Search result for

uncovered

(28 entries)
(0.8217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncovered-, *uncovered*, uncover, uncovere
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncovered[ADJ] ที่ไม่มีอะไรปิด, See also: เปลือย, Syn. bald, bare, unroofed, undraped, exposed, Ant. covered
uncovered[ADJ] ซึ่งไม่อยู่ในข่าย, See also: ซึ่งไม่ครอบคลุม
uncovered verandah[N] ระเบียงไม่มีหลังคา, See also: ระเบียงที่ยื่นออกมาจากตัวบ้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncovered(อันคัฟ'เวิร์ด) adj. ไม่มีฝา,ไม่มีที่ปิด,ไม่ได้สวมหมวก,ไม่มีที่ป้องกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He wrapped me in a sheet, like a mummy leaving only my behind uncoveredเขาห่อฉันในกระดาษ,\ Nlike มัมมี่... ...การออกไปข้างหลังของฉันเฉพาะไม่มีฝา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He was in his coffin. It was uncovered.พ่ออยู่ในโลง ฝาโลงถูกเปิด Wild Reeds (1994)
If this discovery is confirmed it will be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered.หากการค้นพบนี้ได้รับการยืนยัน มันจะเป็นหนึ่งในที่สุด ข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม ของจักรวาลของเรา Contact (1997)
No two are alike and we've uncovered over 10,000 already.เราได้รับเพจที่เข้ารหัสลับ เหล่านี้ของข้อความ ไม่มีสองเหมือนกันและเรา ได้ค้นพบกว่า 10,000 แล้ว Contact (1997)
This key section uncovered tonight, and obtained exclusively by CNN shows an illustration of a human figure inside a geometric structure of some kind.นี้ส่วนสำคัญเปิดในคืนนี้ และได้รับโดยเฉพาะซีเอ็นเอ็น แสดงให้เห็นภาพของร่างมนุษย์ Contact (1997)
You uncovered the truth. You saved an innocent man from a terrible fate.เธอช่วยผู้บริสุทธิ์\จากชะตากรรมที่โหดร้าย Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Authorities uncovered new evidence linking the terrorist organization called V to the St. Mary's viral attack on London 14 years ago.เจ้าหน้าที่พบหลักฐานใหม่ ที่เชื่อมโยงองค์การก่อการร้าย "วี"... . ...กับเหตุการณ์เชื้อไวรัสระบาด ที่เซนต์แมรี่ ลอนดอนเมื่อ 14 ปีที่แล้ว V for Vendetta (2005)
Jay has uncovered the identity of the terrorist, let's prepare to bust that prick.เตรียมเอกสารในการจับกุม และขอกำลังเสริม ครับ เจ้านาย Go Go G-Boys (2006)
And edie uncovered a secret of another sort.และอีดี้เปิดเผยความลับ เกี่ยวกับเรื่องอื่น Smiles of a Summer Night (2007)
Nevertheless had uncovered important information about... –George Merchant.ขอมูลทั้งหมดนี้ไม่ได้สำคัญอะไรกับ -จอร์ช เมอร์แชนส์ Hot Fuzz (2007)
Over the years, he's uncovered a lot of unsavory stories about terror that have upset certain Western governments and...หลายปีที่ผ่านมา เข้าได้เปิดเผย เรื่องราวที่ไม่น่าพึงใจหลายเรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้าย ซึ่งได้ทำให้รัฐบาลทางตะวันตกไม่พอใจและ... The Bourne Ultimatum (2007)
Some uncovered colorful histories.บ้างก็ได้เรียนรู้เรื่องเก่าๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนที่ชื้นใจ Welcome to Kanagawa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uncoveredHow many new sites were uncovered?
uncoveredInvestigators uncovered an assassination plot.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็คคืน[n. exp.] (chek kheūn) EN: uncovered cheque ; uncovered check (Am.) ; bad cheque ; bad check (Am.)   
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCOVERED    AH0 N K AH1 V ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncovered    (v) (uh1 n k uh1 v @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungedeckt {adj} (Scheck)uncovered (cheque; check) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無蓋[むがい, mugai] (n,adj-no) open; uncovered [Add to Longdo]
無帽[むぼう, mubou] (n,adj-no) bare-headed; uncovered head [Add to Longdo]
裸蝋燭[はだかろうそく, hadakarousoku] (n) uncovered candle; unshaded candle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncover \Un*cov"er\, v. t. [imp. & p. p. {Uncovered}; p. pr. &
   vb. n. {Uncovering}.] [1st pref. un- + cover.]
   1. To take the cover from; to divest of covering; as, to
    uncover a box, bed, house, or the like; to uncover one's
    body.
    [1913 Webster]
 
   2. To show openly; to disclose; to reveal. "To uncover his
    perjury to the oath of his coronation." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To divest of the hat or cap; to bare the head of; as, to
    uncover one's head; to uncover one's self.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncovered
   adj 1: not covered with clothing; "her exposed breast" [syn:
       {exposed}, {uncovered}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top