Search result for

untergescho

(54 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untergescho-, *untergescho*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา untergescho มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *untergescho*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In exchange, the microfilm will be transferred to you in underpass, in St. Louis, in Paris.Als Gegenleistung erhalten Sie dann den Mikrofilm im Untergeschoss des "Trois Obus", Porte de Saint-Cloud, Paris. Le guignolo (1980)
The booth's down the stairs to the left of the bar.Die Telefonzelle ist im Untergeschoss, gleich links hinter der Bar. 3 hommes à abattre (1980)
Slipped the scheme to the minister privately, under plain cover!Er hat den Vorschlag dem Minister privat untergeschoben, getarnt in einem einfachen, braunen Umschlag. The Challenge (1982)
The dοuble murder and the substitute bοdy. She cοld-blοοdedly chοse Basil Blake as chief murder suspect.Und so kaltblütig, wie sie mordete, hat sie Blake den Mord an Ruby untergeschoben. Part 3 (1984)
I'll have a room set aside in the sub-basement.Es wird ein Raum für mich im Untergeschoss vorgesehen. - Wir sind also im Geschäft? The Dissident (1984)
Would you know where Peter Adams is?Ja, versuchen Sie es im Untergeschoss. - Danke. The Initiation (1984)
We figure one of those times he just slipped in the note.Er muss ihm den Schuldschein irgendwann untergeschoben haben. Forged Steele (1985)
Whatever you found was planted.Alles wurde mir untergeschoben. We're Off to See the Wizard (1985)
So there's a basement.Es gibt ein Untergeschoss. L'homme aux yeux d'argent (1985)
Its basement is a maze that leads to many places.Sein Untergeschoss ist ein Labyrinth, das in viele Richtungen führt. Deadly Knightshade (1986)
Enter the basement and there...Du fährst ins Untergeschoss und dann ... Voo Doo Knight (1986)
Now you know why when Harold and Cindy arrived to kill Hastings... they found he was already dead.Jetzt wissen Sie, warum Cindy und Harold Hastings schon tot auffanden und Albert untergeschoben haben. Steele at Your Service (1986)
- Basements.- Untergeschosse. The Pharoah's Engineer (1986)
I need to see air ducts, electrical access tunnels, sub-basements, every possible way into this complex.Ich muss wissen, wo Luftschächte sind, elektrische Tunnel, Untergeschosse, jeder mögliche Zugang zu diesem Komplex. Aliens (1986)
Lower level:Untergeschoss. Dalton, Jack of Spies (1987)
Barry shot his head off.Barry hat ihm den Kopf runtergeschossen. Bad Taste (1987)
The security lab is six stories underground.Das Sicherheitslabor liegt im sechsten Untergeschoss. Kill Zone (1988)
Of those, nearly 40 are concentrated on underground levels 7 and 8. That's probably the place.40 davon sind in den Untergeschossen 7 und 8. Vielleicht ist es dort! Akira (1988)
We can take it to sublevel 8.Mit dem kann man ins 8. Untergeschoss fahren. Akira (1988)
He's heading for the facility below the Olympic construction site.Er geht zum Olympiastadion, ins Untergeschoss. Akira (1988)
They've slipped us the son of the electricity company.Die haben uns den Sohn der Elektrizitätswerke untergeschoben. Life Is a Long Quiet River (1988)
Who pushed basement?Wer hat auf Untergeschoss gedrückt? Blind Fury (1989)
Go back the way you came, take the elevator to the basement.Nehmen sie den Aufzug ins zweite Untergeschoss. Family Business (1989)
Basement?Untergeschoss? Family Business (1989)
To the basement?Ins Untergeschoss? Family Business (1989)
YEAH, BY WHO?UNTERGESCHOSS Rush to Judgement (1990)
Goes in the basement.Der kommt ins Untergeschoss. Arachnophobia (1990)
I have some Napoleon brandy in the basement.Ich habe eine Flasche Napoléon im Untergeschoss. Arachnophobia (1990)
Another basement.Noch ein Untergeschoss. Die Hard 2 (1990)
Azusa, we could try the underground cell store.Versuchen wir es mit dem Zellkulturenlager im Untergeschoss. Godzilla vs. Mechagodzilla II (1993)
I want you to take your kids and anybody who shouldn't be fighting to the basement.Bringen Sie die Kinder und alle, die nicht kämpfen, ins Untergeschoss. RoboCop 3 (1993)
- Are you saying it was planted?Sie meinen, er wurde untergeschoben? Jewel Robbery at the Grand Metropolitan (1993)
They switched bassinets in the hospital.Sie haben mir im Krankenhaus einen Falschen untergeschoben. Nobody's Fool (1994)
He's bragging how he and his brother pulled this frame-up... planting incriminating evidence in some guy's crib.Er gibt damit an, wie sie jemanden reingelegt haben. Wie sie jemandem Beweise in seiner Wohnung untergeschoben haben. The House of Luthor (1994)
Sigma leader to Omega. We will cover the basement. Over.Sigma Einsatzleiter an Omega, wir übernehmen das Untergeschoss. Godzilla vs. Destoroyah (1995)
The symbol B 32.156 is actually catalogue code for a book discovered in a private reading room located in the church basement.Das Symbol B 32.156 ist eine Katalognummer für ein Buch in einem privaten Leseraum im Untergeschoss der Kirche. Primal Fear (1996)
SUB-LEVELUNTERGESCHOSS 10 Children of the Gods (1997)
(PA) Tag team number nine to sub-level two,... ..vent shaft twenty-four.(Sprechanlage) Team Nummer 9 zum 2. Untergeschoß,... ..Lüftungsschacht 24. Children of the Gods (1997)
Yoυ planted this shit.Das habt ihr mir untergeschoben! The Negotiator (1998)
A basement! Find a basement!Suchen Sie ein Untergeschoss! Species II (1998)
We'll never know unless we check it out, right? Twenty-eight floors down.Wer nichts wagt, der nichts gewinnt... 28. Untergeschoss? Speak Like a Child (1998)
- Your friends pinned 51 murders on you.- Man hat Ihnen 51 Morde untergeschoben. Omerta (1998)
If you had shot it down, it would be yours.Wenn Sie ihn runtergeschossen hätten, könnten Sie ihn haben. Kikujiro (1999)
No, he's the weirdo downstairs.Nein, er ist der Komische im Untergeschoss. Art (1999)
There's a door that opens onto the back yard, so we have to take it to the basement.Es gibt eine Tür in den Hinterhof, also müssen wir ihn ins Untergeschoss bringen. Beginnings (1999)
Entering sublevel 3, Priority clearance required,(Computer) Drittes Untergeschoss. Zugangsgenehmigung erforderlich. Blind Date (2000)
No, somebody planted that shit in my pod.Nein, jemand muss mir den Stoff in meiner Zelle untergeschoben haben. Famous Last Words (2001)
Redding's the one that put them drugs in your cell.Redding ist derjenige, der dir die Drogen untergeschoben hat. Famous Last Words (2001)
You want the basement?Wollen Sie ins Untergeschoss? Nothing Important Happened Today II (2001)
Take the stairs down to the sub-basement and go left!Treppe runter, zweites Untergeschoss, links. Mercano the Martian (2002)

German-Thai: Longdo Dictionary
Untergeschoß(n) |das, pl. Untergeschosse| ชั้นล่างของตึกหรือบ้าน, See also: A. Obergeschoß, Related: Geschoß

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untergeschoss {n}; Keller {m}; Souterrain {n}basement [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top