Search result for

ufo

(66 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ufo-, *ufo*
Possible hiragana form: うふぉ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
UFO[ABBR] จานบินของมนุษย์ต่างดาว (คำย่อ Unidentified Flying Object), See also: จานผี, Syn. Unidentified Flying Object

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ufoabbr. Unidentified Flying Object

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think UFOs are time machines.ชั้นคิดว่ายูเอฟโอเป็นไทม์แมชชีน My Sassy Girl (2008)
You know, there are over 1 1 million people that have either reported seeing or know someone who has seen UFOs since the 1930s.คุณรู้ไหมว่า,มีคนมากกว่า 11 ล้าน มีรายงานการพบเห็น หรือรู้ว่าคนที่ได้พบ กับ UFO ตังแต่ปี 1930. The Fourth Kind (2009)
An encounter of the first kind, that's when you see a UFOประเภทแรกที่นับได้คือ ตอนที่คุณเห็นUFO The Fourth Kind (2009)
MAN 1 UFO Reporting Centerศูนย์รับรายงานเกี่ยวกับ ยูเอฟโอ The Fourth Kind (2009)
And then it occurred to me, maybe I'm seeing a UFOแล้วมันเกิดขึ้นกับผม.. ผมอาจจะเห็นยูเอฟโอ The Fourth Kind (2009)
I guess I have a UFO reportผมมีรายงานเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว The Fourth Kind (2009)
I was dispatched on a UFO sightingผมถูกส่งออกไปเพื่อสังเกตการณ์เรื่องยูเอฟโอ The Fourth Kind (2009)
MAN 13 We had an aircraft that sighted a UFOเรามีเครื่องบินที่ได้เห็นยูเอฟโอ The Fourth Kind (2009)
MAN 14 I have never been a believer of UFOs in my entire life, and I just seen a minimum of nine this morning with my own eyes, and, I mean, I am a believerผมไม่เคยเชื่อเรื่องยูเอฟโอมาตลอดชีวิตของผม และผมก็เพิ่งได้เห็นอย่างน้องก็9แหล่ะ เมื่อเช้านี้ กับตาของผมเอง The Fourth Kind (2009)
Look like some type of UFO and it's heading this wayดูเหมือนกับพวก UFO/Nและมันกำลังมุงหน้ามาทางเรา Monsters vs. Aliens (2009)
How many times do I have to tell you this UFOs don't exist and we are never gonna see...ต้องให้ฉันบอกนายกี่ครั้งว่า UFO ไม่มีจริง/Nแล้วเราก็จะไม่มีทางได้เห็น Monsters vs. Aliens (2009)
Once again, an UFO has landed in Americaอีกครั้งครับที่จานบินได้ลงจอดที่ อเมริกา Monsters vs. Aliens (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ufoUFO stands for unidentified flying object.
ufoDid you ever see a UFO?
ufoWe lost sight of UFO right away.
ufoSomething looking like a UFO made a sudden turn then disappeared into the distant sky.
ufoI had a glimpse of a UFO in the night sky.
ufoHave you ever seen a UFO?
ufoWhat is a UFO?
ufoShe stared at a UFO in silence.
ufoThe UFO, with a zigzag movement you couldn't think of as being a plane, flew off into the mountains in the east.
ufoHe saw a UFO flying last night.
ufoSome believe in UFOs and others do not.
ufoDo you believe in UFOs?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยูเอฟโอ[N] unidentified flying object, See also: UFO, Syn. ยูโฟ, จานบิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกหางรำหลังแดง[n. exp.] (nok hāng ram lang daēng) EN: Rufous-backed Sibia   FR: Sibia à dos marron ; Sibia à dos roux ; Sibia de Blyth
นกหัวขวานด่างท้องน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok hūa khwān dāng thøng nāmtān daēng) EN: Rufous-bellied Woodpecker   FR: Pic à ventre fauve [f] ; Pic à ventre roux [m] ; Pic épeiche à ventre roux [m]
นกหัวขวานจิ๋วอกแดง[n. exp.] (nok hūa khwān jiu ok daēng) EN: Rufous Piculet   FR: Picumne roux [m]
นกหัวขวานสีตาล[n. exp.] (nok hūa khwān sī tān) EN: Rufous Woodpecker   FR: Pic brun [m]
นกจาบฝนปีกแดง[n. exp.] (nok jāp fon pīk daēng) EN: Indochinese Bushlark ; Rufous-winged Lark   FR: Alouette rousse [f] ; Alouette d'Indochine [f] ; Alouette du Siam [f]
นกจับแมลงคอขาวหน้าแดง[n. exp.] (nok jap malaēng khø khāo nā daēng) EN: Rufous-browed Flycatcher   FR: Gobemouche à face rousse [m] ; Gobemouche solitaire [m]
นกจับแมลงอกสีส้ม[n. exp.] (nok jap malaēng ok sī som) EN: Rufous-chested Flycatcher   FR: Gobemouche à poitrine rousse [m]
นกจับแมลงปิกน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok jap malaēng pīk nāmtān daēng) EN: Rufous-winged Philentoma   FR: Philentome à ailes rousses
นกจับแมลงแถบคอสีส้ม[n. exp.] (nok jap malaēng thaēp khø sī som) EN: Rufous-gorgeted Flycatcher   FR: Gobemouche à bavette orange [m] ; Gobemouche à gorge cannelle [m]
นกกะลิงเขียด[n. exp.] (nok kaling kīet) EN: Rufous Treepie   FR: Témia vagabonde [f] ; Pie vagabonde de l'Inde [f] ; Témia rousse [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
UFO    (n) (y uu2 e2 f ou1)
UFO's    (n) (y uu2 e2 f ou1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
zufolgeเป็นผลจาก, ตามที่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ufo {n}ufo [Add to Longdo]
Ufo : Unbekanntes FlugobjektUFO : unidentified flying object [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
UFO[ユーフォー, yu-fo-] (n) unidentified flying object; UFO [Add to Longdo]
アイスフォール[, aisufo-ru] (n) icefall [Add to Longdo]
アジア蟇[アジアひきがえる;アジアヒキガエル, ajia hikigaeru ; ajiahikigaeru] (n) (uk) Asiatic toad (Bufo gargarizans) [Add to Longdo]
ウェブフォーム[, uebufo-mu] (n) web form [Add to Longdo]
エスブイアールフォー[, esubuia-rufo-] (n) {comp} SVR4 [Add to Longdo]
オートトランスフォーマー[, o-totoransufo-ma-] (n) {comp} auto transformer [Add to Longdo]
オクスフォード[, okusufo-do] (n) Oxford [Add to Longdo]
オックスフォード[, okkusufo-do] (n) Oxford; (P) [Add to Longdo]
オックスフォード学派[オックスフォードがくは, okkusufo-do gakuha] (n) (obsc) (See 日常言語学派) Oxford school (of analytic philosophy) [Add to Longdo]
カーブフォロア[, ka-buforoa] (n) {comp} curve follower [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
システムフォント[しすてむふぉんと, shisutemufonto] system font [Add to Longdo]
スケーラブルフォント[すけーらぶるふぉんと, suke-raburufonto] scalable font [Add to Longdo]
ストロークフォント[すとろーくふぉんと, sutoro-kufonto] stroke font [Add to Longdo]
トゥルータイプフォント[とうるーたいぷふぉんと, touru-taipufonto] True Type font [Add to Longdo]
ネーティブファイルフォーマット[ねーていぶふぁいるふぉーまっと, ne-teibufairufo-matto] native file format [Add to Longdo]
ネイティブフォーマット[ねいていぶふぉーまっと, neiteibufo-matto] native format [Add to Longdo]
ビットマップフォント[びっとまっぷふぉんと, bittomappufonto] bit-mapped font [Add to Longdo]
ビットマップフォントのこと[びっとまっぷふぉんと のこと, bittomappufonto nokoto] raster font, bit-map font [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 UFO
   n 1: an (apparently) flying object whose nature is unknown;
      especially those considered to have extraterrestrial
      origins [syn: {unidentified flying object}, {UFO}, {flying
      saucer}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ufo [ɵfo]
   UFO
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 UFO [ɵfo]
   UFO
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ufo [uːfoː] (n) , s.(n )
   ufo
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top