Search result for

unternehmerin

(48 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unternehmerin-, *unternehmerin*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unternehmerin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unternehmerin*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mrs. Oole was a lady of considerable elegance who had achieved a great deal of success with a novel variation on an old line of trade.(Fanny) Mrs. Cole war eine Dame von bemerkenswerter Eleganz. Die es durch eine neue Variation eines sehr alten Gewerbes zu einer großen, erfolgreichen Unternehmerin gebracht hat. Fanny Hill (1983)
* Everybody's got the fever *Peg, da du ja jetzt Unternehmerin bist... dachte ich, es wäre gut, wenn du etwas übers Geschäft lernst. Can't Dance, Don't Ask Me (1989)
I should have seen it coming. but it's hard being a small-business owner.Ich hätte es kommen sehen müssen, aber ich bin nur eine KleinunternehmerinSyzygy (1996)
So now you're an entrepreneur.Dann bist du also UnternehmerinGo (1999)
Now, you 're not an entrepreneur.Sie sind ja nun keine UnternehmerinOnly the Lonely (1999)
I am a taxpayer and a member of the Young Women's Business Association.Ich bin Steuerzahlerin und Mitglied im Verband der Jungunternehmerinnen. Cock-a-Doodle-Do (2000)
Edward Chan, the one who gets 10 Distinction in this school and his mother To Wai Sum, a famous enterpreneurEdward Chan, er erhielt 10 Auszeichnungen. Seine Mutter To Wai Sum, ist eine berühmte UnternehmerinMy Schoolmate the Barbarian (2001)
I am very proud of you two entrepreneurs.Ich bin sehr stolz auf euch 2 Unternehmerinnen. The Color of Money (2001)
And guess who turned out to be quite the little entrepreneur?Und ratet mal, wer sich als wahre Unternehmerin entpuppte? The Color of Money (2001)
People victimised by a developer, using his political connections to have their homes condemned.Bauunternehmerin schikaniert Leute, indem sie durch Kontakte ihre Häuser für unbewohnbar erklärt. The Box: Part 1 (2002)
I have to go interview the developer now.Ich interviewe die BauunternehmerinThe Box: Part 1 (2002)
- The developer.- Der BauunternehmerinThe Box: Part 1 (2002)
- There she is, our spunky entrepreneur.- Unsere spritzige JungunternehmerinA Messenger, Nothing More (2004)
They're not hookers, E. They're entrepreneurs.Das sind keine Nutten, E. Das sind Unternehmerinnen. The Abyss (2005)
I like my favorite person to do stuff with.Du bist meine LieblingsunternehmerinLead, Follow, or Get Out of the Way (2006)
I'm an independent contractor.Ich bin eine unabhängige UnternehmerinJoyce and Sharon Monroe (2007)
Chief of Russian Female Entrepreneurs.Vorsitzende der russischen Unternehmerinnen. My Girlfriend Is an Agent (2009)
You know I've always been a very open-minded business woman.Ich war immer eine Unternehmerin, die für Neues offen war. Agnosia (2010)
And Svetlana Progoyovic, formerly an independent contractor working with government agencies, including the K.G.B.Und Svetlana Progoyovic, ehemalige unabhängige Unternehmerin, welche für verschiedene Regierungsbehörden gearbeitet hat, inklusive des K.G.B. Think Tank (2010)
- Independent contractor.- Unabhängige Unternehmerin. Das bedeutet... Think Tank (2010)
I'm an independent contractor.Ich bin unabhängige UnternehmerinDark Matter (2010)
I just had to say I was a businesswoman and it was accepted.Ich sagte, ich sei Unternehmerin, und man glaubte mir. L'imposture (2010)
I just thought my little entrepreneurs could use some lemonade.Ich wollte nur meiner Unternehmerin etwas Limonade bringen. School of Hard Knocks (2011)
I'm a store owner, I'm an entrepreneur I'm an independent woman in the 2000-teens.Mir gehört der Laden hier, ich bin Unternehmerin, ich bin eine freie Frau des 21. Jahrhunderts. Holla! Out in the Burbs (2012)
I'm a contractor.Ich bin BauunternehmerinSchooled (2012)
Well, as a gaming professional, that's exactly the type of customer I want in the world.Als Glücksspielunternehmerin ist das genau die Art Kunde, die ich will. Runner Runner (2013)
Many of you know her as the city's most capable businesswoman.Viele von Euch kennen sie als die fähigste Unternehmerin der Stadt. Blame Game (2013)
- Pam is a licensed contractor.- Pam ist eine zugelassene BauunternehmerinThe Wow Factor (2013)
The plan is to be an entrepreneur and then a philanthropist.Der Plan ist, eine Unternehmerin zu werden und dann eine Wohltäterin. Snap Out of It (2013)
I've been a bad small-business owner.Ich bin eine unanständige KleinunternehmerinAppropriate Behavior (2014)
She would have been raised without any emotional attachments, so that she could be the perfect, like, corporate leader, totally able to make decisions based solely on strategic advantage.Ein Aufwachsen ohne emotionale Bindungen. Damit sie dann als perfekte Unternehmerin strategischen Vorteilen alles unterordnet. Governed as It Were by Chance (2014)
Joy might be a brilliant, unrealized creator of commerce.Joy könnte eine brillante Unternehmerin sein, die sich noch nicht verwirklichen konnte. Joy (2015)
- No.- UnternehmerinPalm Trees in the Snow (2015)
And you are supporting a local business, keeping jobs right here at home.Und ihr unterstützt eine Unternehmerin aus der Region, die die Jobs hier hält. Fear, and Other Smells (2015)
Entrepreneur and debater.Unternehmerin und Rednerin. Episode #3.1 (2015)
Enterprising, and a head for politics.- Unternehmerin mit Sinn für Politik. Formalized, Complex, and Costly (2015)
She's a funeral entrepreneur.Sie ist BestattungsunternehmerinEpisode #3.8 (2015)
I'm an entrepreneur myself.Ich bin selbst UnternehmerinThe Adversary (2016)
Well, he says the same thing about you, miss entrepreneur.Nun, er sagt dasselbe über dich, Frau UnternehmerinInvasion! (2016)
Yeah, I don't think running Verdant makes me an entrepreneur.Ich glaube nicht, dass mich das Betreiben des Verdant zu einer Unternehmerin macht. Invasion! (2016)
The driving force behind the Dale was street-smart entrepreneur Liz Carmichael.Die treibende Kraft hinter dem Dale war die gewiefte Unternehmerin Liz Carmichael. Scam Artists (2016)
I always wanted to do something more entrepreneurial with my careerIch wollte immer schon Unternehmerin werden. Ashley Madison: Sex, Lies & Cyber Attacks (2016)
Speaking as an entrepreneur myself most entrepreneurs when they come up with an idea it's because they saw a market need for something that they needed.Ich bin selbst Unternehmerin, und die meisten Unternehmer haben eine Idee, weil sie ein Produkt brauchen, das es nicht gibt. Ashley Madison: Sex, Lies & Cyber Attacks (2016)
I've been doing work that is... important.Ich war nicht nur Unternehmerin, weißt du? Ich habe etwas getan, das... wichtig ist. Second Chances (2017)
This entrepreneur and champion weightlifter boasts impressive strength and flexibility, and she plans on showing the Beast just how strong she is.Die Unternehmerin und Champion im Gewichtheben besitzt eindrucksvolle Stärke und Flexibilität. Außerdem will sie dem Biest zeigen, wie stark sie ist. Beast Mode (2017)
There's Mimi Bonny, our entrepreneur from New York.Da ist Mimi Bonny, unsere Unternehmerin aus New York. Beast Mode (2017)
Mimi also struggled on the third obstacle, and the Beast forced this entrepreneur right out of business.Mimi mühte sich ebenfalls am dritten Hindernis ab, und das Biest zwang die Unternehmerin direkt aus dem Geschäft. Beast Mode (2017)
That you made money and weren't afraid of men. Don't listen.Dass du eine clevere Unternehmerin bist und keine Angst vor Männern hast. Les Biches (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top