Search result for

visited

(33 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -visited-, *visited*, visit, visite
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But daddy was invited when he visited. Your mother already left for work,แต่พ่อฉันก็ได้รับเชิญ /แม่ของคุณกำลังจะไปทำงานแล้วนะค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Jimmy, Chloe, and the other couples all visited the same wedding vendors within the last 10 days.พัฒนาขึ้นแล้วนะนายเนี่ย จิมมี่,โคลอี้,และคนอื่นๆ Committed (2008)
She's visited four other doctors in the past year, none of them found anything.ปีที่ผ่านมา เธอไปหาหมอมา 4 คน ไม่มีใครพบอะไรซักคน Lucky Thirteen (2008)
When my father was still employed he always visited the place where your mom worked.เมื่อตอนที่พ่อของฉันทำงาน ท่ามักจะมาที่นี่ ที่ๆแม่เธอทำงานอยู่ Akai ito (2008)
You haven't visited in 3 years...3 ปีมาแล้ว ท่านไม่เคยมาหาข้าเลย Portrait of a Beauty (2008)
My grandmother's house is there. I visited often when I was young.ตอนสมัยเด็ก ตากับยายเคยมีบ้านอยู่ที่นั่นจริงๆ Scandal Makers (2008)
She visited me every week for one year.หล่อนมาเยี่ยมฉันทุกอาทิตย์อยู่ปีนึง My Sassy Girl (2008)
After we visited that club, a school uniform party was held every month.หลังจากที่เราไปผับนั้นแล้ว ที่นั่นก็จัดปาร์ตี้ชุดนักเรียนขึ้นทุกเดือน My Sassy Girl (2008)
Heard you came to Bu-pyung often, but you never visited me?ได้ยินว่าเธอมาที่บุปยุงบ่อยๆ แต่ไม่ยอมมาเยี่ยมน้า My Sassy Girl (2008)
Visited upon us because you buried King Halga like a pagan... and not like a Christian!มันมาเยือนพวกเราเพราะว่า เราฝังศพราชาฮัลกา เหมือนพวกนอกรีต ไม่ใช่อย่างคริสต์เตียน Outlander (2008)
You visited five of the best colleges on the East Coast and you have nothing to tell?ลูกไปดูมหาลัย 5 ที่ ที่ดีที่สุดในฝั่งตะวันออก แล้วลูกไม่มีอะไรจะเล่าเลยเหรอ? Chapter Three 'Building 26' (2009)
This planet was visited by our race once before by our earliest ancestors a millenium ago.เผ่าพันธ์ข้าเคยมาเยือนดาวดวงนี้แล้วในอดีต โดยบรรพบุรุษ รุ่นหลายสหสวรรษต์ก่อน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
visitedA company of tourists visited our town.
visitedA group of foreign students visited Akira's high school.
visitedA student visited the house of the great playwright.
visitedBy this time next year you will have visited almost all the famous place in Japan.
visitedCarol visited Boston last month.
visitedEverything was exciting to me when I visited Spain for the first time.
visitedFather visited my uncle in hospital.
visitedFor a start I visited Jerusalem - sacred land of the big three religions.
visitedHave you ever visited a foreign country?
visitedHave you ever visited Kyoto?
visitedHave you ever visited Kyoto before?
visitedHave you ever visited Rome?

CMU English Pronouncing Dictionary
VISITED    V IH1 Z AH0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
visited    (v) (v i1 z i t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
親の因果が子に報う[おやのいんががこにむくう, oyanoingagakonimukuu] (exp) (id) The father's sins will be visited upon the children [Add to Longdo]
積不善の家には必ず余殃あり;積不善の家には必ず余殃有り[せきふぜんのいえにはかならずよおうあり, sekifuzennoienihakanarazuyoouari] (exp) (arch) (See 積善の家には必ず余慶あり) iniquities of fathers are visited upon their sons [Add to Longdo]
[てん(P);あめ;あま, ten (P); ame ; ama] (n) (1) sky; (2) (てん only) heaven; (3) (てん only) {Buddh} svarga (heaven-like realm visited as a stage of death and rebirth); (4) (てん only) {Buddh} deva (divine being of Buddhism); (P) [Add to Longdo]
南蛮人[なんばんじん, nanbanjin] (n) (arch) (See 紅毛人) southern barbarian (used to describe Western Europeans who visited Japan prior to the Edo period, esp. the Spanish and the Portuguese) [Add to Longdo]
入唐八家[にっとうはっけ, nittouhakke] (n) (See 八家) eight Japanese monks who visited China during the early Heian (Enchin, Engyou, Ennin, Eun, Jougyou, Kuukai, Saichou, and Shuuei) [Add to Longdo]
八家[はっけ, hakke] (n) (1) (abbr) (See 八宗) the eight early Japanese Buddhist sects; (2) (See 入唐八家) eight Japanese monks who visited China during the early Heian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visit \Vis"it\, v. t. [imp. & p. p. {Visited}; p. pr. & vb. n.
   {Visiting}.] [F. visiter, L. visitare, fr. visere to go to
   see, to visit, fr. videre, visum to see. See {Vision.}]
   [1913 Webster]
   1. To go or come to see, as for the purpose of friendship,
    business, curiosity, etc.; to attend; to call upon; as,
    the physician visits his patient.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: To go or come to see for inspection,
    examination, correction of abuses, etc.; to examine, to
    inspect; as, a bishop visits his diocese; a superintendent
    visits persons or works under his charge.
    [1913 Webster]
 
   3. (Script.) To come to for the purpose of chastising,
    rewarding, comforting; to come upon with reward or
    retribution; to appear before or judge; as, to visit in
    mercy; to visit one in wrath.
    [1913 Webster]
 
       [God] hath visited and redeemed his people. --Like
                          i. 68.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top