Search result for

testing

(43 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -testing-, *testing*, test
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Testingการทดสอบ [TU Subject Heading]
testing flumetesting flume, รางน้ำทดสอบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Testing laboratoriesห้องปฏิบัติการทดสอบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
People should not be testing drugs because they're desperate.คนจะไม่ทดสอบยาเพราะว่าเค้าสิ้นหวัง Adverse Events (2008)
You'd be telling me about the genetic testing you had done.นายกำลังบอกฉันเรื่อง\ การทดสอบทางพันธุกรรมที่นายทำมา Birthmarks (2008)
We're testing both of you. I feel fine.เราทดสอบคุณทั้งคู่ ฉันสบายดี Joy (2008)
Have you been testing any tanning creams or sprays?คุณเคยทดสอบ ครีมย้อมผิวให้เป็นสีแทนหรือสเปรย์หรือเปล่า Joy (2008)
And no more testing drugs on a sick doctor.และให้หยุดทดสอบยา กับหมอที่ป่วย Last Resort (2008)
Soon as you do some DNA testing, let me know.พอคุณตรวจ DNA เสร็จก็บอกฉันด้วยละกัน Dying Changes Everything (2008)
Are you testing my patience, huh?นี่... นายกำลังทดสอบความอดทนของชั้นใช่มั๊ย? Baby and I (2008)
This whole area is closed for weapons testing for the next 24 hours.บริเวณนี้ ปิด เพื่อทดสอบอาวุธภายใน 24 hr Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Now, these rumors have been fuelled by the statements of a confidential informant who claims that the CIA has facilities in the Northeast, where they are testing drugs with some similar psychotropic properties as a defense against chemical weapons.ที่เกิดขึ้นในตะวันออกเฉียงเหนือ ข่าวลือนี้ได้ถูกกระตุ้น โดยคำแถลงการณ์ ของบุคคลที่เป็นความลับ ซึ่งกล่าวว่าซีไอเอ มีโรงงานในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ The Happening (2008)
Testing, testing. One, two, three. Testing, testing.ทดสอบๆ 1 2 3 ทดสอบๆ The Reader (2008)
Is god... testing our abilities with this task?เด็กเปรตนี่จะทำอะไรให้เราได้ ไม่มีหรอก แต่.. Goemon (2009)
But the people that I knew in Sangala believed he was testing these weapons on his own population.แต่คนที่ผมรู้จักในซักการ่า เชื่อว่าเขาทดสอบอาวุธกับประชาชนของเขาเอง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
testingBureaucrats are testing the waters over revising old regulations.
testingIt is still in the testing stage.
testingTesting Koko's IQ is not easy.
testingThe letters STEP stand for the Society for Testing English Proficiency.
testingThe research director had the department do a thorough job in testing the new product.

CMU English Pronouncing Dictionary
TESTING    T EH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
testing    (v) (t e1 s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prüftaktfrequenz {f}testing clock frequency [Add to Longdo]
Versuchsgelände {n}testing ground; test ground; test site [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR [Add to Longdo]
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR [Add to Longdo]
アレルギーテスト[, arerugi-tesuto] (n,vs) allergy testing [Add to Longdo]
アンテナショップ[, antenashoppu] (n) (1) (See パイロットショップ) shop used for testing sales of new products (wasei [Add to Longdo]
オンラインテスト[, onraintesuto] (n) {comp} online test; online testing [Add to Longdo]
テスティング[, tesuteingu] (n) testing [Add to Longdo]
パイロットショップ[, pairottoshoppu] (n) (See アンテナショップ) shop used for testing sales of new products (wasei [Add to Longdo]
運転免許試験場[うんてんめんきょしけんじょう, untenmenkyoshikenjou] (n) testing centre for driving tests [Add to Longdo]
仮説の検定[かせつのけんてい, kasetsunokentei] (n) {comp} hypothesis testing [Add to Longdo]
環境試験[かんきょうしけん, kankyoushiken] (n) environmental testing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮説の検定[かせつのけんてい, kasetsunokentei] hypothesis testing [Add to Longdo]
単層埋込み試験[たんそううめこみしけん, tansouumekomishiken] embedded testing [Add to Longdo]
抽象的試験方法論[ちゅうしょうてきしけんほうほうろん, chuushoutekishikenhouhouron] abstract testing methodology [Add to Longdo]
適合性試験[てきごうせいしけん, tekigouseishiken] conformance testing [Add to Longdo]
複数層試験[ふくすうそうしけん, fukusuusoushiken] multi-layer testing [Add to Longdo]
包括的試験サービス[ほうかつてきしけんサービス, houkatsutekishiken sa-bisu] comprehensive testing service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Test \Test\, v. t. [imp. & p. p. {Tested}; p. pr. & vb. n.
   {Testing}.]
   1. (Metal.) To refine, as gold or silver, in a test, or
    cupel; to subject to cupellation.
    [1913 Webster]
 
   2. To put to the proof; to prove the truth, genuineness, or
    quality of by experiment, or by some principle or
    standard; to try; as, to test the soundness of a
    principle; to test the validity of an argument.
    [1913 Webster]
 
       Experience is the surest standard by which to test
       the real tendency of the existing constitution.
                          --Washington.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) To examine or try, as by the use of some reagent;
    as, to test a solution by litmus paper.
    [1913 Webster]
 
   4. To administer a test[8] to (someone) for the purpose of
    ascertaining a person's knowledge or skill; especially, in
    academic settings, to determine how well a student has
    learned the subject matter of a course of instruction.
    [PJC]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Testing \Test"ing\, n.
   1. The act of testing or proving; trial; proof.
    [1913 Webster]
 
   2. (Metal.) The operation of refining gold or silver in a
    test, or cupel; cupellation.
    [1913 Webster]
 
   {Testing machine} (Engin.), a machine used in the
    determination of the strength of materials, as iron,
    stone, etc., and their behavior under strains of various
    kinds, as elongation, bending, crushing, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 testing
   n 1: the act of subjecting to experimental test in order to
      determine how well something works; "they agreed to end the
      testing of atomic weapons"
   2: an examination of the characteristics of something; "there
     are laboratories for commercial testing"; "it involved
     testing thousands of children for smallpox"
   3: the act of giving students or candidates a test (as by
     questions) to determine what they know or have learned [syn:
     {examination}, {testing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top