Search result for

usage

(72 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -usage-, *usage*
Possible hiragana form: うさげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
usage[N] การใช้, See also: วิธีใช้, Syn. utilization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
usage(ยู'ซิจฺ,ยู'ซิจฺ) n. การใช้,ประโยชน์,ความเคยชิน,ประเพณี,ขนบธรรมเนียม
abusage(อะบิว' เซจ) n. การใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือย, ศัพท์ที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
blood sausagen. ไส้กรอกที่มีเลือดหมูมาก,ทำให้มีสีเข้ม.
misusage(มิสยู`ซิจ) n. การใช้ในทางที่ผิด
sausage(ซอส'ซิจฺ) n. ไส้กรอก,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายไส้กรอก,กุนเชียง, Syn. minced pork,beef

English-Thai: Nontri Dictionary
usage(n) การใช้,ธรรมเนียม,ประเพณี,ความเคยชิน,ประโยชน์
sausage(n) กุนเชียง,ไส้กรอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
usageขนบธรรมเนียม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
usageขนบภาษา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
usageธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usage of tradeธรรมเนียมการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Usageการใช้ภาษา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
usage of trade (n ) ธรรมเนียมการค้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
New school policy--there will be no Cell phone usage during school hours.กฎใหม่ของโรงเรียน คือเราไม่อนุญาติให้ใช้โทรศัพท์ ในระหว่างเวลาเรียน Carrnal Knowledge (2009)
Based on current usage, probably going to be several months.โดยพื้นฐานแล้วขึ้นอยู่กับการใช้งาน ซึ่งน่าจะเป็นไปได้ในอีก หลายเดือน Earth (2009)
By the way, another accepted usage for the term "ho."เกือบลืม นั่นเป็นอีกคำที่ใช้คำว่า โสเภณี ได้ The Cornhusker Vortex (2009)
Well, according to Mr Stark's database security guidelines, there are redundancies to prevent unauthorised usage.มันเป้นไปได้รึ? ตามคู่มือรปภ.ของคุณสตาร์คแล้ว.. มีระบบป้องกันคนอื่นใช้ชุดหลายชั้นมาก Iron Man 2 (2010)
If they're housing illegals, there'll be a higher usage of power and water.ถ้าพวกเขาอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมาย จะมีการใช้งานของพลังงาน และน้ำเพิ่มมากขึ้น Rite of Passage (2010)
I respect your usage of the word this one instance.คราวนี้ผมเห็นด้วยกับคำที่คุณใช้ Letters to Juliet (2010)
I did a check into that number's usage in the Book of Revelation.ผมได้ตรวจสอบการใช้เลขเหล่านั้น ในคำภีร์พระธรรมวิวรณ์ The Angel of Death (2011)
Con ed is reporting an increase in power usage at the home on 68th.การไฟฟ้ารายงานว่ามีอัตรา การใช้ไฟสูงขึ้น ในบ้านหลังที่อยู่ถนนสาย 68 Where There's a Will (2011)
No credit card usage.ไม่มีข้อมูลการใช้บัตรเครดิต Lange, H. (2011)
Actually, "forsook" is also an acceptable usage.จริง ๆ แล้ว "ทิ้งละ" เขาก็ใช้กันได้ August: Osage County (2013)
The usage is erratic, but someone's definitely home.การใช้งานไม่มีตุดประสงค์ที่แน่นอน แต่เป็นการใช้จากที่บ้านแน่นอน Out of the Frying Pan (2013)
$2,000 a year on cellphone and internet usage.2,000 เหรียญ ต่อปีเป็นค่าโทรมือถือ และอินเตอร์เน็ต Kingsman: The Secret Service (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
usageAs an Englishman, he is particularly sensitive to the differences between English and American usage.
usageCould you teach me how people distinguish between these words in common usage?
usageHe has an eye for good English usage.
usageMr Jones is very sensitive to the nuances of English and American usage.
usageThe distinction in usage between the two words is clear.
usageThis car must have had tough usage.
usageThis dictionary puts a special emphasis on usage.
usageThis is a book on modern English usage.
usageTo give a definition of word is more difficult than to give an illustration of its usage.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice   FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān mai dāi) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order   FR: inutilisable ; hors d'usage
ใช้ความรุนแรง [v. exp.] (chai khwām runraēng) FR: recourir à la force ; faire usage de la force
ใช้แล้ว[adj.] (chāi laēo) EN: used ; second-hand ; recycled   FR: usagé ; d'occasion ; de seconde main ; recyclé
ใช้แล้วทิ้ง[adj.] (chāi laēo thing) EN: throwaway ; disposable   FR: jetable ; à usage unique
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dāi) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)   FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ใช้ผิด[v. exp.] (chai phit) EN: misuse ; misapply   FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
จารีต[n.] (jārīt) EN: convention ; custom ; tradition ; usage ; practice   FR: coutume [f] ; tradition [f] ; usage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
USAGE    Y UW1 S AH0 JH
USAGES    Y UW1 S AH0 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
usage    (n) (y uu1 s i jh)
usages    (n) (y uu1 s i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslastung {f}usage rate; fill rate [Add to Longdo]
Benutzungshinweis {m}; Nutzungshinweis {m} | Benutzungshinweise {pl}; Nutzungshinweise {pl}usage hint | usage hints [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウインナーソーセージ;ウインナソーセージ[, uinna-so-se-ji ; uinnaso-se-ji] (n) Vienna sausage [Add to Longdo]
カルパス[, karupasu] (n) Kolbasa (semi-dry Russian sausage); calpas [Add to Longdo]
クックドソーセージ[, kukkudoso-se-ji] (n) cooked sausage [Add to Longdo]
セミドライソーセージ[, semidoraiso-se-ji] (n) semidry sausage [Add to Longdo]
ソーセージ[, so-se-ji] (n) sausage; (P) [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんご, de-ta sousagengo] (n) {comp} Data Manipulation Language; DML [Add to Longdo]
ドライソーセージ[, doraiso-se-ji] (n) dried sausage [Add to Longdo]
ボローニャソーセージ[, boro-nyaso-se-ji] (n) bologna sausage [Add to Longdo]
メルゲーズ[, meruge-zu] (n) merguez (beef or lamb sausage with chilli) (ara [Add to Longdo]
レバーソーセージ[, reba-so-se-ji] (n) liver sausage; liverwurst [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使用权[shǐ yòng quán, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 使 / 使] usage rights, #7,625 [Add to Longdo]
用法[yòng fǎ, ㄩㄥˋ ㄈㄚˇ, ] usage, #14,727 [Add to Longdo]
用词[yòng cí, ㄩㄥˋ ㄘˊ, / ] usage; word or phrase used by sb [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]
使用ベース[しようベース, shiyou be-su] usage based [Add to Longdo]
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations [Add to Longdo]
使用法[しようほう, shiyouhou] usage [Add to Longdo]
帯域幅利用[たいいきはばりよう, taiikihabariyou] bandwidth usage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Usage \Us"age\, n. [F. usage, LL. usaticum. See {Use}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of using; mode of using or treating; treatment;
    conduct with respect to a person or a thing; as, good
    usage; ill usage; hard usage.
    [1913 Webster]
 
       My brother
       Is prisoner to the bishop here, at whose hands
       He hath good usage and great liberty. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Manners; conduct; behavior. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A gentle nymph was found,
       Hight Astery, excelling all the crew
       In courteous usage.          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Long-continued practice; customary mode of procedure;
    custom; habitual use; method. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       It has now been, during many years, the grave and
       decorous
       usage of Parliaments to hear, in respectful silence,
       all expressions, acceptable or unacceptable, which
       are uttered from the throne.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. Customary use or employment, as of a word or phrase in a
    particular sense or signification.
    [1913 Webster]
 
   5. Experience. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In eld [old age] is both wisdom and usage.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Custom; use; habit.
 
   Usage: {Usage}, {Custom}. These words, as here compared,
      agree in expressing the idea of habitual practice; but
      a custom is not necessarily a usage. A custom may
      belong to many, or to a single individual. A usage
      properly belongs to the great body of a people. Hence,
      we speak of usage, not of custom, as the law of
      language. Again, a custom is merely that which has
      been often repeated, so as to have become, in a good
      degree, established. A usage must be both often
      repeated and of long standing. Hence, we speak of a
      "hew custom," but not of a "new usage." Thus, also,
      the "customs of society" is not so strong an
      expression as the "usages of society." "Custom, a
      greater power than nature, seldom fails to make them
      worship." --Locke. "Of things once received and
      confirmed by use, long usage is a law sufficient."
      --Hooker. In law, the words usage and custom are often
      used interchangeably, but the word custom also has a
      technical and restricted sense. See {Custom}, n., 3.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 usage
   n 1: the act of using; "he warned against the use of narcotic
      drugs"; "skilled in the utilization of computers" [syn:
      {use}, {usage}, {utilization}, {utilisation}, {employment},
      {exercise}]
   2: accepted or habitual practice [syn: {custom}, {usage},
     {usance}]
   3: the customary manner in which a language (or a form of a
     language) is spoken or written; "English usage"; "a usage
     borrowed from French"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top