Search result for

voided

(25 entries)
(0.638 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voided-, *voided*, void, voide
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voided[ADJ] โมฆะ, See also: ไม่ได้ผล, เพิกถอน, ยกเลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
voided(วอย'ดิด) adj. โมฆะ,ถูกเพิกถอน,ถูกยกเลิก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anyways, this engagement is hereby voided.ยังไงก็ตามแต่ การหมั้นครั้งนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นเด็ดขาด Episode #1.1 (2006)
Making them community property now that we voided the Prenup.คือสินทรัพย์ที่ได้มาระหว่างสมรสของพวกเขา \ ซึ่งตอนนี้เราทำให้สัญญาก่อนสมรสเป็นโมฆะไปแ้ล้ว Commitment (2012)
Any infidelities my client may have participated in, from a legal standpoint, was voided by your client's affair with Ms. Davis.การนอกใจลูกความของฉัน อาจจะมีส่วน ต่อทัศนคติทางกฏหมาย จากการที่ลูกความคุณเป็นชู้กับคุณนายเดวิส Commitment (2012)
By returning to France, you voided the agreement between our countries.คุณก็ละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศแล้ว The Hard Drive (2012)
Just read out a brief, prepared statement to the judge, and then your death-in-absentia judgment will be voided.แค่อ่านคำแถลงที่เตรียมไว้แล้วต่อหน้าผู้พิพากษา แล้วสถานะผู้สาบสูญของเธอ จะได้ถูกถอนออกไป Honor Thy Father (2012)
He's voided the transaction.เขายกเลิกคำสั่งซื้อไปแล้ว C.O.D. (2012)
I voided that will because I believe Elise Vogelsong not to be in her right mind.ฉันทำให้พินัยกรรมเป็นโมฆะเพราะ เชื่อว่าเอลลิส ไม่อยู่ใน ภาวะที่กระทำการได้ Red Lacquer Nail Polish (2013)
If the fund's capitals drop too much, then the swaps contracts are voided.แล้วสัญญาแลกเปลี่ยนจะเป็น โมฆะ The Big Short (2015)
The contracts are voided?สัญญาดังกล่าวมีโมฆะ? The Big Short (2015)
The contracts are voided?สัญญาดังกล่าวมีโมฆะ? The Big Short (2015)
I'll need a copy of your drivers license and a voided check, and I can take those right now.ขอสำเนาใบขับขี่กับเช็คเปล่าด้วย ตอนนี้เลย The Neon Demon (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรเสีย[N] voided ballot, See also: voided ballot paper, Example: การเลือกตั้งที่ผ่านมามีบัตรเสียทั้งหมด 20,000 ใบ, Thai definition: บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนไม่ถูกต้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot   FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VOIDED    V OY1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
voided    (v) (v oi1 d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
鬼門[きもん, kimon] (n) the northeastern (unlucky) direction; person or thing to be avoided [Add to Longdo]
禁忌[きんき, kinki] (n,vs,adj-no) (1) taboo; day, time, direction, words, etc. that must be avoided; (n) (2) contraindication (medical) [Add to Longdo]
犬も食わない[いぬもくわない, inumokuwanai] (exp) (id) avoided by everybody; disliked by everybody; lit [Add to Longdo]
先負[せんぶ;せんぷ;せんまけ;さきまけ, senbu ; senpu ; senmake ; sakimake] (n) (See 六曜) lucky day but not in the morning; day on which judgment and haste are avoided (judgement) [Add to Longdo]
避けて通れない[さけてとおれない, saketetoorenai] (exp,adj-i) (that) cannot be avoided (e.g. problem); unavoidable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Void \Void\, v. t. [imp. & p. p. {Voided}; p. pr. & vb. n.
   {Voiding}.] [OF. voidier, vuidier. See {Void}, a.]
   1. To remove the contents of; to make or leave vacant or
    empty; to quit; to leave; as, to void a table.
    [1913 Webster]
 
       Void anon her place.         --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       If they will fight with us, bid them come down,
       Or void the field.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw or send out; to evacuate; to emit; to discharge;
    as, to void excrements.
    [1913 Webster]
 
       A watchful application of mind in voiding
       prejudices.              --Barrow.
    [1913 Webster]
 
       With shovel, like a fury, voided out
       The earth and scattered bones.    --J. Webster.
    [1913 Webster]
 
   3. To render void; to make to be of no validity or effect; to
    vacate; to annul; to nullify.
    [1913 Webster]
 
       After they had voided the obligation of the oath he
       had taken.              --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
       It was become a practice . . . to void the security
       that was at any time given for money so borrowed.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voided \Void"ed\, a.
   1. Emptied; evacuated.
    [1913 Webster]
 
   2. Annulled; invalidated.
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) Having the inner part cut away, or left vacant, a
    narrow border being left at the sides, the tincture of the
    field being seen in the vacant space; -- said of a charge.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top