagues in the Department of Defence.Der wurde zu einer Art heiliger Gral... ..für ein paar neugierigere Kollegen im VerteidigungsministeriumGhost in the Machine (1993)
Defence Department?VerteidigungsministeriumGhost in the Machine (1993)
The Department of Defence still hasn't found anything?Das Verteidigungsministerium hat noch nichts gefunden? Ghost in the Machine (1993)
Two Mid-East extremists were killed trying to assault a woman working for a manufacturer of parts for the Defense Department.Zwei asiatische Extremisten wurden getötet,... ..beim Versuch, eine Frau anzugreifen,... ..die bei einem Zulieferer des Verteidigungsministeriums arbeitet. Shadows (1993)
DOD?VerteidigungsministeriumOn Deadly Ground (1994)
Her father is a scientist working for the War Department.Ihr Vater ist Wissenschaftler im VerteidigungsministeriumThe Shadow (1994)
Why'd you let the War Department pay all the bills?Wieso zahlt dann das VerteidigungsministeriumThe Shadow (1994)
When I asked for orgenov, this ass-hole in defense ministry said he was unavailable.Als ich nach Orgenow fragte, sagte der Arsch vom Verteidigungsministerium, er wäre nicht da. Terminal Velocity (1994)
First the division, then the corps, then the regiment, then the ministry of defense.Erst die Division, dann das Korps, dann das Regiment, dann das VerteidigungsministeriumSanmao Joins the Army (1994)
Call the Secretary of Defense! Yes, Sir!- Das VerteidigungsministeriumGamera: Guardian of the Universe (1995)

German-Thai: Longdo Dictionary
Verteidigungsministerium(n) |das| กระทรวงกลาโหม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verteidigungsministerium {n}Ministry of Defence (MOD) [Add to Longdo]
Forschungseinrichtung des US-VerteidigungsministeriumsARPA : Advanced Research Projects Agency [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top