Search result for

university

(91 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -university-, *university*
English-Thai: Longdo Dictionary
Ramkhamhaeng University(n name uniq) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยแบบไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดอายุ เพศ หรืออัตตลักษณ์ทางเพศ ตั้งอยู่ที่ ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร, www.RU.ac.th, R. Open University

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
university[N] มหาวิทยาลัย

English-Thai: Nontri Dictionary
university(n) มหาวิทยาลัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
universityมหาวิทยาลัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
university collegeคณะในมหาวิทยาลัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
university degreeปริญญามหาวิทยาลัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
university witsกลุ่มนักเขียนมหาวิทยาลัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
University autonomyความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย [TU Subject Heading]
University cooperationความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย [TU Subject Heading]
University libraryห้องสมุดมหาวิทยาลัย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
University pressสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย [เทคโนโลยีการศึกษา]
University pressสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย (University press) เป็นสำนักพิมพ์ประเภทหนึ่ง จัดอยู่ในสำนักพิมพ์ของทางราชการ องค์การ สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จัดพิมพ์ตำรา เอกสารประกอบการเรียน และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย อาจจัดเป็นสำนักพิมพ์เฉพาะได้ แต่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมีลักษณะแตกต่างจากสำนักพิมพ์อื่น ดังนี้

1. จัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ทางวิชาการในสาขาวิชาการต่าง ๆ กว้างขวางกว่าสำนักพิมพ์เฉพาะ

2. ส่วนมากได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย

3. ไม่ต้องเสียภาษี

4. ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อแสวงหาผลกำไร

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีชื่อเสียง เช่น

Cambridge University Press และ Oxford University Press ของอังกฤษ

Columbia University Press และ University of Chicago Press ของสหรัฐอเมริกา

ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยบางแห่งมีทั้งสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ และมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดจำหน่ายโดยเฉพาะ เช่น

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (ฝ่ายโรงพิมพ์)

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สำนักพิมพ์ และโรงพิมพ์ ใช้ชื่อเดียวกัน) ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรณานุกรม

สำนักหอสมุดแห่งชาติ. (2553). คู่มือคัดเลือก จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนัก. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

University pressesโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or a tour of the university art gallery at 3:00.หรือทัวร์งานแสดงศิลปะของมหาวิทยาลัย เวลา 3.00 New Haven Can Wait (2008)
The university isn't gonna get itself embroiled in that kind of controversy, not in this charged climate.มหาวิทยาลัยอยู่ไม่ได้หรอกนะถ้าไปขวางเขา ก็ไม่ได้ทุนสักเก๊เดียว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You and I went to school together at the University of Chicago.คุณกับผม ได้เรียนด้วยกัน ที่มหาวิทยาลัย ชิคาโก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He's a visiting professor at Empire City University where he's working with the rare element cerillium.เขาเป็น ศาสตราจารย์รับเชิญ มาที่ มหาลัย เอ็มไพร์ซิตี้ เพื่อมาทำงานเกี่ยวกับ ธาตุ เซลิเรียม Superhero Movie (2008)
Just heard on the scanner, some kind of police standoff at Empire University.ได้ยินจาก วิทยุสื่อสาร มีตำรวจ \ ยกกำลังไปล้อมที่ มหาวิทยาลัย Empire Superhero Movie (2008)
He's been accepted at Seoul University of Law ranking on top of his class.เขา สอบเข้ามหา'ลัยโซล คณะกฎหมาย ด้วยคะแนนอันดับหนึ่งในชั้น. Episode #1.5 (2008)
You've been accepted at Seoul University of Law ranking on top of your class.นายสอบเข้ามหา'ลัยโซล คณะกฎหมาย ด้วยคะแนนอันดับหนึ่งในชั้น. Episode #1.5 (2008)
He got accepted into the best university in Korea.เขาได้รับเข้าเรียนในมหา'ลัยที่ดีที่สุดในเกาหลี Episode #1.7 (2008)
To commemorate becoming the top candidate accepted into the Seoul University law faculty...เพื่อฉลองการสอบข้าได้เป็นที่ 1 ของมหา'ลัยโซล คณะกฎหมาย... Episode #1.7 (2008)
[Hwang Ji Primary School, 27th class, graduate Lee Dong Wook, top candidate accepted into Seoul University law faculty][โรงเรียนประถมฮวางชิ, ปีที่ 27, นักเรียน ที่เรียนจบไปแล้ว อีดงอุค, สอบเข้า มหาวิทยาลับโซลคณะกฎหมาย ได้เป็นอันดับ 1] Episode #1.7 (2008)
This is a suit for you at your university initiation.นี่เป็นชุดสูท สำหรับเจ้า... ในการเริ่มต้นเรียนที่มหา'ลัย Episode #1.7 (2008)
1981 Seoul University Initiation Ceremonyงานฉลองการเริ่มต้นเข้าเรียน ของมหาวิทยาลัยโซล ปี 1981 Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
universityAfter he had graduated from the university, he taught English for two years.
universityAll the students of the university have access to the university library.
universityA man who has never gone to school may steal from a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad.
universityApparently an old friend of mine is going to a university in Osaka in Spring.
universityAs soon as he graduated from Keio University, he took over his family's business.
universityAt least 49 percent of students go on to university.
universityAt most 40 percent of students go on to university.
universityA university job would give you a lot more free time.
universityA university lecturer, actually.
universityDr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.
universityDue to circumstances, I gave up the idea of going to university.
universityDue to his high grades, he will inevitably be accepted to the university.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม.[N] university, See also: U., Univ., Syn. มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย[N] university, Example: นักศึกษาใหม่มีเพื่อนมาชวนไปเข้าชุมนุมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย, Count unit: มหาวิทยาลัย, แห่ง, Thai definition: สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อธิการบดี[n.] (athikānbodī) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college   FR: doyen [m] ; recteur [m]
เอยูเอ[X] (Ē.Yū.Ē.) EN: A.U.A. (American University Alumni)   
จุฬาฯ[n.] (Julā) EN: Chula (inf.) ; Chulalongkorn University   FR: Chula (fam.) ; université Chulalongkorn [f]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[n. prop.] (Julālongkøn Mahāwitthayālai) EN: Chulalongkorn University   FR: université Chulalongkorn [f]
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย[n. exp.] (kānseuksā radap mahāwitthayālai) EN: university education   
มหาวิทยาลัย[n.] (mahāwitthayālai) EN: university   FR: université [f]
มหาวิทยาลัยบูรพา[org.] (Mahāwitthayālai Būraphā) EN: Burapa University   FR: université Burapha [f]
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่[org.] (Mahāwitthayālai Chieng Mai) EN: Chiang Mai University   FR: université de Chiangmai [f]
มหาวิทยาลัยเอเชียน[org.] (Mahāwitthayālai Ēchīen) EN: Asian University   FR: Asian University [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNIVERSITY    Y UW2 N IH0 V ER1 S AH0 T IY0
UNIVERSITY'S    Y UW2 N IH0 V ER1 S AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
university    (n) (y uu2 n i v @@1 s i t ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
大学[だいがく, daigaku] Thai: มหาวิทยาลัย English: university

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akademiker {m} | Akademiker {pl}university graduate | university graduates [Add to Longdo]
Fachhochschule {f}University for applied sciences; University of applied sciences [Add to Longdo]
Hochschulabsolvent {m}university graduate [Add to Longdo]
Hochschulbildung {f}university education [Add to Longdo]
Hochschule {f}; Universität {f} | Hochschulen {pl}; Universitäten {pl}university | universities [Add to Longdo]
Hochschullehrer {m}; Hochschullehrerin {f}university lecturer; college teacher; professor [Add to Longdo]
Hochschulwesen {n}university education [Add to Longdo]
Studienplatz {m}university place; college place; place to study ... [Add to Longdo]
Universitätsbibliothek {f}university library [Add to Longdo]
Universität {f} | Universitäten {pl}university | universities [Add to Longdo]
Universitätsdozent {m} | Universitätsdozenten {pl}university lecturer | university lecturers [Add to Longdo]
Universitätsprofessor {f} | Universitätsprofessoren {pl}university professor | university professors [Add to Longdo]
Vorlesungsverzeichnis {n} | Vorlesungsverzeichnisse {pl}university calendar; lecture timetable | university calendars [Add to Longdo]
TU : Technische UniversitätUniversity of Technology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ろにん(ik)[, ronin (ik)] (n) (1) (misspelling of ろうにん) (See 浪人) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university [Add to Longdo]
イベントサークル[, ibentosa-kuru] (n) special-event club (esp. at university) (wasei [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
オープンユニバーシティー[, o-punyuniba-shitei-] (n) Open University [Add to Longdo]
シドニー大学[シドニーだいがく, shidoni-daigaku] (n) The University of Sydney [Add to Longdo]
ドイツ語学科[ドイツごがっか, doitsu gogakka] (n) German department (e.g. in a university) [Add to Longdo]
ヤリサー[, yarisa-] (n) (university) club that exists for the purpose of getting women drunk and taking advantage of them [Add to Longdo]
ユニバーシティー[, yuniba-shitei-] (n) university [Add to Longdo]
医大[いだい, idai] (n) (abbr) (See 医科大学) medical university; medical school; med school; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剑桥大学[Jiàn qiáo Dà xué, ㄐㄧㄢˋ ㄑㄧㄠˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Cambridge [Add to Longdo]
加利福尼亚大学[Jiā lì fú ní yà Dà xué, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of California [Add to Longdo]
北京科技大学[Běi jīng Kē jì Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Science and Technology Beijing [Add to Longdo]
台大[Tái dà, ㄊㄞˊ ㄉㄚˋ, ] University of Taiwan, Taibei (abbr. for 台湾大學|台湾大学) [Add to Longdo]
国际关系学院[Guó jì Guān xì Xué yuàn, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] University of International Relations [Add to Longdo]
大中学生[dà zhōng xué sheng, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙, / ] university and high school students [Add to Longdo]
大学[dà xué, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] university [Add to Longdo]
大学生[dà xué shēng, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] university student; college student [Add to Longdo]
大学预科[dà xué yù kē, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩˋ ㄎㄜ, / ] university preparatory course [Add to Longdo]
密歇根大学[Mì xiē gēn Dà xué, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Michigan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 University \U`ni*ver"si*ty\, n.; pl. {Universities}. [OE.
   universite, L. universitas all together, the whole, the
   universe, a number of persons associated into one body, a
   society, corporation, fr. universus all together, universal:
   cf. F. universit['e]. See {Universe}.]
   1. The universe; the whole. [Obs.] --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
   2. An association, society, guild, or corporation, esp. one
    capable of having and acquiring property. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The universities, or corporate bodies, at Rome were
       very numerous. There were corporations of bakers,
       farmers of the revenue, scribes, and others. --Eng.
                          Cyc.
    [1913 Webster]
 
   3. An institution organized and incorporated for the purpose
    of imparting instruction, examining students, and
    otherwise promoting education in the higher branches of
    literature, science, art, etc., empowered to confer
    degrees in the several arts and faculties, as in theology,
    law, medicine, music, etc. A university may exist without
    having any college connected with it, or it may consist of
    but one college, or it may comprise an assemblage of
    colleges established in any place, with professors for
    instructing students in the sciences and other branches of
    learning. In modern usage, a university is expected to
    have both an undergraduate division, granting bachelor's
    degrees, and a graduate division, granting master's or
    doctoral degrees, but there are some exceptions. In
    addition, a modern university typically also supports
    research by its faculty
    [1913 Webster]
 
       The present universities of Europe were, originally,
       the greater part of them, ecclesiastical
       corporations, instituted for the education of
       churchmen . . . What was taught in the greater part
       of those universities was suitable to the end of
       their institutions, either theology or something
       that was merely preparatory to theology. --A. Smith.
    [1913 Webster]
 
   Note: From the Roman words universitas, collegium, corpus,
      are derived the terms university, college, and
      corporation, of modern languages; and though these
      words have obtained modified significations in modern
      times, so as to be indifferently applicable to the same
      things, they all agree in retaining the fundamental
      signification of the terms, whatever may have been
      added to them. There is now no university, college, or
      corporation, which is not a juristical person in the
      sense above explained [see def. 2, above]; wherever
      these words are applied to any association of persons
      not stamped with this mark, it is an abuse of terms.
      --Eng. Cyc.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 university
   n 1: the body of faculty and students at a university
   2: establishment where a seat of higher learning is housed,
     including administrative and living quarters as well as
     facilities for research and teaching
   3: a large and diverse institution of higher learning created to
     educate for life and for a profession and to grant degrees

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 u.
 
 1. (kıs.) uncle, university, upper.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 univ
 
 1. (kıs.) universal universally, university.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top