Search result for

thorax

(33 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thorax-, *thorax*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thorax[N] ทรวงอก, See also: ช่องอก, Syn. chest, breast, trunk, bosom

English-Thai: Nontri Dictionary
thorax(n) หน้าอก,ทรวงอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thorax; chestทรวงอก, อก [มีความหมายเหมือนกับ pectus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thoraxทรวงอก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just the ones that might be plunged in my thorax.แค่กลัวอันที่จะปักเข้าอกฉันได้เท่านั้นเอง The Engagement Reaction (2011)
You bear a striking resemblance to Inspector Spacetime's Supervillain Thoraxis.คุณมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับ สุดยอดวายร้ายของ Inspector Spacetime ชื่อ Thoraxis Conventions of Space and Time (2013)
Excuse me, I don't mean to bother you, but are you Nigel Cuthbertson, the actor who played Thoraxis?ขอโทษนะคะ ฉันไม่ตั้งใจจะรบกวน แต่คุณคือ Nigel Cuthbertson นักแสดงที่รับบท Thoraxis รึเปล่าคะ? Conventions of Space and Time (2013)
Bow before Thoraxis. Bow before Thoraxis.- ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ... Conventions of Space and Time (2013)
- This is my ringtone. Bow before Thoraxis.จงคำนับ Thoraxis Conventions of Space and Time (2013)
That is so Thoraxis.สมกับเป็น Thoraxis จริงๆ Conventions of Space and Time (2013)
Bow before Thoraxis.เพราะของดีมีโชว์ครั้งเดียว จงคำนับ Thoraxis Conventions of Space and Time (2013)
I got, right here, a Kree girl tried to rip out my thorax.นี่สาวชาวครี จะจับแหกอก Guardians of the Galaxy (2014)
There's evidence of wounds on arms and thorax; some defensive.มีหลักฐานบาดแผลที่แขน และหน้าอก จากการป้องกันตัว Checking In (2015)
Put your foot on the central node and mount the thorax.วางเท้าที่ตุ่มตรงกลาง ขึ้นคร่อม Ant-Man (2015)
My lower thorax.- เอามานี่! - อ๊าว! James and the Giant Peach (1996)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นม[n.] (nom) EN: breast ; bust ; chest ; thorax ; bosom ; udders ; tit (vulg.)   FR: mamelle [f] ; poitrine [f] ; sein [m] ; téton [m] (fam.) ; nichon [m] (vulg.) ; lolo [m] (fam.) ; néné [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
THORAX    TH AO1 R AE0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thorax    (n) (th oo1 r a k s)
thoraxes    (n) (th oo1 r a k s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brustkorb {m}; Thorax {m} [med.] | Brustkörbe {pl}thorax | thoraxes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
ケサガケベラ[, kesagakebera] (n) splitlevel hogfish (Bodianus mesothorax); mesothorax hogfish; eclipse pigfish [Add to Longdo]
ゴマウツボ[, gomautsubo] (n) yellow margin moray eel (Gymnothorax flavimarginatus) [Add to Longdo]
ワカウツボ;ハナビラウツボ[, wakautsubo ; hanabirautsubo] (n) whitemouth moray eel (Gymnothorax meleagris, was Gymnothorax chlorostigma) [Add to Longdo]
気胸[ききょう, kikyou] (n) pneumothorax; artificial pneumothorax [Add to Longdo]
胸郭[きょうかく, kyoukaku] (n,adj-no) chest; thorax [Add to Longdo]
胸腔[きょうこう;きょうくう, kyoukou ; kyoukuu] (n) thorax; thoracic cavity [Add to Longdo]
頭胸部[とうきょうぶ, toukyoubu] (n) cephalothorax [Add to Longdo]
膿胸[のうきょう, noukyou] (n,adj-no) pyothorax [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胸廓[xiōng kuò, ㄒㄩㄥ ㄎㄨㄛˋ, ] thorax [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thorax \Tho"rax\, n. [L., fr. Gr. ?.]
   1. (Anat.) The part of the trunk between the neck and the
    abdomen, containing that part of the body cavity the walls
    of which are supported by the dorsal vertebrae, the ribs,
    and the sternum, and which the heart and lungs are
    situated; the chest.
    [1913 Webster]
 
   Note: In mammals the thoracic cavity is completely separated
      from the abdominal by the diaphragm, but in birds and
      many reptiles the separation is incomplete, while in
      other reptiles, and in amphibians and fishes, there is
      no marked separation and no true thorax.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) The middle region of the body of an insect, or that
      region which bears the legs and wings. It is composed
      of three united somites, each of which is composed of
      several distinct parts. See Illust. in Appendix. and
      Illust. of {Coleoptera}.
    (b) The second, or middle, region of the body of a
      crustacean, arachnid, or other articulate animal. In
      the case of decapod Crustacea, some writers include
      under the term thorax only the three segments bearing
      the maxillipeds; others include also the five segments
      bearing the legs. See Illust. in Appendix.
      [1913 Webster]
 
   3. (Antiq.) A breastplate, cuirass, or corselet; especially,
    the breastplate worn by the ancient Greeks.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thorax
   n 1: the middle region of the body of an arthropod between the
      head and the abdomen
   2: the part of the human torso between the neck and the
     diaphragm or the corresponding part in other vertebrates
     [syn: {thorax}, {chest}, {pectus}]
   3: part of an insect's body that bears the wings and legs

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 thorax
   chest
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top